Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Класифікація методів науки криміналістики.


Проблема класифікації методів найбільш дискутується в методології криміналістики. Класифікаційні системи криміналістичних методів наведені в працях Б. М. Шавера (1938), С. М. Потапова (1946), С. П. Мітрічева (1960), О. М. Васільєва (1962), В. П. Колмакова (1965), Р. С. Бєлкіна (1965), М. В. Салтевського (1969), І. Ф. Пантелєєва (1982, 1988), В. Я. Колдіна (1990) та ін. Дискусії щодо цієї проблеми тривають і досі. Останні досягнення науки та узагальнення досвіду практики свідчать, що в розв'язанні проблеми класифікації методів науки криміналістики слід керуватися загальноприйнятою класифікацією з урахуванням рівнів загальності дослідження та поділяти методи на всезагальні, загальні та часткові (спеціальні або частковонаукові). Така класифікація методів пізнання загальновизнана, вона поділяється більшістю вчених-криміналістів, відображена у підручниках та наукових працях.
Методи науки криміналістики дуже різноманітні, особливо часткові, оскільки в процесі судово-слідчої діяльності доводиться добувати та досліджувати доказову інформацію із різноманітних матеріальних та ідеальних відображень, застосовувати безліч технічних засобів та методів. Саме через це проблема класифікації має теоретичне та практичне значення.
У теоретичному плані класифікація методів конкретної науки свідчить про її зрілість, сформованість "інструментарію" дослідження її предмета. На практиці класифікація дозволяє швидше орієнтуватися у засобах пізнання та обирати методи та засоби дослідження, найбільш економічні і ефективні для досягнення поставленої мети. У навчальній та криміналістичній літературі існує, принаймні, чотири системи класифікації криміналістичних методів, котрі наводяться нижче у порівняльній таблиці. Підручник, рік
видання Назви методів, що класифікуються усезагальний Загальні методи (загальнонаукові) Часткові (частковонаукові, спеціальні) Криміна-
лістика
Під ред.
В.П.Кол-
макова.
К.,1973. Діалектика -попередження
-спостереження
-порівняння
-опис
-вимірювання
-експеримент -створення версій
-планування
-криміналістичний
аналіз факторів та
сітуацій
-ідентифікація
-встановлення групо-
вої належності Криміна-
лістика
Під ред.
Р.С.Бєл-
кіна.
М.,1976.
Під ред.
І.Ф.Кри-
лова.
Л.,1976. Діалектика -спостереження
-порівняння
-опис
-вимірювання
-експеримент
-моделювання групи методів:
-криміналістичної
техніки
-криміналістичної
тактики
-ідентифікація
-кібернетичні
-математичні
-психологічні
-побудови висновків Криміна-
лістика
Під ред.
І.Ф.Пан-
тєлєєва.
Н.А.Сє-
ліванова
М.,1988. Діалектиктичний матеріалізм -спостереження
-порівняння
-опис
-вимірювання
-експеримент
-моделювання
-ідентифікація групи методів:
-власне криміналіс-
тичні
-методи природничих
та технічних наук Криміна-
лістика
Під ред.
О.М.Ва-
сільєва. Діалектичний матеріалізм -методи природничих
та технічних наук
-методи пристосува-
ння для формування
прийомів слідчої
тактики
-методи формальної
логіки Робочі методи:
-ідентифікація
-встановлення групо-
вої належності
-спостереження
-порівняння
-опис
-вимірювання
-експеримент
-обчислення Останнім часом (1990) В. Я. Колдіним була запропонована нова чотирьохчленна класифікація криміналістичних методів. Вона відрізняється від загальновизнаної класифікації у криміналістиці, що відповідає сучасній філософській концепції і уявляється дискусійною. Автор спробував відмежувати часткові методи від спеціальних.
До часткових і частковонаукових автором віднесені математичні та кібернетичні, фізичні, хімічні і фізико-хімічні, а також антропологічні та антропометричні і навіть соціологічні.
До групи спеціальних методів включені: власне криміналістичні (техніко-криміналістичні і структурно-криміналістичні) та методи запозичені з інших наук для дослідження криміналістичних об'єктів, названі також спеціальними. Навряд чи можна вважати усю запропоновану В. Я. Колдіним класифікацію коректною, внаслідок її термінологічної неточності та зміщення понять загального і часткового. Нижче наведена ця класифікація.
Класифікація, запропонована В. Я. Колдіним Підруч-
ник, рік
видання Назви методів, що класифікуються усезагаль-
ний Загальні (загальнонаукові) Частковонаукові спеціальні Криміна-
лістика
під ред.
Н.П.Яб-
локова і
В.Я.Кол-
діна.
М.,1990. Діалектика -спостереження
-аналіз
-синтез
-індукція
-дедукція
-опис
-порівнювання
-аналогія
-абстракція
-моделювання
-експеримент -математичні
-кібернетичні
-вимірювання
-геометричні
-моделювання
за доп. ЕОМ
-фізичні
-хімічні
-антропомет-
ричні та ан-
тропологічні
-соціологічні -власне кри-
міналістичні
(техніко-
криміналіс-
тичні,струк-
турно-кримі-
налістичні)
-спеціальні
методи з ін-
ших наук які
використову-
ються у кри-
міналістиці Аналізуючи вище наведені класифікації та поділяючи філософську концепцію про трирівневе ділення методів пізнання, можна запропонувати таку класифікацію криміналістичних методів:
1) Усезагальний метод - матеріалістична діалектика;
2) Загальні (загальнонаукові) методи: спостереження, вимірювання, експеримент, порівняння, моделювання, математичні та кібернетичні, логічні (аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія), група психологічних та природничо-наукових методів, які використовуються для розв'язання криміналістичних задач розслідування злочинів;
3) Часткові, частковонаукові або спеціальні методи - криміналістична ідентифікація та встановлення групової належності (групофікація), група методів збирання криміналістичної інформації з матеріальних джерел, група методів експертного дослідження матеріальних відображень, група методів встановлення фактів і розслідування окремих видів злочинів, група методів попередження злочинів криміналістичними засобами.
Запропоновану класифікацію розпізнають за двома ознаками: по-перше, в ній подано розгорнений перелік загальних методів, до якого входять логічні та психологічні методи, а також група методів природничих та технічних наук, що широко застосовуються у структурі часткових методів як пізнавальні прийоми; по-друге, часткові методи, крім двох - криміналістичної ідентифікації і криміналістичного встановлення групової належності, подані в класифікації у вигляді груп, усередині яких можлива самостійна класифікація. Наприклад, до групи методів збирання інформації з матеріальних джерел належать "польові" методи виявлення, фіксації та попереднього дослідження слідів-відображень слідчим на місці події та в його кабінеті. Група методів експертного дослідження джерел інформації відрізняється складністю технічних засобів, котрі потребують стаціонарних умов, а фахівці - більш глибокої і вузької спеціалізації у конкретній галузі знання.
Разом з тим ця класифікація проблематична, оскільки в добу науково технічного розвитку дати вичерпний перелік методів майже неможливо, нові методи з'являються щоденно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Класифікація методів науки криміналістики."
 1. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 2. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  класифікація злочинів і методики їх розслідування, структура окремих методик розслідування). Розглянута сутність методики розслідування дає підстави для визначення її поняття як заключного розділу науки криміналістики, її особливої частини, що містить рекомендації, синтезовані на основі узагальнення практики виявлення, розкриття, розслідування та попередження злочинів, наукових досягнень всіх
 3. § 1. Поняття і класифікація мікрооб'єктів і слідів запаху у криміналістиці
  класифікації, оскільки в літературі поки що немає єдиної думки про поняття мікрооб'єктів і мікрослідів, а також немає єдиної основи для поділу таких об'єктів і побудови наукової класифікації. Класифікації, які існують у криміналістичній літературі, мають різне наукове коріння. Найбільш науково обгрунтовано мікрооб'єкти потрібно класифікувати і систематизувати на основі філософського поділу
 4. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  класифікацію підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади, визначивши такі групи органів, правове становище яких не однакове за суттєвими ознаками, а саме: І група - центральні органи виконавчої влади: а) міністерства (визначення див. на с. 196); б) державні комітети (визначення див. на с. 197); в) ЦОВВ із спеціальним статусом (визначення див. на с. 197). 194 Центральні органи
 5. 92. Історія формування права збройних конфліктів
  класифікація міжнародного гуманітарного права як подотрасли права міжнародних конфліктів, чиї норми покликані захищати права й інтереси в період воєнних дій. Доктрина й практика сучасного міжнародного права свідчать про те, що розглянуту галузь вірніше йменувати «правом збройних конфліктів», оскільки вона містить у собі не тільки гуманітарні норми, але й загальні правила ведення воєнних дій, що
 6. ВСТУП
  методів. Криміналістика у своєму розвитку пройшла шлях від розрізнених окремих галузей до злагодженої системи знань. Сьогодні криміналістичні знання є могутньою зброєю в руках професіоналів - оперативно-розшукових працівників, слідчих, прокурорів, суддів. Пропонований підручник є оригінальною працею, яка характеризується певною новизною викладання проблемних питань, базується на останніх
 7. § 1. Предмет, система і завдання криміналістики
  методів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів. Злочинна поведінка відбивається в різних слідах, які можуть стати у встановленому законом порядку джерелом доказів. Тому важливим елементом предмета криміналістики є процеси збирання, дослідження, оцінки та використання доказів. Збирання доказів - це перший
 8. Система криміналістики
  класифікація злочинів, криміналістична характеристика злочинів, криміналістичне вчення про розкриття злочинів, проблеми взаємодії під час розслідування та ін.) і окремі криміналістичні методики (методики розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, убивств, зґвалтувань
 9. § 2. Природа криміналістики
  методів і прийомів цих наук. На той час погляди вчених-криміналістів були прогресивні і сприяли розвитку нової науки. У цей період виникають такі галузі криміналістики, як судова хімія, судова фізика, судова біологія та ін. Криміналістика активно і творчо використовує дані технічних і природничих наук відповідно до своїх завдань. Форми використання даних інших наук були різні: просте
 10. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  методів криміналістики. Також існує суттєвий зв'язок криміналістики з наукою кримінального процесу. Історично криміналістика зародилась у надрах кримінального процесу. Кримінально-процесуальна наука для криміналістики є материнською наукою. Процесуальні приписи і криміналістичні рекомендації взаємозумовлені. Прийоми і методи криміналістики повинні ґрунтуватись на загальних положеннях
© 2014-2022  ibib.ltd.ua