Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Криміналістика та кримінальний процес


Норми кримінально-процесуального права регулюють діяльність, пов'язану з порушенням кримінальних справ, попереднім розслідуванням, судовим розглядом та виконанням покарання. Вони визначають її порядок, зміст та регулюють виникаючі при цьому відносини. Ось чому зв'язок кримінального процесу з криміналістикою найсильніший, оскільки вона наповнює процесуальні норми тактичним криміналістичним змістом. В процесуальних нормах реалізуються наукові рекомендації, тактичні рішення та психологічні прийоми спілкування у ході слідчих дій. Всякі криміналістичні рекомендації, створені технічні засоби та методики збирання, дослідження та використання доказів повинні відповідати духу та букві кримінально-процесуального закону. Криміналістична інформація стає доказом якщо її джерело введено у процес доказування у відповідності до вимог кримінально-процесуального закону.
Криміналістика справляє найбільший вплив на вдосконалення кримінально-процесуального законодавства. Під час розробки нових засобів та методів виявлення і фіксації матеріальних джерел інформації, криміналістика вдосконалює слідчу практику, вносить рекомендації та пропозиції щодо зміни діючого законодавства та введення нових правових норм, що забезпечують правові основи використання в доказуванні щойно відкритих джерел доказів. Так, розробка теоретичних основ і засобів використання звукових слідів (звукової інформації) дозволила не тільки розширити використання звукозапису в оперативній практиці, але й надати звуковим слідам процесуальний статус джерела доказів.
У зв'язку з цим в деяких державах розроблена і регламентована нова слідча дія - "Прослуховування і звукозапис переговорів, що ведуться по телефону та за допомогою інших переговорних пристроїв" (ст. 351 КПК Росії). У Законах України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про Службу безпеки України" криміналістичні способи збирання доказів технічними засобами фото- і кінознімання, звуко- і відеозапис, зняття інформації з технічних каналів зв'язку законодавцем визнані для органів дізнання законними засобами збирання інформації. Їх правова регламентація в кримінально-процесуальному праві розробляється законодавством України.
Бурхливий розвиток електроніки та обчислювальної техніки, комп'ютеризація збирання, зберігання і обробки інформації стали поштовхом для розробки криміналістами нових засобів і методик використання автоматизованих банків даних різноманітної інформації з метою встановлення злочинців, вилучення інформації з матеріальних джерел, що раніше були поза орбітою розслідування. Так, були впроваджені у слідчу практику криміналістична одорологія, електронна мікроскопія та лазерна спектроскопія, голографія і генна інженерія.
Застосування у практиці нових видів судових експертиз - судово-одорологічної, судово-акустичної, програмно-кібернетичної, що потребують нової правової регламентації в КПК та визнання їх результатів джерелами доказів. Ці та інші проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства повинні знайти відображення у новому кримінально-процесуальному кодексі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Криміналістика та кримінальний процес"
 1. Криміналістика і кримінальне право
  Зв'язок криміналістики і кримінального права є взаємообумовленим. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаках його складу, формах вини, стадіях злочинної діяльності тощо є початковими для формування елементів криміналістичної характеристики, конструювання слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика, вивчаючи
 2. 3. Змішаний (слідчо-судовий, континентальний) кримінальний процес.
  У жодній із сучасних держав кримінальний процес у "чистій" історичний формі (інквізиційна, змагальна) не існує. Інквізиційні елементи "змішуються" в різних пропорціях зі змагальними, що дає підставу назвати його процесом змішаної форми. В юридичній літературі розрізняють два види змішаного кримінального
 3. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Проблема визначення поняття кримінального процесу є однією із найдискусійніших у теорії кримінального процесу. Тому в юридичній літературі є багато різних за змістом дефініцій. Поняття (і термін) "кримінальний процес" вживають у чотирьох
 4. Структура кримінального процесу
  - це об'єднання елементів процесу, що робить його цілісним утворенням. Структура кримінального процесу: - статичному стані відображається в матеріалах закінченої провадженням кримінальної справи; - динамічному стані - це сукупність елементів діяльності. Структурними елементами кримінального процесу, що відображають його динаміку, є стадії. 1 Див.: Мизулина Е. Уголовньїй процесе: Концепция
 5. Кримінально-процесуальні гарантії
  - це визначені процесуальним законом засоби забезпечення ефективного функціонування кримінального процесу. Систему кримінально-процесуальних гарантій становлять: - достатній ступінь урегульованості кримінально-процесуальної діяльності; - кримінально-процесуальна форма; - принципи кримінального процесу; - процесуальний статус учасників кримінального процесу; - можливість застосування заходів
 6. Загальні положення стадії кримінального процесу
  - це обумовлені принципами кримінального процесу правила, які відбивають найважливіші типові властивості стадії процесу і визначають найсуттєвіші вимоги, що їх висувають до порядку провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, і виявляються протягом усього періоду її реалізації. Зміст загальних положень кожної із стадій кримінального процесу викладено у відповідних
 7. Завдання криміналістики
  визначаються її соціальною функцією - сприяти своїми прийомами, методами і засобами справі боротьби зі злочинністю. Загальним завданням криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх кримінально караних посягань. Боротьба зі злочинністю - це головне завдання усіх наук кримінального циклу. Специфічними завданнями криміналістики
 8. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ
  У теорії кримінального процесу є два підходи до його вивчення. Перший підхід пов'язаний із розумінням кримінального процесу як сукупності кримінально-процесуальних (правових) відносин, що виникають, розвиваються i припиняються під час порушення, досудового слідства, судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Прибічники другого підходу розглядають кримінальний процес як специфічну
 9. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  Вчення про методи криміналістики - суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 10. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  За своєю природою криміналістика пов'язана з природничими, технічними, а також із різними правовими науками. Найбільш тісний зв'язок криміналістики простежується з юридичними науками кримінального циклу (кримiнальним правом, кримінальним процесом, кримінологією, кримінальною соціологією, юридичною психологією та ін.). Криміналістика посідає важливе місце в системі юридичних наук, її положення
 11. Функції кримінального процесу
  - це визначені законом основні напрями кримінально-процесуальної діяльності. Вони "не збігаються одна з одною і не поглинаються одна одною"1. До функцій кримінального процесу належать: 1) функція кримінального переслідування); 2) функція захисту; 3) функція правосуддя; 4) допоміжна
 12. Кримінально-процесуальні рішення
  - це рішення органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, прийняті ними (і тільки ними) з будь-яких питань, які мають значення для справи. Спосіб кримінально-процесуальної діяльності - це прийом, який дозволяє виконати всі її завдання і досягти мети. У кожного із учасників кримінального процесу є своя мета. Якщо кримінально-процесуальна діяльність є цілісною, то хтось із суб'єктів
 13. 2. Одна із галузей права
  Кримінально-процесуальне право -це відносно самостійна сукупність норм вітчизняного права, що регулюють відносини між учасниками кримінальної справи. Грунтовніше поняття кримінального процесу як галузі права буде розглянуто у лекції 2. * Про сутність кримінального процесу йдеться в усіх лекціях. Однак це не заперечує необхідності подання в окремих лекціях сутності кримінального процесу як
 14. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  Криміналістика безпосередньо зв'язана з іншими юридичними науками, зокрема, адміністративним правом, цивільним процесом, виправно-трудовим правом, судовою статистикою. До того ж вона має міцні зв'язки з багатьма природничими та суспільними науками, які не є правовими. Серед природничих наук живильним середовищем для криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика,
 15. Криміналістика та судова медицина
  Криміналістика і судова медицина мають найбільш давні та міцні зв'язки. Судово-медичні знання використовувались у розкритті злочинів значно раніше, ніж виникла криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій
 16. Мета кримінального процесу
  - це бажаний результат провадження у кримінальній справі. Оскільки процес здійснюється в інтересах всіх його суб'єктів, його мету слід визначати як охорону прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь. Завдання кримінального процесу сформульовано в ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК): - швидке і повне розкриття злочинів; - викриття
 17. Кримінально-процесуальні дії
  - це дії, врегульовані нормами кримінально-процесуального права, що провадяться в межах чинності кримінально-процесуального закону, визначеної законом компетенції та в часових межах кримінального процесу, результати яких мають самостійне юридичне
© 2014-2022  ibib.ltd.ua