Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
. Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003 - перейти до змісту підручника

3.1. Поняття і методи його утворення. Обсяг і зміст поняття


У поняттях виражаються загальні та істотні ознаки предметів, явищ. Щоб дати загальну характеристику поняття як форми мислення, необхідно відповісти на два корінних для логіки питання: як співвідноситься поняття з дійсністю? як воно виявляється у мові?
В історії логіки при вирішенні питання про поняття допускалися насамперед дві крайності. Одна - це відрив поняття від дійсності, протиставлення їй, невміння усвідомити органічний зв'язок з нею. А інша - ототожнення поняття з дійсністю, нездатність осмислити його глибока якісна відмінність, його специфіку. Щоб уникнути цих крайнощів, потрібно спочатку встановити генезис (походження) поняття і розкрити його природу (сутність).
Виникнення понять - об'єктивна закономірність становлення і розвитку людського мислення. Освіта поняття - не простий дзеркальний акт відображення предметів дійсності, а складний процес. Він передбачає активність суб'єкта, включає в себе безліч логічних прийомів. Дії мислення, які допомагають встановити загальні та істотні ознаки предметів, виступають в якості методів утворення понять. До них відносяться:
аналіз - уявне розчленування предметів на складові його елементи, ознаки, властивості;
порівняння - встановлення подібності та відмінності між розглянутими предметами, їх властивостями і відносинами ;
синтез - уявне з'єднання елементів, ознак, властивостей предмета;
абстрагування - уявне відвернення від несуттєвий-них і виділення істотних ознак предметів;
узагальнення - знаходження загальної ознаки.
Всі ці методи взаємопов'язані один з одним.
Те кількість предметів, з яких абстраговані загальні й істотні ознаки, називається обсягом поняття.
Єдність елементів змісту поняття характеризують його структуру, в якій істотним є відмінність між елементом, що відображає родова ознака, і елементами, що відбивають видову різницю.
Клас предметів, з якого абстрагуються загальні й істотні ознаки, називається родом, а абстраговані ознаки - родовими ознаками.
Якщо в понятті, крім родового ознаки, є ще ознаки, що вказують на специфічну особливість якогось індивідуума даного роду, ці ознаки називаються видовий різницею, або просто виглядом. Родовий ознака - це головна частина змісту поняття.
Якість та кількість в об'єктивній реальності взаємопов'язані, тому обсяг і зміст поняття також взаємо-пов'язані.
Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття має силу тільки для тих понять, які мають родовий і видовий ознаки. Він говорить: яке збільшення елементів змісту поняття тягне за собою зменшення елементів обсягу поняття.
При вивченні класифікації понять необхідно пам'ятати, що поняття можна ділити з точки зору кількості (обсягу) і з точки зору якості (змісту).
За обсягом поняття поділяються на одиничні, загальні і універсальні, порожні і непусті.
Одиничні - це такі поняття, обсяг яких дорівнює одиниці, тобто зміст даного поняття відображає ознаки, властиві одному предмету («Волга», «РФ»).
Загальні - це такі поняття, обсяг яких більше одиниці («столиця», «вуз», «іспит»).
У процесі міркування загальні поняття можуть вживатися в роздільному і збірному сенсі. Якщо вислів відноситься до кожного елементу класу, то таке вживання поняття буде розділовим («Студенти нашого університету вивчають логіку» - дане твердження стосується до кожного студента університету). Якщо ж висловлення відноситься до всіх елементів, узятим в єдності, і непріложімо до кожного елементу окремо, то таке вживання поняття є збірним («Студенти нашого університету провели теоретичну конференцію» - твердження відноситься до всіх студентів нашого університету в цілому. Тут поняття «студенти нашого університету »вживається в збірному сенсі. Слово« кожен »до даного судженню непріложімо).
Універсальні поняття мають нескінченний об'єм, універ-сальними поняттями є філософські категорії, наприклад: «якість», «кількість» і т. д.
Порожні - це такі поняття, змістом яких не відповідає жоден об'єкт дійсності, наприклад: «русалка», «кентавр» і т. д.
Непусті - це такі поняття, змістом яких відповідає хоча б один об'єкт реальності.
За змістом поняття поділяються на конкретні й абстрактні, відносні і абсолютні, позитивні і негативні, збірні і несобірательное.
Конкретні поняття - це поняття про предмети, абстрактні - про їх властивості.
Поняття, в якому мислиться предмет або сукупність предметів як щось самостійно існуюче, називається конкретним.
Поняття, в якому мислиться властивість предмета або відношення між предметами, називається абстрактним.
Так, поняття «книга», «свідок», «держава» є конкретними; поняття «сміливість», «відповідальність», «ін-валідність», «неосудність» - абстрактними (поняття відображають ознаки , що не існують самі по собі, у відриві від осіб, що володіють цими ознаками).
Співвідносні (відносні) - це поняття, які у своєму змісті мають ознаку відносини одного предмета до іншого предмета. Або, іншими словами, це такі поняття, в яких мисляться предмети, існування одного з яких передбачає існування іншого («мати» - «діти», «учень» - «вчитель», «начальник» - «підлеглий», «Північний полюс» - «Південний полюс», «початок» - «кінець» і т. д.).
Абсолютні (безвідносні) - це такі поняття, ко-торие у своєму змісті не мають ознаки, виражає відношення одного предмета до іншого предмета. Іншими словами, це такі поняття, в яких мисляться предмети, існуючі самостійно, незалежно від іншого предмета («знання», «мистецтво», «будинок», «людина», «село» і т. д.).
В позитивних поняттях безпосередньо фіксується ознака предмета («будинок», «стіл», «жадібність», «безтурботність» і т. д.). Якщо частка «не» чи «біс» («без») злилася зі словом і слово без неї не вживається («негода», «безчинство», «безтурботність», «бездоганність», «ненависть»), то поняття, виражені такими словами, також називаються позитивними.
У негативних поняттях ознаки предмета заперечуються ("не-людина,« даремна робота »і т. д.).
Збірний називаються поняття, в яких група однорідних предметів мислиться як єдине ціле («полк», «зграя», «колектив»).
Зміст збірного поняття не можна віднести до кожного окремого елементу, що входить до його обсяг, воно відноситься до всієї сукупності елементів. Зміст несобірательное поняття можна віднести до кожного предмету даного класу («ручка», «ріка»).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Поняття і методи його утворення. Обсяг і зміст поняття "
 1. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу« Криміналістика »
  поняття і категорії науки криміналістики; Опрацювати необхідний обсяг навчальної та наукової літератури; Отримати навички роботи з речовими доказами, освоїти тактичні рекомендації з проведення окремих слідчих дій. Тематичний план № Тема Всього Лекції Семінари 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики 2 квітня 2 лютого. Криміналістична іден-тифікації
 2. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  поняття вини негативною морально-політичної оцінки. Але ця спроба була також невдалою, оскільки створювала можливість підміни реальних ознак провини або самої негативною оцінкою, або усією сукупністю обставин, що породили подібну оцінку. Таке вирішення питання і призвело до так званого «широкого» розуміння провини, де замість певних її ознак вказувалося на всю
 3. § 3. Система кримінального права
  поняття злочину, вини, осудності, неосудності, стадій вчинення злочину, співучасті, давності, обставин, що виключають злочинність діяння. Дана система покарань, загальні та спеціальні підстави призначення покарання і звільнення від нього та ін Особлива частина кримінального права конкретизує обсяг і зміст кримінальної відповідальності стосовно кожного складу злочину.
 4. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 5. Г. Об'єкти патентування
  поняття пристрою, способу, речовини або штаму. Якщо ж конкретне рішення, будь то рішення задачі пізнання, рішення зовнішнього вигляду виробу або проект спорудження, забезпечує той чи інший технічний результат, воно може бути визнане винаходом. Особливо слід зупинитися на рішеннях, яким не надається правова охорона зважаючи на їх протиріччя громадським інтересам, принципам
 6. § 7. Некомерційні організації
  поняття. Поки, на жаль, зробити це не вдається. Перелік організаційно-правових форм некомерційних юридичних осіб, передбачений ст. 116-123 ЦК, не є вичерпним. Він вже істотно розширився за рахунок безлічі спеціальних нормативних актів, що регулюють діяльність окремих видів організацій. Таке законодавче рішення представляється досить плідним, хоча і
 7. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  методу галузевого впливу. У зв'язку з цим, щоб дати більш-менш адекватне визначення галузі цивільного права, необхідно зупинитися на аналізі предмета і методу цивільно-правового регулювання. Предмет цивільно-правового регулювання. Під предметом галузевого регулювання розуміється комплекс суспільних відносин, що володіють такими подібними рисами, які вимагають
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  поняття, як «форма держави» - три зазначених вище блоку, вельми чітко прив'язуються до трьох основних характеристикам держави як особливої політичної, структурної і територіальної організації суспільства, розкриває предметно, конкретно, де власне, ці характеристики можна спостерігати, «відчувати» і відповідно вивчати. Ось чому пристрій держави можна визначити як таке
 9. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  поняття функції держави - характеристики саме того, що і як держава "робить". Функція, як і багато інші обществоведческие поняття, не є власне юридичним і політичним поняттям. Воно запозичене з інших наук. Так, у математиці, фізиці поняття функції виражає залежність, коли при зміні однієї величини інша величина також змінюється певним чином. Але
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російської держави, його функціонуванню на різних етапах історії, його еволюції . Це важливо і для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія
© 2014-2022  ibib.ltd.ua