Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління

Заохочення як метод державного управління.
Стимулювання як метод державного управління. _м Поняття дозвільної системи. Поняття і стадії дозвільного провадження.
Адміністративно-правові методи - це способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об'єкти управління. Методи досить різноманітні, однак вони мають загальні риси, а саме: --- способи впливу органів державного управління на підпорядко-:н вані їм об'єкти управління;
вираження державного публічного інтересу; '--' засоби досягнення мети;
' способи організації, прийоми здійснення функцій, що виника- <а ють в процесі спільної діяльності; -?і способи реалізації компетенції.
В юридичній науці виділяють такі види адміністративно-правових методів, як: переконання, заохочення, примусу; прямого і непрямого впливу; нагляду, регулювання, керівництва та ін.
Переконання - це один із основних адміністративно-правових методів, який проявляється в різних роз'яснювальних, виховних, організаційних заходах для формування волі підвладного. Способами такого методу є навчання, пропаганда, роз'яснення, обмін досвідом та ін.
Примус як адміністративно-правовий метод (див. тему 9).
Заохочення - це такий спосіб впливу, який через інтереси, свідомість направляє волю людей на здійснення корисних, з точки зору суб'єкту управління, справ. Правовою основою застосування даного методу є Указ Президента "Питання Комісії по державних нагородах України при Президентові України", "Про заснування відзнаки Президента України "Іменна вогнепальна зброя" та ін. Даний метод характеризується такими ознаками, як: - фактичною підставою для нього є заслуга, діяння, яке позитивно
оцінюється суб'єктами влади;
35
- воно пов язане з оцінкою уже здійснених дій;
- воно персоніфіковано, застосовується у відношенні окремих інди
відуальних або колективних суб'єктів;
- воно проявляється у моральному схвалені, наділенні правами,
пільгами, матеріальними цінностями та іншими благами.
Метод прямого впливу характеризується наступними ознаками:
- прямий вплив на волю;
- директивність, наказовий характер;
- однозначність команди, яка, як правило, не дає виконавцям мож
ливості вибору варіанту поведінки;
- наявність великого адміністративного апарату, контролюючого
виконання команди і наділеного повноваженнями застосовува
ти примусові заходи за невиконання.
Для методу непрямого впливу характерно:
- вплив на волю здійснюється через створення ситуації, яка заці
кавлює в необхідній поведінці через інтереси, запити виконавця;
- у виконавця є право вибору відповідного варіанту поведінки;
- нормами права передбачається діючий механізм стимулювання
(одержання прибутку, пільги та ін.).
Дозвільна система - це урегульована нормами права сукупність суспільних відносин суб'єктів державного управління з громадянами і організаціями з приводу видачі дозволу на зайняття певними видами діяльності з наступним наглядом за дотриманням правил і умов здійснення дозвільної діяльності. Вона включає в себе чотири основних елементи:
1) наявність відносної заборони (займатися певною діяльністю
можна тільки при наявності дозволу на це);
2) діяльність щодо видачі дозволу, здійснювана суб'єктами дер
жавного управління у відношенні громадян, організацій організа
ційно їм не підвладних (ліцензій, прав на управління транспорт
ним засобом, допуск до державної таємниці та ін.);
3) нагляд за дотриманням правил і умов особами, що одержали
дозвіл на певну діяльність;
4) застосування примусових заходів щодо припинення порушення
правил, умов здійснення діяльності і притягнення винного до відпо
відальності.
Правову основу здійснення дозвільної системи визначають закони та підзаконні нормативні акти (див. закони: "Про підприєм-
36
ництво", "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні"; укази Президента: "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", "Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності", "Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва", "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності"; постанову КМУ "Про затвердження Положення про дозвільну систему України" та ін. (див. рекомендовану літературу).
Важливою складовою дозвільної системи є дозвільне провадження, яке включає в себе наступні стадії: я 1) порушення дозвільної справи;
2) прийняття рішення;
3) виконання рішення;
4) нагляд за дотриманням особами, які одержали дозвіл, вста
новлених правил та умов;
5) атестація, акредитація дозвільної діяльності;
6) переоформлення, продовження дозволу;
7) застосування заходів примусу за допущення порушень пра
вил і умов.
Слід мати на увазі, що останні три стадії є факультативними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління"
 1. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  темах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку
 2. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
 3. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  тема органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера господарської діяльності", "сфера народного
 4. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  тема і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України -
 5. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
  тема органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексом. Державний контроль в агропромисловому комплексі. Адміністративна відповідальність за проступки в агропромисловому комплексі. Вивчаючи дану тему слід мати на увазі, що агропромисловий комплекс (сільське господарство) - є однією з пріоритетних сфер суспільного життя,
 6. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 7. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  тема екологічного права другий - це ефективна система адміністративного контролю і регулювання, а третій - екологічна культура, що має вирости на базі загальної екологічної освіти"- наголошує В Костицький. Державна політика України у галузі охорони довкілля . Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 9. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  адміністративного права. Факти, що впливають на копо суб'єктів адміністративного права. Адміністративна право- та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.
 10. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua