Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності


Теорія оперативно-розшукової діяльності як самостійна наука відгалузилась від криміналістики і перебуває в стадії становлення. Тому не всі криміналісти і процесуалісти визнають її юридичною наукою. Разом з тим предмети криміналістики і оперативно-розшукової діяльності відрізняються один від одного, хоча й мають багато спільного. Схожа їхня методологічна база. Тому вони мають найбільш виражений зв'язок. Правовою основою оперативно-розшукової діяльності є Конституція України, кримінально-процесуальне право та інші галузеві правові науки.
Суть оперативно-розшукової діяльності полягає в її оперативності, частіше негласному характері виконання заходів, особливому процесуальному порядку введення оперативної інформації в процес доказування.
Взаємозв'язок криміналістики і оперативно-розшукової діяльності, по-перше, полягає в тому, що при розробці проблем тактики і методики розслідування враховується можливість оперативно-розшукових засобів і методів збирання інформації та прийомів її документування спеціальними засобами (фото-, кіно-, відео-, звукозапис).
По-друге, криміналістичні рекомендації, крім того, повинні мати на меті створення оптимальних умов для проведення тактичних операцій, складовими елементами яких є оперативні заходи, котрі, як правило, обов'язкові. У свою чергу, рекомендації оперативно-розшукової діяльності сприяють виконанню слідчих дій, наприклад, підготовці до обшуку, перевірці показань на місці, допиту, затриманню, які нерідко виконуються у поєднанні з оперативно-розшуковими заходами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності"
 1. «Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ.
  оперативно-розшукова справа; - виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, коли немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів; - невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи. Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує начальник органу або його заступник. Про
 2. 1. Методологічні основи криміналістики
  криміналістики складає систему вчення про предмет криміналістики, її завдання, мету та закони розвитку, понятійний апарат та місце криміналістичних знань у системі юридичних наук. Вчення в етимологічному аспекті є сукупністю теоретичних положень про яку-небудь область явищ. До найбільш важливих розділів криміналістики відноситься вчення про закономірності та часткові криміналістичні теорії.
 3. «Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.
  оперативно-розшукової діяльності здійснюється: - щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання - до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку; - щодо осіб
 4. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  криміналістики - суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 5. § 3. Зв'язок криміналістики із суміжними галузями знань
  криміналістикою. Кожна наука має свої безпосередні об'єкти вивчення. Для криміналістики і всієї групи кримінально-правових наук таким загальним об'єктом дослідження є система, що складається з двох частин, або підсистем: 1) злочинність як сукупність злочинів різного виду, злочинна діяльність; 2) сфера кримінально-правової боротьби зі злочинністю як діяльність по виявленню, розкриттю,
 6. Криміналістика і кримінальне право
  криміналістики і кримінального права є взаємообумовленим. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаках його складу, формах вини, стадіях злочинної діяльності тощо є початковими для формування елементів криміналістичної характеристики, конструювання слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика, вивчаючи слідчу
 7. Криміналістика та судова медицина
  криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій
 8. § 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
  криміналістики як самостійної галузі знань тактика розглядалась як частина поліцейської (кримінальної) техніки. У працях вчених Австро-Угорщини і Німеччини Г. Гросса, А. Вейнгарта, Г. Шнейкерта, В. Штібера та інших відображено перші уявлення про криміналістичну тактику. Зокрема, А. Вейнгарт вказував, що у боротьбі зі злочинністю, як і на війні, насамперед необхідні енергійна діяльність, прояв
 9. § 1. Злочин як різновидність соціальної діяльності
  криміналістики заведено називати загальною теорією, зміст якої вміщує систему принципів, теоретичних концепцій, методів і зв'язків, термінів і понять, учення про закономірності виникнення, збирання, дослідження, оцінки, використання доказів, теорію механізму учинення злочину та інших часткових учень. Методологія криміналістики є відбитком сучасного стану і досягнень суспільних і природних наук,
 10. Криміналістика та судова психіатрія
  криміналістики і залишаються самостійними в силу чіткого розмежування їхніх предметів дослідження. Судова медицина досліджує тканини та різні об'єкти життєдіяльності людини, а також трупи. Судова психіатрія досліджує психіку людини, її поведінку при розладі психічної діяльності. Психічний стан злочинця безпосередньо пов'язаний із призначенням міри покарання і взагалі притягненням людини до
 11. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика, пізнання закономірностей яких є основою для розробки багатьох технічних, фізичних, хімічних та біологічних засобів і методик дослідження речових доказів. Судова медицина і судова психіатрія, психологія, етика, логіка та наукова організація праці пов'язані з криміналістикою, їх теоретичні посилання та наукові
 12. § 1. Поняття і суть методологічних основ криміналістики
  криміналістику. Діалектика як теорія пізнання виконує три основні функції: світоглядну, гносеологічну і методологічну. Світоглядна функція передбачає розробку системи наукових поглядів на світ, наприклад, переконання, що в природі все взаємопов'язано, всі явища та факти доступні пізнанню, всякий злочин залишає сліди, які допомагають розкрити його тощо. Науковий світогляд дозволяє краще
 13. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  криміналістикою, оперативно-розшуковою діяльністю. Загальна теорія права відіграє щодо всіх галузей права методологічну роль. Вона розробляє теоретичні положення щодо загального розуміння понять, норм права, механізму правового регулювання, тлумачення норм права тощо, які є вихідними для окремих галузей права, в тому числі й кримінально-процесуального. Конституційне право регулює найголовніші
 14. Завдання криміналістики
  криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх кримінально караних посягань. Боротьба зі злочинністю - це головне завдання усіх наук кримінального циклу. Специфічними завданнями криміналістики є: 1) вивчення закономірностей, які становлять предмет криміналістики; 2) розробка технічних засобів, тактичних прийомів і методичних
 15. 2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
  криміналістики, що являє собою сукупність вчень про злочин як про діяльний, так і про інформаційний процес, його структуру, взаємозв'язок і відношення між його елементами, як, наприклад, "злочинець - предмет замаху", "злочинець - потерпілий", "злочинець - спосіб дії" тощо. Вчення - теорія механізму злочину вміщує пізнання форм руху матерії, що лежать в основі утворення слідів та виникнення
 16. § 1. Предмет, система і завдання криміналістики
  криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим, експертам, суддям науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ. Криміналістика привертає до себе увагу насамперед тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути у невідоме,
 17. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було здійснено видання повного курсу
 18. Система криміналістики
  криміналістики дають змогу вирізнити в її системі чотири розділи: 1. Загальна теорія криміналістики - це її методологічна основа, яка являє собою систему принципів, концепцій, категорій, понять, методів, що відображають предмет криміналістики як ціле. Основні елементи: а) вступ до загальної теорії криміналістики; б) окремі криміналістичні теорії; в) вчення про методи криміналістики; г) вчення
 19. ВСТУП
  криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було здійснено видання повного курсу криміналістики. Перевидання підручника зумовлено об'єктивними причинами, а саме: змінами у структурі злочинної діяльності; оновленням всієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю; необхідністю вдосконалення
 20. §2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
  оперативних та оперативно-технічних засобів для пошуку і фіксації даних про протиправність діянь окремих осіб та груп, з метою припинення і розкриття правопорушень. 261 Підстави та порядок здійснення оперативно-розшукових заходів регламентуються Законом «Про оперативно-розшукову діяльність». У ньому зазначено, що правову основу цих заходів становлять Конституція, Закон «Про прокуратуру»,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua