Головна
ГоловнаCоціологіяДемографія → 
« Попередня
А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977 - перейти до змісту підручника

М. В. КУРМАН ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 6 ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ ВЕЛИКОЇ МІСТА (НА

прикладі Харкова)

Друга половина XIX - початок XX в. - Період інтенсивного розвитку капіталізму в Росії і швидких змін в житті її населення. Ці зміни торкнулися, звичайно, і відтворення населення, особливо тих його груп, які найбільшою мірою були порушені впливом розвивається капіталізму. У першу чергу до них відносилося населення великих торгово-промислових центрів, до яких належав і Харків. На відміну від Петербурга і Москви, багатьма рисами різко виділялися серед всіх інших міст дореволюційній Росії, Харків був типовим представником швидко зростаючих капіталістичних міст «другого рангу», тому що відбувалися в ньому демографічні процеси становлять чималий інтерес з точки зору розуміння тих змін у відтворенні населення, які назрівали в пореформеній Росії.

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО статево-вікової структури

Під впливом потужних факторів розвитку економіки та культури капіталістичного Харкова чисельність його населення бурхливо зростала. Всього за 60 років між 1854 і 1914 рр.. населення міста збільшилося з 33,0 тис. осіб до 244,7 тис. осіб, тобто в 7,5 рази *. Як і в інших великих містах, чисельність населення Харкова формувалася за рахунок природного та механічного (сальдо міграції та розширення міських кордонів) приросту.

Дані переписом 1897 р. дозволяють підійти до оцінки впливу міграційних процесів на зростання чисельності населення Харкова. Із загальної чисельності населення міста в 174,0 тис. осіб, зафіксованої переписом, уродженці Харкова та Харківського повіту складали 66,5

тис. чоловік, уродженці інших повітів Харківської губернії-32, 6 тис. осіб , уродженці інших губерній-73,6 тис., уродженці інших держав-1, 3 тис. человек223. Таким чином, місцеві уродженці складали в 1897 р. 61,8% населення міста.

Можна спробувати побудувати баланс формування чисельності населення Харкова за період у кілька десятиліть, що передував переписом 1897 р.

Таблиця 1

РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОГО Приріст населення ХАРКОВА

ЗА 1854-1897 РР. Періоди Середня чисельність населення за період, тис. чол. Коефіцієнт природного приросту за рік,% 0 Тривалість періоду, років Природний приріст за період, тис. чол. 1854-1859 рр.. 38,6 14,5 6 3.4 1860-1864 рр.. 52,8 4,9 5 1,3 1865-1869 рр.. 60,5 - 1,9 5 -0,6 1870-1874 рр.. 82,1 3,1 5 1.3 1875-1879 рр.. 87,8 5,8 5 2,5 1880-1882 рр.. 125,4 3,7 3 1,4 1883-1884 рр.. (153,9) (4.6) (2) (1,4) 1885-1889 рр.. 182,4 6,2 5 5,7 1890-1891 рр.. (188,7) (7,4) (2) (2.8) 1892-1897 рр.. 191,3 8,5 6 9,7 1854-1897 рр.. __ 44 28, про Примітка. Цифри в дужках отримані шляхом інтерполяції.

Джерело. Багалій Д. Міллер Д. П. Історія міста Харкова за 250 років його існування (з 1655 по 1905 р.). Т. 2. Царьков, 1912, с. 116-122.

Баланс, побудований на основі проведеного розрахунку, буде мати наступний вигляд.

СТРУКТУРА приріст населення ХАРКОВА

ЗА 1854-1897 РР. Тис. чол. % Чисельність населення Харкова Приріст чисельності за період в тому числі Весь

при

зростання в тому числі естест

венний

приріст механи

чний

приріст естест

венний

приріст механи

чний

приріст в 1854 р. в 1897 р. 33,0 174,0

\ 141,0 28,9 112 , 1 100,0 20,5 79,5 \

Таблиця 3

СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХАРКОВА за віком і статтю (вирівняні дані перепису 1897 р.) Вікові

групи Чоловіки Жінки 1 Обидві статі 0-4 8440 8540 16 980 5-9 6471 6908 13 379 10-14 - 6968 7775 14 743 15-19 10 865 9 867 20 732 20-24 14610 9356 23966 25-29 11 722 7672 19 394 30-34 7837 6324 14 161 35-39 6557 5364 11 921 40-44 5213 4449 9662 45-49 4011 3744 7755 50-54 3049 3234 6283 55-59 2251 2634 4885 60-64 1742 2070 3812 65-69 1232 1486 2718 70-74 720 968 1688 75-79 - 381566947 80 років і старше 255437692 Разом 92324 81394173718 Величезна роль міграції позначилася не тільки на чисельності, а й на половозрастном складі населення міста. Перші достовірні дані про вікову структуру населення Харкова дала перепис 1897 р. Правда, користуватися безпосередніми даними перепису не можна зважаючи на велику вікової акумуляції (коефіцієнт вікової акумуляції склав 113 для чоловік чин і 130 для жінок). Перед тим як приступити до аналізу вікової структури населення Харкова в 1897 р., ми піддали дані перепису вирівнюванню за методом Б. С. Ястремського *.

Для того щоб оцінити особливості вікової структури населення Харкова в кінці минулого століття, порівняємо її з віковою структурою всього населення Європейської Росії в 1897 г: (скористаємося для цього даними, що вирівнюються С. А. Новосельскім2), а також із віковою структурою 11 європейських країн, обчисленої на кінець XIX в. (Так званий стандарт Ніббса і Уікенса).

Таблиця 4

вікової структури населення ХАРКОВА, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ ТА 11 ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У КІНЦІ XIX В.

(обидві статі, в % до підсумку) Вікові

групи Харків Європейська

Росія Стандарт Ніббса і Уікенса 0-4 9,78 12,36 12,03 5-9 7,70 12 , 91 11,35 10-14 8,49 11,33 10,61 15-19 11,93 10,30 9,82 20-24 13,81 8,85 8,98 25-29 11,16 8,01 8,12 30-34 8,15 6,85 7,25 35-39 6,86 6,17 6,40 40-44 5,56 5,20 5,57 45-49 '4,46 4,27 \ 4,79 50-54 3,61 3,64 4,04 55-59 2,81 2,98 3,36 60-64 2,20 2,64 2,70 65-69 1,57 1,83 2, 08 70-74 0,97 1,30 1,46 75 років і старше 0,94 1,36 1,44 Разом 100,00 100,00 100,00 0-14 25,97 36,60 - 33,99 15 -59 68,35 56,27 58,33 60 років і старше 5,68 7,13 7,68 Разом 1 100,00 100,00 100,00 1 Див: Ястремський Б. С. Праці по статистиці. М., 1937,

с. 134-143. 2

Див: Новосельський С. А. Смертність і тривалість життя в Росії, с. 110-111. Дані табл. 4 показують, що для Харкова характерно різке переважання населення в основних працездатних віках, особливо у віці від 20 до 30 років. Ця особливість - наслідок постійного припливу в місто молодих людей у пошуках роботи і на навчання. Основний потік мігрантів йшов з села, причому багато з тих, хто прийшов до Харкова не осідали в ньому назавжди, а зберігали тісний зв'язок з селом, куди і поверталися в старості. Цим, зокрема, пояснюється низька частка старих людей серед населення Харкова.

Міграція робила сильний вплив не тільки на віковий склад, а й на співвідношення статей у населенні. Серед мігрантів переважали чоловіки, тому і в населенні Харкова в основних працездатних віках було більше чоловіків, ніж жінок, тоді як в цілому по Європейській Росії практично у всіх віках був надлишок жінок.

Таблиця 5

ЧИСЛО ЖІНОК НА 1000 чоловіків відповідного віку У ХАРКОВІ 'і В ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ

(по вирівняним даними перепису 1897 г .) Вікові групи Харків Європейська Росія 0-14 1062 1029 15-19 908 1065 20-24 641 1083 25-29 655 1095 30-34 807 1072 35-39 818 1050 40-44 854 1026 '45-49 934999 ч 50-54 1061 1058 55-59 1170 1029 60 років п старше 1276 1074 Все населення 882 1050. Зупинимося на структурі жіночих народжують контингентів (від 15 до 49 років). Їх частка в загальному числі жінок в Харкові була високою (57,5% проти 50% для Європейської Росії в цілому). Представляє інтерес структура розподілу їх за віком.

ВІКОВА СТРУКТУРА ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ У ХАРКОВІ І В ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ

(по вирівняним даними перепису 189? Р.),% Вікові групи Харків Європейська Росія 15-19 21 , 09 20,77 20-24 20,00 17,99 25-29 16,40 16,39 30-34 13,52 13,86 35-39 11,47 12,35 40-44 9,52 10,29 45-49 8,00 8,35 Разом 100,00 100,00 З точки зору народжуваності, вікова структура жіночого населення Харкова була, як бачимо, виключно сприятливою: частка жінок у дітородному віці в загальному числі жінок була набагато вища, ніж в Європейській Росії в цілому, і, крім того, всередині народжують контингентів була підвищена частка жінок у найбільш плідних віках - від 15 до 29 років.

Шлюбності

Брачность населення Харкова, як і інших великих міст, мала істотні особливості в порівнянні з брачностью більшості населення Росії. Ці особливості неважко помітити, порівнявши показники шлюбності населення Харкова та решти населення Харківської губернії.

Частка осіб, ніколи не перебували у шлюбі, як чоловіків, так і жінок, в Харкові у всіх віках була набагато вища, ніж у Харківській губернії. Вище також частка овдовілих і розлучених у всіх віках у жінок і в віках до 50 років у чоловіків. Відповідно в Харкові істотно нижча частка заміжніх жінок і одружених чоловіків. Найбільш значні відмінності у віковій групі 20-29 років, що пов'язано в першу чергу з пізнішим вступом жителів Харкова в шлюб. Це, мабуть, головна особливість шлюбності населення великих міст того часу. РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ХАРКОВА І ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (БЕЗ ХАРКОВА) ПО шлюбного стану, 1897 Р.,% Вікові

групи Холості і дівиці Одружені Вдові Розлучені Харків Харківська-губернія Харків Харківська губернія Харків Харківська губернія Харків Харківська губернія Чоловіки 15-16 100,0 100,0 - и 17-19 98,1 91,8 1,9 8,2 ---. 20-29 63,4 27,9 36,1 71,6 0,5 0,5 -? 30-39 19,7 3,7 78,3 95,0 1.9 1,3 0,1 - 40-49 12,7 2,1 82,4 93,5 4,6 4,3 0,3 0,1 50-59 9,7 1,4 79,8 86,1 10,3 12,4 0,2 0,1 60 років 1 і старше 7,3 1.3 68; 8 61,8

I 23,7 36,8 0,2 0,1 Жінки 15-16 99,5 99,5 0,5 0,5 -. . -. 17-19 88,2 73,9 11,6 26,0 0,2 0,1? -? 20-29 38,0 9,2 59,4 90,1 2., 5 0,7 0,1 - 30-39 13,8 2,9 75,8 94,2 9,9 2,8 0,5 0,1 40-49 9,6 2,3 65,1 87,6 24,8 10,0 0,5 0,1 50-59 7,9 2,1 47,6 74,0 44,3 23, 8 0,2 0,1 60 років н старше 7,6 2,4 23,1 41,9 69,0 55,6 0,3 0,1 Джерело. Перша загальний-перепис населення Російської імперії 1897 Т.

47, Харківська губернія. Спб., 1904, с. 34.

Різниця у віці вступу в шлюб в Харкові і в губернії кидається в очі, якщо розглянути розподіл за віком женихів і наречених. Виділимо найбільш важливі (молодші) групи вступають у шлюб.

Особливо великі розходження в ранній шлюбності - до 21 року. Частка женихів в цьому віці в губернії в кілька разів вище, ніж у Харкові, та й за часткою молодих наречених Харків набагато поступається губернії. Різниця кілька пом'якшується, але далеко не зникає, якщо розглянути частки женихів і наречених до 26 років, - вона також у Харкові істотно нижче, ніж в губернії. ДОЛЯ Нареченими ВІКОМ ДО 26 РОКІВ СЕРЕД-* ВСІХ одружуватися У ХАРКОВІ І в Харківській губернії БЕЗ ХАРКОВА,% «

Періоди 20 років і молодше 25 років і молодше (женихи нареченої женихи нареченої в

о

ЬС

л

а.

зі

X в Л

ОГК

«я

5. к = о * я о.

X оо в

о

«

J3

о,

CU

X в ^

Про ц До

* я лк =

? - «S-

X ГО в

о

«

J3

о.

зі

X в; -

ОГК «я Й« я о * я о.

СВ ^ 4 QJ

X о о в

о

*

J3

о.

СЗ

X -

в

про Ск «я ЙК *" їй

X оо 1886 -1890 рр.. 6,05 35,69 37,30 64,01 38,95 72.73 75,07 89,98 1891-1895 рр.. 5,91 36,38 38,78 64,61 39,37 72,93 76 , 22 89,63 1896-1900 рр.. 8,37 36,07 35,89 65,62 46,91 74,87 75,34 90,34 1901-1905 рр.. 11,50 33,15 41,71 63, 69 51,54 72,61 78,59 89,65 1906-1910 рр.. 12,92 32,89 46,46 67,02 55,73 73,84 78,59 90,51 Джерело. Розраховано за: «Рух населення в Європейській Росії »за відповідні роки.

 У той же час при аналізі даних табл. 8 звертає на себе увагу тенденція до підвищення частки молодих женихів і наречених у Харкові від п'ятиріччя до п'ятиріччя - тенденція, яка в губернії майже не виявляє себе. Правда, частка наречених до 21 року виросла і тут, хоча і набагато менше, ніж у Харкові, але частка наймолодших женихів навіть скоротилася, якщо ж розглянути всю групу женихів і наречених у віці до 26

 років, то тут немає підстав говорити про будь-якої певної тенденції. Стало бути, зміна вікового складу женихів і наречених у Харкові відображає не загальну, а, можливо, якусь специфічно «міську» тенденцію. Щоб перевірити це припущення, розглянемо, як змінювався середній вік нареченого і нареченої в Харкові та деяких інших великих містах дореволюційної Росії. 

 Серед чотирьох наведених у табл. 9 міст Харків виділяється найнижчим віком вступають у шлюб. Тенденції зміни середнього віку не зовсім однакові в Харкові, Петербурзі, Москві та Києві. У всіх чотирьох містах виразно простежується тенденція до омолодження женихів - їх середній вік майже безперервно знижується. Про омолодження ж наречених, окрім Харкова, можна говорити з набагато меншою визначеністю і то тільки відносно Петербурга і Києва; в Москві у зміні середнього віку наречених важко помітити чітку тенденцію. Проте створюється враження, що омолодження шлюбності в Харкові наприкінці минулого - початку нинішнього століття було характерне й для інших великих міст. 

 ч Таблиця 9 

 СЕРЕДНІЙ ВІК Нареченими У деяких великих містах Періоди Женихи Наречені Харків * Петербург § Москва Київ Харків Петер 

 бург Москва Київ 1868-1872 рр.. 29,4 31,3 30,4 30,7 ' 23,8 25,3 24,2 24,8 1873-1877 рр.. 28,7 30,6 30,0 30,6 23,3 25,2 24,0 24,7 1878-1882 рр.. 28,9 30,0 29,7 59,4 23,5 24,9 23,6 23,9 1883-1887 рр.. 28,4 29,5 28,9 29,1 1 23,4 24,9 22,8 23,8 1888-1892 рр.. 28,5 29,1 28,9 ? 8,9 23,3 24,8 ? 4,0 23,8 1893-1897 рр.. 26,9 29,1 28,9 28,6 23,3 24,1 24,4 24,0 1898-1901 рр.. 27,0 28,7 28,8 29,2 23,4 24,9 23,6 24,1 1902-1906 рр.. 26,7 28,7 28,8 28,5 23,0 24,7 24,6 24,3 1907-1910 рр.. ' 26,4 27,9 .28,5 26,3 

 1 22,3 25,1 24,5 23,2 . Розраховано за: «Рух населення в Європейській Росії» за відповідні роки. 

 Оцінюючи брачность населення Харкова з точки зору її впливу на відтворення населення, слід сказати, що відносно більш пізні в порівнянні з більшістю населення Росії заміжжя, а також набагато більша частка вдів істотно зменшували частку заміжніх жінок у всіх віках, а тим самим надавали понижувальний вплив на рівень шлюбної народжуваності. До певної міри це повинно було нейтралізувати вплив вікової структури жіночого населення, яка, як ми бачили вище, була вельми сприятлива з точки зору народжуваності. 

 НАРОДЖУВАНІСТЬ 

 За уявленнями сучасників, існував ще в начади 90-х років минулого століття, народжуваність в Харкові після реформи 1861 р. дуже швидко знижувалася. Зниження народжуваності, ймовірно, дійсно мало місце, але темпи його зниження були сильно перебільшені. В умовах дуже швидкого зростання чисельності населення міста і недосконалих методів її обліку 

 число жителів Харкова постійно завищували. Помилки обліку накопичувалися, так що оцінка, мабуть, все далі віддалялася від дійсної величини. Усунути завищену оцінку чисельності населення Харкова дозволила тільки перепис 1897 

 За даними «Харківського календаря», чисельність населення міста в 1895 р. оцінювалася в 200 тис. человек224, тоді як за переписом 1897 р. наявне населення Харкова складало всього 174 тис. чоловік. Чисельність народжених визначалася, звичайно, більш точно, але завищена оцінка чисельності населення, природно, вела до применшення загального коефіцієнта народжуваності. Для 1885-1889 рр.. був обчислений коефіцієнт народжуваності, рівний 26,1% о, для 1892-1896 рр.. - 26,8% о, коефіцієнт ж, обчислений з урахуванням перепису населення за 1896-1897 рр.., Дорівнює 34,2% о. Якщо виключити найбільш сумнівні з точки зору оцінки чисельності населення роки, то отримаємо таку динаміку загального коефіцієнта ^ ождаемості. 

 Таблиця 10 

 Коефіцієнт народжуваності НАСЕЛЕННЯ ХАРКОВА,% Роки Коефіцієнт 

 народжуваності Роки Коефіцієнт 

 народжуваності 1860-1864 48,9 1880-1882 34,7 1865-1869 44,4 1896-1897 34,2 1870-1874 40,9 1898-1900 36,1 1875-1879 42,4 1913 29,3 Джерела: Багалій Д. І., Міллер Д. П. Указ. соч., с. 121. Харківський календар за 1898 і 1899 рр..; Всеросійський перепис населення 1897 року. Харківська губернія; Курман М. В., Лебединський І. В. Указ. соч., с. 33-34. 

Г

 Таким чином, зниження народжуваності було не таким сильним, як могло здаватися в кінці 80-х і початку 90-х років, але все ж значним. До цього треба додати, що показники рівня народжуваності населення Харкова були набагато нижче, ніж всього населення Харківської губернії або Європейської Росії в цілому. Про це свідчать дані табл. 11. 

 Таким чином, незважаючи на дуже сприятливу для народжуваності вікову структуру; жіночого населення, народжуваність в Харкові була для свого часу до- ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ1 коефіцієнт народжуваності 

 У 1896-1897 ГГ. Загальний 'Коефіцієнт (на 1000 жителів) Спеціальний коефіцієнт (на 1000 жінок у віці 15-49 років) Харків 34,2 126,4 Харківська губернія - 55,9 263,5 Європейська Росія 49; 9 203,5 Міське населення Європейської Росії 38,0 147,4 1 Для розрахунку спеціального коефіцієнта народжуваності використана методика, докладно описана в нашій книзі «Актуальні питання демографії» (М., 1976, с. 48-49). 

 вільно низькою. Цей відносно низький рівень народжуваності в Харкові привернув увагу дослідників ще в 80-ті роки минулого століття, проте тоді він не був осмислений по-справжньому. К. Ц. Бобрицький, аналізуючи відтворення населення Харкова в той період, писав: «... мала народжуваність харківського населення, без сумніву, перебуває у великій залежності від вікового його складу: дійсно, кількість населення Харкова як центру Півдня Росії в освітньому і промислово -торговому відношенні, чимало збільшується прийшлим елементом молодих учнів осіб, рівно торговим і робочим класами, що проживають в місті трлько тимчасово, між тим, як внесення до складу харківського населення і такого тимчасово вхідного елемента і притому в значних кількостях, без сумніву має різко відбиватися і на обчисленні коефіцієнта народжуваності »*. 

 Зрозуміло, міркування К. Ц. Бобрицької не позбавлені підстав, однак вони не дають досить повного пояснення щодо низького рівня харківської народжуваності. Постійна присутність в населенні Харкова тимчасового елемента могло позначитися не безпосередньо на народжуваності, а в першу чергу на шлюбності. Так воно, ймовірно, і було, особливості та половозрастного складу, та соціальної структури населення міста знайшли своє відображення в специфіці шлюбної структури, про яку йшлося вище. Остання в свою . Чергу повинна була неминуче вести до більш низького рівня народжуваності. 

 У той же час можна припустити, що в кінці XIX ст. деяку роль у зниженні рівня народжуваності населення Харкова могло грати обмеження народжуваності в шлюбі. Засоби обмеження народжуваності, мабуть, в цей час отримали серед харківського населення досить широке поширення. Про це свідчить, зокрема, обнаружившаяся вже наприкінці 60-х років тенденція до зниження позашлюбної народжуваності. Здавалося б, як справедливо зазначали Д. І. Багалій і Д. Міллер, «зменшення шлюбності мало б компенсуватися почастішанням позашлюбних відносин» *, а наслідком цього мало бути підвищення позашлюбної народжуваності. Насправді ж цього не сталося. «Звідси слід було б укласти, що і харківські звичаї ... стали суворіше, ніж були ... Навряд чи це, однак, так насправді. Чи не вірніше буде шукати причину зниження відсотка позашлюбної народжуваності не в посиленні суворості моралі, а в широкому розвитку проституції, з одного боку, і у великій поширенні презервативної і абортивних засобів, з іншого боку »225. 

 Якщо засоби запобігання від зачаття і переривання вагітності, на думку сучасників, могли широко застосовуватися для того, щоб уникнути позашлюбних народжень, то можна думати, що поступово вони повинні були проникати і в практику сім'ї.

 У доповіді, написаному в 1893 р., харківський лікар П. Н. Чуніхін, грунтуючись на матеріалах Харкова, писав: «Достойно зауваження, що багато хто з хворих заявляли про своє небажання мати дітей і багато говорили про ті заходи обережності, які вони робили, щоб оберегти себе від вагітності; якщо додати до цього, що деякі викидні викликані були, мабуть, навмисне, то ми побачимо, що у сучасної жінки існує сильне прагнення до обмеження числа вагітностей »226. При цьому автор доповіді не говорить, що мова йде тільки про незаміжніх жінок. 

 СМЕРТНІСТЬ 

 Відомо, що в другій половині XIX в. в Росії спостерігалася тенденція до зниження смертності. Якою мірою ця тенденція торкнулася великі міста? 

 Приклад Харкова говорить про те, що умови життя в дореволюційному капіталістичному місті аж ніяк не сприяли збереженню здоров'я більшості його населення і зниження його смертності. Трудяще населення піддавалося важкої експлуатації. Робочий день на більшості підприємств тривав II-12 годин і більше, виснажлива праця оплачувалася дуже низько. На паровозобудівному заводі, наприклад, де заробіток вважався відносно високим, робітники отримували в середньому за день роботи 60 коп., На канатній фабриці чоловікам платили 50 коп., Жінкам - 35 коп. в день. При цьому злиденний заробіток урезивающие штрафамі227. 

 Поганими були житлові умови. За даними міської перепису 1892 середня щільність заселення однієї квартири становила 7,7, а кімнати - ~ 2,4 людини. За розрахунками Д. Багалія і Д. Міллера на одного мешканця в Харкові в той період не доводилося і двох кубічних сажнів повітря 228. 

 З 22596 квартир, обстежених при перепису 1892 р., тільки 27,4% мали спеціальні нежитлові кухні, в інших квартирах в кухнях жили (в заможних сім'ях - прислуга). Тільки 5J)% квартир мали теплі вбиральні і лише 1,5%-ванні. Майже Vs всіх будівель у місті мали 'земляні підлоги. 7,1% всіх квартир повністю поміщалися в підвалах і ще 5,4% квартир були розташовані в підвалах частково (мали кімнати) 229. За свідченням Д. Багалія і Д. Міллера, «сирі і нездорові підвали дісталися на частку міської бідноти, розплачується за дешеву квартиру не тільки рублем, але І; здоров'ям» 230. 

 Вкрай несприятливою була санітарно-гігієнічна обстановка в місті, яка навіть погіршувалася в 

 результаті швидкого розвитку промисловості Харкова. 

 Маловодні річки - Харків і Лопань - були заповнені в декількох місцях греблями, що, по суті справи, перетворило їх на своєрідні ставки зі стоячою гниючої водою. Перебуваючи в низині, обидві річки служили місцем стоку вод з навколишніх пагорбів, що захоплювали зустрічалися по дорозі нечистоти. Взимку лід обох річок служив звалищем для різного роду сміття, трупів полеглих тварин, екскрементів. 

 Розташовані по берегах річок шерстомоечние, шкіряні, овчинні, мило-і пивоварні підприємства спускали в них відходи виробництва і брудну воду. Хімічне дослідження води харківських річок, вироблене проф. Борісяком в 1864 р., привело його до висновку, що «ріки харківські, перерізані греблями, завалені нечистотами різного роду, отруйними воду, псують і саме повітря своїми випарами, змішаними з гнилими, смердючий частинками» *. 

 Постачання міста водою також жодною мірою не відповідало потребам його швидко зростаючого населення. Тільки в 1881 р. була відкрита перша лінія харківського водопроводу, яка за своєю малопотужність не могла забезпечити водою все населення вже великого до того часу міста. 

 Дуже погано містилися в Харкові ретірадние ме-'ста як в приватних домоволодіннях, так особливо в пунктах громадського користування: не скрізь викопувалися вигрібні ями достатньої глибини і далеко не завжди вони цементувати, очищення та дезінфекція проводилася нерегулярно і недостатньо ефективно. Незважаючи на все це, тільки в 1912 р. було приступили до спорудження системи каналізації, яка в 1914 р. в змозі була обслужити лише центр і деякі прилеглі квартали міста. 

 Медична допомога в дореволюційному Харкові була поставлена незадовільно. Аж до 50-х років XIX в. в місті функціонувала тільки одна лікарня наказу громадського піклування. У 50-х роках організується клініка при університеті (у різні роки 40-60 ліжок) і відкривається Олександрівська лікарня (До кінця століття - 240 ліжок); в кінці 70-х років була організована перша дитяча лікарня (20-40 ліжок), а на початку 90-х років друга дитяча лікарня з таким же приблизно кількістю ліжок. У 1900 р. почала функціонувати Миколаївська лікарня (100 ліжок). Якщо до перерахованого додати деяке число місць у приватних лікарнях, то можна вважати, що загальний ліжковий фонд в Харкові в першому десятилітті XX в. (Не рахуючи психіатричної лікарні, яка обслуговувала не тільки міські контингенти) наближається до 500, що для більш ніж 200-тисячного міста (в 1904 р. Харків перевалив через цей рубіж) було-явно недостатньо. Такі були санітарно-гігієнічні умови в дореволюційному Харкові. 

 Не дивно, що в місті не припинялися епідемії та інфекційні захворювання. Епідемії холери в Харкові мали місце в 1830, 1831, 1833, 1847, 1848, 1853, 1858, 1866, 1870-1872 рр.. Епідемії тифу - в 1843 - 1847, 1873, 1880, 1889, 1896, 1900-1901 рр.. Епідемія віспи - в 1883-1884 рр.. Захворювання дифтеритом, скарлатину, а в літні місяці - діареєю, дизентерію та іншими шлунково-кишковими хворобами не припинялися. Дуже часті були захворювання на туберкульоз та пневмонію. 

 Таблиця 12 

 ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХАРКОВА,% Періоди Коефіцієнт 

 смертності Періоди Коефіцієнт 

 смертності 1854-1859 рр.. 52,7 1875-1879 рр.. 36 ^ 6 1860-1864 nv. 44,0 1880-1882 рр.. 31,0 1865-1869 рр.. 46,3 1896-1897 рр.. 24,0 1870-1874 рр.. 37,8 1898-1900 рр.. 24,2 1913 25,6 Джерело. Багалій Д. І., Міллер Д. П. Указ. соч. с. 121; Курман М. В., Лебединський І. В. Указ. соч., с. 33-34. 

 Таким чином, і соціально-економічні, і санітарно-гігієнічні умови життя більшості населення капіталістичного Харкова мало сприяли зниженню смертності. Правда, якщо судити з динаміки загального коефіцієнта смертності, в цілому смертність все ж знижувалася протягом усієї другої половини XIX в. 4 

 Однак загальний коефіцієнт смертності не може служити досить надійним мірилом рівня смертності. Ймовірно, його динаміка в якійсь мірі відображає реальні тенденції. Зниження смертності, яке відбувалося повсюдно, не могло не торкнутися зовсім і населення Харкова. Але темпи цього зниження для Харкова, якщо судити про них по динаміці загального коефіцієнта, можуть виявитися перебільшеними. 

 Загальний коефіцієнт смертності залежить від вікової структури населення, а, як ми бачили, специфіка вікової структури населення Харкова в кінці XIX

 в. полягала в тому, що в ній була істотно вище нормальної частка осіб у віці від 15 до 40 років, тобто у віці відносно більш низької смертності. Тим часом жертвами нездорових умов життя у великому місті ставали насамперед діти, частка яких у населенні Харкова була порівняно низька. Подання про справжній рівень смертності дають тільки показники таблиць смертності, але такими показниками ми маємо лише для 1896-1897 рр.. 

 Таблиця 13 

 Середньої тривалості майбутнього життя В ДЕЯКИХ МІСТАХ У 1896-1897 ГГ. Сільське 

 населення 

 України Харків Петербург Москва Київ Одеса н . Я 

 Я g а 

 X а 

 X а 

 я а 

 X 3 I а 

 Я а 

 X а 

 X а 

 X про 

 га X 

 м X 

 tf X 

 м S S 

 м X 

 tf X 

 м X 

 tf S 

 м X сі S 

 м X Е1 о. 

 зі 

 про * Я 

 до d) | Г 

 * Я 

Я

 GJ ST 

 * я 

я

 а> і 

 * я 

я

 Q1 ST 

 * я 

X

 О) »Г 

 * Я 

 23 sJ 

 CQ > » 

 S * S * S * S * Z * S * 0 36,3 36,9 32,7 36,1 25,4 31,5 23,1 26,7 28,7 32,6 32,7 37,4 5 52,0 49,5 49,6 53,2 44,3 51,4 46,8 50,9 46,8 50,6 48,3 53,8 10 49,9 47,3 46,3 49,9 42,1 49,5 44,5 48,9 43,8 47,4 45,9 51,6 15 46,3 43,7 42,0 45,7 38,5 45,8 40,3 44,8 39,8 43,2 42,0 47,8 25 39,3 36,8 33,9 38,3 31,7 38> б 32,3 37,0 31,8 35,7 34,3 40,8 35 31,9 29,8 27,1 31,5 24,9 31,3 25,1 29,5 24,7 28,9 27,1 33,6 45 24,5 22,7 21,0 25,0 18,9 24,2 18,4 22,5 18,8 22,0 21,0 26.3 55 17,8 16,0 15,9 18,8 13,7 17,6 12,6 16,0 13,2 16,3 15,5 19,8 65 12,1 11,0 11,9 12,9 9,4 13,1 8,3 10,7 9,3 10,8 11,2 14,5 75 9,0 8,5 9,4 9,1 6,3 7,6 5,2 6,4 4,1 6,7 7,6 11.1 Джерело. Птуха М. В. Нариси з статистиці населення, с. 329, 341-342. 

 245 

 Середня тривалість життя при народженні, рівна 32,7 року для чоловіків і 36,1 року для жінок, - показник для кінця XIX в. дуже низький. Він свідчить про досить високий рівень смертності в капіталістичному місті. За цим показником населення Харкова значно поступалося сільському населенню України. В інших віках середня тривалість життя у жінок опинялася в Харкові, як правило, вище, * ніж у повітах, у чоловіків же гірші показники зберігалися в Харкові у всіх віках. 

 Однак якщо порівнювати Харків з іншими великими містами, то його показники середньої тривалості життя виявляються аж ніяк не найгіршими. Петербург, Москва, Київ помітно поступаються Харкову. Навіть якщо ставити під сумнів правомірність порівняння е0 для цих міст (через особливо високої смертності дітей у виховних будинках Москви і Петербурга), то порівняння ех для інших вікових переконує в тому, що смертність у цих містах була ще вище, ніж * у Харкові . 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "М. В. Курман ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 6 дореволюційних ВЕЛИКОЇ МІСТА (на "
 1. XI. ПРОБЛЕМИ МІСТ І ПОСЕЛЕНЬ
    населення. Так, в 1830 р. у містах проживало тільки 3% населення Землі (близько 30 млн. осіб). У 1960году цей показник збільшився до 34% (1 млрд. чол.). В даний час частка міського населення світу складає близько 45% (2,5 млрд. чол.). Оскільки темпи зростання міського населення близькі до 4% на рік, що значно перевищує темпи загального приросту населення Землі (близько 1,7% на рік), то до
 2. 11.1. Урбанізація
    населення у світі. Якщо в 1830 р. у містах проживало близько 3% населення, то в 1960 р. - 34%. У 2000 р. міське населення планети склало 48%. Починаючи з 1970 р. приріст населення міст значно випереджає приріст народонаселення планети (відповідно, 4,0 і 1,7%). Процес урбанізації активно протікає і в РБ. З 1897 по 1995 р. кількість міського населення збільшилася з 4 до
 3. 44. Жалувана грамота містам.
    населення. Виділялося 6 категорій міського населення. Міські купці (1) були розділені на гільдії, залежно від розміру стану. Міська інтелігенція, банкіри та капіталісти склали шар почесних (іменитих) громадян (2), які володіли правами особистих дворян. Міщани, що займалися дрібною торгівлею, склали значний шар міських обивателів (3). Міщани, що займалися ремеслом,
 4. МІСЬКІ ЕКОСИСТЕМИ
    населення в усьому світі поступово збільшується. У середньому по Росії в містах сьогодні проживає близько 70% населення. У таких індустріально розвинених країнах, як Японія, в містах живе до 80%
 5. Параметри відтворення населення.
    відтворення народонаселення. Народонаселення - це естественноисторически складається, безперервно самооновлювється в процесі виробництва і відтворення безпосереднього життя, складна, відносно стійка сукупність лю-дей. Відтворення населення - постійне поновлення поколінь людей. Це імовірнісний процес, який утворює маса випадкових, одиничних
 6. § 2. Відтворення народонаселення
    населення скидався у війнах, епідеміях, міграціях. Де не вистачало людей, там дбали про їх розмноженні і закріпачення, тобто прикріплення до
 7. § 66. УРБАНИЗАЦИЯ
    населення та посилення впливу міст на біосферу. Якщо в 1830 р. у містах проживало близько 3% населення, то в 1960 р. - 34%, у 2000 р. - близько 48%. Починаючи з 1970 р. приріст населення міст значно випереджає приріст народонаселення планети (відповідно 4 і 1,7%). Процес урбанізації супроводжується зменшенням частки біосфери, здатної продукувати органічна речовина
 8. 2. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
    відтворення їхніх фонограм 13 березня 1995 г
 9. НАРОДЖУВАНІСТЬ
    відтворення населення в Середній Азії і в корінних районах Росії і за наявності в Європейській частині Росії груп мусульманського населення, подібних за способу життя, традицій, релігійної моралі з населенням Туркестану, правомірно очікувати і близьких показників народжуваності у населення Туркестану і ряду інших районів Росії. У TQ же час не слід випускати з уваги і тих відмінностей, які
 10. 11.3. Забруднення атмосфери і води
    населення. Основними постачальниками забруднення є транспорт і промислові підприємства. Наведемо дані про рівень забруднення атмосфери різних міст республіки (табл. 10) Таблиця 10 Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу у містах РБ («держдоповідей ...», 2003) Місто Викиди загальний обсяг, тис. т на 1 людину на 1 га території Уфа 346 , 3 0,331 4,526
 11. 63. Адміністративно-територіальний устрій суб'єктів Російської Федерації
    населення, стану шляхів сполучення. В умовах багатонаціональної держави важливу роль відіграє національний принцип адміністративно-територіального устрою. Він припускає всебічний облік національного складу населення та його особливостей при створенні та зміні адміністративно-територіальних одиниць. Успішне вирішення місцевими органами державної влади та органами місцевого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua