Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО структурні підрозділи (філії)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі та у відповід-

вії з Статутом Акціонерного товариства

(іменованого надалі "АТ") і визначає економічні та правові

основи господарської діяльності ___

(іменованого надалі "Підрозділ").

1.2. Повне офіційне найменування Підрозділи

1.3. Скорочене найменування Підрозділи

1.4. Місцезнаходження Підрозділи

1.5. Підрозділ користується правами і несе обов'язки, перед-

бачені цим Положенням.

1.6. Підрозділ у своїй діяльності керується дію-

щим законодавством Російської Федерації, Статутом АТ і справжнім

Положенням, а також рішеннями керівних органів АТ, наказами та

розпорядженнями директора Підрозділи в межах їх компетенції та

повноважень.

2. Предмет діяльності підрозділу

2.1. Підрозділ здійснює такі основні види діяч-

ності:

передбачені Статутом АТ, і будь-які інші види діяльності, не

заборонені чинним законодавством Російської Федерації.

3. Майно підрозділи. Майнові відносини з АТ.

3.1. Підрозділ за рахунок майна АТ наділяється основними і

оборотними засобами, необхідними для здійснення його діяч-

ності. Майно закріплюється за Підрозділом на праві господарсько-

го ведення.

3.2. Майно, закріплене за Підрозділом, відбивається на його

окремому балансі. Підрозділ самостійно веде баланс, самостійно-

!! 456

тельно обчислює податки та інші платежі, що підлягають сплаті до бюджету,

і перераховує їх АТ у строки, встановлені графіком документообігу АТ.

3.3. Майно, закріплене за Підрозділом, може бути пере-

дано іншому підрозділу або філії АТ тільки за рішенням Ради

директорів або Правління АТ відповідно до порядку, встановленого

Статутом АТ.

3.4. Підрозділ АТ в цілому і інші підрозділи та філії

АТ самостійно несуть витрати за укладеними ними договорами.

3.5. Підрозділ та АТ несуть відповідальність за майнову

збиток, заподіяний один одному винними діями.

4. Права та обов'язки підрозділу

4.1. Підрозділ має право:

самостійно укладати господарські договори;

набувати від свого імені майнові та немайнові права;

вимагати відшкодування шкоди, заподіяної самим АТ і його подрузі-

поділами, а також сторонніми організаціями і третіми особами;

користуватися і розпоряджатися закріпленим за нею майном в

межах наданих прав;

самостійно визначати ціни на вироблену продукцію;

відкривати розрахунковий та інші рахунки у відділеннях банків і користу-

тися ними для здійснення статутної діяльності;

самостійно обчислювати податки та інші платежі, що підлягають сплаті

до бюджету, і перераховувати їх АТ;

самостійно визначати напрями використання чистого при-

були, що залишається у Підрозділи після розрахунків з АТ;

формувати з решти чистого прибутку фонди нагромадження в

розмірі не менше 25%.

4.2. Підрозділ зобов'язане:

діяти в ім'я інтересів АТ, сприяти розвитку і про-

Цветанов АТ;

у всіх питаннях своєї діяльності дотримуватися вимоги дійству-

ющего законодавства, Статуту АТ і цього Положення;

виконувати рішення зборів акціонерів АТ, Ради директорів,

Правління та Генерального директора, прийняті в межах їх компетенції

ції і повноважень, наданих Статутом АТ;

виконувати в першочерговому порядку роботи, що мають пріоритетне

значення для АТ в цілому, надавати різні необхідні послуги іншим

підрозділам та АТ в цілому.

!! 457

5. Управління

5.1. Підрозділ очолюється директором, який призначається Радою

директорів АТ за поданням Генерального директора АТ.

5.2. З директором Підрозділи АТ в особі Генерального директо-

ра укладає контракт на строк від двох до п'яти років.

5.3. Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю

Підрозділи і наділяється відповідно до законодавства Росій-

ської Федерації всіма необхідними повноваженнями для виконання цього

завдання .

Директор здійснює свою діяльність у суворій відпо-

вії з чинним законодавством. Статутом АТ і справжнім Поло-

жением.

5.4. Директор:

здійснює руководство.работой апарату управління;

затверджує структуру Підрозділи і штатний розпис апарату

управління;

приймає на роботу та звільняє працівників Підрозділи;

призначає посадових осіб апарату управління;

підписує договори та довіреності від імені Підрозділи;

розпоряджається майном Підрозділи, є розпорядником

кредитів, відкриває рахунки в банках;

видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників

Підрозділи;

застосовує заходи заохочення і стягнення до працівників Подразделе-

ня;

несе персональну відповідальність за стан обліку та звітності,

договірної, платіжної і трудової дисципліни.

5.5. Апарат управління формується директором з головних спе-

циалистов і керівників відділів Підрозділи.

5.6. Директор діє від імені Підрозділи на підставі дове-

ренности, виданої АТ, і цього Положення. Крім того, довірено-

ності на право представлення інтересів Підрозділи мають:

заступник директора з виробництва,

головний інженер,

головний економіст,

головний бухгалтер,

б. Планування

6.1. Підрозділ самостійно планує свою діяльність і

визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблені роботи,

послуги та продукцію, необхідності забезпечення виробничого та

соціального розвитку, підвищення особистих доходів акціонерів.

!! 458

6.2. Основу планів становлять договори, укладені із замовника-

ми (генпідрядниками), договори з постачальниками матеріально-технічного-

ких ресурсів, а також бізнес-план, розроблений в Відповідно до на-

правліннями діяльності АТ, певними Статутом АТ.

6.3. Планування, господарська діяльність, збут виробленої

продукції та визначення цін на неї ведуться Підрозділом самостійно-

тельно. Керівні органи АТ здійснюють загальний контроль за діяль-

тельностью Підрозділи, але не мають права втручатися в рішення його

оперативних господарських завдань.

6.4. У разі централізованого постачання матеріально-технічних

ресурсів Підрозділу може встановлюватися держзамовлення на виконання

певного виду робіт.

7. Праця та її оплата

7.1. Трудові відносини в Підрозділі встановлюються на осно-

вання трудового договору (контракту) та колективного договору.

7.2. На працівників і акціонерів Підрозділи поширюються

всі положення законодавства про працю Російської Федерації.

7.3. На працівників і акціонерів Підрозділи поширюються

передбачені законодавством види соціального, пенсійного та

медичного страхування.

7.4. Працівники та акціонери Підрозділи користуються правом на

щорічні відпустки. Тривалість відпустки не може бути менше

передбаченої чинним законодавством.

7.5. Трудові доходи кожного працівника Підрозділи визначаються-

ються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи

Підрозділи і максимальними розмірами не обмежуються.

7.6. Щомісячна заробітна плата працівника не може бути менше

мінімального розміру місячної заробітної плати, що встановлюється за-

законодавчими актами Російської Федерації.

7.7. Форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види

доходів працівників встановлюються Підрозділом самостійно.

7.8. Розмір коштів, що спрямовуються на оплату праці, визначається в

відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

7.9. Підрозділ зобов'язане забезпечити для всіх працівників без-

ві умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавець-

ством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю.

8. Облік і звітність підрозділи

8.1. Підрозділ самостійно складає баланс, веде рахунок

прибутків і збитків у рублях.

8.2. Перший фінансовий рік Підрозділи починається з дати ре-

гистрации АТ і завершується 31 грудня поточного року.

Наступні

фінансові роки відповідають календарним.

8.3. Баланс, рахунок прибутків і збитків, а також інші звітні доку-

менти складаються відповідно до чинного законодавства

Російської Федерації та подаються до бухгалтерії АТ у строки

встановлені порядком документообігу, що затверджується Радою дирек-

торів АТ.

8.4. У підрозділі ведуться всі документи бухгалтерського обліку

необхідні для проведення внутрішньої ревізії Підрозділи ревізією-

ційної комісією АТ або незалежними зовнішніми аудиторами.

9. Умови та порядок реорганізації

та ліквідації Підрозділи

9.1. Реорганізація Підрозділи може здійснюватися шляхом:

передачі та перерозподілу між Підрозділами АТ имущес-

тва, закріпленого за ними на праві господарського відання;

утворення нових структурних одиниць всередині Підрозділи;

виходу зі складу АТ.

9.2. Рішення про перерозподіл майна між підрозділами-

ями АТ приймається Радою директорів або Правлінням АТ в порядку,

передбаченому Статутом АТ.

9.3. Рішення про утворення нових структурних одиниць всередині

Підрозділи приймається директором Підрозділу за погодженням

з керівниками відділів та головними спеціалістами апарату управ-

ня Підрозділи.

9.4. Рішення про вихід зі складу АТ приймається загальними зборами

трудового колективу Підрозділи більшістю в 2/3 голосів від загальної

числа членів трудового колективу.

9.5. Рішення про вихід Підрозділи зі складу АТ в десятіднев-

ний термін з дня його прийняття доводиться до відома Ради директорів

АТ, який у двотижневий термін з дня отримання даного повідомлен -

ня зобов'язаний створити Комісію з врегулювання майнових відносин

ний АТ і нового підприємства. Комісія у місячний строк з дня її

установи зобов'язана підготувати і винести на внеоочередное збори

акціонерів одну з таких можливих рішень:

" Колектив акціонерів Підрозділи виходить зі складу АТ з

закріпленим за Підрозділом майном ...

Випадок 1: без будь-яких виплат та додаткових умов, пос-

Кольку вартість майна, закріпленого за Підрозділом, дорівнює

частці даного колективу акціонерів в активах АТ;

 Випадок 2: зберігає в статутному капіталі АТ частину свого имущес-

 твенного вкладу, або одержує від АТ суму, обчислену як різниця

 !! 460

 його частки в активах АТ та вартості майна Підрозділи, оскільки

 розмір частки даного колективу акціонерів в активах АТ перевищує

 вартість майна, закріпленого за Підрозділом;

 Випадок 3 ~. лише за умови визнання майнового внеску АТ

 до статутного капіталу знову заснованого підприємства, або виплати АТ

 суми, обчисленої як різниця вартості майна Підрозділи і

 сумарної частки заявників в активах АТ, оскільки вартість имущес-

 тва, закріпленого за Підрозділом, перевищує частку колективу акці-

 Онер в активах АТ. АТ вправі отримувати на свою частку майна в

 статутному капіталі нового підприємства належні дивіденди.

 Частка колективу акціонерів Підрозділи в активах АТ визна-

 ляется на момент виходу пропорційно його частці в статутному капі-

 Талі АТ.

 9.6. Рішення Комісії з врегулювання майнових відносин

 ний АТ і нового підприємства підлягає затвердженню на зборах акці-

 Онер, яке має бути скликане у двомісячний строк з дня приня-

 ку рішення Комісією. Одночасно колектив акціонерів стверджує

 розділовий баланс і вносить необхідні зміни в установчі

 документи АТ.

 9.7. Рішення про припинення діяльності Підрозділи приймається-

 ється Загальними зборами акціонерів АТ. Ліквідація Підрозділи про-

 диться на умовах і в порядку, передбачених Статутом АТ і

 чинним законодавством Російської Федерації.

 !! 461

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО структурні підрозділи (філії)"
 1.  § 8. Філії та представництва юридичних осіб
    покладені поза місцем знаходження юридичної особи. Представництва та філії виконують різні функції. Представництва виступають у цивільному обороті від імені створив їх юридичної особи, тобто представляють його інтереси та забезпечують їх захист. Предмет діяльності філій набагато ширше: вони і представляють інтереси, і виконують основні функції (всі або частина) юридичної особи (п. 1 і
 2.  13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи
    структурні підрозділи юридичної особи-нерезидента, але і "резидентні" юридичні та фізичні особи як такі. Створення відокремлених структурних підрозділів-представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності регулюється ст. 5 Закону від 16.04.91 р., а також Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні,
 3.  25. Філії та представництва юридичної особи.
    підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації до своєї реєстраційної
 4.  Стаття 6. Філії та представництва товариства
    філіали і відкривати представництва на території Російської Федерації з дотриманням вимог Закону РФ "Про акціонерні товариства" та інших федеральних законів. 6.2. Створення товариством філій та представництв за межами Російської Федерації здійснюються також відповідно до законодавства іноземної держави за місцем знаходження філій та представництв, якщо
 5.  4. Представництва та філії
    покладений цех чи інше виробництво, відділення банку і т. п. Філіями іноді можуть ставати і цілком самостійні в економічному чи в структурному сенсі організації, якщо їх засновник - юридична особа вважає за необхідне зберегти повний контроль (і повну відповідальність) за їх діяльністю. Що створили представництво або філія юридичні особи передають їм деяке майно
 6.  24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва
    покладене поза місцем його знаходження та здійснює всі або частину її функцій. Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження та здійснює захист і представництво інтересів юридичної особи, яка вчиняє від його імені угоди та інші правові дії. Філії та представництва мають подібні риси. По-перше, загальне у філій
 7.  Чи можна укладати колективний договір у структурних підрозділах підприємств, установ, організацій?
    положення загального колдоговору не можуть застосовуватися для цього підрозділу; або виступати складовою частиною (додатком) до загального колективного договору у випадку, якщо сфера його впливу У певної частини поширюється на цей підрозділ, а інше кількість питань соціально-економічних і трудових відносин регулюється зобов'язаннями сторін підрозділи в межах їх
 8.  § 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва
    положень. Керівники цих структурних підрозділів призначаються юридичною особою і виступають від її імені на підставі доручення. Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ у постанові від 2 грудня 1993 року № 34 "Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб" роз'яснив, що при виникненні спорів за зобов'язаннями юридичних осіб претензії і позовні
 9.  Нормативно-правова база роботи архіву
    положення (статут) про архів, типові структури, типові норми часу і виробітку на основні види робіт в архівах. Однак основні нормативні документи, якими у своїй роботі керуються директор архіву та керівники структурних підрозділів, повинні бути розроблені в самому архіві і затверджені органами управління архівною справою даного суб'єкта Російської Федерації. Склад цих
 10.  2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
    положення кредитної організації, якщо ці ознаки створили реальну загрозу інтересам кредиторів (вкладників) кредитної організації. Зазначені ознаки повинні виявлятися і оцінюватися у відповідності з методиками, встановленими нормативними актами Банку Росії. Повторна перевірка, яка проводиться на підставі мотивованого рішення Ради директорів, здійснюється за участю представників
 11.  § 7. Філії та представництва і внутрішні, структурні підрозділи кредитної організації
    покладене поза місцем знаходження кредитної організації і здійснює від її імені всі або частину банківських операцій, передбачених ліцензією Банку Росії, виданої кредитної організації. Представництвом кредитної організації є її відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження кредитної організації, представляє її інтереси і здійснює їх захист.
 12.  5. Філії та представництва товариства
    положення статті 55 ГК РФ. Філією суспільства є відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем його знаходження. Філія здійснює всі функції суспільства, в тому числі функції представництва, або їх частину. Насправді філії часто здійснюють тільки частину функцій суспільства, зміст і обсяг яких визначаються, як правило, тими завданнями, яке воно перед ними ставить.
 13.  12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
    становища; філія може мати власні кореспондентський рахунок і МФО (при самостійній участі банківської установи в системі міжбанківських електронних розрахунків) або працювати на єдиному кореспондентському рахунку з головним банком; філія здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах дозволу, наданого головним банком -