Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.

Реалізація основних засобів
Об'єкти основних засобів припиняють визнаватися в балансі в разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатного передавання, втрати або невідповідності критеріям їх визнання як активів.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається як різниця між надходженням коштів за основні засоби (з вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів) та їх залишковою вартістю.
Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за дебетом рахунку 7490, а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, - за кредитом рахунку 6490.
Реалізація основних засобів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації:
Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650, 4409, 4509, 7490;
Кредит рахунків 4400, 4500;
б) у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно із сумою залишкової вартості об'єкта:
Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650, 4309, 4409, 4509;
Кредит рахунків 4400, 4500, 6490;
в) за переоціненими основними засобами:
Дебет рахунків 5100, 5101;
Кредит рахунку 5030.
Безоплатне передавання основних засобів
Безоплатне передавання основних засобів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами).
Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами визначається банком самостійно.
Ліквідація основних засобів
У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта. Часткова ліквідація в бухгалтерському обліку відображається такими проводками:
Дебет рахунків 4409; 7490;
Кредит рахунку 4400 - на суму часткової ліквідації об'єкта.
Під час списання з балансу основних засобів здійснюються такі проводки:
Дебет рахунків 4409, 4509;
Кредит рахунків 4400, 4500 - на суму зносу;
Дебет рахунку 7490;
Кредит рахунків 4400, 4500 - на залишкову вартість.
Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів
Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів відображаються за справедливою вартістю переданих активів. У такому разі здійснюються такі проводки:
Дебет рахунків 4103, 4105, 4203, 4205, - на суму вкладення в статутний капітал;
, 4409, 4509, - на суму зносу (накопиченої амортизації);
5100, 5101, - на суму переоцінки;
7490 - на суму перевищення залишкової вартості над справедливою;
Кредит рахунків 4400, 4500, - на справедливу вартість необоротних активів;
5030 - на суму переоцінки.
Під час ліквідації підприємства (господарського товариства) необоротні активи, що були передані банком-учасником у статутний капітал та повернені банку в натуральній формі без винагороди, відображаються такою проводкою:
Дебет рахунків 4400, 4500, - на первісну (переоцінену) вартість необоротних активів;
7399 - на суму перевищення суми вкладення над вартістю повернених необоротних активів;
Кредит рахунків 4103, 4105, 4203, 4205 - на балансову вартість інвестиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Облік вибуття основних засобів у комерційних банках."
 1. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
 2. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
  обліку такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунків 3510, , 4430; Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; б) визнання основних засобів у балансі банку: Дебет рахунків 4400, 4500; Кредит рахунків 3510, 4430. Придбання основних засобів за іноземну валюту відображається такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунку 3510; Кредит рахунку 1500 - на суму в іноземній валюті; б) визнання
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  облікові та банківські; 4) договірні (зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них, пропозиції про укладання їх у вигляді листів, у тому числі факсимільних); 5) документи, що відображають конкретні господарські операції (рахунки-фактури, акти приймання-передачі, акти, що підтверджують виконання робіт або надання послуг, відомості, товарні та товаротранспортні накладні тощо); 6)
 4. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності. - Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання
 5. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану
 6. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
  обліку комерційних банків України" овердрафт - короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебатування його рахунка. Овердрафт оформлюється договором, в якому зазначається ліміт овердрафту, умови його використання, відсотки за ним, а також відповідальність за несвоєчасне повернення. Відсотки за
 7. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  обліку валютних операцій, і зарубіжні країни у своїх національних системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки,
 8. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  обліку як окремий об'єкт основних засобів Об'єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби визнаються за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких
 9. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
  обліку такою проводкою: Дебет рахунку 7423; Кредит рахунків 4409, 4509. Необоротні активи, що повністю амортизовані і використовуються банком у його діяльності, у бухгалтерському обліку відображаються за відповідними рахунками з обліку первісної (переоціненої) вартості активів та нарахованого зносу (накопиченої амортизації) до часу списання їх з балансу. Нарахування амортизації основних засобів
 10. 7.Інвентаризація основних засобів.
  обліку та фінансової звітності. Основними завданнями інвентаризації є встановлення фактичної наявності в банках основних засобів, та інших активів і зобов'язань, з'ясування стану їх зберігання; установлення обсягів нестач або надлишків необоротних активів; виявлення активів, що тимчасово не використовуються, втрачених активів тощо. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник
© 2014-2022  ibib.ltd.ua