Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 11. Підсудність цивільних справПЛАН 1. Поняття і види підсудності цивільних справ. 2. Наслідки порушення правил про підсудність. 3. Зміна підсудності у цивільному процесі України. 4. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Розкрити зміст підсудності
- родової; - територіальної; - альтернативної; - договірної; - виключної.
Визначити, якій судовій ланці підсудні справи:
- спір між громадянином та районним судом з приводу відшкодування шкоди, завданої незаконними діями суду; - спір між громадянами П. і Т. з приводу виконання договору позики; - спір між іноземним громадянином та підприємством з приводу незаконного звільнення з роботи; - спір між прокуратурою області та редакцією газети «Вісник» з приводу спростування відомостей, що не відповідають дійсності; - спір між працівником органів внутрішніх справ та Міністерством внутрішніх справ з приводу призначення розміру компенсації;
Назвати приклади цивільних справ, підсудних обласному суду.
Назвати відомі вам випадки альтернативної підсудності.
Назвати чотири встановлені законом випадки виключної підсудності (ст. 130 ЦПК).
Задача 1 Громадянина Голибороду було засуджено Житомирським обласним судом за ст. 86 КК України і направлено для відбуття покарання в місцях позбавлення волі. Організація, в якій до засудження працював Голиборода, звернулася до районного суду м.
Житомира з позовом до Голибороди про стягнення одержаних і неповернутих матеріалів. Позов було пред'явлено за місцем проживання Голибороди до засудження. Суддя переслав позовну заяву до суду за місцем відбуття покарання. Який суд має розглянути справу? Задача 2 Робітник Дунай звернувся до районного суду за місцем свого проживання з позовом до виробничого кооперативу «Будівельник» про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю при виконанні ним трудових обов'язків. Суддя відмовив у прийнятті заяви, відсилаючи Дуная до районного суду за місцем знаходження відповідача. Як оцінити дії суду? Який вид підсудності має місце в даному випадку? Задача 3 Кметюка було засуджено Полтавським обласним судом за розкрадання власності підприємства і направлено для відбуття покарання в м. Житомир. Підприємство, на якому працював Кметюк і здійснив розкрадання, звернулося до Ленінського райсуду м. Полтави (за місцем проживання засудженого) з позовом до Кметюка про стягнення вартості викраденого майна. Суд переслав позовну заяву до Житомира за місцем відбуття Кметюком покарання. Як оцінити дії суду? Який суд повинен розглядати зазначену справу? Нормативно-правові акти та література Конституція України. - Ст.ст. 8, 55, 124. Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 2, 15. Постанови пленуму Верховного суду України: «Про підготовку справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р.
(з наступними змінами); «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (з наступними змінами); «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р., № 9; «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р.; «Про внесення змін та доповнень до постанови пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 р. "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій"» від 25 грудня 1996 р.; «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р.; «Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р. Про підвідомчість цивільних справ загальним судам та господарських спорів арбітражним судам: Лист Верховного суду України від 14 липня 1995 р. та Вищого арбітражного суду України від 20 липня 1995 р. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 11. Підсудність цивільних справ"
 1. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи здійснюється залежно від виконуваних ними функцій, від предмета справи, суб'єктів розгляду і території, на яку поширюється юрисдикція певного суду. У зв'язку з цим підсудність поділяється на функціональну, родову і територіальну. Функціональна підсудність визначає компетенцію окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  підсудність; відсутність такого, що набрало законної сили, рішення суду, винесеного по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав або ухвали про прийняття відмови позивача від позову чи про затвердження мирової угоди; якщо в провадженні суду нема справи по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав; якщо між сторонами не
 5. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  цивільним процесом у науці міжнародного приватного права розуміють сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб у суді та господарському суді. Термін «міжна- родний цивільний процес» має умовний характер. Зазвичай до нього відносять такі питання: 1) визначення підсудності по справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових
 6. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  підсудність даної категорії справ. Задача 1 У грудні 1998 року Зворикін звернувся до суду з заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення районного суду від 10.05.1998 р. про поділ жилого будинку. Суд зобов'язав Зворикіна обладнати окремий вхід. Однак після постановлення рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. Виходячи з цього
 7. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства
  цивільного процесу. 2. Підсудність судам цивільних справ з іноземним елементом. 3. Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Назвіть правила визначення підсудності справ за участю іноземних громадян. Визначте основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок вирішення в Україні цивільних справ з іноземним елементом. Назвіть особливості дієздатності та
 8. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  цивільну та мілітаризовану (воєнізовану) службу; в) цивільну (в органах законодавчої, виконавчої влади) та спе ціалізовану (військову, дипломатичну, митну, в правоохоронних орга нах та ін.). 25 Органи управління державною службою - це спеціальні державні органи або підрозділи державних органів, до компетенції яких відноситься забезпечення і розвиток системи державної служби. При цьому слід
 9. Тема 12. Адміністративний процес
  тематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення
 10. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В