Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Порядок переоцінки нематеріальних активів.

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:
а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;
б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Банки здійснюють оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи тієї групи, до якої належить цей об'єкт (крім тих, щодо яких немає активного ринку).
Якщо банк здійснив переоцінку об'єктів відповідної групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.
Під час проведення переоцінки нематеріальних активів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки одним з двох методів. аналогічно до порядку, визначеного для переоцінки основних засобів.
Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається в складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені в пункті 2.6 цієї глави.
Дооцінка нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунку 4300;
Кредит рахунку 5101;
одночасно:
Дебет рахунку 5101;
Кредит рахунку 4309;
б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунку 4309;
Кредит рахунку 4300;
одночасно:
Дебет рахунку 4300;
Кредит рахунку 5101.
Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а в разі недостатності суми дооцінки - за рахунок витрат банку (рахунок 7499). У бухгалтерському обліку уцінка відображається такими проводками:
а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунків 5101, 7499;
Кредит рахунку 4300;
одночасно:
Дебет рахунку 4309;
Кредит рахунку 5101;
б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунку 4309;
Кредит рахунку 4300;
одночасно:
Дебет рахунків 5101, 7499;
Кредит рахунку 4300.
Сума попередніх уцінок об'єкта нематеріальних активів і втрат від зменшення його корисності, що перевищує суму попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і відновлення його корисності, під час проведення чергової дооцінки вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 6499) у сумі, не більшій, ніж сума зазначеного перевищення. Різниця між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і сумою перевищення відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 5101).
Сума попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів і відновлення його корисності, що перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності, під час чергової уцінки залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення додаткового капіталу (рахунок 5101). Різниця між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і сумою перевищення включається до витрат звітного періоду (рахунок 7499).
Під час вибуття об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, різниця (перевищення) між сумою попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу та здійсненням такої проводки:
Дебет рахунку 5101;
Кредит рахунку 5030.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порядок переоцінки нематеріальних активів."
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у
 2. 1. Структура капіталу банку
  порядок такого включення. Додатковий капітал не може бути більшим 100 відсотків основного
 3. 4. План рахунків і принципи його побудови
  порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків
 4. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  порядок ведення аналітичного обліку за технічними рахунками та технічні аспекти переоцінка рахунків в іноземній валюті. Переоцінка рахунків в іноземній валюті дев'ятого класу "Позабалансові рахунки" у зв'язку зі зміною курсів валют банк здійснює відповідно до вимог облікової політики. У фінансовій звітності немонетарні статті, зарахування яких до балансу пов'язане з операціями в іноземній валюті,
 5. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  переоцінки через прибутки/збитки; комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту; комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю. Комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або
 6. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
  переоцінки активів і зобов'язань банку в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу, унаслідок якого змінюється вартість цих активів і зобов'язань у національній валюті, а їх вартість в іноземній валюті (банківських металах) залишається без змін, тобто не відбувається руху коштів в іноземній валюті (банківських металах); позитивна (від'ємна) різниця між
 7. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  нематеріальних активів та складання первинних документів визначається згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог законодавства України. Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському обліку відображається відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках
 8. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
  переоцінки; 7490 - на суму перевищення залишкової вартості над справедливою; Кредит рахунків 4400, 4500, - на справедливу вартість необоротних активів; 5030 - на суму переоцінки. Під час ліквідації підприємства (господарського товариства) необоротні активи, що були передані банком-учасником у статутний капітал та повернені банку в натуральній формі без винагороди, відображаються такою проводкою:
 9. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
  нематеріальних) активів підлягає амортизації (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Амортизація не нараховується, якщо ліквідаційна вартість необоротного активу не перевищує його балансової вартості. Амортизація не нараховується за об'єктами основних засобів, що є предметами антикваріату. Амортизація необоротних активів може здійснюватися окремо за складовою частиною
 10. 7.Інвентаризація основних засобів.
  нематеріальних активів здійснюється така проводка: Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; Кредит рахунку 3552. Якщо невідшкодована частина збитків буде визнана сумнівною до отримання, то в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 3580; Кредит рахунку 3552. Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України на суму сумнівної дебіторської