Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО головним підприємством АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі та у відповід-

вії з Статутом акціонерного общества___

(іменованого надалі "АТ") і визначає економічні та правові

основи господарської діяльності головного підприємства АТ (іменованому-

го надалі "Підприємство") і його взаємини з філіями та

структурними підрозділами.

1.2. Підприємство утворено на базі апарату управління АТ.

1.3. Підприємство не є самостійною юридичною особою.

Підприємство користується правами і несе обов'язки, передбачені

цим Положенням.

1.4. Підприємство представляє АТ в цілому, має розрахунковий рахунок у

банку і печатку АТ.

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується дію-

давством РФ, Статутом АТ, рішеннями компетентних орга-

нов АТ, наказами та розпорядженнями Генерального директора і настою-

щим Положенням.

2. Предмет діяльності і майно підприємства

2.1. Підприємство бере участь у виконанні основних видів

робіт АТ:

2.2. Крім основних видів діяльності. Підприємство має право ви-

полнять всі види робіт, передбачені Статутом Товариства.

2.3. Підприємство наділяється основними і оборотними засобами

за рахунок майна товариства. Майно закріплюється за Підприємством на

праві господарського відання та відбивається па його окремому балансі.

3. Взаємовідносини підприємства з філіями

(підрозділами) АТ

3.1. Підприємство поряд з виконанням статутних видів діяльність-

ти виступає координуючим ланкою між філіями (підрозділам

!! 453

ями) АТ і з цією метою приймає на себе наступні зобов'язання по

відношенню до філій (підрозділам) АТ,

надавати допомогу по матеріально-технічному забезпеченню в со-

погоджений номенклатурі і обсягах;

організувати і проводити підготовку та перепідготовку кадрів для

філій (підрозділів) з урахуванням розвитку виробництва;

забезпечувати методичну роботу з контролю якості робіт;

надавати допомогу у вирішенні питань, що виникають у філій

(підрозділів) з різними організаціями, міністерствами, ведом-

ствами;

забезпечувати методичну допомогу в організації охорони праці,

техніки безпеки;

надавати консультативну допомогу з правових, фінансових, еко-

номічного та організаційно-технічних питань;

здійснювати підбір науково-технічних досягнень для їх вико-

вання у виробництві;

здійснювати інформаційну діяльність;

сприяти в освоєнні нових видів діяльності;

здійснювати організаційні заходи щодо проведення загальних

зборів акціонерів АТ і засідань Ради директорів;

забезпечувати виконання рішень органів управління АТ.

3.2. Для забезпечення виконання Підприємством прийнятих на себе

зобов'язань з надання сприяння в роботі філій (підрозділів)

останні відраховують Підприємству необхідні кошти (за окремим

розрахунком).

3.3. Підприємство та філії (підрозділу) АТ самостійно

несуть витрати за укладеними ними договорами.

3.4. Підприємство та філії (підрозділу) АТ несуть відповідальність-

ність за майновий збиток, заподіяний один одному винними дей-

ствиями.

4. Управління

4.1. Підприємство очолює Генеральний директор АТ.

4.2. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів

АТ з укладенням контракту.

4.3. Генеральний директор діє в межах прав, наданий-

них йому Статутом АТ.

4.4. Генеральний директор формує структуру і штати Підпри-

ємства та затверджує штатний розклад.

4.5. Для вирішення поточних внутрішніх питань Підприємства, які не від-

носящихся до виключної компетенції зборів акціонерів або Со-

вета директорів АТ, Підприємство формує виконавчу дирекцію.

4.6. Склад дирекції Підприємства за поданням Генерального

директора затверджується Радою директорів АТ.

!! 454

5. Планування, праця та її оплата

5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність і

визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблені ним

роботи та надані послуги, необхідності виробничого і соці-

ального розвитку, підвищення особистих доходів його акціонерів.

5.2. Трудові відносини на Підприємстві встановлюються на осно-

вання трудового договору (контракту) та колективного договору.

5.3. На працівників і акціонерів Підприємства поширюються

все Положення законодавства про працю Російської Федерації.

5.4. На працівників і акціонерів Підприємства поширюються

передбачені законодавством види соціального, пенсійного та

медичного страхування.

5.5. Працівники та акціонери Підприємства користуються правом на

щорічну відпустку. Тривалість відпустки не може бути менше

передбаченої чинним законодавством.

5.6. Форма, система і розміри оплати праці, а також інші види

доходів працівників Підприємства встановлюються Підприємством самос-

тоятельно.

5.7. Трудові доходи кожного працівника Підприємства визначають-

ся його особистим трудовим внеском і з урахуванням кінцевих результатів роботи

Підприємства та АТ в цілому максимальним розміром не обмежуються.

5.8. Щомісячна заробітна плата працівника не може бути менше

мінімального розміру місячної заробітної плати, що встановлюється за-

законодавчими актами Російської Федерації.

5.9. Розмір коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників

Підприємства, визначається відповідно до чинного законодательст-

вом.

5.10. Підприємство самостійно встановлює для своїх працівни-

ков додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги

в межах зароблених коштів.

5.11. Підприємство зобов'язане забезпечити для всіх своїх працівників

безпеку умов праці і несе відповідальність у встановленому зако-

нодательством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю.

5.12. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов

праці та життя, гарантії пенсійного та обов'язкового страхування членів

трудового колективу Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим кіл-

тиву Підприємства з участю адміністрації та профспілки в відпо-

до законодавства.

!! 455

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО головним підприємством АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"
 1. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  становище акціонерного товариства 3. Відповідальність суспільства 4. Найменування і місце знаходження товариства 5. Філії та представництва товариства 6. Дочірні та залежні суспільства 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства Дані положення містяться у статтях 1 - 7 глави I Закону. У ній розкриваються найбільш суттєві особливості організаційно-правової форми акціонерного товариства, в
 2. Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві
  акціонерному товаристві 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства 6. Про право профкому мати своїх представників у колегіальних органах управління акціонерного товариства 7. Профком та загальні збори
 3. Введення
  положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 4. 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства
  акціонерних товариств - відкритих і закритих, - відрізняють їх один від одного. Положення цієї статті базуються на нормах статті 97 ГК
 5. Стаття 1. Загальні положення
  положеннями Закону РФ "Про акціонерні товариства", прийнятого Державною Думою РФ 24 листопада 1995 1.3. Вимоги цього статуту обов'язкові для виконання всіма органами товариства та його
 6. 6. Дочірні та залежні суспільства
  акціонерних товариств мати дочірні і залежні товариства з правом юридичної особи на території Російської Федерації, створені відповідно до цього Федеральним Законом та іншими федеральними законами, а за межами території Російської Федерації - відповідно до законодавства іноземної держави за місцем знаходження дочірнього і залежного товариства, якщо інше не
 7. Стаття 28. Ліквідація товариства
  становища. Ред .. 4. Детально про особливості створення та правового регулювання акціонерних товариств у сфері банківської, інвестиційної та страхової діяльності див: Шапкина Г.С. Коментарі до глави I Закону "Про акціонерні товариства". / / Законодавство і економіка. 1996. N 9/10, с. 20 - 21. 5. Див: Російська газета. 1997. 2 серпня. 6. Див: Відомості Верховної. 1994. N 11. Ст. 1194 .. 7. Див: Відомості
 8. Висновок
  положення Закону РФ "Про акціонерні товариства", які представляються ключовими при організації їх діяльності, захист прав акціонерів. Такий підхід до вибору змісту цієї роботи пояснюється рядом причин, серед яких, зокрема, можна назвати бажання авторів сконцентрувати увагу керівних працівників, спеціалістів, акціонерів на найбільш значущих для них питаннях. Тих
 9. 3. Державна реєстрація товариства
  підприємства, а також невідповідності установчих документів вимогам законодавства. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів є незаконним. Про рішення відмови в реєстрації підприємства відповідний орган зобов'язаний повідомити в триденний строк у письмовій формі засновнику підприємства. Відмова у реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку. Державна
 10. Глава II. Створення та ліквідація товариства
  акціонерних товариств, містяться в главі II Закону, його статтях 8 - 24. 1. Створення суспільства, його засновники і установа 2. Статут товариства 3. Державна реєстрація товариства 4. Реорганізація товариства 5. Ліквідація