Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Людина як особистість

Проблема особистості відноситься до багатьох наук. У соціології особистість розглядається в контексті історії та її ролі в суспільстві. У юриспруденції особистість виступає суб'єктом правових відносин, дається класифікація і характеристика асоціальних особистостей. У педагогіці, де особистість є об'єктом виховання, використовуються дані інших гуманітарних дисциплін. У психології особистість - центральне поняття. Тут можна знайти близько п'ятдесяти визначень особистості, що пояснюється складністю, фундаментальністю цього поняття. У словниках російської мови характеристика особистості представлена в півтора тисячах термінах. Але і це число далеко не вичерпує всіх рис, їх значно більше. Найбільш близькі до філософського аналізу особистості теорія і метод психоаналізу.

Основоположник цього напряму австрійський психіатр Зигмунд Фрейд (1856-1939) трактував людину як «тварину, скуте культурою», а особистість - як «ансамбль ірраціональних несвідомих потягів». У своїй моделі особистості Фрейд намалював картину, згідно якої позаду ідеалів і розуму стоять їхні приховані й справжні володарі - сліпі інстинкти або комплекси (пригнічені або витіснення психотравматичні ситуації), що живуть в несвідомої сфери і визначають психічне життя. Основною рушійною силою цієї сфери він вважав лібідо (лат. libido - пристрасть), а також інстинкти смерті і агресивності. Важливо враховувати уточнення, яке робить Фрейд: «Не тільки саме нице, а й саме піднесене в людині може бути несвідомим».

Підсвідоме, на думку послідовника Фрейда швейцарського психолога Карла Юнга (1875-1961), являє собою вмістилище втрачених спогадів - архетипів, якихось міфічних образів, складових глибинну частину особистості - «колективне несвідоме».

Радянський психолог C.JI. Рубінштейн (1889-1960) в структуру особистості включав психічні властивості (характер, темперамент, спрямованість особистості), психічні стани (підйом, занепад), психічні освіти (знання, навички, уміння) і психічне пізнання (почуття, воля). Інші психологи (А. Н. Леонтьєв, А.В. Петровський) в теорію особистості ввели методологічний принцип діяльності як динамічну систему взаємодії суб'єкта зі світом.

Як видно, теорія особистості в психології з'явилася лише в XIX-XX століттях, але у філософії та медицині проблема особистості була широко представлена вже в давнину. Так, у Сократа розглянуті поняття блага, справедливості та ін Платон писав про «чуттєвому світі», «ідеях», про «душу», її безсмертя. Його учень Аристотель визначав особистість як організм, в якому функціонує психіка (дух, свідомість, розум, емоції і почуття, воля). Він говорив про людину як про суспільний і «політичному тваринному». Гіппократ (460-377 рр.. До н.е.), основоположник клінічної медицини, розробив класифікацію різних типів особистості за темпераментом.

Гуманісти епохи Відродження висували ідеал цілісної, всебічно розвиненої особистості, яка проголошувалася метою, а суспільство - засобом розвитку. Просвітителі XVIII століття на перший план ставили інтереси особистості, завжди збігаються, в кінцевому рахунку, з суспільним благом. Німецька класична філософія в XIX столітті поставила питання про несумісність буржуазного суспільства зі свободою особистості. У такому суспільстві, вказував Кант, особистість є лише засіб. Гегель розглядав особистість як момент загального роду в її єдності зі світом і бачив сутність особистості - у дусі. В буржуазній філософії і соціології всебічно показується процес руйнування особистості. Так, екзистенціалізм розкриває глибокий і гострий конфлікт особистості і сучасного суспільства, бачачи його причину в самій природі людини.

У марксистській філософії проблема особистості поставлена конк-ної-історично. Особистість виступає як наслідок соціальних умов на базі біологічних передумов. Шлях до звільнення та розквіту особистості йде через звільнення маси. Вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх. Особистість стає метою суспільного розвитку.

У релігійних навчаннях ставлення до особистості неоднозначно і не відповідає науковим поглядам. В індуїзмі та буддизмі особистість взагалі заперечується. У східних деспотіях індивід не розглядався як цінність. Східній культурі притаманний социоцентризм, вона покликана виявити безособові абсолюти. Звільнення людини означало лише безкорисливе виконання своїх обов'язків і позбавлення від пристрастей. У суспільстві передбачалася жорстка ієрархія, абсолютна залежність простої людини. У християнстві, православ'ї ставлення до особистості негативне, як і до свободи людини. У «Журналі Московської патріархії» (1953 р., № 3) говориться: «Гріх виражається в прагненні людини жити по-своєму, а не по божому, інакше кажучи, самоствердження особистості і протиставлення її богу».

Тому ставлення медиків та освітян до релігії як небезпеки для духовного здоров'я людей зрозуміло. Ілюзорне, в тому числі міфологічне мислення, відхід від реальності, як правило, веде до різних відхилень у психіці та моральній свідомості людини. 3. Фрейд писав про те, що релігія «загрожує саме ідеалам і цінностям». Він докладно роз'яснював, які ті норми і ідеали, в які вірить: це - знання (розум, істина), братська любов, здобуття незалежності і відповідальності особистості.

У філософії особистість розглядається у співвідношенні понять: людина, індивід, індивідуальність. Людина є поняття родове, що виражає загальні риси, властиві людському роду - розумність (Homo sapiens) і соціальність. Людина - продукт і суб'єкт суспільних відносин, що несе в собі особливості свого століття. Ін-дивид є окремий, конкретна людина, якому поряд з родовими рисами притаманні і суто індивідуальні риси.

У медичній діагностиці враховуються природні (біологічні, фізіологічні) особливості індивіда, його психічні властивості (пам'ять, уяву, темперамент, характер) та особливості його мислення (погляди, судження, думки), потреб і запитів. У цьому сенсі розуміється індивідуальність людини. Індивідуальність можна визначити як сукупність властивостей і здібностей, що відрізняють даного індивіда від інших. Але далеко не кожна людина як індивід і індивідуальність у своїй поведінці, діяльності проявляє себе як особистість.

Основними індивідуально-психо-логічними якостями розвивається особистості є: риси характеру, інтереси, нахили, здібності.

Значення особистості як «верховної цінності» в соціальному житті добре розуміли багато мислителів, зокрема, російські релігійні філософи «срібного століття» (кінець ХІХ-початок XX ст.), Проводячи чітку грань між поняттями « особистість »і« індивід ». Н.А. Бердяєв (1874-1948) вважав, що особистість можлива лише завдяки творчості, вона є цінність, що стоїть вище держави, нації, людського роду, природи і, по суті, саме особистість забезпечує загальне духовне начало.

У соціальній антропології особистість характеризується такими рисами: -

активністю, тобто прагненням суб'єкта виходити за власні межі, розширювати сферу своєї діяльності; -

спрямованістю - стійкою домінуючою системою мотивів, інтересів, переконань, ідеалів, смаків і т.д., в яких проявляють себе потреби людини; -

наявністю розвиненого самосвідомості - системи уявлень про себе, конструюється індивідом в процесі діяльності та спілкування (самооцінки, почуття самоповаги, рівень домагань і т.д.); -

здатністю до самовиховання.

На основі сучасних наукових даних у структурі особистості виділяються взаємопов'язані біологічний, психологічний і соціальний рівні. Біологічний рівень особистості містить генетично обумовлені, успадковані психофізіологічні задатки, здатні реалізуватися в певні інтелектуальні і духовні властивості людини. Психологічний рівень особистості включає потреби, інтереси, особливості темпераменту, характеру людини, його вольові потенції, визначальні мотиви, результати його поведінки, діяльності.

Соціальний рівень особистості складається із сукупності придбаних соціально-значущих рис, пов'язаних з участю людини в житті суспільства, колективу. Тут найбільш істотними виступають такі риси особистості, як «ціннісні орієнтації», що відображають її сприйняття і засвоєння фундаментальних цінностей, вірувань, традицій, моралі суспільства, а також певна сукупність знань, умінь, навичок, звичок і т.д., необхідних для виконання численних соціальних ролей. Ядром особистості є світогляд, в якому виражена життєва позиція людини, сконцентровані не тільки знання про світ, а й певні переконання, ідеали, умонастрої і почуття.

З точки зору філософії та медицини, кожна людина є особистістю, але він не народжується такий, а стає в процесі свого суспільного розвитку, набуваючи ті чи інші риси особистості вже з раннього дитинства. Як стверджував відомий радянський філософ В.П. Тугаринов, людина стає особистістю, маючи такі головні ознаки, як розумність, відповідальність у своїх діях, певну ступінь свободи, особисту гідність, індивідуальність. Особистістю стає людина, яка здатна критично ставитися до дійсності (адекватно реагувати на неї), здатний трудитися, має досить розвиненим самосвідомістю і волею. Тому не кожному дано стати такою особистістю.

Враховуючи різні підходи, у філософії пропонується наступне визначення особистості, яке задовольняє фахівців, педагогів і медиків. Особистість - це динамічна, відносно стійка цілісна система інтелектуальних, соціально-культурних і морально-вольових якостей людини, виражених в індивідуальних особливостях її свідомості і діяльності. Тому в співвідношенні понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність, останнє можна ототожнити. Особистість - це індивідуальність. Така сутнісна риса особистості, варійована в її різних типах.

У філософії, соціології, психології та медицині розглядаються різні типи особистості, що класифікуються за різними підставами. Кожне суспільство має типовий соціальний характер, тип особистості, найбільш відповідає даній суспільній системі з незліченними індивідуально-психологічними варіаціями. К. Маркс виділяв три соціальних типу особистості, які характеризуються відносинами особистої залежності (первісні, рабовласницькі, феодальні), речової залежності (буржуазні) і відносинами вільних індивідуальностей (комуністичні). В етиці розрізняють такі моральні типи особистості як споживча, конформістська, аристократична, героїчна, релігійна, догматична та ін Особистість може бути здорова (нормальна) і разрушающаяся (хвора, отклоняющаяся від норми). Є люди так і не стали особистостями, про які говорять як про зірвані особистостях. Звичайно, особистість і безособовість - це крайнощі. Насправді існують різні типи особистості, різні варіації, поєднання, коли в одному відношенні людина (наприклад, як лікар) є особистістю, в іншому (наприклад, як громадянин) - ні.

У сучасному суспільстві найбільш поширеним є конформістський (пристосовується) тип особистості. Це стандартна, по суті разрушающаяся особистість. Така людина не самостійний, сам не замислюється, знаходиться в полоні різних міфів, думки іншої людини або більшості людей, підпорядкований загальному настрою і живе за принципом «як усі». Але ще Ф. Бекон попереджав: «Ми живемо в світі ідолів». У переважній масі людей конформістського типу розвивається комплекс неповноцінності. Дві причини цього, вважає Ю. Мухін: лінь і страх. Лень вникнути в питання, вивчити його і страх за відповідальність свого рішення.

Типовою є догматична, консервативна особистість як антипод конформістської особистості, інша крайність - маргінал ь-ність (від лат. Margo - кордон, межа). Найчастіше такий тип особистості властивий людям літнім, з важким для оточуючих характером. У психіатрії догматичне мислення може бути ознакою особистості шизоїдного типу за наявності інших симптомів.

Але не можна плутати, як це робиться в певних соціальних цілях, догматика і принципової людини. Консерватизм притаманний здоровою і зрілої особистості, якщо він не заважає її розвитку, творчої діяльності і протистоїть анархізму, нігілізму (лат. nihil - ніщо) - заперечення ідеалів і інших духовних цінностей. Люди після тридцяти років, як правило, вже не можуть кардинально міняти стереотипи - свої переконання, світогляд, соціально-моральну позицію.

Мімікрія ж (англ. mimicry - подражательность) є ознакою моральної ущербності, низької культури і може призвести до роздвоєння, тобто руйнування особистості. Такі типи вражені втратою пам'яті і совісті.

Переважаючими соціальними типами керівників - можна назвати авторитарний, ліберально-анархістський і демократичний в різних варіаціях, поєднаннях. Найбільш руйнівним для себе і підлеглих є другий тип, як різновид конформістського типу особистості, що діє за правилом: «і нашим, і вашим». Переважним повинен бути демократичний тип управління, коли начальник бере відповідальність на себе, делегує підлеглим частину своїх повноважень і відповідальності, не підміняючи їх, а контролюючи і допомагаючи. Реально і об'єктивно необхідно для керівника вміло і в міру поєднувати авторитарність і демократичність.

 У ліберальних демократів головним гаслом є індивідуалізм. Так, від народження кожен з нас - індивідуаліст. Але, спілкуючись з іншими людьми, ми долаємо свій індивідуалізм. З іншого боку, людина не може бути чистим колективістом і жити виключно життям суспільства, розчинивши свою індивідуальність в інших людях. Справа в тому, яку міру індивідуалізму, своєї неповторності взяти, кожен вирішує сам. Звичайно, поважати і любити себе нормальній людині необхідно, більше того, треба вміти бути особистістю, захищати свою честь і свою гідність. Без цього людина не зможе бути колективістом, поважати і цінувати інших, не схожих на себе людей. Погано, якщо людина упреться у своєму індивідуалізмі і захоче провести межу між собою і суспільством. 

 Ідеальною слід вважати цілісну - всебічно і гармонійно розвинену особистість. Це нестандартна людина, самостійний в пошуку істини і в своїх рішеннях, вчинках. Його не просто в чому-небудь переконати, він не схильний моді, володіє творчим мисленням. У ньому є принциповість, але немає ортодоксальності, сліпого проходження встановленим в якій-небудь області принципам і положенням. Такі люди часто важкі для оточуючих у вихованні, і, як правило, менш удачливі в житті, будучи альтруїстами, безкорисливими і більш уразливими. Але саме на таких людях пасіонарного типу тримаються колектив і суспільство. Вони найбільш діяльні, відповідальні, тому намагаються домагатися своїх суспільно корисних цілей та ідеалів. 

 Яскравим прикладом такої цілеспрямованої особистості може бути легендарна людина - лікар, поет і письменник, кубинський політик та революціонер Ернесто Че Гевара. Не випадково французький філософ Ж.П. Сартр назвав його найдосконалішим людиною нашої епохи. Гевара відрізнявся духовної зрілістю, особистою мужністю, постійним самовдосконаленням, долав фізична недуга (астму). Поранений він потрапив у полон, за наказом американського радника йому відрубали кисті рук і розстріляли. У прощальному листі своїм дітям Ернесто писав: «будьте завжди здатні відгукнутися усією глибиною душі на будь-яку несправедливість ... Чуйність - ось найпрекрасніша риса революціонера ». 

 Залежно від типу, індивідуальних особливостей, конкретно-історичних умов особистості виконують різні соціальні ролі. Соціальна роль - це місце людини в суспільних відносинах і що випливають звідси функції. С.Е. Крапивенский (1996) виділяє п'ять рольових функцій особистості: особистість як трудівник, особистість як власник, особистість як споживач, особистість як громадянин і особистість як сім'янин. Характеристика цих ролей важлива і сама по собі, але ще більшу значимість вона набуває у виконанні рольових функцій. 

 Конкретна роль тієї чи іншої особистості в суспільстві залежить від історичних умов, сформованих суспільних відносин і від того, як сама людина усвідомлює і оцінює своє становище. Це добре показав В.І. Ленін на такому прикладі. Раб, писав він, не обізнаний свого рабства і що животіє в безсловесної покори, є просто раб. Раб, що усвідомив своє рабство і примирившийся з ним, - холоп, хам. Але раб, яка усвідомила своє становище і повсталий проти нього - це революціонер. 

 Найбільш яскраво і значимо особистість проявляється в науці, медицині, політиці, мистецтві, у військовій справі. На думку М.Д. Голубовс-кого, особистість вченого в особливій мірі відрізняють: пристрасть до знань, любов до справедливості і прагнення до особистої свободи. Цим домінантним рисам, як правило, супроводжують гарячий темперамент, виняткова працездатність, прекрасна пам'ять, безстрашність, багата ерудиція і всебічна культура. Все це риси, що визначають інтелектуальну особистість - інтелігента. Дослідники життя та діяльності Миколи Івановича Пирогова називали його одним з кращих людей XIX століття. Як видатна історична особистість він був не тільки великим хірургом, анатомом, мислителем і педагогом, а й уособлював собою найбільшу людську моральність, втілював у собі ідеали лікаря-гуманіста, громадянина і громадського діяча. 

 Особливе місце в історії народів і держав займають великі особистості. Вони народжуються нечасто і є не завжди своєчасно. Як правило, вони визначають свій час. За всесвітнім опитуванням ЮНЕСКО про найвидатніших мислителів другого тисячоліття, перше місце зайняв Карл Маркс. У Росії такими великими особистостями були Петро I, М.В. Ломоносов, А.С. Пушкін, Ф.Д. Достоєвський, Л.М. Толстой. За результатами численних опитувань, що проводяться в різних країнах, у тому числі по інтернету, в першу трійках людей, кого можна назвати людиною століття і тисячоліття незмінно значиться ім'я В.І. Леніна, поряд з іменами А. Ейнштейна, І.П. Павлова та інших великих землян, що зробили значний вплив на розвиток цивілізації. 

 Але щоб історична особистість відбулася, потрібна, по-перше, сама особистість, по-друге, історична потреба в ній. Драма Росії кінця XX-початку XXI століття в тому, що є така потреба, але немає такої особистості, що наближається за своїми масштабами до масштабів країни та її проблем. Цікаво і повчально попередження К. Маркса про те, що великі історичні події та особистості повторюються. Але в перший раз як велика трагедія, а в наступних повторах (без урахування умов, що змінилися) як фарс, пародія, блеф. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Людина як особистість"
 1. Глава 1.1. Підходи до формування системи управління кадрами
    чоловік. Профспілки практично були відсутні, робоча сила була в надлишку, тому умови праці встановлювалися в односторонньому порядку на принципах абсолютизму. Робочим нав'язувалася низька зарплата і більш ніж 14-годинний робочий день, методи нагляду за роботою включали застосування насильства. Таке управління робочою силою можна назвати методом "батога і голоду". Управління персоналом на
 2. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
    людини як особистості та індивіда використовується більше 400 термінів. У психології праці особистісні властивості групуються по різних підставах, вичленяються і оцінюються за критерієм важливості (необхідності) для певної професійної діяльності. Для кожного виду діяльності обгрунтовується список професійних якостей, які відносяться до категорії важливих (обов'язкових). Проведені
 3. 1.3. Аналіз концепцій управління персоналом
    людини, вони розкривають різні аспекти проблеми управління персоналом і підходи до її вирішення. Ми пропонуємо розглянути деякі сучасні концепції стратегії управління персоналом. Відомий російський вчений в галузі менеджменту Л. І. Євенко вважає, що сталася зміна чотирьох концепцій ролі кадрів у виробництві. Розглянемо їх. Використання трудових ресурсів (labour resources
 4. § 1. Правовий статус особистості
    людини і громадянина в російському суспільстві і державі, обсяг його прав і свобод, а також обов'язки утворюють конституційний статус особистості в Російській Федерації. Правовий статус - більш широке поняття, тому що являє собою сукупність різних прав і обов'язків суб'єктів, закріплених нормами всіх галузей права. Поряд з названими поняттями існує поняття правового
 5. КРИЗА метафізичних РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ
    людини XIX сторіччя, який зробив цей вибір «від якоїсь потреби і від необхідності надати світові той зміст, який не принижує його до ролі прохідного двору в якусь потойбічну. Повинен виникнути світ, який робить можливим такої людини, яка розгортав би своє існування з повноти своєї власної цінності. Для цього потрібно, однак, перехід, прохід через стан, в якому
 6. 1. Концепція всемирности історичного процесу у творчості А.І. Герцена 40-50-х років XIX століття
    людина «нікчемний», вплив якого на суспільне життя країни було шкідливим і згубним. У 1871 р. в Росії всі твори Герцена були заборонені, але ця каральна міра була безсила перед його ідеями. Столітній ювілей з дня народження філософа відзначали представники найрізноманітніших соціально-політичних орієнтацій: так в очах авторів збірки «Віхи» Герцен був «великим російським лібералом»,
 7. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
    людини як цілісного взаємодії тілесних, душевних і духовних факторів. Основи її розробив Р. Штайнер. Завдання цієї педагогіки сформульована їм як виховання духовно вільної особистості, здатної в індивідуальній творчості долати тенденцію суспільства до консервативного відтворення існуючих соціальних структур і стереотипів поведінки і таким чином діяти на користь
 8. Введення
    чоловік. Про те, наскільки грандіозна ця задача, свідчать не тільки століття, а й сама сутність філософського підходу до вивчення людини у світі, а світу - в людині. Такий підхід вимагає не простого накопичення знань, а звернення до мудрості, в повній відповідності з етимологією слова «філософія». Філософія (від «філео» - любов, люблю, «софія» - мудрість) не претендує на однозначне рішення своєї
 9. Космологічні ІДЕЇ російський космист
    людини як особистості та суспільства в цілому береться у всьому різноманітті форм і зв'язків з нескінченним космосом. Людина є не що інше, як органічно пов'язана з космосом його частка. Засновник російського космізму Н. Ф. Федоров закликав поглянути на світ як на єдине ціле. Він виходив з того, що космос спочатку гармонійний, а тому і добрий. Тобто гармонія, добро, благо - найважливіші складові
 10. II. Постмодерн і його "ізм".
    людина сильніше смерті А в наші дні вже, повірте - І життя теж він сильней Д.А. Прігов24. Результати тріумфальної ходи модерн-проекту по просторах землі загальновідомі: * безпрецедентна універсалізація продуктивних сил; * інтенсивних глобалізовані інформаційні та культурні системи і системи масового дозвілля,
 11. Основні позиції концепції В.Н. Мясищева і В.А. Ядова
    людини В.Н. Мясищева і до диспозиционной концепції регуляції соціальної поведінки В. А. Ядова. Відбувається це з двох основних причин - обмеженість обсягу нашої роботи і, головне, неможливість асимілювати їх в екологічну концепцію соціальної установки. Теорія установки Д.М. Узнадзе і концепція установки А.Г. Асмолова активно використані нами для фундування власного підходу.
 12. Тема: ФІЛОСОФІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВІДРОДЖЕННЯ, НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТИ.
    людина, а Бог. Патристика - (від: падре - батько) вчення отців церкви по тлумаченню, обгрунтуванню християнства: Августин Блаженний, Тертуллман та ін Форма філософії раннього середньовіччя. Апологетика (від: апологія-захист вчення) - обгрунтування і захист християнського вчення, теж одна з форм філософії раннього середньовіччя. Схоластика (грец. Школа) - середньовічна форма філософії та її
 13. СЕРЕДИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
    людини та її результатів в самостійну силу, підчас пануючу над ним і ворожу йому. Ірраціоналізм - течія в філософії, протилежне раціоналізму, яка затверджує алогічний, ірраціональний характер буття і обмежує або заперечує можливості розуму в процесі пізнання. Есенціалізм - інше найменування класичної філософії, що акцентує її орієнтацію на пошук сутності,
 14. 1.1. Ноопсіхологіческій підхід до процесу розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві
    людини від суспільства, насильство і тероризм), спонукало людей до усвідомлення того, що вони живуть в єдиному взаємопов'язаному світі і що збереження цього світу є найбільш важливим завданням, яка коли-небудь стояла перед людством. Усвідомлення об'єктивного єдності існування людства, єдності історичних доль, єдності світогосподарських зв'язків і взаємозалежності політичних
 15. Список літератури 1.
    людині. - М, 1991. 10. Агєєв В.С. Міжгруповое взаємодію. Соціально-психологічні проблеми. - М.: МГУ, 1990. 11. Алексашина І. Учитель і нові орієнтири освіти. - СПб., 1997. 12. Алтухов В. Філософія багатовимірного світу / / Суспільні науки і сучасність. 1992. № 1. 13. Алфьоров Ю.С., Осовский Є.Г. До питання про професіограмі радянського вчителя / / Радянська педагогіка. 1971. № 2.
 16. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки
    людини як особистості. Поки слабо розвинені, але заслуговують пильних досліджень і практичного врахування соціально-педа-гогіческіе впливу етнокультурних факторів життя населення країни і його соціальних груп, їх менталітету - історично сформованого самосвідомості, що відрізняється стійкими уявленнями про світ, життя, своє місце в ній, її нормах. Ці фактори знаходять своє втілення в
 17. Глава 1. Завдання і принципи Кримінального кодексу Російської Федерації
    людини і принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Під загальновизнаною нормою міжнародного права слід розуміти правило поведінки, що приймається і визнається міжнародним співтовариством держав у цілому як юридично обов'язкового. Зміст зазначених принципів і норм міжнародного права може розкриватися, зокрема, в документах Організації Об'єднаних
 18. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХІДНИХ І ВОСТОЧНИ1Х ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР
    людини, її особиста свобода і автономія, відповідальність за власне благополуччя і борг перед державою. У політику такі принципи привнесла філософія так званої laissez-faire, для якої право - найважливіший інструмент владарювання, що формує його стиль, який гарантує самовизначення особистості, розвиток вільного ринку і статус держави як нейтрального, підлеглого грома-
© 2014-2022  ibib.ltd.ua