Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Глава 3.5. Формування кадрового резерву


Робота з кадровим резервом спрямована, насамперед, на вдосконалення розвитку персоналу, його професійного зростання та побудови кар'єри. Планування кадрового резерву має на меті спрогнозувати персональні просування, їх послідовність і супутні їм заходи. Воно вимагає опрацювання всього ланцюжка просувань, переміщень, звільнень конкретних співробітників.
Плани кадрового резерву можуть складатися у вигляді схем заміщення, які мають різноманітні форми залежно від особливостей і традицій різних організацій. Можна сказати, що схеми заміщення являють собою варіант схеми розвитку організаційної структури, орієнтованої на конкретні особистості з різними пріоритетами. В основі індивідуально орієнтованих схем заміщення лежать типові схеми заміщення. Вони розробляють-вають службами управління персоналом під організаційну структуру і являють собою варіант "концептуальної моделі ротації робочих місць.
Підготовка резерву кадрів включає три етапи: формування резерву кадрів, підготовка працівників, що входять до його складу, до роботі на новій посаді і призначення на вакантну посаду.
Формування резерву визначає алгоритм дії, який задається зазвичай Положенням про роботу з кадровим резервом для висування на керівні посади, має бути відомим і зрозумілим всім працівникам компанії і не повинен суперечити трудовому законодавству та іншим нормативним актам. Як приклад можна рекомендувати таку структуру такого Положення:
Загальні положення.
Загальні принципи підбору кандидатів у резерв.
Порядок і методика формування резерву.
Планування та організація роботи з резервом.
Розвиток компанії, вдосконалення роботи у всіх ланках управління, ефективність діяльності в виробничої, економічній і соціальній сферах в умовах ринкових відносин та інтернаціоналізації виробництва і збуту продукції значною мірою визначаються рівнем роботи з персоналом, насамперед, з керівниками та фахівцями.
На сучасному етапі реалізації кадрової політики та організації кадрової роботи особливого значення набуває спирається на сучасну наукову основу діяльність з формування резерву кадрів, планомірна і копітка робота з ним. Роботу з резервом кадрів, як правило, очолює перший керівник.
Кадровий резерв - це спеціально сформована і підготовлена група працівників, призначених для висунення на керівні посади вищого рівня. Ці працівники мають:
мати спеціальну підготовку, необхідну для керівної посади;
володіти необхідними діловими і особистісними якостями, організаторськими здібностями, ступінь прояву яких встановлює придатність фахівця до керівної роботи певного рівня;
досягати необхідних результатів у виробничій діяльності.
Робота з резервом кадрів забезпечує вдосконалення і розвиток кадрового потенціалу, становлення керівників і фахівців підприємницького типу, здатних адекватно реагувати на зміни в усіх сферах діяльності і ефективно працювати в сучасних умовах. Наявність резерву сприяє організації планомірного навчання та стажування, що скорочує період професійної адаптації працівника, забезпечує безперервність процесу управління, істотно зменшує ризик, пов'язаний з помилками при призначенні на освоєння-бодівшуюся посаду, дозволяє уникнути випадковостей і своєчасно замінювати недостатньо підготовлених працівників більш підготовленими.
Загальні принципи підбору кандидатів у резерв .. Підбір кандидатів у резерв здійснюється на основі суворого дотримання науково обгрунтованих методів оцінки, добору, розстановки. При цьому враховуються:
оцінка потенційних можливостей фахівця зайняти певну посаду в конкретному колективі;
результати вивчення фахівця, отримані від особистого спілкування з ним і з відгуків безпосередніх начальників, колег і підлеглих; думку громадських організацій; результати вивчення особистої справи;
розумові та фізичні можливості (за даними тестування);
розумові і фізичні навантаження (за даними психо-і фізіоаналіза);
відповідальність (за посадової інструкції); умови праці (за даними соціологічного обстеження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Глава 3.5. Формування кадрового резерву "
 1. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
  Кадровий потенціал компанії - найважливіший стратегічний чинник, що визначає її успіх. Якісні та кількісні характеристики робочої сили визначають можливості реалізації економічних програм, структурної перебудови, розширення виробництва, підвищення якості продукції і зростання продуктивності праці. Тому навчання, підвищення кваліфікації керівників і фахівців, навчання і
 2. Глава 3.2. Етапи підготовки й перепідготовки персоналу
  Провідні організації витрачають на професійний розвиток своїх співробітників значні кошти - від 2 до 10% фонду заробітної плати, що для такої компанії, як "Дженерал моторс", становить суму, що перевищує 1 млрд. дол США в рік . Ці витрати є капіталовкладеннями організації в розвиток своїх співробітників, від яких вона очікує віддачі у вигляді підвищення продуктивності. Після
 3. Глава 3.3. Методи професійного зростання
  Професійний і кар'єрне зростання - найважливіший мотив у діяльності більшості працівників. Відсутність можливості зростання часто призводить до зниження трудової активності працівників і погіршення діяльності підприємства. Професійне зростання тісно пов'язаний з проблемою кадрового резерву і плануванням кар'єри. Як зразок можна взяти наведену нижче схему службово-посадового і
 4. Глава 3.6. Планування кар'єри
  Планування кар'єри на основі формування кадрового резерву - складова частина розвитку персоналу на підприємстві. Планування кар'єри дозволяє співробітникам бачити, яку посаду вони можуть отримати, якщо придбають відповідний позитивний досвід при певних вихідних умовах. Плани кар'єри на відміну від планів розвитку не спрямовані на конкретні робочі місця, а відображають лише
 5. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Глава 6. Забезпечення прав и свобод громадян у сфере віконавчої власти - стратегічна - орієнтація розвітку и Реформування ад-г міністратівного законодавства Тієї факт, что виконавча влада, у порівнянні Із законодавчо та Судовою владами, найбільш набліжена до забезпечення потреб людини й є тією Владов, з Якою особа має ті або Інші контакти практично повсякдення, вімагає суттєвого
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 7. 2. Функції Національного банку України
  Правові основи діяльності Національного банку України (НБУ) закріплені в Законі України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Національний банк України є центральним банком України і особливим центральним органом державного управління. Правовий статус НБУ характеризують такі риси: НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом
 8. 16. Умови і порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій
  У діючого банку, що вже отримав ліцензію на здійснення банківських операцій, у процесі його діяльності може виникнути необхідність у розширенні ліцензії, тобто одержанні дозволу НБУ на здійснення банківських операцій , не передбачених раніше отриманою ліцензією. Порядок та умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій регламентовані також у Положенні про
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua