Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Методи усного викладу

У всіх класифікаціях присутні методи усного викладу знань. До них відносяться розповідь, пояснення, роз'яснення, бесіда, інструктаж. Виділяються наступні функції цих методів:

184

- мотиваційна: створення психологічної установки на засвоєння нового матеріалу, мотивація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення певної теми, створення проблемної ситуації;

- інформаційна: розкриття змісту фактичного матеріалу, опис природного середовища, певного об'єкта, повідомлення про події, явища, розкриття причинно-наслідкових зв'язків між предметами і явищами навколишнього світу;

- виховна: рішення всіляких виховних завдань, що виникають під час вивчення навчального матеріалу;

- узагальнююча: зведення знань у певну систему;

- організаційна: пояснення учням способів майбутньої діяльності ;

- контрольно-коригувальна: встановлення зворотного зв'язку, отримання інформації про те, як діти засвоюють знання, виправлення помилок.

Словесні методи застосовуються на всіх етапах навчання: під час підготовки до засвоєння нового матеріалу, в процесі його пояснення, засвоєння, узагальнення та застосування.

Розповідь - це монологічний виклад навчального матеріалу, що застосовується для послідовного, систематизованого, дохідливого і емоційного піднесення знань. Частіше за інших він застосовується в молодших класах, коли дітям необхідно повідомити яскраві, нові для них факти, події; сказати про те, чого вони не можуть спостерігати безпосередньо. Розповідь - потужне джерело впливу на думки, уяву, емоції молодших школярів, розширення їх кругозору. Виділяють три види розповіді: опис, художня розповідь, пояснення. За цілями виділяють оповідання-вступ, розповідь-оповідання, розповідь-висновок. Призначення першого - підготувати учнів до вивчення нового матеріалу, другий служить для викладу наміченого змісту, третій - укладає відрізок навчання.

Опис припускає головним чином чітку, виразну, образну характеристику предметів, явищ, подій і т.д. Його доцільно використовувати для повідомлення фактичного матеріалу, наприклад, на уроках природознавства, ознайомлення з навколишнім, трудового навчання. Учитель описує зовнішній вигляд тварин, рослин, природні зміни, рівнини, гори, річки і т.п.

Художній розповідь багатий на порівняння, епітети, звернений до уявлень і емоціям дітей. Використовується на уроках читання, малювання, ознайомлення з навколишнім світом. У яскравій образній формі вчитель розповідає про події, пробуджуючи в учнях почуття, викликаючи певне ставлення до подій в оповіданні.

Ефективність даного методу залежить головним чином від уміння розповідати, від того, наскільки слова і вирази, які використовуються педагогом, зрозумілі учням, відповідають рівню їх розвитку. Зміст оповідання має спиратися на наявний у дітей досвід, одночасно розширюючи його і збагачуючи новими

185

елементами, служити зразком побудови зв'язковою, логічною мови, вчити грамотно висловлювати свої думки .

У початковій школі воно має бути продумано до найдрібніших подробиць, щоб детальне пояснення або незрозумілі слова не відволікали уваги дітей від сутності засвоюваного, а емоції не придушували розумових процесів. К.Д. Ушинський так сформулював головні вимоги до розповіді: цікавий зміст, чітка, послідовна форма викладу.

Готуючись до розповіді, вчитель намічає план, підбирає необхідний матеріал, методичні прийоми, які б максимальному досягненню мети. Частіше за інших використовуються порівняння, зіставлення, резюмування. Під час розповіді виділяється і підкреслюється головне. Розповідь повинна бути коротким (до 5-7 хв), пластичним, вестися на позитивному емоційному тлі. Для активізації уваги дітей вчитель повинен подбати і про це. Якщо тривалість розповіді перевищує 5-7 хв, його потрібно поєднувати з іншими методами навчання - ілюстрацією, наочністю, елементами бесіди, записом опорних слів на дошці, музикою.

Розповідь-пояснення використовується, коли потрібно розкрити логічну послідовність, виявити причинно-наслідкові зв'язки між досліджуваними явищами або процесами.

Цей метод допомагає розкрити способи дій, які слід запам'ятати учням, привчити їх стежити за ходом думки, розвитком сюжету, визначати і запам'ятовувати важливе у змісті.

Пояснення. Якщо розповідь має більше ознак пасивного методу, то пояснення - активний метод послідовного, логічного, чіткого, доступного дітям викладу складних питань. Воно обов'язково супроводжується участю дітей, їх спостереженнями, демонстрацією дослідів, поєднується з ілюстрацією. Його найчастіше використовують вчителі для ознайомлення з правилами дій на уроках математики, мови, праці, фізкультури, природознавства. Пояснення доповнюється инструктированием щодо завдань - як вчити вірш, виконати вправу, організувати робоче місце і т.д. Інструкції для дітей повинні бути чіткими, однозначними, містити не більше 4-5 завдань. Наприклад, перед самостійним виконанням вправи учні 3 класу отримують інструкцію: 1) прочитай завдання, 2) визнач, що слід зробити, 3) згадай правило, 4) виконай вправу, 5) звір з правилом.

Всі види пояснень підкоряються однаковим вимогам: мають початок, розвиток дії, кульмінаційну і завершальну частини. Короткі висновки, резюме, що повторюють головне, - обов'язковий елемент гарного пояснення.

Бесіда - метод, при якому вчитель, спираючись на знання та практичний досвід учнів, підводить їх за допомогою питань до розуміння нового матеріалу, уточнює, поглиблює, розвиває їх знання та уявлення. Бесіда відноситься до найбільш відомим методам творчого навчання. Нею майстерно користувався Сократ. Ведуча функція даного методу - спонукає, але з не меншим успіхом він виконує і

186

інші функції. Ні методу більш різнобічного та ефективного у всіх відносинах.

Це активний, спонукає метод. За допомогою вміло поставлених питань вчитель змушує своїх вихованців згадати вже відомі їм знання, узагальнюючи і розвиваючи їх, а вони непомітно йдуть до нового шляхом самостійних роздумів, висновків і узагальнень.

Бесіда - це діалог: запитання вчителя і відповіді учнів. Вона змушує думку учня слідувати за думкою свого наставника, крок за кроком просуваючись в освоєнні нового. Переваги бесіди ще й у тому, що вона максимально активізує мислення, служить прекрасним засобом діагностики засвоєних знань і умінь, сприяє розвитку пізнавальних сил учнів, створює умови для оперативного управління процесом пізнання. Велика виховна роль бесіди.

У бесіді, як і в інших методах навчання, пізнання може розвиватися або дедуктивним, або індуктивним шляхом. Дедуктивна бесіда будується виходячи з уже відомих школярам загальних правил, принципів, понять, за допомогою аналізу яких вони приходять до приватних висновків. При індуктивної формі йдуть від окремих фактів і понять до загальних висновків.

У початковій школі бесіда найбільш ефективна для:

- підготовки учнів до роботи на уроці;

- ознайомлення їх з новим матеріалом;

- систематизації та закріплення знань;

- поточного контролю та діагностики засвоєння знань.

За призначенням виділяють бесіди: 1) вступні або організують; 2) що повідомляють нові знання; 3) синтезують або закріплюють; 4) контрольно-корекційні. За рівнем пізнавальної самостійності виділяють бесіди репродуктивні і евристичні.

Вступна (підготовча) бесіда проводиться зазвичай перед початком навчальної роботи. Її мета - з'ясувати, чи правильно учні зрозуміли значення майбутньої роботи, чи добре вони уявляють собі, що і як потрібно робити. Перед екскурсією, практичними заняттями, вивченням нового матеріалу такі бесіди дають значний ефект.

Бесіда-повідомлення (пояснювальна) буває: катехізичної (питально-відповідної, що не допускає заперечень, із запам'ятовуванням відповідей); сократической (м'якої, шанобливою з боку учня, але допускає сумніви і заперечення); евристичної (що ставить учня перед проблемами і вимагає власних відповідей на поставлені вчителем питання). У початковій школі використовуються всі види бесід. Вчителі все частіше вводять складні евристичні бесіди, які спонукають дітей самостійно міркувати, йти до відкриття істини.

Тому в ході евристичної бесіди вони здобувають знання шляхом власних зусиль, роздумів.

187

синтезуються, підсумкові або закріплюють бесіди служать для узагальнення та систематизації знань, а контрольно-корекційні (перевірочні) застосовуються в діагностичних цілях, а також коли потрібно розвинути, уточнити, доповнити новими фактами або положеннями отримані знання.

Для успішного застосування бесіди необхідна серйозна підготовка до неї. Слід чітко визначити тему бесіди, її мета, скласти план-конспект, підібрати наочні посібники, сформулювати основні і допоміжні питання, які можуть виникнути по ходу бесіди, продумати методику її організації та проведення. Особливо важливо правильно формулювати і ставити запитання. Вони повинні мати логічну послідовність, розкривати в сукупності сутність досліджуваної теми, сприяти засвоєнню знань у системі, за змістом і формою відповідати рівню розвитку учнів. Питання потрібно формулювати просто, щоб всі діти, навіть слабкі, їх зрозуміли. Однак легкі питання не стимулюють активної пізнавальної діяльності. Не слід задавати і «підказує» питань, що містять відповідь. Їх потрібно пов'язувати з уже вивченим матеріалом і не допускати, щоб одне питання містив два і більше підпитань, наприклад: «Що називається пропозицією? Які бувають пропозиції? »

Бесіда, в порівнянні з іншими словесними методами, відкриває великі можливості для здійснення особистісно-орієнтованого навчання. Диференціюючи питання залежно від рівня підготовленості дітей, педагог отримує можливість долучати до активного пізнавальному процесу всіх учнів класу. Бесіда допомагає об'єднати вивчення нового матеріалу із закріпленням і перевіркою раніше вивченого. Продумуючи систему питань, вчитель пам'ятатиме про їх функції: одні спрямовані на виявлення фактів, інші-актуалізацію відомих знань, досвіду, третій - встановлення нових зв'язків, четверті - застосування вже відомих знань, умінь в нових умовах тощо В особливу групу він виділить питання діагностичні, спрямовані на визначення рівня досягнутого.

Дуже важлива техніка здійснення питально-відповідна навчання. Питання задається всьому класу, і тільки після невеликої паузи для обдумування викликається учень для відповіді. Не слід заохочувати «викрикували» відповіді. Слабких потрібно питати частіше, даючи можливість всім іншим виправляти неточні відповіді. Якщо ніхто не впорався з відповіддю, переформулювати, роздрібнити на частини або задати пряме запитання. Не слід домагатися мнимої самостійності учнів, підказуючи їм слова, склади або початкові літери, за якими можна дати відповідь, не вагаючись з.

Успіх бесіди залежить від контакту з класом. Потрібно стежити, щоб всі діти брали активну участь у бесіді, уважно вислуховували питання, обмірковували відповіді, аналізували відповіді своїх товаришів, висловлювали власну думку. Правильні відповіді схвалюються, помилкові або неповні - коментуються,

188

уточнюються. Учневі, який відповів неправильно, пропонується самому виявити неточність, і, лише коли він не зуміє цього зробити, закликають на допомогу товаришів. З дозволу вчителя учні можуть ставити питання один одному, але як тільки він переконається, що їх питання не мають пізнавальної цінності і задаються в цілях уявної активізації, заняття слід припинити.

Педагогу слід знати, що бесіда - неощадливий і складний метод навчання. Вона вимагає часу, напруги сил, відповідних умов, високого рівня педагогічної майстерності. Вибираючи її, необхідно зважити свої можливості і можливості учнів, щоб запобігти «провал» бесіди, ліквідувати наслідки якого буде важко.

Зі сказаного видно, що методи усного викладу займають важливе місце в роботі вчителя початкової школи. Розповідь, пояснення, бесіда виконують різноманітні функції в навчально-виховному процесі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи усного викладу "
 1. 9.2. З історії розвитку методів навчання
  методи навчання. Так, в стародавні часи переважали методи навчання, що грунтувалися на наслідуванні. Спостерігаючи і повторюючи за дорослими певні дії, наприклад, тру 237 довие. учні опановували ними в ході безпосередньої участі в житті соціальної групи, членами якої вони були. З моменту організації шкіл з'явилися словесні методи навчання. Основним способом викладання була
 2. 9.4. Вибір методів навчання
    методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
    метод навчання "," методичний прийом ". 2. Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання. 3. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі з вивчення курсу систему методів навчання, з якою ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання: а) які вихідні положення системи; б) який принцип покладено в
 4. Вибір методів навчання
    методом. Вчителю постійно доводиться оцінювати переваги і недоліки відомих методів, вибирати з них найбільш придатні для вирішення поставлених завдань, поєднувати їх, комбінувати, підшукуючи більш прийнятну технологію навчання (див. рис. 8). Загальні дидактичні чинники в порядку їх значущості розподіляються так: - мета навчання; - рівень навчання, якого необхідно
 5. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
    методи кріміналістікі - суттєвій елемент ее методологічних основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
 6. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
    методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 7. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 8. § 4. Співвідношення норми права і статті закону
    викладу правового припису, більшої його переконливості. Тому логічна структура норми права може не збігатися з формою словесного вираження. Виділяють три способи викладу норм права в статтях нормативних правових актів. 140 Співвідношення норми права і статті закону 141 Прямий спосіб полягає в тому, що в статті нормативного правового акта викладаються всі три елементи
 9. Розгляд справ та винесення рішення.
    усного слухання. Склад арбітражу може, однак, призначити усне слухання, якщо подані матеріали виявляться недостаточ-ними для вирішення спору по суті У разі потреби з ініціативи сторін або складу арбітражу слухання справи може бути відкладено або його розгляд призупинено. Про відкладення слухання справи або про призупинення арбітражного розгляду виноситься
 10. Методи та методика дослідження
    методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 11. Лабораторія технічних ДОСЛІДЖЕНЬ документів, трасології та балістікі
    методи Дослідження фарбуючіх Речовини (Е.Ю.Байчевська), Друкований форм (С.Д.Павленко), електронно-графічний метод для Дослідження матеріалу паперу (Б.Р.Кіріченській), метод радіографії з використаних радіоактівніх ізотопів (В.К.Лісіченко), метод реплік для Отримання Забарвлення Прозоров Копій слідів на кулях. Проблемами комплексного Дослідження та сітуаційного АНАЛІЗУ в судовій експертізі
 12. 13.2. Методи і форми контролю
    методи перевірки можна розуміти ширше, як методи наукового дослідження педагогічного процесу. З цієї точки зору можна виділити методи шкільного контролю та методи наукової діагностики ("наукового контролю"). Більшість дидактів приділяє переважне увагу першим - методам шкільного контролю, тобто методам перевірки, які використовують шкільні вчителі. При цьому в дидактиці самі поняття
 13. § 2. Етапи і методи діагностування
    методами перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів з точки зору І. Ф. Харламова є: Повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів; усне опитування - індивідуальний, фронтальний, ущільнений; виставлення поурочного бала; контрольні роботи, перевірка домашніх робіт; програмований контроль; тестування. Повсякденне спостереження за навчальною роботою
 14. 11.4. Методи розвитку швидкісних здібностей
    методами виховання швидкісних здібностей є: методи строго регламентованого вправи; змагальний метод; ігровий метод. Методи суворо регламентованого вправи включають в себе: а) методи повторного виконання дій з установкою на максимальну швидкість руху, б) методи варіативного (змінного) вправи з варіюванням швидкості і прискорень за заданою програмою
 15. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
    метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. _м Поняття дозвільної системи. Поняття и стадії дозвільного провадження. Адміністративно-правові методи - це Способи та Прийоми безпосередно и цілеспрямованого впліву органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об'єкти управління. Методи й достатньо різноманітні, однак смороду мают Загальні
 16. LESSON З CASE LAW AND CODIFIED LAW SYSTEMS
    усного перекладу): (a) 1. Common Law is a system in which legal decisions are based upon decisions in previous cases and on customs, rather than on detailed written laws. 2. It is sometimes called case law and originally developed in England. 3. Common law is an important part of the legal systems of many countries which have been influenced by English law, such as the USA and India.
 17. 1.18. Про методи хімії
    методу дослідження. Під методом (від грец. Methodos - спосіб дослідження, навчання, викладу) зазвичай розуміють концептуально оформлену стратегію дослідження. Зрозуміло, в рамках даної книги слід визначитися щодо методу хімії. Важливо з'ясувати, представлений чи цей метод в однині або ж слід говорити про цілу родину хімічних методів. Приступаючи до
 18. СПЕЦІАЛЬНІ (частковонаукові) методи
    методи назівають відповідно до Галузі знання - соціологічнімі, крімінологічнімі, кріміналістічнімі ТОЩО. Про Поняття криміналістичних методів та їхню структуру до цього годині ведуться Дискусії НЕ Тільки в монографічній, альо й у навчальній літературі. Деякі Вчені візначають кріміналістічній метод, вікорістовуючі Зміст таких зрозуміти, як "способ", "підхід", "алгоритм", а Інші розглядають его як
 19. Контрольні питання
    викладу: логічна послідовність і стрункість викладу думки законодавця, її смислова завершеність; однаковість способів викладу однотипних формулювань, хоча змістовно, з точки зору інформативності, вони можуть бути різними. Дотримання зазначених умов підвищить якість прийнятих актів з точки зору досконалості їх форми, послужить стійкості нормативних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua