Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Зеленцова. Світ, людина, суспільство. Актуальні проблеми філософського знання. Ч. 2. Специфіка буття людини у світі: навч. посібник / ГОУВПО Іван. держ. хим.-технол. ун-т. - Іваново. - 100 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Людина як система

Комплексність, интегративность, системність - ці терміни, що позначають принципи філософського дослідження людини, зустрічаються практично в кожній роботі, присвяченій антропологічної проблематики. Однак, будучи декларованими, ці принципи часто залишаються не реалізованими. Дійсно, людина нескінченний і невичерпний, всі його сторони, властивості і відносини не можуть бути розглянуті в рамках одного дослідження. Проте, дати уявлення про людину як цілісному єдності цілком можливо, якщо розглянути три основні категорії якостей, притаманних будь-якої речі: структурні, тобто задаються будовою об'єкта; функціональні, тобто випливають з його функцій, і системні, що визначаються приналежністю об'єкта до тієї чи іншої системи.

При цьому треба виходити з того, що людина є саме річ (в логічному сенсі слова), а не властивість (наприклад, діяльність) і не відношення (суспільні відносини), як це часто представляється в роботах вітчизняних філософів, зазвичай з посиланням на Маркса. Ми вже відзначали, що річ не перебуває з властивостей і відносин, а має властивості, проявляє себе у відносинах. Описавши властивості людини, ми ще не охарактеризуємо його структуру, а, значить, не зможемо і визначити його природу, що представляє собою сукупність структури і властивостей (функцій). Природа людини не зводиться ні до діяльності, ні до сукупності суспільних відносин, вона значно багатша, різнобічне і складніше. «Предметна діяльність, сукупність суспільних відносин, предметний світ і свідомість являють собою межі сутності та буття людини», - зазначає, наприклад, Л.П. Буева (1, с.49). Та ж точка зору представлена в роботах В.В. Орлова, який абсолютно справедливо вважає, що суспільство і людину не можна звести до відносин (це метафора), вони є формами матерії. Відоме визначення Маркса автор називає реляційних, т.к. відносини людей - реляційний момент їх сутності. Розкриття іншого, субстанциального, моменту їх сутності пов'язано з розглядом людини як суб'єкта праці, відносин і свідомості, як соціального матеріальної істоти (2, с. 147).

Важливість обліку не тільки функціонального, але і структурного аспекту природи людини відзначається і в роботах західних філософських антропологів. Так, Г.Плеснер намагається розгорнути питання про специфіку людського існування у двох напрямках - горизонтальному і вертикальному. Перше розглядає способи ставлення людини до світу і його дії в світі. У другому досліджується природне положення людини в світі як організму в ряду організмів. Причому, перший напрям дослідження має, згідно Плеснера, випливати з другого, «культура повинна досліджуватися як специфічне вираження цілої людини як конкретного життєвого єдності» (3, с.102). Таким чином, структурний аналіз не тільки не виключається, але служить початковим етапом розгляду специфіки буття людини у світі.

Аналіз специфіки людського буття передбачає звернення до понять «сутність» і «природа» людини. Вони широко застосовуються в роботах по філософсько-антропологічним проблемам, але єдина думка щодо їх змісту і співвідношення досі не вироблено. Більшістю авторів ці поняття використовуються як синоніми і позначають якісну специфіку виділеного предмета (в даному випадку людини), його найбільш важливі, головні властивості. Такий підхід не завжди є виправданим, оскільки термін «сутність», крім онтологічного значення (що збігається зі значенням поняття природи) має і логікогносеологіческое значення: сутність - це основа визначень одинично існуючого, тобто явища, його внутрішня, прихована сторона. Сутність - це все те, що лежить за явищем: і сама річ, і властивості, і стосунки, і протиріччя і т.д. Кожне явище має одну сутність, але річ, що володіє безліччю проявів, володіє і безліччю сутностей. Людина як річ (в логічному сенсі слова) в цьому відношенні не відрізняється від інших речей: він має безліч проявів, і кожен прояв його існування має свою сутність. Таким чином, по відношенню до людини потрібно говорити не про одну сутності, а про сутності різного порядку, про цілу ієрархії сутностей.

Людина, володіючи безліччю сутностей, в той же час має єдину природу. Природа - це сукупність структури і властивостей речі, визначальна її відмінність від інших речей. Природа людини - це «весь людина у всій повноті специфіки його людського змісту» (4, с.4). Саме ця категорія відображає одночасно і цілісність, і специфічність людини, чого не можна сказати про категорії «сутність». Очевидно, що при аналізі проблем філософії людини краще використовувати поняття природи, по-перше, як більш точне і більш коректне з точки зору логіки, а по-друге, як більш змістовне. Крім того, використання цього поняття усуває серйозну методологічну помилку, яка полягає в спробі визначити специфіку людського буття вказівкою на якусь одну, але «саму-саму» важливу його характеристику, що практично недосяжно. Можуть заперечити, що природа людини включає в себе не тільки специфічне для нього, але і щось спільне йому та іншим частинам світу, а, значить, не специфічне, несуттєве.

Це не зовсім так.

У людині як цілому все істотно: не тільки те, що відрізняє його від інших речей, але і те, що з'єднує їх, є для них спільним. Крім того, саме поняття специфічності відносно. Якийсь властивість людини, узята окремо і тому позірна неспецифічним (наприклад, потреба в їжі), включаючись в цілісну природу людини, стає специфічним. (Так, інопланетні істоти в романі С. Лема «Соляріс» зовні схожі на людей, вони можуть думати і відчувати, але їм не потрібна їжа. Це не люди в повному розумінні слова). Окремі структурні рівні людини як цілого, наприклад, фізичний і хімічний, теж зазвичай розглядаються як неспецифічні. Однак людська істота має певну хімію і фізику. Інша хімія і фізика дають нелюдське істота, хоча б і соціальне і розумне. З іншого боку, властивість, позірна специфічним для людини, наприклад, розум, розглянуте поза зв'язку з його цілісної природою, перестає бути таким (розум тварин, машинний розум). Тільки вся повнота людської природи, а не окремі «сутності» людини можуть дати уявлення про специфіку її буття в світі.

У вітчизняній філософії склалося три основних концепції природи людини. Згідно з однією з них, чоловік у всіх проявах свого життя виступає як суспільна істота, у формуванні якого визначальну роль відіграють предметно-практична діяльність і суспільні відносини. Представники цієї концепції визнають існування різних рівнів у структурі людського буття, проте, вважають, що нижчі «знімаються» вищими (фізичний і хімічний - біологічним, а біологічний - соціальним), і, таким чином, людину можна визначити без яких би то не було застережень як соціальна істота (5). Як відомо, ця точка зору була досить поширеною в радянській марксистській літературі. Аргументація її представників полягає в тому, що співвіднесення соціального з біологічним порушує принцип матеріалістичного монізму. Навіщо потрібне таке співвіднесення, - запитують вони, - якщо біологічне «знято» соціальним? І чому в такому разі не співвідносити соціальне також з хімічним і фізичним у людині? Цей підхід вважається ними неприпустимим, насправді ж він, на наш погляд, не тільки виправданий, але й необхідний. Порушення принципу монізму відбувається якраз в результаті протиставлення соціального як чогось «іншого» біологічному і всім іншим структурним рівням людини, які разом складають його єдину природу.

Викликає сумнів і трактування прихильниками цієї концепції категорії зняття. Як відомо, «зняття» за Гегелем є не знищення, а лише втрата безпосередності, зовнішньої очевидності: «Зняте є в той же час і збережене, яке лише втратило свою безпосередність, але від цього не знищено» (6, с.168). У представленій ж концепції поняття зняття втрачає свій діалектичний характер: замість заперечення із збереженням на більш високому рівні залишається одне заперечення. Однак біологічний та інші структурні рівні людської істоти не зникають, вони зберігаються, нехай у зміненому вигляді, і цього не можна не враховувати. Такої точки зору дотримуються представники концепції «биосоциальной» природи людини (Г.С. Батищев, С.С. Батенин, Н.П. Дубінін, Р.С. Карпінська, Т.В. Карсаевская, А.Г. Мислівченко, В. Ф. Сержантов, В.П. Тугаринов,

Г.І. Царегородцев та інші). Відповідно до цієї концепції, людина має одночасно і біологічні, і соціальні сторони, підпорядковується біологічним і соціальним закономірностям (при чільної ролі останніх). Він являє собою діалектичну єдність соціального і біологічного.

Однак, незважаючи на визнання діалектики біологічного і соціального в природі людини, у вітчизняній літературі зберігається свого роду механістичне уявлення про їх єдність, залишається не подоланий до кінця біосоціальний дуалізм. Це знаходить своє вираження в поданні про біологічне лише як про чисто природному, вільному від соціального, а про соціальне - як про внебіологіческі. Наприклад, ряд авторів вважають все пов'язане з організмом людини - біологічним, а свідомість - соціальним; іноді говорять про те, що індивід - це біологічна, а особистість - соціальне. Деякі бачать кордон між біологічним і соціальним в людині в самому «моменті» його народження. Згідно такому уявленню, все те, що сформувалося в організмі дитини до її народження, - це біологічне, а те, що буде формуватися після народження, - соціальне.

Намагаючись уникнути дуалізму, деякі представники биосоциальной концепції людини говорять про необхідність правильного трактування самого терміна «біосоціальний». «Діалектичне єдність і взаємопроникнення біологічного і соціального, - пише, наприклад, А.Г. Мислівченко, - не означає ні їх взаємного розчинення, ні паралельного співіснування двох начал. . Поєднання біологічного і соціального в цьому терміні слід розуміти як супідрядне, причому соціальне зберігає пріоритетну, а саме інтегративно-перетворюючу роль »(7, с.47-48).

Ця ідея розвивається в роботах В.В. Орлова. Автор перебуває в опозиції і до концепції «чистої соціальності» людини, і до концепції «биосоциальной природи» людини.

Обидві точки зору, зазначає він, маючи певний позитивний зміст, водночас, неточні. Автор пропонує третій концепцію - інтегральної соціальної природи людини. Відповідно до цієї концепції, людина має єдину соціальну природу. Однак вона не є «чистою» і безпосередньої, а включає в себе свою біологічну основу. При цьому соціальне і біологічне розглядаються не рядоположеннимі і координованими, а в їх діалектичних взаємозв'язках і взаимозависимостях, виражених Енгельсове концепцією співвідношення основних ступенів матерії. Кожна з основних форм матерії являє собою складне ієрархічне ціле, що включило в себе попередні рівні розвитку матерії, які «знімаються» вищим і підпорядковані йому. Вища має, таким чином, інтегральну природу, тобто являє собою синтез попередніх форм матерії за визначальної ролі власне вищого рівня (8).

Однак якщо визнається, що інтегратором в системі «людина» є соціальне, а всі інші рівні підпорядковуються йому як нижчі вищому і перестають грати якусь істотну роль у людській життєдіяльності («знімаються»), то відмінність цієї концепції від концепції соціальної сутності людини стає чисто термінологічним. Якщо ж визнати, що попередні рівні зберігаються в подальшому як відносно самостійні, то виникає питання про характер їх взаємодії. Це питання залишається у автора не проясненням. Критикуючи концепцію В.В. Орлова за її «абстрактний і умоглядний характер», І.І. Хомич відзначає, що в ній не розкрито, «у чому ж саме виражається діалектична цілісність біологічного і соціального в людині» (9, с.16).

Книга І.І. Хомича - одна з небагатьох вітчизняних філософсько-антропологічних робіт, у великому обсязі привертає природничо-науковий матеріал з цієї проблеми. Розвиваючи концепцію, намічену В.В. Орловим, автор додає до визначення людини як соціально інтегрованої системи важливі характеристики: це «відкрита, саморегулююча, багаторівнева, жива система» (9, с.7). Саме ці характеристики часто упускається з виду в радянській філософсько-антропологічної літературі. І.І. Хомич йде далі і в розумінні співвідношення біологічного і соціального в людині, відзначаючи, що їх не можна протиставляти як нижче і вище. Така градація неправомірна, вважає автор, так само як неправомірно розмежування двох основних форм життєдіяльності людини - біологічної та соціальної як незалежних один від одного. Їх слід розглядати лише як різні сторони єдиного процесу, який в узагальненій формі можна назвати одним словом - «життєдіяльність» (9, с.26-27).

 Недоліки роботи І.І. Хомича, на наш погляд, полягають у тому, що автор, показуючи реальну єдність і «взаімосодействіе» всіх структурних рівнів людини як системи, робить, проте, (як і В.В. Орлов) акцент на соціальному, интегрирующем всі інші рівні . Всі процеси взаємодії рівнів незалежно від того, який з них грає в даному випадку визначальну роль, автор називає «соціалізацією». При цьому соціальний рівень розглядається як вищий, всупереч власним твердженням автора про рівноправність, взаємопроникнення і взаємовплив всіх рівнів.

 Однак, незважаючи на загальну установку роботи, аналізовані в ній факти виводять нас на нове, відповідне сучасним науковим уявленням, розуміння природи людини. Ключовим словом тут є термін «взаімосодействіе». Цей термін означає, що природа людини насправді є не «соціально-інтегральної», а «синергийность», або «синергічної». Саме так слід було б назвати нову - четверту - концепцію людини, пропоновану нами. При цьому ми не відмовляємося від діалектики, зокрема від діалектичної концепції розвитку і від категорії «зняття». Але ця категорія повинна трактуватися дійсно в діалектичному сенсі, а не зводитися до заперечення нижчого вищим, як в соціальній концепції людини, або до повного підпорядкування нижчого вищому, як у концепції соціально-інтегральної природи людини.

 Примітки: 1.

 Буева Л.П. Людина, діяльність, спілкування. М., 1978. 2.

 Див: Орлов В.В. Людина, світ, світогляд. М., 1985. 3.

 Плеснер Г. Сходинки органічного і людина / / Проблема людини в західній філософії. М., 1988. 4.

 Батенин С.С. Людина в його історії. Л., 1976. 5.

 Давидов В.В. Про поняття людини в сучасній філософії та психології / / Людина в системі наук. М., 1989. 6.

 Гегель Г. Твори. М., 1931. Т. 1. 7.

 Мислівченко А.Г. Ідея створення цілісної концепції людини / / Людина в системі наук. М., 1989. 8.

 Див: Орлов В.В. Про інтегральної соціальній природі людини / / Співвідношення біологічного і соціального в людині. М., 1975. 9.

 Хомич І.І. Людина - жива система. Мінськ, 1989.

 Запитання і завдання 1.

 Що означає системний підхід у дослідженні людини? 2.

 Які концепції природи людини склалися у вітчизняній філософії радянського періоду? 3.

 Дайте характеристику «інтегрально-соціальної» концепції і вкажіть її найбільш істотні, на Ваш погляд, недоліки (або гідності). 5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Людина як система"
 1. Новиков Д. А.. Закономірності ітеративного навчання. М.: Інститут проблем управління РАН, 1998. - 77 с., 1998
    людина, група людей, тварини, искусст-ються системи - кількісних закономірностей ітеративного навчання (що розуміється як багаторазове повторення навченою системою дій, проб, спроб і т.д. для досягнення фіксованої мети при постійних зовнішніх умовах). Основним методом дослідження є математичне моделювання. Робота орієнтована на фахівців з педагогіки,
 2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
    людини. Еволюція уявлень про людину в історії філософської думки. 1.2 Основні підходи до моделювання антропосоциогенеза. Співвідношення біологічного, психологічного та соціального в людині. 1.3 Особистість. Проблема свободи і відповідальності людини. 1.4 Людина в світі культури. 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
 3. Питання для семінарського заняття 1.
    яких елементів складається структура політичної системи в різних їх моделях? 3. Як функціонує політична система суспільства? 4. Які критерії класифікації реальних політичних систем? 5. Універсальне і національне у функціях і структурі політичної системи. 6. Яка значимість громадянського суспільства у світлі сучасних уявлень про політичну систему? 7. Чим відрізняються
 4. Програмні тези
    як універсальні поняття у сфері наукового знання. Розвиток системних уявлень про суспільство та політиці. - Картина «світу політичного» у роботах Т. Парсонса, Д. Істона, Г. Алмонда і С. Верби. Варіативність сучасних наукових уявлень про політичну систему суспільства. Взаємодія системи і середовища. - Структура та функції реальних політичних систем. Основні елементи політичної
 5. Проблемні питання 1.
    як методу наукового пізнання. 2. У чому полягає значущість системного підходу до аналізу людського соціуму і його політичного буття? 3. «Система дії» Т. Парсонса: культура, особистість і місце соціальних систем у структурі світу. Який науковий потенціал цієї ідеї? 4. У чому полягають методологічні відмінності поняття політичної системи і основних категорій системного аналізу політики
 6. 74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
    система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установи, підприємства, за допомогою яких виконують завдання і функції держави. Ознаки: - це ієрархічна система; - цілісна система; - це система, що має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. - Це динамічна і реально діюча система. Структура МГ: - державні
 7. Сертифікація
    систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством
 8. Організація
    людина є центральним елементом, живим, активним, схильним успіхам і помилок. Основним джерелом розвитку організації виступає особистісний потенціал людини. Керівник, при цьому, управляє формуванням і реалізацією особистісного потенціалу співробітників. Саме ефективне управління персоналом реалізує потенціал кожного
 9. Контрольні питання для СРС
    людина людині вовк. Як ви розумієте це знаменитий вислів давньоримського поета Плавта і повторене англійським філософом Гоббсом? 2. Різниця в поглядах на людину: а) Античність, б) Середньовіччя; в) Новий час. Складіть таблицю. 3. Проблема людини в буддизмі та християнстві. У чому подібність? 4. Розкажіть про роль особистості і народних мас в історії людства? 5. Хто з
 10. 13.3. Види та рівні розвитку здібностей
    людини. ? Під спеціальними здібностями розуміється система властивостей особистості, що забезпечує високі результати в одній діяльності. Деякі вчені, наприклад А. Г. Ковальов, відносять до спеціальних здібностям практичні - наприклад, слюсарні, домоводче-ські та ін Кожна діяльність пред'являє до людини визначений
 11. ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ
    людини, необхідність його вдосконалення, охорони здоров'я. Від Сервета, якого спалили на вогнищі за те, що він вивчав на трупах будову людського тіла, до найскладніших операцій на серці і мозку в наш час - величезний шлях розвитку наук про людину і медицини. Філософія виступає міждисциплінарної системою знань про людину та довколишньому світі, як матеріальному, так і духовному.
 12. М. Г. Зеленцова. Світ, людина, суспільство. Актуальні проблеми філософського знання. Ч. 2. Специфіка буття людини у світі: навч. посібник / ГОУВПО Іван. держ. хим.-технол. ун-т. - Іваново. - 100 с., 2008

 13. Завдання 19. Переведіть на символічну мову складні судження:
    людини багато доброго і мало злого, то він - гідний чоловік. Якщо у людини нічого доброго і багато поганого, то він - низька людина ». (Зі спадщини Чжан Чао). Рішення: Позначимо: А - «У людини багато доброго», В - «У людини мало злого», С - «Людина - гідний чоловік», D - «У людини багато поганого», Е - «Людина - низький». ((АЛВ) ^ С) л
 14. Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система
    людини. Людина і суспільство. Суспільство як специфічне, надприродне творіння людини. Суспільство - спосіб самореалізації людини. Антропогенез і соціогенез. Філогенез і онтогенез. Суспільство як сума зв'язків і відносин людини. Співвідношення суспільства і людини як центральна проблема буття людини. Самодостатність соціального організму. Умови життєздатності і стійкості соціального
 15. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
    система суспільства - це конкретна історична сукупність права, юрид. практики і панівних прав. ідеології отд. гос-ва. Структура правової системи:-право (законодавство)-юрид. практика-господств. прав. ідеологія Тип правової системи - сукупність національних правових систем держави, які мають спільне риси, що виявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку,
 16. Тексти
    систем. - Системні дослідження. Щорічник, 1973. - М., 1973. Істон Д. Категорії системного аналізу політики. - Антологія політичної мигслі. - Т. 2. - М., 1997. Парсонс Т. Система координат дії і загальна теорія системи дії: культура, особистість і місце соціальних систем. - Американська соціологічна мигсл'. (Ред. В.І. Добреньков). - М., 1994. Парсонс Т. Система
 17. 12.1. Педагогічна функція в управлінні правоохоронним органом Соціальні системи та управління у них
    людини. Для правоохоронного органу другий критерій виражається не тільки в орієнтації на соціальне обслуговування громадян, забезпечення безпеки їх життєдіяльності, охорону прав і свобод, але. І на самих співробітників. Останнє виражається, з одного боку, в забезпеченні успішності і безпеки їх професійної діяльності, а з іншого - у забезпеченні індивідуальних потреб у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua