Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с. , 2009 - перейти до змісту підручника

Методологічні стратегії в соціології

Д

лительного час у соціологічній науці домінували дві основні парадигми - соціологічний реалізм (об'єкт дослідження - суспільство, соціальна структура, соціальні інститути) і соціологічний номіналізм (об'єкт дослідження - індивід, особистість, людина, соціальні групи і спільності). Наприкінці XX в. стала інтенсивно розвиватися ще одна соціологічна стратегія - конструктивістська. Відповідно до цього структура, рівні та понятійний апарат соціології залежать від того, що вважається об'єктом і предметом соціології як науки. З цього і починається логіка побудови понятійного апарату. Залежно, який аспект соціальної реальності, соціального життя виступає предметом аналізу, основоположним вихідним поняттям виступають або суспільство, або людина як особистість. Загалом ці стратегії можна представити у такій схемі (табл. 1).

Таблиця 1. Парадигми (методологічні стратегії) соціології Парадигма Час виникнення Предмет науки Соціологічний реалізм Середина XIX в. Суспільство, його структура, соціальні системи, соціальні інститути .

У XX в. - все людство, цивілізації Соціологічний

номіналізм Початок XX в. Людина, особистість, індивід, соціальні спільності

А Соціологічний

конструктивізм Кінець XX в. Суспільна свідомість і поведінку в умовах соціального середовища

Традиція орієнтації соціологічного реалізму на парадигму «суспільство» сходить ще до О. Конту і Г. Спенсеру. Вона зазнала ряд змін, особливо у XX ст., що знайшло відображення і певну модифікацію в роботах Е. Дюркгейма, потім Т. Парсонса, Р. Мертона, Р. Дарендорфа та ін Вони вивчали суспільство за допомогою дослідження соціальних систем, соціальних спільнот в основному з точки зору їх організації та функціонування, і нерідко поза процесами їх еволюції. Як було встановлено ще на межі XIX - XX ст. (Г. Зім-мель, М. Вебер), орієнтація на дослідження переважно структур (систем) НЕ евристичності, бо вона, хоча і може дати строге опис об'єкта, закриває можливість пояснити її розвиток і функціонування. Зрозуміти причину виникнення даного стану об'єкта можна, лише розглядаючи його в розвитку. Це визнавав вже Р. Мертон (1910-2003), який бачив і розумів слабкі сторони теорії Т. Парсонса (1902-1979). По-друге, міркування про соціальні системах (а під ними стали розумітися не тільки взаємини і взаємодії людей, але і ширша сукупність суспільних процесів - аж до людства в цілому, що породило глобаліст-ські концепції соціології), пожвавило ніколи не зникав тенденцію до поглинання соціології соціальною філософією. При такому підході реальність перестає існувати. Замість неї з'являються якісь логічні конструкти, які або не мають відношення до повсякденної дійсності або занадто абстрагуються від неї.

Модифікація цієї парадигми у вигляді уявлень про соціальну структуру, соціальних відносинах, соціальних спільнотах як визначальних об'єкт і предмет соціології знайшла відображення в роботах багатьох російських (радянських) соціологів. Водночас у багатьох роботах робляться спроби знайти більш прийнятну методологічну стратегію, яка б певною мірою дистанціювалася від такого гранично широкого поняття, як суспільство, і була в той же час пов'язана з конкретними дослідженнями. Однак, як показав час, трактування об'єкта і предмета соціології тільки на рівні категорії «суспільство» не відповідає на багато питань: понятійний апарат нечіткий, включає в себе занадто різні сутності, а багато з них розмиваються часом, серйозно видозмінюються, а іноді і втрачають своєї первісний зміст. Адже навіть таке класичне поняття, як соціальна структура, в даний час мало що виражає, бо багато її елементи в сучасній ситуації зникають (1); ряд її елементів серйозним чином видозмінився (2); з'явилися нові, раніше невідомі елементи (3). Такі, здавалося б, класичні поняття, як робітник, селянин, придбали нестійкість, аморфність, бо залежно від життя, що змінилося, різного соціально-економічного становища, переміщення з однієї сфери прикладання праці в іншу ці групи (класи) втратили свою сутнісну основу настільки, що говорити про яких-то змістовних однорідних ознаках вельми скрутно. А якщо подивитися на деякі зовнішні ознаки , то про ці групи можна говорити з великою часткою приблизності. Відповідно, аналізувати ці групи в дусі теорій XIX і XX ст. було б неповним, необачним і поспішним. Як показали соціологічні дослідження ще в 1970-і рр.. (а тим більше в 1990 -і рр.)., багато рис свідомості і поведінки людей з різних страт можуть бути ближче один до одного, ніж ці ж риси усередині однієї і тієї ж соціальної групи. Наприклад, світогляд і спосіб життя всередині соціально-професійних груп можуть бути настільки різними, що втрачає сенс об'єднати їх в якесь заздалегідь зафіксоване, формалізоване поняття: адже усередині цих груп можуть бути (і є) величезні відмінності з матеріального достатку, за їх місцем у системі розподілу праці, по їх цілям, цінностям, потребам та інтересам, що робить їх (по суті) не зводиться до одних і тих же однорідним показниками. У цьому зв'язку виникає питання: що буде виступати реальної соціальної силою - професійні групи або носії одного (східного) світогляду, але представляють різні соціально-професійні групи? Відповідь очевидна, що об'єднує характеристикою виявляться ідеї, погляди, світовідчуття і прагнення їх реалізувати.

Таким чином, центральне поняття - суспільство та його похідні - соціальна структура, соціальні відносини, соціальні інститути - є важливою, але серйозно обмеженою областю отримання соціологічного знання. Ці дані можуть певною мірою враховуватися, але не можуть відповісти на злободенні проблеми сучасності. Вони по суті справи є сутностями другого і третього порядку, які надбудовуються над сутностями першого порядку, на що дає відповідь інша методологічна стратегія.

Інша парадигма - соціологічний номіналізм, висхідна до М. Вебером, Дж. Хомансу, Дж. Миду, до представників російської соціально-психологічної школи кінця XIX - початку XX в., звертається до людини, орієнтується на те, що вирішальна роль у реальному житті належить процесам взаємодії особистостей, процесам їхньої інтеграції і диференціації. Прихильники цієї парадигми в центр свого аналізу ставлять особистість, вважаючи її основним поняттям соціології. У цій ситуації ми стикаємося з сходженням від абстрактного до конкретного з подальшим коректуванням наших уявлень про абстрактне . Саме аналіз такого феномену «людина в суспільстві» дозволяє з найбільшою повнотою судити як про людину, так і про суспільство. Причому ця орієнтація на людину все більше і більше посилюється. У сучасній соціології ця тенденція знаходить відображення в роботах А. Турена, 3. Баумана, П. Бергера. Показово, що такий відомий політичний діяч і вчений, як 3. Бжезинський переконаний, що ми (людство) все більше стикаємося з необхідністю «особистісного виміру людського життя» і що в зв'язку з цим ми стоїмо перед «новою ерою у відносинах між людьми »(1999).

Протягом XX в. багато соціологів робили спроби подолати суперечливість методологічної бази будь-який з названих концепцій, поділ соціології на макро-і мікрорівень, об'єктивно-предметний і суб'ектівноценностний підхід . Так, Т. Парсонс, орієнтуючись на суспільство як що б поняття, прагнув врахувати вплив і роль соціальних дій. У другій половині XX в. ці спроби подолати крайності - з'єднати макро-і мікропідхід, об'єктивістський і суб'єктивістську підхід здійснювалися П. Бурдьє, Н. Луманом, почасти Е. Гідценсом.

Однак ці методологічні стратегії ніяк не пояснюють той соціальний факт, як люди потрапляють в ці соціальні спільності, соціальні структури, інші соціальні утворення. Адже з'явившись у світ, людина проходить ряд проміжних етапів у розвитку, щоб визначитися зі своїм соціальним становищем у суспільстві. А це положення ніяким чином заздалегідь не зумовлене: воно залежить не тільки від об'єктивних обставин, а й від волі, дій та інших цілеспрямованих акцій самої людини. Те, що соціальні системи, соціальні мережі трактуються як предмет соціології, вразливе. Про це говорить і інший факт: структурно-функціональний підхід зустрічається з колосальними труднощами в суспільствах перехідного періоду, коли ці системи і спільності не мають чіткої визначеності і тому не можуть бути базою достовірної інформації. У цьому зв'язку хотілося б звернути увагу на позицію французького соціолога А. Турена, який піддав різкій критиці структурний функціоналізм, вважаючи, що він націлений на забезпечення порядку, рівноваги, а не на пошук нових резервів і нових можливостей для розвитку суспільства (А. Турен, 1989). Слід врахувати ще одна важлива обставина: соціальні системи і спільності - невідповідний об'єкт для порівняльних кросскультур-них (міжнародних) досліджень, так як вони настільки різні, що при їх порівнянні відразу ж виникає питання про достовірність одержуваної і порівнюєш інформації. І нарешті, не слід ігнорувати і саму практику соціології, яка не перестає звертатися до одного і того ж джерела інформації - людині, що припускає аналіз не стільки акцій будь-яких систем, а того, що робить людину учасником суспільного і повсякденного життя. Втім, і самі прихильники соціальної концепції в соціології, що працюють на емпіричному рівні, саме так і чинять, звертаючись головним чином до інформації, що характеризує свідомість і поведінку людей. Варто також відзначити, що незадоволеність раніше сформульованими визначеннями об'єкта і предмета соціології проявилася в пошуках інших концепцій, що претендують на нове слово в трактуванні вихідних теоретико-методологічних проблем соціології (феноменологічна соціологія, драматургічна соціологія, етнометодо-логія, теорія раціонального вибору, школа ультрадетальних емпіричних досліджень та ін.)

Відповідь на це питання може полягати в тому, що слід говорити ще про

однією методологічною стратегії - конструктивістській, що враховує взаємозв'язку між макро-і микросоциологией, між об'єктивно-предметним і суб'єктивно-ціннісним підходом, між структурно-функціональної та конфликтологической орієнтаціями. Зачатки цієї методологічної стратегії, або концепції соціології життя проявилися ще в XIX в., але не залучили в той час особливої уваги. Ще Жан Марі Гюйо (1854-1888) висунув положення, згідно з яким центральним поняттям соціології він проголосив реальне життя. Відповідно до цього Гюйо вважав індивіда інтегральною частиною соціального цілого, в якій органічно поєднується все різноманіття соціального світу з усіма його досягненнями, протиріччями і невирішеними проблемами.

На жаль, ця точка зору не отримала свого подальшого розвитку, хоча окремі моменти цього підходу простежуються в теорії соціальної дії (М. Вебер, А. Турен), теорії соціального обміну (Дж. Хоманна, П. Блау), символічному інтеракції-низме (Дж. Мід) і особливо в феноменологічної соціології. Але багато з цих теорій і особливо феноменологія абсолютизували тільки одну сторону життя - її суб'єктивність, що давало можливість опонентам справедливо дорікати їй в однобічності, психологизации реальності, ігноруванні об'єктивних умов розвитку. І проте соціологи XX в. цю спрямованість в соціології все активніше поділяли. «Ідеї та культури не змінюють хід історії - принаймні, в одночас. Однак вони є необхідною прелюдією до змін, оскільки зрушення у свідомості - у системі цінностей та моральному обгрунтуванні - штовхають людей до змін їх соціальних відносин та інститутів »(Д. Белл, 1999). Ще більшу визначеність в орієнтації на людину як основний предмет досліджень соціології висловив Е. Гід-денс, назвавши її «сліпучим і захоплюючим підприємством, чиїм предметом є поведінка людей як соціальних істот».

Російська соціологія в XIX - початку XX в. в чому характеризувалася тим, що їй була притаманна гуманістична спрямованість - звернення до людини як творця, активному учаснику перетворень у суспільстві. На підтвердження цієї тенденції об'єктом вивчення соціологів ставала все велика група питань, які характеризують стан свідомості людей, їх поведінку і ставлення до що відбувається в суспільстві процесам, їх професійне, національне та регіональне звучання. Людина розвивається як родове, суспільна істота і насамперед за допомогою своєї свідомості і його реалізації у всіх сферах суспільного життя, що відзначив ще на рубежі XX в. A.

A. Богданов, коли, розкриваючи сутність вчення К. Маркса про природу і суспільства, писав, що в боротьбі за існування люди не можуть об'єднуватися «інакше, як за допомогою свідомості».

У сучасній вітчизняної соціології така методологічна стратегія обгрунтована Ж.Т. Тощенко, яку певною мірою поділяють Ю.Г. Волков, С.А. Кравченко, С.І. Григор'єв, І.М. Попова та ін Своєрідний синтез суспільства і особистості уособлює антропосоціетальний підхід, обгрунтований Н.І. Лапіним. Особливо слід відзначити пошук у цьому напрямі Ю.М. Рєзніка. При такому підході істотним виявляються модуси часу - справжнє, представлене в цінності, майбутнє, виражене в мети, і минуле, пов'язане з категорією «значення ». Крім того, в центр уваги ставиться свідомість і поведінку людини, її ставлення і реакція на зміни свого статусу, свого місця не просто як окремого індивіда, але і як члена певної соціальної групи, представника певного суспільства. Але цим не обмежується дана концепція - вона передбачає одночасний аналіз суспільного середовища (макро-, мезо-та мікроусловій) соціального життя людини. Все це утворює концепцію соціології життя, яка органічно поєднує в собі суб'єктивні чинники і об'єктивні умови, органічне поєднання взаємовідносин суспільства і людини. Говорячи словами Бергера, суть соціології - «людина в суспільстві, суспільство для людини».

 До цього слід додати і те, що соціологія (як і будь-яка інша наука) покликана перш, ніж пропонувати свої моделі, вивчити фрагменти, частини об'єктивної реальності. Дійсно, ми в реальному житті зустрічаємося не з структурами, а з свідомістю і поведінкою людей, через які ми виходимо на аналіз різних форм організації суспільного життя - інституційний, стратифікаційний, управлінський та ін Все це дозволяє зробити висновок, що конструктивістська стратегія, виражена в концепції соціології життя, дозволяє долати крайності в трактуваннях суті соціології, оперуючи поняттями соціальної реальності - універсальністю, унікальністю і надіндівідуальний, і в той же час вимірюваної допомогою елементів свідомості, поведінки та навколишнього середовища (див. докладніше об'єкт, предмет соціології).

 Основна література

 Волков Ю.Г. Соціологія. М., 2006.

 Лапін Н.І. Загальна соціологія. М., 2006. Соціологія: Основи загальної теорії / За ред. Г.В. Осипова, Л.М. Москвичева. М., 2001.

 Тощенко Ж.Т Соціологія. Загальний курс. М., 2005. С. 35-40.

 Тощенко Ж. Т Соціологія життя / / Соціологічна енциклопедія. Т. 2. М., 2003. С. 522-524.

 Додаткова література

 Бауман 3. Мислити соціологічно. М., 1996. Введення; С. 7-25.

 Бергер П. Запрошення в соціологію. Гуманістична перспектива. М., 1996.

 Кравченко С.А. Соціологія. М., 2003.

 Загальна соціологія / За ред. А.Г. Ефенді-ва. М., 2002.

 Турен А. Повернення людини чинного. Нарис соціології. М., 1998.

 Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методологічні стратегії в соціології"
 1. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 2. Контрольні питання і завдання 1.
    методологічний фундамент теорії соціальної
 3. Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011

 4. Стратегічний підхід:
    стратегією організації і стратегічним управлінням. В основі даного підходу лежить модель процесу стратегічного управління (оцінка організації відповідно до SWOT-аналізом, визначення стратегічних цілей і стратегії організації, виконання стратегії організації, контроль при обов'язковості зворотного зв'язку і повторюваності
 5. Література 1.
    методологічні та методичні проблеми. М.: Наука, 1994. І. Теорія і методи в соціальних науках: Підручник для студентів гуманітарних факультетів першого року навчання / Під. ред. С. У. Ларсена. М.: РОССІЕН, 2004. 12. Типологія та класифікація в соціологічних дослідженнях. М.: Наука, 1982. 13. Толстова Ю. II. Логіка математичного аналізу соціологічних даних. М.: Наука, 1991а. 14.
 6. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 7. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 8. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 9. Додаткова література
    соціології. - М.,
 10. Контрольні питання і завдання 1.
    методологічного фундаменту соціальної роботи? 3. Чому основні методологічні передумови теорія соціальної роботи черпає з соціології? 4. На основі знань, отриманих в курсі історії соціальної роботи, викладіть ідеї перших теоретиків в галузі соціальної роботи - Д.Ш.Лоуелл, М.Річмонд, Д.Адамс, Б.Рейнольдс та ін 5. Які особливості об'єктивного і суб'єктивного підходів до
© 2014-2021  ibib.ltd.ua