Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

Концесійний договір.

Одним з основних принципів діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесій (концесійної діяльності) за статтями 407 та 408 Господарського кодексу України та ст. 2 Закону України "Про концесії" від 16 липня 1999 року є принцип здійснення такої діяльності в Україні на підставі концесійного договору, що укладається відповідно до законодавства України з концесіонерами, в тому числі іноземними інвесторами, Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом державної влади або визначеними законом органами місцевого самоврядування. Договірний характер оформлення та здійснення концесійної діяльності закріплено розділом III Закону України "Про концесії", яким регулюються порядок та умови укладення концесійного договору, його суттєві умови та інші обов'язкові положення. Стаття 1 вказаного Закону України визначає договір концесії як договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до даного Закону з метою задоволення громадських потреб.
Моментом укладення договору концесії є день досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами його тексту, що характеризує цей договір як консенсуальний. Його істотні умови перелічені в ст. 10 Закону України "Про концесії", а саме: сторони договору; види діяльності, роботи, послуги, які виконуються за умовами договору; об'єкт концесії (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії); умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності; перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги); строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників - громадян України; умови використання вітчизняних технологій, техніки, сировини, матеріалів; умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень; умови, розмір та порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення об'єкта концесії та умови його повернення; відповідальність за виконання сторонами зобов'язань; страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію; порядок продовження і припинення дії договору; порядок вирішення спорів між сторонами. Пунктом 2 цієї ж статті встановлена можливість сторонам узгоджувати й інші умови, в тому числі ті, що передбачені спеціальними законами про концесійну діяльність в окремих сферах господарської діяльності. Умови договору, чинні на весь строк його дії навіть у разі встановлення законодавчими актами після його укладення правил, які погіршують становище концесіонера (п. 4 ст. 10 Закону України "Про концесії").
Підставами припинення дії концесійного договору законодавством визначені: 1) закінчення строку, на який його було укладено; 2) ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом; 3) за погодженням сторін; 4) на вимогу однієї зі сторін за рішенням суду (господарського суду) в разі невиконання сторонами своїх зобов'язань; 5) загибелі об'єкта концесії та з інших передбачених законами України підстав. У разі припинення дії договору концесії з перших трьох підстав його об'єкт обов'язково повертається концесієдавцю на визначених умовах. У разі погіршення стану об'єкта концесії або загибелі з вини концесіонера концесієдавець отримує від нього відшкодування збитків. Концесіонер отримує відшкодування витрат у разі поліпшення майна, отриманого в концесію чи створеного об'єкта на виконання умов концесійного договору, але лише в тій частині, що не була компенсована в результаті управління (експлуатації) об'єкта концесії.
Сторонами договору концесії є концесієдавець - уповноважений орган державної влади, як представник власника - держави, або орган місцевого самоврядування, що діє в інтересах відповідної територіальної громади, та концесіонер, яким має право бути вітчизняний або іноземний суб'єкт господарювання. Концесієдавець визначається по кожній окремій концесії в рішенні Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку об'єктів державної власності, які надаються в концесію (ст. 6 Закону України "Про концесії"). Наприклад, у постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року "Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" містяться відомості про: майно підприємств, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, які забезпечують комплексне надання послуг; об'єкти, які можуть бути спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб, та об'єкти незавершеного будівництва і законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг із задоволення громадських потреб. У разі необхідності, крім назви об'єкта та його місця розташування, зазначаються інші характеристики, як-то: протяжність ділянки автомобільної дороги, що передається в концесію, та її спеціальний номер за міжнародним атласом доріг. Цією постановою одночасно призначено і орган виконавчої влади, який наділяється правом бути концесієдавцем.
Закон України "Про концесії" зобов'язує концесієдавця визначити вітчизняного або іноземного суб'єкта господарювання як концесіонера за результатами концесійного конкурсу. Загальні положення щодо організації та проведення конкурсу теж закріплені в цьому Законі. Окрім того, його ст. 11 розділу II закріплює обов'язок вищого органу виконавчої влади України визначити порядок створення конкурсної комісії та проведення концесійного конкурсу. Цей порядок було введено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2000 року "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, які надаються в концесію" . За результатами роботи конкурсна комісія визначає переможця, з яким після прийняття рішення про надання концесії на об'єкт права державної власності Кабінетом Міністрів України, а на об'єкт комунальної власності - уповноваженим органом місцевого самоврядування, укладається концесійний договір.
За національним законодавством у концесію можуть надаватись об'єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод; надання послуг міським громадським транспортом; збирання та утилізації сміття; надання послуг, пов'язаних з постачанням тепла; будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд; будівництвом та експлуатацією шляхів сполучення і т. д. відповідно до ст. 3 Закону України "Про концесії". Об'єкти державної та комунальної власності надаються в концесію у вигляді цілісних майнових комплексів або їх систем; об'єктів незавершеного і законсервованого будівництва та спеціально збудованих відповідно до умов концесійного договору. Відносно збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, які мають важливе соціальне значення концесіонерам можуть бути надані дотації, компенсації та пільги. Порядок визначення таких об'єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року "Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги відносно концесійних платежів, дотацій, компенсацій та умов їх надання" .
Державне та комунальне майно, а також права на здійснення певних видів господарської діяльності надаються в концесію на платній основі. Концесіонер вносить до відповідного бюджету концесійні платежі незалежно від результатів господарської діяльності. З цього положення Законом України від 3 лютого 2004 року "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності" внесені виключення. При отриманні концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії. Однак початок концесійних платежів має відбутися не пізніше ніж через шість місяців після введення об'єкта в експлуатацію.
Після укладення договору концесії його сторони набувають взаємних прав та обов'язків, які зазначені в розділі IV вказаного Закону та власне концесійним договором. Так, концесієдавець має право здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору; надавати виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії, який зобов'язаний передати концесіонеру в стані та строки, передбачені договором концесії, та інші права та кореспондуючи їм обов'язки. Концесіонер має права на виключне здійснення господарської діяльності на основі об'єкта концесії, на продовження строку дії концесійного договору в разі виконання його умов, які він зобов'язаний виконувати, та інші права відповідно до законодавства та концесійного договору.
Законом України "Про концесії" встановлено, що передача об'єктів у концесію не зумовлює перехід права власності на них, не припиняє права державної або комунальної власності на ці об'єкти. Після закінчення дії договору об'єкт концесії повертається власникові разом із майном, що було створене на виконання умов концесійного договору.
Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності" встановлено можливість, після закінчення строку дії договору концесії, прийняття рішення про приватизацію об'єкту концесії. У колишнього концесіонера виникає право викупу цього майна на визначених умовах приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створений (побудований) цей об'єкт або здійснено його поліпшення. При цьому вартість зроблених поліпшень повинна становити 25 відсотків вартості майна на час приватизації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Концесійний договір."
 1. 22. Право концесійного землекористування.
  концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому земельним законом. Надання в оренду земельних ділянок зокрема, несільсько-господарського призначення може бути обумовлене укладенням концесійного договору, якому притаманні риси, відмінні від договору оренди4. Договірні відносини щодо використання землі на підставі концесії врегульовані Законом
 2. Словник-довідник
  концесійного договору на платній та строковій основі вітчизняним або іноземним суб'єктам господарювання (концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом концесії за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов'язань, майнової відповідальності і підприємницького ризику. Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  концесійного договору. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Порядок укладення господарського договору. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарського договору. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. Функції господарсько-правової відповідальності. Класифікація господарсько-правової відповідальності. Види
 4. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами). Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами
 5. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  договір фахівці з кредитування банку проводять відповідну роботу щодо суб'єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління. Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні
 6. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив,
 7. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  договір, нормативно-правовий акт) основним джерелом адміністративного права, проте не єдиним, є нормативно-правовий акт, який може бути у формі: 15 закону (Конституція України, кодекси (КпАП, Митний, Повітряний та ін.), Основи законодавства Україні про культуру, Основи законодавства України про охорону здоров'я, закони); підзаконного нормативного акту (укази та розпорядження Президента
 8. Тема 6. Форми державного управління
  договір - це один із видів публічно-правових договорів. Він являє собою засновану на підставі норм адміністративного права і добровільної згоди волі двох або більше суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди виступає суб'єктом державної волі, угоду, яка започатковує, змінює і припиняє взаємні права і обов'язки його учасників. Необхідно звернути увагу на класифікацію
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  договір як джерело адміністративного права. (ТуПоняття, особливості і види адміністративно-правових відносин. 102 8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право- і дієздатність. Література: 1, 9,10,17, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 97 та ін. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права 1. Поняття і ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів
 10. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  договірного і звичаєвого характеру, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб'єктами міжнародного спілкування і регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування. Виходячи з особливої значимості міжнародного права для становлення, розвитку й існування людського співтовариства і світового об'єднання держав, воно має різноманітні трактування, що даються як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua