Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ПРОФЕСОРА В.П. БЕСПАЛЬКО ПО ПРИРОДОСООБРАЗНОМУ ОСВІТИ, ЩО НЕ ЗНАЄ КРИЗ, НЕ ВИМАГАЄ РЕФОРМ І ОПТИМАЛЬНО РОЗВИВАЮЧОМУ ПРИРОДНІ ЗАДАТКИ УЧНЯ

1. Траєкторія освіти людини спочатку задана природою, але вона століттями спотворювалася ілюзорним уявою старійшин, які проголосили штучну і утопічну мету: «всебічне виховання та освіта особистості». Безуспішне прагнення до цієї мети породило, зрештою, світовий освітній криза, вихід з якого складається тільки в переході на природозгідне освіту.

2. Сенс природосообразного освіти полягає в культивуванні домінантних задатків людини, інтелектуальних і фізичних та їх якому розвитку до принципово можливого рівня професійних здібностей особистості.

3. Це завдання може бути найбільш успішно реалізована через організацію оптимальної педагогічної системи природо-згідного освіти, названої системою персоналізованого освіти. Слідуючи природним законам зростання і розвитку людини, всі його освіту з 13-річного віку має ставати тільки персоналізованих.

4. Початкова школа в цьому випадку, для дітей віком від 6 до 12 років дає їм, крім «читати, писати, рахувати», елементарні уявлення про природу, суспільство, людину і працю. Відповідно діти вивчають інтегративні курси: природознавство, суспільствознавство, людинознавство і беруть участь в посильній праці, побудованому на політехнічної основі. Основне завдання початкової школи - виявлення вроджених домінантних задатків кожного учня та визначення спрямованості його подальшого персоналізованого освіти.

5. Підготовка вчителя для початкової школи повинна передбачати його здатність викладання будь-якого з названих інтеграційних курсів та організацію трудового навчання і виховання учнів. Предметна підготовка вчителя для початкової школи неприйнятна.

509

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5 :: -0

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

6. Старша школа для підлітків і хлопців у віці від 13 до 18 років представляє собою професійно-орієнтоване персоналізоване освіту, що завершується їх професійною кваліфікацією.

7. Учитель для старшої школи є випускником системи вищої персоналізованого освіти за профілем персоналізованого освіти старшої школи та ліцензується за цієї кваліфікації.

8. Автором як шкільної, так і вузівського підручника може бути фахівець-учитель, що здав спеціальні іспити з психології навчання і теорії підручника та ліцензований на цій основі.

9. В органах управління освітою на всіх посадах, включаючи міністра освіти, можуть працювати лише фахівці-вчителя, що здали спеціальні додаткові іспити з управління освітою, психології навчання і пріродосооб-різної педагогіці та ліцензовані на цій основі.

10. У наукових установах освіти на всіх посадах наукових співробітників, включаючи керівників наукових установ, можуть працювати лише фахівці-вчителя, що здали спеціальні додаткові іспити за методикою наукових досліджень в освіті, психології навчання і природосообразной педагогіці та ліцензовані на цій основі.

Втілення в життя цих 10 заповідей з'явиться справжньої реформою нинішньої освіти, яка дозволить йому піднятися на рівень сучасної людської цивілізації.

TEN Precepts of the Professor BESPALKO, VP on the nature compliant education that is free from crises, requires no reforms, and optimally develops the inborn dispositions of pupils

1. The Trajectory of education of a man is initially set up by the Nature, but for centuries it has been distorted by the illusory imagination of the elders who have generated the artificial and utopian purpose of «all-round education and upbringing of a person». Unsuccessful striving to achieve this goal at last brought about the world educational crisis. The exit of which is only in the transformation to the nature compliant education.

2. The meaning of the nature compliant education consists in cultivating the dominant dispositions of the individual, both physical and

510

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page

511

Десять заповідей професора В.П. Беспалько

intellectual, and their utmost development up to the essentially possible level of professional abilities of the person.

3. This Goal can be realized only in the course of the optimal organized system of nature compliant education that was named personalized education. Following the natural laws of growing up and development of f man, all education of a human being after the age of 13 years should become only personalized.

4. The Elementary school for children age 6 till 12 gives them, except of «three R», elementary ideas about the Nature, Society, Humans and Work. Accordingly children will study such integral courses as: the Natural studies, Social sciences, Human studies, and also participate in feasible work constructed on the polytechnical basis. The main task of the elementary school is to reveal the inborn dominant dispositions of every pupil and to define the direction of his farther personalized education.

5. Preparation of teachers for elementary schools should provide his ability to teach of all the named integral courses and organization of the feasible work of pupils constructed on the polytechnical basis.

Subject preparation of the teacher is unacceptable for the elementary school.

6. The Senior school for teenagers and youth in the ages from 13 till 18 gives them professional-focused personalized education with the final professional qualification.

7. Teachers for senior schools are the graduates of the system of higher personalized education that corresponds to the structure of personalized education at the senior schools where the teachers would be employed. He has to be licensed of the subsequent qualification.

8. Authors of both school, and the high school textbooks could be only expert-teachers who passed special examinations on psychology of training and on the theory of the textbook, and licensed on this basis.

9. On all levels of governing education, on all its posts, including the Minister of Education, have to be employed only expert-teachers who passed special examinations on governing education, psychology of training and nature compliant pedagogy, and licensed on this basis.

10. In scientific institutes of education on all posts of scientific workers, including heads of scientific institutes, expert-teachers who passed special examinations on methodology of research work in education, psychology of training and nature compliant pedagogy, and licensed on this basis, can work only .

Implementation of these 10 precepts would be a real and original reform of the present education that will allow it to rise to the level of the modern human civilization.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ПРОФЕСОРА В.П. БЕСПАЛЬКО по природосообразному утворенню , що не знає криз, не вимагає реформ і оптимально розвиваючому природні задатки учня "
 1. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 2. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Як ви зрозуміли, що таке педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте
 4. природосообразном педагогічна система нетрадиційної педагогіки
  Ти значиш те, що ти насправді. Одягни перуку з мильон кучерів, Стань на ходулі, але в душі своїй Ти будеш все таким, який ти справді. (І.В. Гете. Фауст) Якби дітей виховували відповідно раннім проявам їх здібностей, з них би виходили не що інше, як генії. І.В. Гете 1. Персоналізоване versus традиційну освіту. 2. Природні передумови
 5. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції
  Після того як я уважно ознайомився з американською системою тестування і виявив всі ті її безглуздості, які наведені вище, у мене виникло здивування: як це могло статися, що цілком гідна ідея тестування , оприлюднена французькими психологами-винахідниками Біне і Симоном ще на початку ХХ століття, так і залишається привабливою ідеєю, що не дозріваючи до рівня суворої і
 6. Законодавство Мойсея.
  Давні правила, приписані в Біблії пророку Мойсею, встановлювали організацію староєврейського суспільства на строго і вузьконаціональними початку. Єврейська громада формувалася як замкнутий соціальний організм, пов'язаний загальними традиціями, релігійними правилами і, головне, особливими відносинами з Богом, недоступними іншим народам. Згідно завіту, єврейський народ уклав свого роду політичний
 7. В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009
  Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в
 8. Введення
  Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в
 9. Додаток № 2 «Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи»
  Міністерство освіти Російської Федерації Волгоградський юридичний інститут Кафедра кримінального права та криміналістики Дипломна робота з дисципліни: Криміналістика на тему: Методика розслідування податкових злочинів Виконав: студент 4 курсу денного відділення Волгоградського юридичного інституту групи ЮІ-981 Іванов І. І. Науковий керівник: д.ю.н., професор Глазирін Ф.В. Рецензент:
 10. Чому лекції з «природосообразности І НЕТРАДИЦІЙНОЇ» педагогіці?
  Перш за все тому, що про ТРАДИЦІЙНОЇ педагогіці з найдавніших часів і до теперішнього часу видані і перевидані тисячі і тисячі томів, що містять правдоподібні роздуми про навчання і освіту підростаючих поколінь. На базі цих «кабінетних» роздумів формулювалися надумані висновки, під які незліченними поколіннями педагогів підминати учні, незважаючи на їх природою
 11. 1 »Офіційна філософія фізики
  Сучасний фізик, наскільки б в технічних питаннях досвідченим і критично налаштованим він не був, зазвичай догматично дотримується так званого «кредо» наївного фізика. Основні догми цього кредо наступні. I. Спостереження - джерело і предмет (concern) фізичного знання. II. Ніщо не реально, якщо воно не може стати частиною людського досвіду. Фізика в цілому має відношення саме до
 12. ПЕРЕДМОВА
  Шановний читачу! Ви відкрили одну з чудових книг, виданих у серії "Класичний університетський підручник", присвяченій 250-річчю Московського університету. Серія включає понад 150 підручників і навчальних посібників, рекомендованих до видання вченими радами факультетів, редакційною радою серії і видаваних до ювілею за рішенням вченої ради МДУ. Московський університет
 13. § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
  Смерть Сталіна в 1953 р. не привела до якихось суттєвих змін у країнах регіону. Водночас копіювання сталінської моделі соціалізму призвело до її кризи, яка найбільш виразно проявився в Польщі і
 14. В. Системна криза кінця ХХ століття: вплив на периферію
  Говорячи про "периферії" світового капіталізму на стику тисячоліть, ми маємо на увазі майже всі суспільства традиційного "третього світу" і - з 1991 р. - більшість "екс-соціалістичних" держав. Горезвісне "все інше" ("всі інші" - по відношенню до "золотого мільярду"), відмінне від центру сістеми16 і підпорядковане йому. Крайня - і нерівномірно зростаюча - структурна різнорідність цієї
 15. Відомості про авторів
    Атякшев Максим Валерійович - студент філософського факультету РДГУ. Біблер Владислав Соломонович (1918-2000) - кандидат філософських наук, керівник семінару «Діалог культур». Дубровін Віктор Миколайович (1937-2004) - кандидат філософських наук, доцент філософського факультету РГУ. Зубков Микола Миколайович - старший науковий співробітник Всеросійської Державної бібліотеки
 16. Григорій Великий
    Колективний досвід чернецтва, що базується на експериментах над власною психікою і тілом, лежав в основі аскетичного навчання. Григорій Великий (540-604) стверджував, що тільки щире покаяння і дотримання християнських заповідей може забезпечити справжнє релігійну освіту, результатом якого має бути практичне виконання засвоєного знання. Само знання, що отримується через
 17. Теорія перша.
    П'ятиступінчаста модель зростання організації Л. Грейнера. У «кривої зростання бізнесу» (розвиток організації) Л. Грейнер на прикладі історії розвитку корпорації Apple виділяє п'ять ключових фаз, кожна з яких закінчується організаційним кризою, а кожна криза може бути подолана тільки через зміну форм управління й організаційної структури компанії.
 18. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ
    Не все те золото, що блищить. 1. Чи можна довіряти тестам? 2. Методика педагогічного аналізу тестових систем. 3. Аналіз тестової системи SAT. 3.1. Тест SAT I. 3.2. Тест SAT II. 4. Тестова система TOEFL. 4.1. Фактична довідка. 4.2. TOEFL як він є. 4.3. Конструкція тестів TOEFL. 4.4. Педагогічний аналіз TOEFL. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції. Деякі
© 2014-2021  ibib.ltd.ua