Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Робота з книгою

З тих пір як в школах з'явилися книги, робота з ними стала одним з найважливіших методів навчання. Головна його перевага - можливість багаторазово читати навчальний матеріал у доступному для учня темпі і в зручний час. Підручники успішно виконують цілий ряд функцій: навчальну, розвиваючу, виховує, побуждающую, контрольно-корекційну. При використанні спеціально розроблених, так званих програмованих, підручників ефективно вирішуються питання контролю, корекції, діагностики знань, умінь.

На жаль, робота з книгою в початковій школі сьогодні займає скромне місце. Орієнтація педагогів на яскраві, що запам'ятовуються дітям методи навчання призвела до того, що вона все помітніше витісняється іншими методами. У результаті ми вже пожинаємо гіркі плоди: діти читають мало, читають погано, не завжди розуміють прочитане. За даними педагогічних спостережень, у школі більше третини учнів мають саме такі проблеми з читанням. Це означає, що початкова школа не виконує свого головного завдання. Можна назвати й інші причини, по яких діти відучуються нормально читати і розуміти прочитане: засилля телебачення, яке не вимагає розумової напруги, наявність дурних книг з не менш дурними картинками, коміксів, сюжетів на рівні розумових здібностей їх укладачів та видавців, відучує дітей від серйозного читання і сприйняття книги. На шляху цього національного лиха повинен стояти вчитель початкової школи, який буде, незважаючи на всі труднощі, привчати дітей до читання.

189

Робляться спроби виправити ситуацію. У нових навчальних планах предмет «Читання» трансформований в «Літературне читання». Зміст збагатилося художніми текстами російських і зарубіжних класиків. Відроджується літературне слухання (в 1 класі на етапі навчання грамоті читає вчитель), причому йде не примітив, як зазвичай, а справжня література.

Оновлення змісту забезпечується тепер не одним підручником «Рідна мова», а комплектом з навчальних хрестоматій, літературних задачників, книг для сімейного читання. Останні дозволяють відродити давню традицію - читання в колі сім'ї. У базисному навчальному плані на літературне читання в 3-4 класах відводиться три години.

Робота з книгою - складний і важкий для школярів метод навчання, але до нього треба привчати. При цьому важливо не тільки вміння вільно читати і розуміти прочитане, а й уміння виділяти головне в матеріалі, вести записи, складати структурні і логічні схеми (опорні конспекти). Метою самостійної роботи з книгою може бути ознайомлення з навчальним матеріалом, його побіжний перегляд, читання окремих частин, пошук відповідей на певні питання, грунтовне вивчення матеріалу, рішення прикладів і завдань, виконання контрольних тестів, заучування на пам'ять.

Найбільшого поширення набули два види роботи з книгою: на уроці під керівництвом вчителя і вдома самостійно з метою закріплення і розширення отриманих на уроці знань. Готуючи учнів до роботи з книгою, вчитель вказує, з яким раніше вивченим матеріалом необхідно зіставити або об'єднати новий матеріал. Якщо робота ведеться на уроці, весь процес вивчення матеріалу по книзі розбивається на окремі частини, виконання яких контролюється. Прочитавши уривок тексту, діти, за вказівкою вчителя, роблять зупинку і виконують завдання: зрозуміти, запам'ятати, порівняти, зіставити і т.д. Робота школярів над текстом підручника будинку починається з відтворення по пам'яті знань, отриманих на уроці. Об'єднання навчального матеріалу, засвоєного на уроці, з текстом підручника - найважливіша умова правильної роботи з книгою. При читанні книги в учнів повинна бути вироблена установка на запам'ятовування. Тому необхідно вчити їх вловлювати порядок викладу і, по ходу читання, мислення складати план прочитаного.

Дуже допомагає письмова фіксація основних положень книги у вигляді структурно-логічної схеми (опорного конспекту).

Великий ефективністю відрізняються програмовані навчальні книги, в яких крім навчальної міститься керуюча інформація. Працюючи з ними, школярі отримують необхідні вказівки, виконують передбачені дії, а головне - тут же отримують підкріплення правильності виконуваних дій. Для полегшення запам'ятовування педагог буде знайомити дітей з правилами заучування різної інформації, постійно контролювати розвиток пам'яті, допомагати її вдосконаленню.

190

Навчання роботі з книгою передбачає формування у школярів навичок самоконтролю. Потрібно домогтися, щоб учень судив про знання матеріалу не по тому, скільки разів він прочитав текст підручника, а наскільки самостійно може відтворити його зміст, виділити і пояснити головне. Для цього слід формувати звичку відводити більше часу на його активне відтворення по пам'яті. Обов'язкові і правильні відповіді на тестові питання підручника-неодмінна умова ефективної самостійної роботи.

До недоліків методу роботи з книгою відносяться значні витрати часу та енергії, тому даний метод вважається малоекономічних. Крім того, він не враховує індивідуальних особливостей школярів. Погано складені підручники не розташовують достатнім матеріалом для самоконтролю і управління процесом навчання. Тому вчитель буде вибирати тільки хороші книги і обов'язково поєднувати даний метод з іншими.

Отже, робота з книгою повинна бути відновлена як повноправний метод навчання. Те, що учень прослухав і навіть зрозумів, він незабаром забуде, а те, що прочитав і осмислив, - знатиме.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Робота з книгою "
 1. Рожкова М.А., Єлісєєв Н.Г., Скворцов О.Ю.. Договірне право. М.: Статут. - 525 с. , 2008
  роботою, цілком присвяченої названим угодами, дане видання може стати не тільки настільною книгою для практикуючих юристів, але і необхідним джерелом для
 2. Передмова автора
  роботі і фізик-дослідник, і фізик-викладач, і фізик-студент. Якщо ними знехтувати, вони спливуть пізніше, і невірна відповідь на них може заплутати розуміння того, що вже досягнуто, і навіть ускладнити подальше просування. Філософія, методологія і підстави науки подібні кущах троянд: вони здатні доставляти насолоду, коли за ними доглядають, і стають неприємними н колючими, коли ними
 3. 9.1. Поняття і сутність методу і прийому навчання
  роботи вчителя і школи в цілому, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І незважаючи на це проблема методів навчання як в теорії навчання, так і реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує на сторінках педагогічної друку гострі дискусії. Вони
 4. Від редактора
  книгою «Феномен Зінов'єва», випущеної в 2002 р. до його 80-річчя в якості подарунка Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова і доповнює її. «Феномен Зінов'єва» - свого роду книга для читання, яка дає читачеві загальний огляд його творчості і знайомить з його особистістю. Даний же працю можна вважати теоретичним введенням в
 5. 2.8.2. Відродження еволюціонізму в етнології
  робіт в еволюції примітивного суспільства він виділив еташ: 1) бродячих груп (bands), 2) племен (tribes) і 3) вождеств ^ ^ doms). У більш пізньому праці він виділяє егалітарний примітивні суспільства, потім вождя-ства, які він характеризує як проміжну форму і, нарешті, примітивні держави. У тій же роботі серед цивілізованих суспільств він виділяє архаїчні цивілізації, які досить
 6. Фізична теорія - загальний огляд
  книгою. Все це підтверджує загальне правило: що є очевидним для практика науки, може бути проблематичним для її філософа. Оскільки ми не можемо займатися кожної можливої проблемою підстав фізики і кожної філософською проблемою, пов'язаною з фізичними теоріями взагалі, ми виберемо для розгляду тільки деякі з них. Щоб передбачити нескінченні помилки в розумінні, почнемо з
 7. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  робота »оволодіти знаннями в області однією з основних загально-професійних дисциплін - теорії соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів,
 8. ЗАНЯТТЯ № 17 ТЕМА : ТРАДИЦІЙНІ І ТВОРЧІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
  роботі педагога. 184 4. Розробіть методичне опис однієї з форм виховання і складіть її сценарій. II. Завдання для поглибленого вивчення теми 1. Зустрітися з книгою Н.Є. Щурковой «збори строкатих справ» і поповните свою педагогічну скарбничку описом 2-3 форм групової діяльності школярів. 2. Складіть приблизний план
 9. Якість роботи
  роботу, може виконувати роботу практично без допомоги керівника - (5). Акуратність і точність вище очікуваного рівня, помилки зустрічаються дуже рідко, добре виконує інструкції, потребує незначної допомоги з боку керівника - (4). Якість роботи відповідає висунутим вимогам - (3). Буває недбалий, зустрічаються помилки, іноді доводиться перевіряти його роботу - (2).
 10. Класифікація методів навчання
  робота з книгою, відеометод. Кожен з цих загальних методів має модифікації (способи вираження). Метод Практи-Наочний Словесний Робота Відеометод чний з книгою Досвід Ілюстрація Пояснення Читання Перегляд
 11. Технологія пошуку роботи
  роботі за родом своєї професійної діяльності часто доводиться пояснювати клієнтам, які залишилися без роботи , що і їм самим необхідно робити певні кроки в пошуках робочого місця. Нижче наводяться підходи до самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так
 12. Яка тривалість роботи в нічний час?
  Роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51). Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, у безперервних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua