Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

19.1. Економічна ефективність природоохоронних витрат: сутність, показники, методика визначення

Економічна ефективність витрат означає їх результативність, тобто співвідношення між результатами і що забезпечили їх витратами. Відповідно до розробленої в 80-ті роки типовий методикою визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів для обгрунтування природоохоронних витрат використовуються показники загальної і порівняльної ефективності.

Визначення загальної (абсолютної) еффектівнос-т і екологічних витрат необхідно, щоб оцінити фактичну результативність природоохоронних заходів при плануванні досягнення нормативної якості навколишнього середовища, для економічного стимулювання підвищення ефективності средозащітное діяльності.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність витрат екологічного характеру розраховується як відношення обсягу повного економічного ефекту до суми викликали цей гффект сукупних (наведених) витрат:

Е3 = --- , (19.1)

С + Ен К

де Е3 - загальна ефективність природоохоронних витрат; Е - повний річний ефект; С - поточні витрати; К - капітальні вкладення, що визначили ефект; Ен - норматив ефективності капітальних вкладень.

Норматив Ен служить для приведення капітальних вкладень до річної розмірності, оскільки Ен = -, де Т - термін окупності капітальних вкладень. При середньому терміні окупності по народному господарству, рівному 8,3 року, норматив ефективності капітальних витрат Їв встановлюється в розмірі 0,12.

283

282

Економічний ефект Е, або результат природоохоронних витрат, являє собою відвернена економічний збиток і додатковий дохід від поліпшення виробничої діяльності підприємств в умовах кращої екологічної обстановки.

Е = П + Д, (19.2)

де П - величина річного предотвращенного економічного збитку від забруднення середовища; Д - річний приріст доходу від поліпшення виробничих результатів.

Розмір річного предотвращенного економічного збитку від забруднення середовища визначається за формулою

П = Ух - У2, (19.3)

де Уц У2 - величини збитку до проведення природоохоронного заходу і залишкового збитку після здійснення заходу відповідно.

Річний приріст доходу Д від поліпшення виробничих результатів може бути визначений таким чином:

л т

Д =? *,-З , (19-4)

1 = 1 1 = 1

де е, - кількість продукції 1 -,]-го видів, одержуваних відповідно до і після здійснення оцінюваного заходу; г "zJ - оцінка одиниці 1 -,]-й продукції.

Якщо ж буде потрібно визначити ефективність капітальних вкладень Ек в природоохоронні заходи, що дають щорічний економічний ефект Ег, з цього ефекту потрібно відняти річні (поточні) витрати С, необхідні для утримання та обслуговування природоохоронних об'єктів, і отриману різницю віднести до величини капіталовкладень:

Ек = ^ Я (19.

5)

Отримані в ході розрахунків показники ефективності капітальних витрат порівнюються з нормативними показниками. Розглянуті напрями використання капітальних витрат вважаються ефективними, якщо розрахункові коефіцієнти ефективності Ек задовольняють умові Ек> Ен. Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень в цілому по народному господарству в останні роки приймався рівним 0,12. Але обмежена здатність навколишнього середовища до самоочищення, зростаючі антропогенні навантаження на природу зумовлюють зростання витрат на її охорону. У силу цього нормативи ефективності капіталовкладень екологічного призначення повинні бути значно нижче, ніж норматив ефективності капіталовкладень у суспільне виробництво. При цьому рівень нормативу ефективності повинен диференціюватися за видами природних ресурсів (повітря, водні, земельні ресурси та ін.) з урахуванням особливостей їх експлуатації та охорони. На жаль, поки такі нормативи не розроблені. Проте наявні оцінки свідчать про високу економічну ефективність витрат на охорону природи (табл. 19.1).

Таблиця 19.1

Ефективність капітальних вкладень в водоохоронне будівництво * Забруднювачі довкілля Запобігання шкоди, млн р.. Капітальні вкладення, млн р.. Поточні витрати, млн р.. Ефективність капвкладень Термін окупності капвкладень, років Чорна металургія 16,1 17,0 3,4 0,75 1,34 Вугільна промисловість 2,3 7,7 1,6 0,09 11,11 Теплоенергетика 10,3 17,6 3, 5 0,39 2,56 Машинобудування 7,1 11,7 2,3 0,41 2,44 Хімічна промисловість 83,9 57,0 11.4 1,27 0,79 * Джерело: Економіка природокористування / Под ред. Т.С.Хачатурова. М., 1991.

Як випливає з даних табл. 19.1, ефективність капіталовкладень в водоохоронні заходи в більшості випадків висока - від 0,4 до 1,3, а терміни їх окупності невеликі - від 0,8 до 2,6 року, тільки в одному випадку - більше 11 років. Однак розрахунків, що показують ефективність природоохоронних витрат шляхом зіставлення запобігання шкоди (річного ефекту) з витратами, поки виконано мало, що пов'язано зі значними труднощами у визначенні достовірного економічного ефекту (запобігання шкоди). Водночас наведені розрахунки доводять, як важливі вони для обгрунтування доцільності здійснення природоохоронних заходів.

В останні роки економічна ефективність витрат на охорону атмосфери, в масштабах всього народного господарства нижче аналогічних водоохоронних витрат.

Орієнтовно вона оцінюється в 0,20, що все-таки істотно вище рівня нормативної ефективності (0,12).

При розробці довгострокових прогнозів, програм з охорони навколишнього середовища в регіоні, при проектуванні різних природоохоронних заходів, виборі варіанту внедре

285

284

ня нової техніки або технології, спрямованої на екологізацію виробництва, використовується показник порівняльної (відносної) економічної ефективності природоохоронних витрат. Таким показником є мінімум сукупних витрат, тобто при виборі варіанту перевага повинна віддаватися варіанту з найменшою величиною сукупних поточних витрат і капітальних вкладень, приведених до однакової розмірності за допомогою нормативу ефективності:

С + Ен К -> min. (19.6)

Якщо проводяться заходи, що вимагають тривалого терміну реалізації капітальних вкладень (лісовідновлення, рекультивація земель тощо), а також зміни в часі експлуатаційних (поточних) витрат, тоді переважний варіант визначаться по формулою

де Т - строк здійснення всіх заходів; Кп - початкові капіталовкладення в природоохоронні заходи; Kgt-додаткові капітальні вкладення, необхідні для забезпечення нормальної роботи природоохоронних об'єктів у t-й рік експлуатації (t = 1, 2, 3 ...); Ct - експлуатаційні витрати t-ro року; Ен - нормативний коефіцієнт приведення різночасних витрат, що приймається у відповідності з галузевими нормативами (зокрема, для витрат з промисловості, будівництва, комунальному господарству - 0,08, сільському господарству - 0,05, лісовому господарству - 0,03).

При розрахунках порівняльної ефективності капіталовкладень в охорону природи особливо важливо зіставляти варіанти за економічними результатами. Оскільки економічний результат природоохоронних заходів виражається в скороченні або запобіганні соціального та економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, порівнювані варіанти повинні бути тотожні за ступенем зниження рівня забруднення природного ресурсу, видам і величині запобігли втрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.1. Економічна ефективність природоохоронних витрат: сутність, показники, методика визначення "
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна, ринкова). 9. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на ефективність суспільного виробництва, розвиток і розміщення продуктивних сил. 10. Економічна оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11. Теоретичні основи і
 2. РЕЗЮМЕ
  економічної теорії ефективність визначається виходячи з поставлених цілей як функція досягнутих результатів і витрачених на це ресурсів. Показник економічної ефективності розраховується як відношення отриманої економії до витрат на її створення. Ефективність роботи підприємства за методом Боер розраховується як відношення фактично досягнутих критеріальних показників до базисних
 3. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності природоохоронних витрат. 24. Поняття екологічної програми. Значення і зміст екологічних програм, їх класифікація. 25. Джерела фінансування
 4. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  економічних і екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати
 5. 9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів
  економічної ефективності капітальних вкладень для підприємств вторинних ресурсів системи Держпостачу СРСР на 19911996 рр.. і на період до 2005 р. - Митищі: ВНІІР, 1988. 12 Оптова ціна 1т макулатури ю? 3i 91.10 Прейскурант 52-02-1983 ГОСТ 10700-84 (Додаток 34) 13 Період формування коштів т ф л T 1 Рішення: Визначаємо економічний норматив і плату підприємства за розміщення
 6. Тема 11. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Природоохоронні заходи
  економічний - фактичні або можливі втрати народного господарства виражені в грошовій формі, обумовлені погіршенням екологічної ситуації внаслідок антропогенної діяльності; соціальний - збиток, що наноситься здоров'ю людей в результаті забруднення навколишнього середовища. Він підрозділяється на надолужуваних (вимірюваний у вартісних показниках) і непоправний; сукупний
 7. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
  економічної ефективності за сукупними витратами, відповідно до якого, крім капітальних вкладень і витрат на експлуатацію та амортизацію за весь період експлуатації накопичувача, в повному обсязі враховуються економічна оцінка відводиться під складування території , витрати на рекультивацію земель та відшкодування різних видів збитків від забруднення: економічного, соціального,
 8. 15.4. Удосконалення виробничих і макроекономічних показників з урахуванням екологічних вимог
  економічного стимулювання природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності вимагають коректування як виробничих, так і макроекономічних показників з урахуванням екологічних вимог. 229 Екологізація показників основного виробництва сприятиме зацікавленості суб'єктів господарювання в результатах природоохоронної діяльності. Так, одним з основних
 9. 18.3. Інвестування природоохоронної діяльності в Білорусі
  економічного збитку,% від ВВП 4,0 Загальна сума витрат на охорону навколишнього середовища,% від ВВП 1,9 Витрати на охорону водних ресурсів і атмосферного повітря,% від ВВП 1 , 6 * Розраховано за даними Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь і НДЕІ Мінекономіки Республіки Білорусь. У розвинених країнах оцінки сукупного економічного
 10. 9.6 Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень та дольової участі галузей при влаштуванні зрошувальних систем з використанням виробничих стічних вод Загальна постановка задачі.
  Економічного збитку (водоохоронного ефекту) при використанні стічних вод промзони на зрошення проводити на основі даних по хімскладу води до і після зрошення, кількості знятих загряз нений, гранично-допустимими концентраціями (ГДК) речовин у стоках і величиною прийнятої індексації для водогосподарської дільниці. При визначенні предотвращенного економічного збитку допускається застосування
 11. 2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
  економічних важелів вимагають вирішення проблеми економічної оцінки природних ресурсів. Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки. Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми.
 12. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
    економічної інформації про природні ресурси є загальновизнаною у світовій практиці. Кадастр природних ресурсів-це систематизований звід відомостей кількісних, якісних і територіально-адресних показників про природно-фізичних, екологічних, господарських, економічних характеристиках і правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін
 13. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
    економічного розвитку виникає серйозна небезпека погіршення екологічної ситуації внаслідок руйнування стабільних господарських зв'язків, використання низькоякісних і некондиційних видів палива, фінансових труднощів суб'єктів господарювання, що обмежують можливості природоохоронної діяльності, недостатності бюджетного фінансування екологічної сфери тощо Багато фахівців
© 2014-2022  ibib.ltd.ua