Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Завдання стадії полягають у


: 1) швидкому й повному розкритті злочину та притягненні осіб, винних у його вчиненні, до участі в справі як обвинувачених і охороні від необґрунтованого притягнення осіб, не причетних до вчинення злочину; 2) вжитті заходів до відшкодування шкоди, завданої злочином; 3) виявленні причин вчинення злочину та умов, які цьому сприяли, і вжитті заходів до їх усунення (ст.2, 23, 23-1, 29 КПК). При цьому необхідно забезпечити охорону прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у справі. Тільки виконання завдань даної стадії є підставою для винесення органом попереднього розслідування рішення про передачу справи до наступної, вже судової стадії кримінального процесу, або ж про закінчення провадження шляхом закриття справи (ст.
212 КПК). Помилки попереднього розслідування можуть призвести до судової помилки. Етапи попереднього розслідування: 1) провадження після порушення справи невідкладних та інших слідчих дій для з'ясування події злочину та участі в ньому конкретної особи; 2) виконання процесуальних дій, пов'язаних з притягненнях особи як обвинуваченої, пред'явленням їй обвинувачення, її допитом, застосуванням до неї запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу (відсторонення обвинуваченого від посади тощо); 3) збирання й перевірка всіх інших необхідних доказів, які підтверджують або спростовують обвинувачення, обтяжують чи пом'якшують кримінальну відповідальність обвинуваченого; 4) виконання процесуальних дій, пов'язаних із закінченням розслідування, із складанням відповідного підсумкового процесуального документа й належним спрямуванням справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання стадії полягають у"
 1. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  завданнями цивільної о судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного справедливого, неупередже-ного та своєчасного розгляду і вирішення цивільних цивільних справ у повній відповідноси і чинним законодавством, справ і метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних пран, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,
 2. 2.1. Завдання стадії
  завдань спрямовано на реалізацію контрольної функції. Ці завдання полягають у перевірці наявності обставин, зазначених у ст. 228 КПК: чи мала місце подія злочину; чи має діяння, яке ставлять у вину обвинуваченому, складзлочину; чи було додержано під час провадження дізнання і досудовогослідства вимоги КПК про забезпечення права підозрюваного та обвинуваченого на захист; чи немає в справі
 3. 2.1. Завдання стадії
  завдань, притаманних для стадії попереднього розгляду справи суддею, впливають її функції у кримінальному процесі. Останні, своєю чергою, випливають із місця, що його посідає ця стадія в системі кримінального процесу - між стадіями досудового слідства і порушення державного обвинувачення та судового розгляду кримінальної справи. Функціями стадії є: контрольна, пов'язана із контролем за тим, чи
 4. 1. Формування цінової політики
  завдань та окреслити принципи ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування. Зміст цінової політики підприємства Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінові стратеги. Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, розрізняють стратегії, які ґрунтуються на: - збуті, вони полягають у
 5. 1. Поняття і система екологічного права
  полягають у : -- врегулюванні відносин у галузі екології шляхом створення оптимальної системи еколого-правових норм; -- створенні ефективної системи правового оперативного, стимулюючого і примусового впливу на юридичних і фізичних осіб щодо використаних природних ресурсів та із відходів, -- обґрунтуванні правового статусу органів управління і контролю в екологічній сфері; -- встановленні
 6. Тема 12. Адміністративний процес
  завданої громадянину певними видами державних органів; - дисциплінарні проступки за нормами адміністративного пра ва. Провадженнями управлінського (процедурного) характеру є: - видача спеціальних дозволів, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності; - реєстрація певних суб'єктів або видів діяльності; - видача сертифікатів; - здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконав чої
 7. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  завданнями провадження, має притаманні тільки їй власні завдання. --," Як правило, в адміністративній науці виділяють чотири стадії: -- 1) адміністративне розслідування; 55 2) розгляд справи та прийняття постанови у справі; 3) перегляд постанови в порядку оскарження або опротестування; 4) виконання постанови. Кожна зі стадій складається із послідовно здійснюваних дій, тобто її можна, в
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  завдання, права, обов'язки. 8. Адміністративна відповідальність за порушення громадсько го порядку і громадської безпеки. Література: 1, 9,17, 72, 76, 82, 88, 90, 91,133,150,170,171,175, 178,231, 237,277,329,355,364,368, 370,376,383,455,468,496,506, 507, 508, 509, 517, 518, 519, 530, 533 та ін. .., Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією ;:. 1. Правові засади
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні
 10. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  завдання діяльності Кабінету Міністрів, що полягає у виробленні та здійсненні політики уряду, до цих функцій належить: керівництво з боку Прем'єр-міністра роботою Кабінету Міністрів та його апарату; спрямування, координація та контролювання діяльності 189 міністерств та інших підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади; ведення переговорів і підписання міжнародних договорів від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua