Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
. Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.4. З історії логіки


Логіка - одна з древніх наук. Працями Демокріта, Платона та інших закладені її основи. Демокріт досліджував питання індукції, аналогії, гіпотези, визначення поняття. Платон багато уваги приділяв визначенню природи дедукції та аналізу суджень. Значний внесок у становлення науки логіки внесли роботи давньогрецького філософа і вченого Аристотеля (384-322 рр.. До н. Е..). Аристотель створює систему категорій (вищих родів буття). Вчення про категорії становить основу діалектичної логіки. Він докладно систематизував основні логічні форми і правила мислення.
Новий етап у розвитку логіки починається з XVII в. Френсіс Бекон (1561-1626) став родоначальником індуктивної логіки. Рене Декарт (1596-1650), грунтуючись на даних насамперед математики, підкреслює значення раціональної дедукції.
Великі успіхи в розвитку математики і проникнення математичних методів в інші науки вже в другій половині XVII в. настійно висували дві фундаментальні проблеми. З одного боку, це застосування логіки для розробки теоретичних основ математики, а з іншого - математизація самої логіки як науки. Плідну спробу вирішити котрі стали проблеми зробив Г. Лейбніц (1646-1716). Він по праву вважається основоположником математичної (символічної) логіки. Починаючи з Лейбніца, в логіці використовується як методу дослідження метод формалізації. Математична логіка вивчає логічні зв'язки і відносини, що лежать в основі дедуктивного (логічного) висновку. При цьому в математичній логіці для виявлення структури виведення будуються різні логічні числення, насамперед числення висловлювань і числення предикатів у тому різних модифікаціях.
Розрізняють два види логічних числень: числення висловлювань і числення предикатів. При першому допускається відволікання від понятійної структури суджень, а при другому ця структура враховується і, відповідно, символічна мова збагачується, доповнюється новими знаками.
Грандіозну спробу виробити цілісну систему діалектичної логіки зробив німецький філософ Г. Гегель (1770-1831). Він, насамперед, розкрив фундаментальне протиріччя між готівкою логічними теоріями і дійсною практикою мислення, яке до того часу досягло значних висот. Засобом вирішення цієї суперечності і стало створення ним системи нової логіки. Логіка, за Гегелем, є одночасно філософією, методологією і теорією пізнання. Вона дає логічне відтворення історичного становлення людського мислення.
Її основними принципами є: принцип тотожності мислення і буття, принцип (закон) взаємного переходу качествен-них і кількісних змін, принцип єдності і боротьби про-тівоположность, закон заперечення заперечення, принцип сходження від абстрактного до конкретного, принцип єдності (тотожності) історичного і логічного, принцип єдності аналізу та синтезу.
Дані основні принципи є сторонами або аспектами взаємопов'язаних основоположних принципів - принципу загальної (універсальної) взаємозв'язку і принципу розвитку.
Значні заслуги у розвитку логіки російських філософів. Ряд оригінальних ідей висунули М.В. Ломоносов (1711 - 1765), А.Н. Радищев (1749-1802), Н.Г. Чернишевський (1828 - 1889). Відомі своїми новаторськими ідеями в теорії умовиводів російські логіки М.І. Каринский (1804-1917) і Л.В. Рутковський (1859-1920). Великий внесок у розвиток логи-чеський культури вніс російський юрист В. Д. Спасович (1829 - 1908). Велика роль Г.І. Челпанова (1862-1936), російського психолога і логіка, який створив один з перших підручників з логіки, і російського філософа Н.О. Лоського, також автора підручника з логіки.
У другій половині XIX в. в логіці починають широко застосовуватися розроблені в математиці методи обчислення. Цей напрямок розробляється в працях Д. Буля, У.С. Джевонса, П.С. Порецкого, Г. Фреге, Ч. Пірса, А. Уайтхеда, Б. Рассела, Л. Вітгенштейна, Р. Карнапа, Я. Лукасевича, Ж. Піаже, А. Тар-ського, Я. Хінтікка та ін, що відкрило нові можливості в розвитку логіки.
Контрольні питання
Що таке абстрактне мислення, в чому полягає його роль у пізнанні?
У чому відмінність істинності думки від логічної правильності міркувань?
Які основні етапи можна виділити у розвитку логіки?
Наведіть визначення предмета науки логіки.
У чому відмінність формальної логіки від логіки діалектичної?
У чому полягає значення логіки в роботі фахівця (вчителі, економіста, соціолога, філолога, психолога, журналіста, працівника соціальної сфери, юриста, політика, історика тощо)?
Список літератури
Бочаров В.А. Арістотель і традиційна логіка. М., 1984. Гетманова А.Д. Підручник з логіки. М., 1994. Івлєв Ю.В. Логіка. М., 1998.
Івін А.А. Мистецтво правильно мислити. М., 1986. Івін А.А. Логіка. М., 2000. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. М., 2000. Маковельський А.О. Історія логіки. М., 1967. Формальна логіка. Л., 1977.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. З історії логіки "
 1. 3.1. Поняття і методи його утворення. Обсяг і зміст поняття
  історії логіки при вирішенні питання про поняття допускалися насамперед дві крайності. Одна - це відрив поняття від дійсності, протиставлення їй, невміння усвідомити органічний зв'язок з нею. А інша - ототожнення поняття з дійсністю, нездатність осмислити його глибока якісна відмінність, його специфіку. Щоб уникнути цих крайнощів, потрібно спочатку встановити генезис
 2. СПИСОК рекомендованої літератури
  логіки про доказ і спростування. М., 1954. Бойко А.П. Логіка: Навчальний посібник. М., 1994. Бочаров В.А. Арістотель і традиційна логіка. М., 1984. Бочаров В.А., Маркін В.І. Основи логіки. М., 1998. Войшвилло Є.К. Предмет і значення логіки. М., 1960. Войшвилло Є.К. Поняття як форма мислення. М., 1989. Войшвилло Є.К., Дегтярьов М.Г. Логіка. М., 1998. Гетманова А.Д. Підручник з логіки. М.,
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  історичній науці, і в шкільних підручниках, і в громадській думці. Це відбувалося від того, що революційний рух, революційна боротьба показувалися, по-перше, єдино вірним напрямком суспільно-політичного життя, а, по-друге, превалюючим над іншими напрямками, навіть якщо вони за своїм змістом були соціалістичними. Тим часом, ні за кількістю учасників, ні за
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., Але розуміння його все ще не до кінця ясне. Причина: кризовий стан вітчизняної історичної науки, що виявлялося в різко негативному ставленні до немарксистській історіографії, нетерпимості до відмінностей у думках внутрімарк-сістской історичної науки, в прагненні до однодумності і догматизму історичного мислення,
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під РЕВОЛЮЦІЄЮ розуміє громадське за своєю природою перетворення, в ході якого відбуваються докорінні і радикальні зміни суспільства в цілому, або окремих його
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, а й як велику
 7. 58. Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
  Історико-політичний та спеціально-юридичний. Граматичний (філологічний, мовної) спосіб тлумачення являє собою з'ясування змісту правової норми на основі аналізу тексту будь-якого нормативного акту. Таке тлумачення передбачає, перш за все, з'ясування значення окремих слів як в загальновживаним, так і в термінологічному сенсі (епідемія, епізоотія, рецидив і т.д.). Головне
 8. ВСТУП
  історичних умовах встановлює в інтересах розвитку соціалістичного суспільства закони, в тому числі і кримінальні, в яких забороняється вчинення суспільно небезпечних діянь, що посягають на охоронювані кримінальним правом суспільні відносини. Держава, забороняючи під страхом кримінального покарання вчинення зазначених діянь, ставить своєю заду-1 Див Ф. Енгельс. Анти-Дюрінг, 1966, стор 112.
 9. § 6. Підстава кримінальної відповідальності
  історії радянського кримінального права. М., 1982. 5. Прохоров В. С. Злочин і відповідальність. Л. 1984. 6. Мельникова Ю. Б. Диференціація відповідальності та індивідуалізація покарання. Красноярськ, 1989. 7. Таргабаев А. Н. Відповідальність в кримінальному праві. Красноярськ. 1994. 8. Хомич В. М. Правовідносини кримінальної відповідальності / / Право і демократія. Міжвузівський збірник наукових праць. Вип.
 10. § 1. Поняття злочину
  історія розвитку вітчизняного кримінального законодавства, у ньому нерідко протиставлялися зовнішні та внутрішні ознаки поняття злочину. Це знаходило своє вираження не тільки в тому, що до початку XX в. російський законодавець не виключав кримінальної відповідальності за "голий умисел", тобто за сам намір вчинити якісь дії, а й у тому, що у всіх раніше сформульованих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua