Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Опції наукового знання і науки

аучное знання виконує функції опису, пояснення, розуміння, перед

Н

оповіді.

Опис - функція наукового знання і етап наукового дослідження, що складається у фіксації даних експерименту або спостереження за допомогою певної системи позначень, прийнятих в даній науці (звичайну мову, штучна мова - символи, графіки і т.п .).

Види опису - емпіричне опис: результат переробки чуттєвого матеріалу у форми висловлювань; теоретичний опис - логічне відтворення істотних зв'язків і відносин об'єктів.

| Пояснення - функція наукового знання, що складається в розкритті сущ-Ф ності досліджуваного об'єкта, вона здійснюється шляхом показу того, що пояснюється об'єкт підкоряється певним законом. У науці широко використовується форма пояснення, що полягає у встановленні причин, генетичних, функціональних, субстанціональних зв'язків.

Пояснити явище - значить виявити лежить в його основі сутність, розкрити його причини, внутрішню структуру, функції, виявити його субстанціональні підстави. Пояснення є мета наукового пізнання, яка розкривається завдяки побудові теорії. Картина досліджуваної реальності виступає для кожної науки в якості свого роду універсальної схеми пояснення. Пояснення передбачає опис об'єкта і грунтується на ньому. Пояснення проводиться через наочні образи або через математичний опис. Між тим, ідеться по суті про якісному поясненні (через наочний образ) і кількісному (через математичний опис).

Важливо підкреслити, що: 1) пояснення повинно відповідати досвідченим фактами (принцип наблюдаемості), 2) пояснення має припускати терпимість по відношенню до інших пояснень розглянутого кола фактів, воно не повинно претендувати на єдиність і винятковість (принцип толерантності); 3) пояснення повинно бути максимально простим (принцип простоти), 4) пояснення має відповідати тенденції до об'єднання всіх отриманих раніше знань (принцип єдності картини світу) 56. У структурі пояснення необхідно виділити два аспекти: власне пояснення та його обгрунтування. Перший аспект може бути вичерпаний однієї гіпотезою - припущенням, яке пояснює досліджуваний факт. Другий ас-пект полягає в обгрунтуванні цього припущення, що вимагає додання гіпотезі правдоподібності, прийнятності, пов'язаності з системою попереднього знання. При цьому можливий вихід за межі даної науки.

Так, при обгрунтуванні деяких фізичних фактів або їх групи може виникнути необхідність у філософському або математичному обгрунтуванні. Залучення філософських або математичних аргументів дозволяє зв'язати який пояснюється факт з системою попереднього знання.

Візьмемо, наприклад, такий факт: кожен електрон в атомі має власний набір квантових чисел. Перший рівень пояснення - гіпотеза ad hoc - принцип Паулі, який забороняє знаходження в атомі більше одного електрона з певним набором квантових чисел. Але ця гіпотеза викликає не меншу здивування, ніж факт, так як це просто формулювання закону, але не обгрунтоване пояснення. Потім пояснення цього факту було піднято на вищий рівень: гіпотеза була обгрунтована математичними міркуваннями про симетрії. Тим самим пояснюється факт був включений в систему знань. Але тепер потрібно пояснити симетрію, для чого слід залучити міркування більш широкого, філософського характеру.

Не завжди окремий факт, навіть роз'яснений, безболісно включається в систему знань. Наскільки сильно факт суперечить системі, настільки ймовірно зміна теорії. Перша причина перегляду або зміни деякої фізичної теорії, писав М. Планк у статті «Нові шляхи фізичного пізнання», майже завжди породжується відкриттям одного або декількох фактів, які не входять в рамки теорії.

| Таким чином, пояснення як дослідницька процедура веде не тільки до виявлення сутності факту і включенню його в існуючу систему знань, але часом і до реконструкції теоретичної системи.

Однією з важливих функцій наукового знання є розуміння.

| Розуміння - притаманна свідомості форма освоєння дійсності, що означає розкриття і відтворення смислового змісту предмета. Це процес вироблення, освоєння смислів і значень людиною.

У науці розуміння передбачає використання спеціальних методологічних правил і постає як інтерпретація57. Типовими видами науково-теоретичного розуміння є: -

розуміння минулих епох (історична розуміння); -

інтерпретація інокультурних символів і метафор, переклад і тлумачення інших текстів (філософське розуміння); -

розуміння інших форм життя, культурних норм і цінностей (розуміння в соціально-антропологічних дослідженнях); -

розуміння мікрооб'єктів та інтерпретація формалізмів наукових теорій (розуміння в природознавстві).

Розвиток розуміння походить від «попереднього розуміння», що задає сенс предмета розуміння як цілого, до аналізу його частин і досяг-нию більш глибокого і повного розуміння, в якому сенс цілого підтверджується змістом частин, а сенс частин - сенсом цілого.

Особливості філософського осмислення функцій і механізмів розуміння, в тому числі і наукового розуміння, представлені в сучасній герменевтиці (Г. Гадамер), яка розглядається не тільки як методологія наук про дух, але і як універсальна філософія нашого времені58. Вона покликана дати відповідь на основоположний філософське питання: як можливо розуміння навколишнього світу? Як у цьому розумінні втілюється істина буття? Герменевтикою багато зроблено для прояснення процесу розуміння. Зокрема, вона показала обмеженість натуралістичних, механістичних моделей пояснення і розуміння, привернула увагу до проблем тлумачення і розуміння, представила розуміння як процес існування пізнає, чинного і оцінює людини, виявила його комплексний характер і т.п.

Крім опису, пояснення і розуміння реальності наукове знання завжди прагне виконувати функцію передбачення.

| Пророцтво - обгрунтоване припущення про майбутній стан явищ природи і суспільства або про явища, невідомих в даний час, але піддаються виявленню, заснованому на відкритих наукою закони розвитку природи і суспільства.

Прогнозування - один з видів передбачення, спеціальне дослідження перспектив якогось явища. Найчастіше використовуються такі методи прогнозування як екстраполяція, моделювання, експертиза, історична аналогія, прогнозні сценарії.

| Крім цього, наука як соціальний інститут виконує проєктів-Ф но-конструкторську, соціокультурну, соціально-перетворювальну (безпосередня продуктивна сила) функції.

Проективностей-конструкторська функція науки пов'язана з створенням якісно нових технологій. Найчастіше вона виконується технічними науками.

Соціокультурна функція науки проявляється при розробці масштабних планів соціального, економічного, культурного розвитку, заснованих на її методи і результати.

Соціально-перетворююча функція науки виявляється в тому, що її результати виступають безпосередньою продуктивною силою суспільства, найважливішим чинником економічного розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функції наукового знання і науки "
 1. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
  наукового знання. Теорія держави і права, будучи наукою гуманітарної, вивчає особливі явища соціального життя. Якщо об'єктом вивчення теорії держави і права як науки виступають держава і право, то її предмет - це основні, сущсностние властивості держави і права, взяті в їх взаємозв'язку і
 2. Контрольні питання для СРС 1.
  Наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з філософією техніки? 8. Що ви можете сказати про долю науки в XXI столітті? План семінарського заняття 1. Предмет і соціальні значення філософії науки. 2. Наука і технічний прогрес в світлі глобальних проблем. 3. Наука, суспільство і людина. Проблема гуманізації їх взаємини. Теми
 3. Рекомендована література
  наукових революцій / Пер. з англ. - М., 1975. 4. Поппер К. Логіка і зростання наукового знання. -М., 1983. 5. Фейєрабенд П. Ізбр. Праця з філософії науки / Пер. з англ. -М., 1974. 6. Ракитов А.І. Філософські проблеми науки. -М., 1977. 7. Пригожин І. Кінець визначеності: Час, хаос і нові закони природи / Пер. з англ. -Іжевськ, 1989. 8. Полікарпов B.C. Історія науки і техніки. Учеб. посібник для
 4. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Функції, що характеризують її теоретичне і практичне значення для прогресивного перетворення суспільного життя. Пізнавальна функція виражається в поясненні явищ і процесів суспільного життя суспільства. ТГП не тільки вивчає в громадському вигляді державно-правову надбудову, а й пояснює об'єктивні процеси її розвитку, виявляє які закономірності в основі цих процесів.
 5. Програмні тези
  функції реальних політичних систем. Основні елементи політичної системи і відносини між ними; динаміка політичних систем. Поняття системного «входу» і «виходу». - Типологія політичних систем, різні підстави класифікації, критерії порівняння структурних та функціональних характеристик політичних систем. Види, опис і функції підсистем як складових політичної системи. -
 6. § 2. Функції навчання
  функції навчання: освітню, виховну і розвиваючу. Освітня функція полягає в озброєнні учнів системою наукових знань, умінь і навичок та її використання на практиці. Знання - розуміння, збереження в пам'яті й уміння відтворювати основні факти науки і які з них теоретичні узагальнення. Наукові знання включають факти,
 7. Контрольні питання для СРС 1.
  Наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7. Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2. Структура знання: а) специфіка і форми чуттєвого пізнання; б) специфіка і форми раціонального пізнання; в) єдність чуттєвого і раціонального. 3. Наукове знання, його специфіка і будова. Теми
 8. Мова науки
  наукових результатів. Поняття конкретних наукових дисциплін у систематичному і точному вигляді представлені в підручниках, акумулюючих в собі всі досягнення даної дисципліни. Освоюючи підручник, майбутній фахівець засвоює погляд на світ своєї науки, її результати і методи. Необхідність в особливому науковому мовою виникає, оскільки повсякденний мову не здатний виходити за межі аналізу готівкової
 9. В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002

 10. 2.3 Наука як форма духовної культури
  функцією якої є вироблення і систематизація загальнозначущих знань про світ. Поняття «наука» охоплює як саму діяльність з отримання знання, так і її результат - всю сукупність знань, визнаних спільнотою вчених у той чи інший період часу. Основною формою організації наукового знання є теорія, що представляє собою систематизоване знання про ту чи іншої конкретної
 11. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  науково-педагогічного ис-Конкретні цілі та завдання Розробка законів і закономірностей 11 Функції педагогіки прямування педагогічного процесу Взаємозв'язок з іншими Розробка принципів педагогічно-науками го процесу Основні напрямки
 12. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  функції в процесі пізнання. Свідомість, пізнання, знання - співвідношення понять. Різноманіття способів осягнення реальності. Проблема створення типології різних форм знання. Знання наукове і ненаукове, явне і неявне, приватне і особистісне. Віра і знання, наука і релігія. Пізнання, відображення, творчість. Творчість як процес. Філософське творчість як культурно-історичний феномен.
 13. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії. Функції філософії. Основне питання філософії. Співвідношення філософії та інших форм духовного життя суспільства. Фізика і метафізика. Філософія і наука.
 14. 5. Ступінь абстракції. Обсяг наукової інформації в предметі
    наукового уявлення про дійсність в якійсь з її конкретних областей (фізики, хімії, астрономії тощо), розвиток науки просувалося одним і тим же шляхом, проходячи одні й ті ж етапи. Як правильно стверджували філософи-матеріалісти, наука у своєму розвитку йшла «від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики». На цьому шляху чітко помітні наступні чотири щаблі в підйомі
 15. Програмні тези
    функціональні підходи до пояснення політики. Політика як соціальна підсистема з функцією цільових перевірок досягнення. Системний аналіз, бихевиористские та комунікативні концепції політики. Еволюція уявлень про політику в результаті ускладнення реального політичного світу. Нові підходи - реакція на посилення ролі недержавних чинників у політиці. - Світ політики в реальному і дослідному
 16. 1. Поняття і функції авторського права
    функції. Перша з них - визнання авторства та охорона творів науки, літератури і мистецтва. Авторське право встановлює охорону цих творів з моменту їх створення. Авторське законодавство не дає загального визначення поняття твори. Під твором слід розуміти будь-яку відповідальну вимогам закону ідеальну систему науково-технічних категорій (твори науки),
 17. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
    функції загальної теорії криміналістики. Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування злочинів. Принципи криміналістики та її місце в системі інших наук. 4. Поняття і класифікація методів криміналістики: загальні, загальнонаукові та спеціальні. Контрольні питання: Проаналізуйте формулювання предмета науки криміналістики, дані різними авторами. Що розуміється під об'єктами
 18. Проблемні питання 1.
    функціонування політичної системи? 6. Структура, функції і типологія реальних політичних систем. 7. Яке теоретичне і прикладне значення поняття політичної системи в структурі гуманітарного знання?
 19.  Наукові програми та особливості класичної науки
    науки
© 2014-2021  ibib.ltd.ua