Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.

Нематеріальні активи визнаються активами за тими самими критеріями, що визначені для придбаних необоротних активів.
Первісна вартість об'єкта нематеріальних активів, створених банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, що безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням.
Створення нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) передоплата:
Дебет рахунків 4310
Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;
б) нарахування заробітної плати працівникам:
Дебет рахунків 4310
Кредит рахунків 3652, 3653;
в) нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування:
Дебет рахунків 4310
Кредит рахунку 3622;
г) віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:
Дебет рахунків 4300.
Кредит рахунків 4310.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з будівництва основних засобів здійснюється аналогічно до обліку їх поліпшення і визначається в главі 5 цього розділу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Облік створення нематеріальних активів комерційних банків."
 1. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
 2. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  обліку валютних операцій, і зарубіжні країни у своїх національних системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки,
 3. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  обліку як окремий об'єкт основних засобів Об'єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби визнаються за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких
 4. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
  облік операцій з нематеріальними активами здійснюється за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, із змінами. Нематеріальні активи, що передані в оперативний лізинг (оренду) або в
 5. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  обліку доходів (лічильників, касових апаратів). 14. Суми витрат на оплату робіт за сертифікацію продукції, консультативні, інформаційні та аудиторські послуги. 15. Оплата вартості послуг державних органів статистики. 16. Знос нематеріальних активів (вартість придбаних патентів, авторських прав, ліцензій, ноу-хау, програмного забезпечення, права на використання торговельної марки). Норми зносу
 6. Словник-довідник
  обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам. Аудиторська діяльність - діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших
 7. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 8. 4. План рахунків і принципи його побудови
  обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень
 9. 3.Види обліку в комерційних банках.
  обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На
 10. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності. - Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання