Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Аномія

Термін «anomos», який позначав такі поняття, як «беззаконний», «безнор-мний» , «некерований», став вживатися ще в Стародавній Греції. У Евріпіда аномія символізувала жорстокість буття. Платон бачив у аномії прояв анархії і непомірності. У Старому Завіті аномія пов'язувалася з гріхом і порочністю, в Новому Завіті - з беззаконням.

На недосконалість моральних і правових норм та їх роль в деформації життя людини звертав увагу і один із засновників соціологічної науки в XIX в. Герберт Спенсер (1820-1903). Спенсер був критично налаштований по відношенню до законодавців і державі. Він звинувачував їх у масовому неповазі норм і законів, що породжує не тільки індивідуальну, а й соціальну аномію.

Остаточне закріплення в науці поняття «аномія» пов'язане з іменами Е. Дюркгейма (1858-1917) і Р. Мертона (1910-2000). Слід зазначити, що в сучасній соціологічній літературі мають ходіння два по-різному пишуться і неоднаково произносящими терміна «аномія» - anomie і anomia. Термін anomie використовувався Е. Дюркгей-мом і Р. Мертоном для опису стану соціальної (суспільної) без-нормності в застосуванні до великим і малим спільнотам. Лео Сроул, сучасний американський соціальний психолог і соціолог, запропонував поняття АПОП, висхідний до його грецькій вимові і позначає стан індивідуальної депривації (на відміну від аномії соціальних систем в цілому). Це розходження має принциповий характер, бо дозволяє аналізувати аномічне стану як з боку соціальних груп і спільнот, так і з боку особистості.

Що стосується Дюркгейма, то він використовував це поняття у своїх основоположних роботах - «Про поділ суспільної праці» (1893) і «Самогубство. Соціологічний етюд »(1897).

У «Поділі суспільної праці» аномія розглядається як результат неповного переходу від традиційного суспільства з його механічної солідарністю до органічної солідарності індустріального суспільства. Пояснюється це тим, що суспільний поділ праці, що становить основу цього суспільства, розвивається швидше моральної свідомості. Виникає необхідне уело-віє існування аномії, що полягає в протиріччі між цілями, з одного боку, і можливостями їх задоволення, з іншого. Внаслідок відчуття індивідуумом свого невизначеного положення в суспільстві відбувається втрата зв'язку з конкретною соціальною групою і в підсумку з усім суспільством, що веде до зростання схильності до відхиляється саморуйнівної поведінки. Дюркгейм відзначав, що особливо сильному ступені аномія досягає в економічній сфері, де вже панують нові методи господарювання, а нових моральних установок ще не вироблено. Стан аномії випливає з ненормальних форм поділу праці. Її об'єктивні причини - приватні промислові та торговельні кризи, фінансові негаразди та банкрутства, а також антагонізм між працею і капіталом, що випливають з надмірного поділу функцій. Отже, шлях ослаблення аномії не в штучної реставрації інститутів традиційного суспільства з їх патріархальної дисципліною, а в розвитку «ліберального індивідуалізму» нових професійних груп, здатних взяти на себе функції морального контролю та захисту своїх членів від посягань держави. Інакше кажучи, на відміну від фрустрації, що означала повну дезорієнтацію індивідуального, групового і суспільної свідомості, аномія означає повну атрофію, стабільне байдужість і повна байдужість не лише до справжнього, а й до минулого і майбутнього.

Особливе місце у вивченні аномії займає праця Е. Дюркгейма «Самогубство. Соціологічний етюд », в якому було поставлено і досліджено процес сі-уціда. Саме в його роботі і роботі його послідовників були розкриті головні соціальні та соціально-психологічний-ські причини самогубства - * втрата соціальних зв'язків, депресія, втрата соціального статусу, сімейні негаразди, розчарування у життєвих перспективах, тобто те, що утворюється в результаті формування аномії.

Слід зазначити, що Е. Дюркгейму був притаманний відомий негативізм, тобто прагнення зосередити увагу на тіньових, що відхиляються характеристиках соціального середовища.

Поряд з Е. Дюркгеймом значний внесок у розробку поняття «аномія» вніс Р. Мертон. Основну увагу він приділив дослідженню соціальної ситуації в категоріях дисбалансу між культурно усвідомленими цілями поведінки та вимог «інституціоналізованих норм» і пов'язаних з ними «законних інституціоналізованих засобів» досягнення цілей в силу певних причин, що перешкоджають, їх реалізації. Згідно Мертону, аномія зовсім не обов'язково повинна завжди і за всіх обставин носити те-| тальний характер. Вона має своєї власної динамікою. Вона може бути епізодичною (зміна розчарувань періодами бурхливої цілеспрямованої активності) або ж сегментированной (тобто охоплювати окремі «зони» соціальної діяльності індивіда, скажімо сімейні відносини або ж професійне середовище). Але при цьому в своєму розвитку аномія охоплює більшу частину або всі галузі соціальної життєдіяльності індивіда, у чому, зрештою, і полягає сенс аномії. Справжня аномія настає саме тоді, коли залишилися острівці соціальної стабільності та раціональності поглинаються ціннісним вакуумом і моральної нісенітницею.

В основі виникнення аномії, згідно концепції Мертона, лежить загострилося протиріччя між обумовленими культурою цілями і інституалізовані засобами їх досягнення. Супутня цьому протиріччя аномія змушує індивіда (групу) шукати інші, незаконні способи задоволення потреб, обходячи інституалізовані засоби досягнення цілей. Причому, кажучи про незаконні способи досягнення мети, Мертон зовсім не обов'язково має на увазі злочинність як таку.

Незаконність розуміється їм ширше - як відхилення від нормативних засобів, включаючи і інноваційні методи, і будь-які інші протиставлення існуючим нормам. І проте основним видом прояви аномії, на його думку, стає саме злочинність в її різних формах.

У соціології є й інші підходи до трактування аномії. Е. Фромм (1900 - 1980) у своїх поглядах на «хворе суспільство» вказує на глобальну небезпеку аномії. Основна його ідея полягає в тому, що найголовнішим показником хвороби суспільства є байдужість до людської особистості. У зв'язку з цим можна оцінити і аномічні результати, представлені Фроммом в поняттях "нарцисизму", «некрофілії», «садизму», «мазохізму» та ін Ясно, що основи цих психопатологічних відхилень знаходяться не в самих людях, а в громадських структурах. Нарешті, вкладом, внесеним Фроммом у трактування поняття аномії, можна вважати розробку його психопатологічного аспекту поняття аномії, що, по суті, було Р. Мертоном відкинуто. Е. Фромм звернув увагу на природний аспект аномії, в той час як Мертон і його однодумці більше загострювали увагу на факті існування аномічних відхилень, обумовлених суб'єктивної активністю, тобто на відхиленнях від моральних та юридичних норм.

Варто відзначити і розробки Р. Мак-кайвера, Д. Рісмена і Л. Сроул. Згідно Маккайверу, соціальна аномія - це стан свідомості, при якому почуття соціальної згуртованості - рушійна сила моралі індивіда - слабшає або повністю руйнується; аномія є «руйнування почуття причетності індивіда до суспільства». Маккайвер пов'язує це явище з трьома проблемними характеристиками сучасного демократичного суспільства - конфліктом культур, капіталістичною конкуренцією і швидким темпом соціальних змін. Відповідно він виділяє три типи аномії як стану свідомості індивідів. Індивіди аномічне: I) коли їх життя безцільне через відсутність цінностей, що, зі свого боку, є результатом конфліктних зіткнень, різних культур і систем цінностей: «Втрачаючи який вказує шлях у майбутнє - компас, вони втрачають майбутнє», 2) коли вони використовують власні сили і можливості лише для себе - результат втрати моральної орієнтації в суспільстві капіталістичної конкуренції; 3) коли вони ізольовані від значущих людських взаємин і зв'язків, «позбувшись грунту колишніх цінностей».

Д. Рисмен розглядає аномію як синонім неприйняття. Він ділить відповідних характером епохи індивідів на автономний і аномічний типи. Перший має здатність пристосування до поведінкових нормам власного суспільства; аномічні індивіди ж відповідають відмінним від панівних поведінковим нормам.

Л. Сроул пропонує вимірювати психологічне почуття аномії індивідуально. Він виділяє п'ять параметрів аномії та представляє їх на пятіпунктной шкалою, яка включає сфери політики, культури, економіки, Інтернал-зовано соціальних норм і цінностей, а також первинного ставлення до оточуючих. Питання стосуються: 1) відчуття індивідом того, що громадські лідери далекі від нього і байдужі до його потреб, 2) песимістичного сприйняття індивідом соціального ладу як переважно непорочного і непередбачуваного; 3) такого погляду індивіда, згідно з яким він і йому подібні відступають назад від уже досягнутих цілей; 4) відчуття індивідом безцільності життя; 5) відчуття, що мережа відносин особистості не підлягає передбаченню і не має підтримки.

Серед вітчизняних дослідників слід звернути увагу на роботи

Н.Є. Покровського, що розробляє теоретичні основи цього явища, і Ж.Т. Тощенко, який дає аналіз поведінки парадоксального людини.

У сучасній соціологічній науці аномія трактується як стан, що характеризується відсутністю мети, самоідентичності чи етичних цінностей в окремої людини чи суспільства в цілому, дезорганізація суспільної свідомості і поведінки.

Аномія заявляє про себе присутністю також постійно розширюється спектру соціальних девіацій. До числа легко спостережуваних і легко визначаються індикаторів аномії можна віднести: соціальний хаос, сум'яття душ, неясність життєвих цілей («головне для нас - вижити»), різке зниження передбачуваності у часі тих чи інших явищ, пов'язаних з даною соціальною системою («ми живемо тільки сьогоднішнім днем »), зростання значущості матеріальних орієнтацій, як протилежних моральним і духовним (« нам зараз не до духовних запитів ») і т.д. У цьому сенсі аномія розкривається як однозначно відхиляється, аномальне стан соціальної структури.

Отже, аномія являє собою тотальна зміна індивідуальних або групових цінностей і норм, що приводить до неузгодженості поведінкових структур і «вакуумізації» соціального простору. У цьому сенсі аномія близька до поняття «відчуження». У ситуації, коли кардинальні зміни в економічній, політичній і соціальній сферах руйнують встановлений порядок і сформовані соціальні зв'язки, людина опиняється в порожньому соціальному просторі, позбавленим орієнтирів, тобто ціннісних і нормативних установок. Він відразу ж починає відчувати кризу очікувань (сподівань на майбутнє, прагнень). Відбувається те, що можна назвати перекиданням традиційних норм, і одночасно втрачаються обмежують моральні рамки (вкорінюється вседозволеність). У результаті людина виявляється в вакуумі, який оточує його ззовні і «наповнює» (якщо так можна висловитися) зсередини.

Не виявивши стійких довгострокових орієнтирів, людина впадає в стан втоми від свого власного буття. Причому ця втома набуває забарвлення невідбутності, нездоланність, якщо завгодно екзистенціальної. Ніякі раціональні зусилля, спрямовані на подолання аномії (пошуки роботи, нового партнера, психотерапевтичного лікування і т.

д.), не призводять до бажаного результату (у разі, якщо аномія носить охоплює характер). Відбувається саморуйнування особистості, зростання пасивності, байдужості. У соціальному плані це проявляється у відмові від участі у виборах, від громадської діяльності, в замкнутості до всіх стосуються людини проблемам.

Згідно зі шкалою Лоуі, аномія найбільш адекватно описується 22 судженнями, серед яких присутні наступні: «Майбутнє зовсім порожньо для мене», «Все в світі згасає», «Як би ти не старався, ти все одно в підсумку прийдеш туди, звідки почав свій шлях »і т.д.

Поняття «аномія» тісно пов'язане з розробкою та обгрунтуванням таких важливих, але ще слабо розроблених термінів, як «самотність» і «ціннісний вакуум». Аномія створює сприятливий грунт для виникнення самотності в якості своєрідної форми свого прояву або опредмечивания на рівні особистості. Самотність, якщо далеко не завжди збігається з аномією, то, принаймні, як би обмінюється з нею своїми предметними областями, виявляючи при цьому багато смислові переходи і прикордонні зони. Порівнюючи характеристики самотності і аномії, У. Садлер і Т.Б. Джонсон доходять висновку, що самотність передує аномії, якщо воно многомерно, а не носить тимчасовий і фрагментарний характер. У цьому сенсі аномія видається більш універсальним глибоко проникаючим явищем.

Особливої уваги потребує поняття ціннісний вакуум. Воно означає фраг-ментірованность і неузгодженість ціннісних регуляторів поведінки. У різних поведінкових епізодах індивід може підкорятися ціннісним напрямних локального, або нижчого, рівня. Але в цілому ці епізоди не складаються в єдину систему поведінки, вони легко дробляться на складові, постійно видозмінюються. На практиці це означає поведінка, що характеризується частою зміною переконань (причому зміною, активно і «доказово» аргументіруемой).

 Щоб підвести підсумок огляду наявних концепцій, слід представити кілька основних трактувань аномії, що існують в даний час в науці.

 Аномія - філософсько-соціологічне поняття, що використовується для позначення стану суспільства, при якому відсутність або нестійкість регулюючих відносин між індивідами і суспільством і правил призводить до того, що більшість населення виявляється поза суспільством, в пасивному стані по відношенню до нього.

 Аномія - соціологічне і соціально-психологічне поняття, що означає морально-психологічний стан індивідуальної і суспільної свідомості, яка характеризується розкладанням цінностей, обумовленою кризою суспільства, протиріччям між проголошеними цілями і не-можливістю їх реалізації для більшості. Виражається в відчуженості людини від суспільства, апатії, розчарованості в житті, нігілізмі.

 Аномія - як філософсько-психоло-гическое поняття характеризує стан невизначеності соціальних суджень і класифікацій, норм і правил, принципів і догматів. Це ситуація неможливості звернення до загальновизнаних ідеям і прийнятим на віру словами, ситуація, яка пов'язана з кризою, все, що так чи інакше співвідноситься з допущенням факту існування якогось всюдисущого здорового глузду.

 Аномія - морально-психічний стан індивідуальної і суспільної свідомості, що характеризується розкладанням системи цінностей та етичних норм. Стан аномії характерно для суспільства в періоди смут і перебудов, коли багато його члени втрачають довіру до існуючих суспільних цінностей і соціальних інститутів.

 Аномія - це дезінтеграція моральних цінностей, змішання ціннісних орієнтацій, поява ціннісного вакууму за принципом «все дозволено». Аномія - найнебезпечніша хвороба, несумісна з поступальним рухом суспільства, хвороба, здатна непомітно, але дійсно зруйнувати зсередини будь-яку конструктивну програму соціально-економічних перетворень.

 Аномія - це неузгодженість ціннісного світу, дисперсія базових і похідних цінностей, що призводить до змішання норм та ідеалів, законного і незаконного, належного і сущого, порушення сітки регулятивних і контролюючих координат суспільства і втрата особистістю відповідальності перед суспільством за свої соціальні дії.

 З наведених визначень аномії видно, що це насамперед стан (як одиничного людини, так і соціальних груп і всього суспільства в цілому), що характеризується розпадом і розкладанням цінностей, норм і правил, невизначеністю цілей, апатією, обумовлене кризою суспільства.

 Основна література

 Биченков В. М. Аномія соціальна / / Соціологічна енциклопедія. М.: Думка, 2003. Т. 1. С. 49-50.

 Соціологічний енциклопедичний словник / За ред. Г.В. Осипова. М.: Видавнича група Норма; ИНФРА-М, 2000.

 Тощенко Ж. Т. Соціальна аномія / / Парадоксальний чоловік. М., 2001. Гол. «Між минулим і майбутнім».

 Яковлєв А. М. Теорія соціальної аномії / / Енциклопедичний соціологічний словник / За ред. Г.В. Осипова. М., 1995. С. 811-812.

 Додаткова література

 Аберкромбі Н. Соціологічний словник: Пер. з англ. / Н. Аберкромбі, С. Хілл, Б.С. Тернер; під ред. С.А. Єрофєєва. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Економіка, 2004.

 Гилинский Я.І., Афанасьєв BC Соціологія девіантної поведінки. СПб., 1993.

 Дюркгейм Е. Про поділ суспільної праці. М., 1996.

 Дюркгейм Е. Самогубство. Соціологічний етюд. М., 1994.

 Кривошеєв В.В. Особливості аномії в сучасному російському суспільстві / / СОЦИС. 2004. № 3.

 Мертон Р. Соціальна структура і аномія / / СОЦИС. 1992. № 2.

 Покровський Н.Є. Проблеми аномії в сучасному суспільстві (питання теорії). М., 1995. B.

 C. Воробйова

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Аномія"
 1. Аномія
    аномія »(від французького слова anomie - відсутність норм, організації, в свою чергу, походить від грецького слова anomia - заперечення закону) виражає відношення індивідів до норм і моральних цінностей соціально-політичної системи, в якій вони існують. Використовується в кількох сенсах. По-перше, аномія означає такий стан суспільства, при якому його членами втрачена значимість
 2. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    Соціальна діяльність як категорія теорії соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6.
 3. Злочин і психопатическая особистість: психологічна точка зору
    аномія (127стор) може стати одним із соціальних факторів, що впливають на схильність до самогубства. Мертон модифікував поняття аномії для позначення напруженості, що виникає в поведінці індивіда в ситуації, коли прийняті норми вступають в конфлікт з соціальною реальністю. Так, в американському суспільстві загальноприйняті цінності орієнтують людини на просування вперед, на "роблення
 4. 8.2 Культурні норми
    аномія), як було доведено французьким соціологом Е. Дюркгеймом, призводить до поширення різних деструктивних про 103 цессов у громадському житті: самогубств, злочинності, аморалізм і т.д.. Ієрархії цінностей суспільства (групи, людини) зазвичай відповідає і ієрархія норм. Норми підтримуються за допомогою санкцій позитивного і негативного характеру. Природа норм
 5. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
    Агент - рухомий 173 - духовний 182, 183 - матеріальний 182 Акциденція 192 - і субстанція 193 Анатомія - і фізіологія 435 Аномія 413 Атеїзм 474 Біблія 119, 385 - переклад і тлумачення 377 - 384 Бог (божество, творець) 71, 75, 84, 106, 107, 180, 203, 228, 235-237, 255-257, 278, 279, 316, 317, 323, 325, 349, 483 - як мисляча істота 239 - як перводвигатель 69 - як
 6. Теоретична думка в соціології
    аномія семіотика матеріалістичне розуміння історії символ капіталізм марксизм бюрократія теоретична дилема символічний інтеракціонізм соціальні обмеження функціоналізм раціоналізація структуралізм відносна депривація явні функції контрінтуітівное мислення Додаткова література
 7. Витоки соціології
    аномія. Статистика самогубств з року в рік дає одну і ту ж картину, і цьому слід дати соціологічне пояснення. Багато аспектів 641 дослідження Дюркгейма викликають заперечення, але воно залишається класичною роботою, значення якої для сучасної соціології не вичерпалося досі. Карл Маркс Ідеї Карла Маркса надзвичайно різко контрастують з ідеями Конта і Дюркгейма. Макс
 8. Література до частини 1
    аномія / / Соціологія злочинності. М.: Прогресс, 1966. Міллс Ч.Р. Соціологічна уява. М.: NOTA BENE, 2001. Парсонс Т. Система сучасних суспільств. М.: Аспект Пресс, 1998. Радаєв В.В., Шкаратан О.І. Соціальна стратифікація. М.: Аспект Пресс, 1996. Редкліфф-Браун А.Р. Структура і функція в примітивному суспільстві. М.: Східна література, 2001. Сабліна С. Г.
 9. Девіації і соціальний порядок
    аномія невротичні стани злочинне угруповання шизофренія теорія стигматизації порушення залишкових норм злочину "білих комірців" декарцерація Додаткова література А. К. Bottomley and К. Pease. Crime and Punishment: Interpereting the Data. Milton Keynes, 1986. Ретельний аналіз проблем, пов'язаних з фіксацією рівня злочинності.
 10. Демократія для груп - плюралістична концепція
    У плюралістичної концепції політика розглядається як конфлікт груп інтересів в поле їхньої політичної боротьби, де рішення приймаються на основі компромісу заради задоволення максимального обсягу інтересів. По суті справи така демократія представляється не як влада народу, а як влада за згодою народу. Для плюралістів основне призначення демократії - захист вимог і прав
 11. § 2. Відхиляється (девіантної) ПОВЕДЕНИЕ
    аномія - це "стан, при якому значне число індивідів знаходиться в положенні, характеризующемся серйозним недоліком інтеграції зі стабільними інститутами, що істотно для їх власної особистої стабільності та успішного функціонування соціальних систем. Звичайною реакцією на цей стан є ненадійність поведінки" (194, с. 125-126). Відповідно до цього підходу, аномія зростає
 12. Психологія терориста
    Психологічна структура терористичної діяльності Мотивація Особистість терориста Патологічний компонент Аномія Ущербність Логіка і мислення. Емоції. Моральні проблеми «Синдром Зомбі» «Синдром Рембо» «Синдром камікадзе-шахеда» Подолання страху смерті Психологічні типи терористів Психологія терористичної групи Розібравшись з
 13. Т. Парсонс і його теорія суспільства як соціальної системи. Розвиток Р. Мертоном і Дж. Александером теорії Парсонса
    аномія. Під аномією Р. Мертон увазі соціальні ситуації, що не відповідають визначеним культурою цілям (наприклад, організована злочинність в США в період Великої депресії 1930-х рр.., Або, додамо, в 1990-і і 2000-і рр.. В Росії). Аномія означає низьку соціальну згуртованість як результат розпаду нормативного та ціннісного згоди [Мертон, 1966, с. 299-313]. Теоретичні
 14. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
    Альтруїзм - принцип життєвої орієнтації людини, заснований на турботі про благо інших людей, яке може їм сприйматися більш значущим, ніж власне благо. Аномія - стан суспільства, коли старі соціальні норми вже не діють, а нові ще не утвердилися як регуляторів поведінки (Е.Дюркгейм); неузгодженість між культурними цілями суспільства та соціально схвалюються
 15. Аномія і асоціація; злочинні субкультури
    Про кримінальної діяльності як такої Мертон писав порівняно мало. Він також не давав пояснень, яким чином вибирається та чи інша реакція на аномію. Ці прогалини були заповнені пізніше іншими дослідниками, пов'язану ідею Сазерленда про диференційовану асоціації (суть її полягає в тому, що група людей, з якими пов'язаний індивід, впливає негативно або позитивно на його
© 2014-2021  ibib.ltd.ua