Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / під ред. Ж . Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Мотив

Перші спроби вивчити мотиви (від лат . movete - приводити в дію, штовхати) були зроблені в кінці XIX в., що було пов'язано, по-перше, з виникненням динамічних теорій особистості, по-друге, з подоланням концепцій атомізму при поясненні процесів розвитку суспільства і людини.

Безсумнівно, що в обгрунтуванні цього поняття заслуга належить передусім психологічній науці. Перше його пояснення належить А. Шопенгауером, який у своїй статті «Чотири принципи достатньої причини» (1900-1910) вжив його для пояснення причини поведінки людини і тварин.

У вітчизняній літературі однією з перших робіт була книга професора Петербурзького університету Л.І. Петра-Жицького «Про мотиви людських вчинків», в якій було поставлено питання про створення наукової теорії мотивації. Одночасно в 1906 р. А.Ф. Лазурський опублікував книгу «Нарис науки про характери», в якій, аналізуючи вольовий процес, виділив у ньому «силу і слабкість бажань і потягів», схильність «до боротьби мотивів», «до обговорення мотивів», «ясність і визначеність бажань». Мотиви розглядалися як побудник, властивий етапам прийняття рішення та його виконання.

У радянський період одним з перших дослідженням мотивів зайнявся AA Ухтомський, аналізуючи поведінку людини. Його завданням було знайти детермінанти функціонування організму. Це призвело до обгрунтування відомого принципу домінанти, яку він розглядав як двигун поведінки і його вектор. Проблему мотивів, яка опинилася в центрі його наукових інтересів, він досліджував в різних аспектах: фізіологічному, психологічному, світоглядному. Крім того, Ухтомским були висунуті положення про роль «соціологізму» як відображають вплив суспільства на спонукання людини.

Важливе значення для розуміння проблеми мотивів мали і положення B.

М. Боровського, викладені ним в книзі «Введення в порівняльну психологію».

У виданій в 1935 р. С.Л. Рубінштейном книзі «Основи психології», що спиралася на принципи марксистської філософії, мотивація згадувалася головним чином у зв'язку з вольовими діями. Важливе значення для теорії мотивації мало те, що у своїх роботах Рубінштейн розвивається потреба-ний підхід до розгляду мотивів. Він аналізував поняття мотиву і мети діяльності людини, а також мотиви і спрямованості особистості. Вивченням мотивів займався В.Н. Мясищев, який аналізував мотиви як відносини особистості.

У XX в. мотиви стали досліджуватися і в соціологічній науці. Серед з'явилися підходів слід відзначити внесок Т. Парсонса (теорія типових змінних і індивідуального вибору), C.

І. Барнарда і Х.А. Саймона (теорія балансу між спонукою і вкладом), Д.Х. Голдторпа і Д. Локвуд (теорія орієнтації на роботу), В. Врума (теорія очікування), Дж. Хоманса і К. Арджіріса (теорія справедливості). У соціально-економічних теоріях мотивації (Макклелланд, Херцберг) на перший план виступають наміри і цінності індивідів, що реалізують свої цілі в організації. Особливо слід відзначити внесок у вивчення мотивів такого дослідника, як Г. Мюррей, який вважав, що сутність мотиву становить досягнення чого-небудь, що виявляється: 1) у подоланні труднощів; 2) у володінні бажаним, 3) в умінні робити швидко і пра вільно; 4) у прагненні до вдосконалення своїх дій.

Серед заслужили уваги концепцій можна виділити концепцію Ф. Херц-берга, що виявив дві групи факторів, що впливають на поведінку і вчинки людей - фізіологічні та мотиваційні. Теорія X і теорія У Д. Макгрю-ра також поділяє мотиви на два протилежні види, які обумовлені різними орієнтаціями індивідів.

Аналізуючи природу мотивів, слід зупинитися на відмінності понять «потреба» і «мотив». Перш за все, потреба передує мотиву. Далі, потреба сама по собі часто ще не є спонуканням до діяльності. Ддя того щоб потреба виконала роль рушійної сили поведінки, необхідно наявність особливого пускового механізму, званого мотивом. Іншими словами, для ініціації діяльності необхідно співвіднесення устремлінь людини з предметом, який здатний дану потребу задовольнити. Мотив опредмечівает потреба, знаходить для неї об'єкт, придатний для вживання. Мотив - це те, заради чого відбувається діяльність.

Однак немає прямолінійною залежності між потребою і мотивом. Мотив може характеризуватися стійким прагненням до досягнення мети, супроводжуватися вольовими зусиллями, володіти непереборністю.

Якщо потреба - це об'єктивна характеристика, то мотив це скоріше суб'єктивна пружина діяльності людини. І нарешті, мотив є поняттям, більшою мірою виражає індивідуальні особливості його носія, його соціальні характеристики, в той час як потреба має деякі узагальнюючі показники, в них велика частка біологічних компонентів, незважаючи на їх соціальне забарвлення.

У мотиві відбувається опредмечивание потреби, пов'язане з спрямованістю на спонукання до дії. Причому якщо в потреби відображаються особисті, то в мотивах - громадські устремління до потреби. Слід особливо відзначити мінливість мотивів (тісна залежність від життєвих ситуацій), що виражається, зокрема, в тому, що якщо мета не досягається, то мотив зникає.

При поясненні взаємозв'язку потреб і мотивів необхідно враховувати ієрархічну будову потреб - ностно-мотиваційної сфери особистості. При аналізі потреб нижчого рівня цілком можливо ототожнення потреби з мотивом в тому сенсі *, що ці потреби мають власну спонукальну силу, чого ніяк не скажеш про потреби вищого рівня. Відмінність мотиву від потреби легко підтвердити тим, що одна і та ж потреба може бути реалізована за допомогою безлічі абсолютно різних мотивів. Наприклад, потреба в спілкуванні може бути задоволена через мотив поговорити по телефону або в бажанні зустрітися з друзями, піти в людне місце і познайомитися з ким-небудь. І навпаки, кілька різних потреб можуть бути задоволені через один мотив: спонукання піти на дискотеку може виникнути з потреби в самовираженні (освоєно новий танець і не терпиться продемонструвати його друзям), з потреби в спілкуванні, через естетичної потреби, якщо виступає улюблена група . Таким чином, при всій зовнішній схожості, і навіть спорідненість, потреба і мотив не одне і те ж. Потреби - явище суб'єкт-об'єктне, вони зумовлені, задані людині соціальними відносинами, тоді як мотив - явище суто суб'єктивне, «моє» і нічиє більше.

Потрібно також розрізняти поняття «стимул» і «мотив». Якщо трактувати мотив як спонукання людини до дії, то слід пам'ятати, що поведінка людини визначається взаємодією різних зовнішніх і внутрішніх спонукальних сил, серед яких слід передусім виділити стимули і мотиви. Стимул розуміється як зовнішня причина, що спонукає людей до діяльності, а мотив виступає як внутрішня спонукальна сила. Якщо стимул помітний, його можна заздалегідь спланувати або скасувати, то мотив прихований, його дія часто непомітно для оточуючих людей.

Види мотивів розрізняють за такими критеріями. 1.

Значимість для життя і розвитку суб'єкта - виділяють, з одного боку, біологічно важливі фундаментальні мотиви, що відповідають базовим потребам, і похідні від них, а з іншого - самостійні мотиви особистісного розвитку (самоактуалізація). 2.

Соціальна адекватність мотиву (на відміну від лежачих за ним потреб) - підлягають громадській оцінці і може бути нормативною, бажаною, забороненою і т.д. 3.

Місце в ієрархії потребностно-мотиваційної сфери. Мотиви змістотворних видів діяльності, в ході здійснення яких відбувається розвиток людини; відрізняються від підлеглих їм (мотивів-стимулів), що спонукають до дії в конкретних ситуаціях. 4.

Джерело спонукання до вирішення певної задачі - якщо зовнішнє вимога може залишатися для суб'єкта тільки розуміється, то його внутрішній мотив є реально діючим. 5.

Ставлення до свідомості - мотив виконує свої функції навіть тоді, коли залишається неусвідомлюваним; усвідомлення мотиву може бути адекватним (мо-тив-ціль) і неадекватним (мотивування). Мотиви можуть виявлятися у формі емоційних переживань (в тому числі мають особистісний сенс), а також бажань, прагнень, схильностей і т.п.

Отже, мотив означає спонукання до діяльності, спонукальну причину дій і вчинків. Мотиви можуть бути різні: інтерес до змісту і процесу діяльності, обов'язок перед суспільством, самоствердження і т.п. Наприклад, до творчої діяльності можуть спонукати такі мотиви: 1) самореалізація, 2) пізнавальний інтерес, 3) самоствердження, 4) матеріальні стимули (грошова винагорода), 5)

соціальні мотиви (відповідальність, прагнення принести користь суспільству), 6)

ідентифікація з ідеалом.

Якщо людина прагне до виконання певної діяльності, можна сказати, що у нього є мотивація. Наприклад, якщо учень старанний у навчанні, значить у нього мотивація до навчання; у спортсмена, який прагне досягти вражаючих результатів, рівень мотивації досягнення високий. Бажання керівника всіх підпорядковувати свідчить про наявність високого рівня мотивації до влади.

Певний мотив (або сукупність мотивів) однозначно не визначають мотивацію діяльності. Необхідно враховувати внесок факторів конкретної ситуації. Наприклад, надмірна складність діяльності, відсутність нормальної взаємодії з керівником призводять до зниження не тільки мотивації, а й ефективності діяльності.

Типологию мотивів можна будувати з різних підстав. Залежно від класифікаційної ознаки виділяються наступні види мотивів: 1) за значущістю: фундаментальні (біологічно важливі), що відповідають базовим потребам, і поточні, тимчасові, хоча й самостійні мотиви особистісного розвитку (самоактуалізація), 2) по ціннісної орієнтації: позитивні (пошук підкріплювального тиску з боку ситуації) і негативні (уникнення негативного впливу з боку небезпечних елементів ситуації), 3)

по зовнішньому джерелу і причин: явні (легко спостерігаються в діях і вчинках індивідів) і латентні (що виявляються тільки в ігрових діях, фантазіях), 4) щодо адекватності (нормативні, бажані, заборонені), 5) за місцем в ієрархії: ведучі та підлеглі; 6)

за ступенем засвоєння: усвідомлювані і мало (НЕ) усвідомлювані.

Мотиви поведінки людини виконують функції, основні з яких можна визначити наступним чином: 1) орієнтує - мотив спрямований на вибір людиною поведінки, найбільш прийнятного для нього в даній ситуації; 2) змістотворних ~ мотив визначає суб'єктивну значимість прийнятого виду поведінки для людини, надає сенс окремих дій, цілям, умовам їх досягнення; 3) опосредующая - мотив виникає на стику зовнішніх і внутрішніх збудників до дії, опосредуя їх у відношенні особистості і впливаючи на її поведінку; 4) мобілізуюча - мотив мобілізує внутрішні резерви людини, якщо це необхідно для реалізації значущих для нього видів діяльності; 5) оправдательная - в мотиві закладено ставлення людини до належного, нормативному, принесеному з поза зразком, еталоном поведінки, соціальної нормі.

Іноді функції мотивів, особливо коли вони стосуються соціально-економічних проблем, розглядаються як спонукають, направляють, регулюють.

Серед усіх понять, які використовуються для опису і пояснення мотивів, слід відрізняти їх від мотивації.

Термін «мотивація» представляє ширше поняття, ніж термін «мотив». Він використовується в двоякому сенсі: як що позначає фактори, що детермінують поведінку (сюди входять, зокрема, потреби, цілі, наміри, прагнення), і як характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні.

Мотивацію, таким чином, можна визначити як сукупність причин, що пояснюють поведінку людини, його початок, спрямованість і активність, тобто своєрідне поєднання мотивів у з'єднанні з актуалізацією, ситуативно-стю і необхідністю вирішення життєвих проблем.

Уявлення про мотивації виникає при спробі пояснення, а не опису поведінки. Це - пошук відповідей на питання «чому?», «Навіщо?», «Для якої мети?», «Заради чого?», «Який сенс?» Та інші подібні. Виявлення і опис причин стійких змін поведінки і є відповідь на питання про мотивацію вчинків. Потрібно відзначити і те, що мотивація багато в чому опосередкована соціальними нормами.

Мотивація в даному випадку мислиться як процес безперервного вибору і прийняття рішень на основі зважування поведінкових альтернатив. Інакше кажучи, мотив на відміну від мотивації - це те, що належить самому суб'єкту поведінки, є його стійким особистісним властивістю, зсередини спонукає до здійснення певних дій. Якщо мотивація - це фактори, що детермінують поведінку, то мотив - конкретний фактор, що впливає на поведінку. Мотивація - динамічний процес управління поведінкою (що включає його ініціацію, напрямок, організацію, підтримку); мотив - внутрішня стійка причина поведінки. Таким чином, мотивація - це сукупність спонукають чинників (як особистісних, так і ситуативних), які викликають активність людини і визначають спрямованість його діяльності.

 Термін «мотивація» у широкому значенні використовується у всіх областях зі циологии та психології, які досліджують причини і механізми поведінки людини. Спонукаючі фактори можна розподілити на два відносно самостійних класи: 1) потреб та інстинктів як джерел активності; 2) мотивів як причин, які визначають спрямованість поведінки або діяльності.

 До мотивації можна також віднести наступні акції свідомості і поведінки: розмірковують (обмірковують, роздумують, продумують), обговорюють, радяться (запитують думки інших), деталізують, перевіряють, аналізують, оцінюють, зважують, зіставляють, порівнюють, враховують, обгрунтовують, намічають, планують , накидають, прогнозують, передбачають, прораховують, ворожать, сумніваються, узгоджуються, посилаються, зондують, дізнаються (збирають інформацію).

 Іноді в науковій літературі вживається такий термін «мотиватори» (фактори, що впливають на зародження, розвиток і функціонування мотивів). Мотиватори - соціально-психологічний-ські чинники (освіти), що беруть участь у конкретному мотиваційному процесі і зумовлюють прийняття людиною рішення. Вони при поясненні підстави дії або вчинку стають аргументами прийнятого рішення.

 Можна виділити наступні групи мотиваторів: моральний контроль (наявність моральних принципів), переваги (інтереси, схильності), зовнішня ситуація, власні можливості (в даний момент), соціальний стан в даний час, умови досягнення мети (витрати зусиль і часу), наслідки дії , вчинку.

 Таким чином, мотив - це 1) спонукання до діяльності, пов'язане з задоволенням певних потреб суб'єкта; сукупність зовнішніх або внутрішніх умов, що викликають активність суб'єкта і визначають її спрямованість; 2) визначає вибір спрямованості діяльності, заради якого вона здійснюється; 3) усвідомлювана причина, лежить в основі вибору дій і вчинків особистості. Мотив також характеризується як образ успішно завершеного дії по реалізації потреби, чуттєво забарвлене, обов'язково привабливе уявлення майбутньої процедури досягнення і володіння. Це передчуття досягнутого і стає тією внутрішньою силою, яка спонукає діяти.

 Основними характеристиками мотиву є стійкість та інтенсивність, а також спрямованість на задоволення обраних потреб. У ряді досліджень при характеристиці мотивів у якості особливих їх видів розглядаються мотиви вигоди, мотиви досягнення та моральні мотиви.

 Основна література

 Великий психологічний словник / За ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зінченко. СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003.

 Великий тлумачний соціологічний словник. Т. 1: Пер. з англ. М., 2001.

 Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви. СПб.: Питер,

 2002.

 Енциклопедичний соціологічний словник / За ред. Г.В. Осипова. М., 1995.

 Додаткова література

 Ковальов В.І. Мотиви поведінки і діяльності. М.: Наука, 1988.

 Леонтьєв А.Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. М.: Политиздат, 1975.

 Леонтьєв А.Н. Потреби, мотиви, емоції. М., 1971.

 Сосновський Б.А. Мотив і сенс. М., 1993.

 Хекхаузен X. Мотивація і діяльність. М., 1986.

 На ціннісні відносини в суспільстві було звернуто увагу в давнину, хоча термін такий не існував. Так, Платон вважав, що благо, істина і краса - незмінні, вічні, ніким і нічим не народжені ідеї, які душа людини споглядала ще до фізичного народження. У його вченні ці ідеї були доступні лише найбільш підвищеній частині душі; вони осягнулися людиною, після чого не могли бути забуті.

 Уявлення про цінності змінювалися в міру розвитку наукового знання і по-різному пояснювалися і трактувалися. Однак найчастіше під цінністю розумілася незмінна і вічна сутність, яка самостійно існує в НЕ-ком ідеальному світі і звідти проникає в розум людини.

 У XX в. склалося кілька напрямків (теорій, концепцій) по трактуванні сутності та змісту цінностей. Так, Е. Дюркгейм (1858-1917) вважав, що цінності є ідеали, функція яких полягає в перетворенні реальностей, до яких вони належать.

 На думку М. Вебера (1864-1920), цінність - один з мотивів соціальної дії; в такому випадку дія заснована на вірі в «самодостатню цінність певної поведінки як такого, незалежно від того, до чого воно приведе». У цінностях, як він вважає, в концентрованому вигляді виражається сенс культури. Згідно концепції Т. Парсонса (1902-1979), цінності суть уявлення про бажаний тип соціальної системи: вони регулюють прийняття рішень суб'єктами дії, забезпечують збереження і відтворення культурних зразків.

 3. Фрейд (1856-1939) і його послідовники вважали, що цінність - це задоволений ерос, оскільки шукали природу цього явища в сексуальних потягах несвідомого.

 Ж.П. Сартр (1905-1980) і М. Хайдеггер (1889-1976) дали экзистенциальнопсихологическое розуміння цінностей. Ними була виділена сфера людської реальності, людського буття, що відрізняється вічної неудовлетворительностью і несамотождественностью. Її фундаментальними характеристиками є вибір, занепокоєння і цінність. Кожна людина не такий, яким би хотів бути; основна риса свідомості полягає в тому, що воно завжди прагне бути іншим, не збігається з собою. Сартр називає браком таку постійну незадоволеність і виводить з неї поняття цінності. Вона визначається як стан свідомості, коли брак заповнена.

 Марксистські теорії стверджують, що ідеологія відіграє вирішальну роль у підтримці цінностей. Прихильники марксизму високо оцінювали значення класової інтеграції в сучасних суспільствах і в той же час недооцінювали здатність соціальних груп до створення цих цінностей.

 У вітчизняній літературі, в роботах О.Г. Дробницкий, В.П. Тугаринова, цінність характеризувалася як властивість громадського предмета або явища задовольняти потреби соціального суб'єкта (людини, групи, спільності, класу), що мають для них важливий життєвий сенс.

 Сучасне трактування полягає в тому, що цінності надають життєвий сенс устремлінням людей, груп, спільнот і т.д., сприяють інтеграції суспільства, і вказує на перевагу тих чи інших альтернатив при вирішенні актуальних суспільних проблем. Якщо узагальнити всі наявні визначення цінності, то їх можна све сті до наступних рисам: утворюють ядро культури; пов'язані з целеполагающей діяльністю людей і суспільства; є сенсом життя; мають внелічного-ний, надособистісний, а іноді внеісто-річескій характер; дозволяють розділити світ сущого і світ належного; задають одну з можливих граничних рамок соціальної діяльності; є важливим фактором соціальної регуляції.

 Таким чином, цінності утворюють фокус громадських соціальних устремлінь. Важливо підкреслити той факт, що ціннісні відносини не виникають до тих пір, поки суб'єкт не виявив для себе проблематичність задоволення актуальної для нього мети, пов'язаної зі значимими життєвими орієнтаціями.

 Аналогом філософського поняття цінностей у соціологічній літературі стали ціннісні орієнтації, уявлення про яких увійшли в науковий обіг соціології в 20-і рр.. XX в. і зв'язуються з іменами У. Томаса і Ф. Знанец-кого. Вони вважали їх вищою формою прояву установки, яка демонструє відносно стійке та соціально обумовлене вибіркове ставлення до сукупності ідеалів, до матеріальних і духовних благ, до їх досягнення і до орієнтирів у житті, у свідомості та поведінці людей. Серед сучасних дослідників можна відзначити роботи В. Франкла, який згрупував цінності як цінності творчості, цінності переживань, цінності відносин.

 Призначення поняття «ціннісні орієнтації» полягає в тому, що цінності, будучи загальновизнаними орієнтирами суспільної свідомості і поведінки, набувають різну ступінь актуальності, значущості, проблематичності для різних людей, соціальних груп і спільнот, тих чи інших соціальних верств, залежать від статі, віку, професії, місця проживання, тих чи інших світоглядних установок, перетворюються тим самим у ціннісні орієнтації, в яких відображена суб'єктивна їх інтерпретація особистістю, групою, шаром, спільністю і т.д.

 Ціннісним орієнтаціям властива насамперед регулююча функція, що дозволяє на основі їх аналізу робити висновки про поведінку, цілі та мотиви особистості. Ціннісні орієнтації визначають спрямованість світогляду, сприйняття соціальної реальності, які обумовлюють вчинки і дії людей. Вони відіграють величезну роль в інтеграції суспільства. Оскільки вони направляють вектор соціальної активності, їх вивчення і використання дозволяє успішно виконувати управлінську функцію, забезпечуючи формулювання як політичних, так і маркетингових програм, погодивши переслідувані цілі з потребами та бажаннями населення.

 Аналіз ціннісних орієнтацій допомагає визначати вибір життєвого шляху і сенсу життя особистості, групі, спільності. І що особливо важливо, дає можливість виявити типологічні групи людей, яких об'єднують спільні істотні світоглядні риси.

 І хоча ціннісні орієнтації не повинні розглядатися в якості єдиного і вирішального группообразующей фактора, їх вивчення має важливе значення для розуміння шляхів подолання одного з головних перешкод на шляху збалансованого та ефективного розвитку суспільного організму - його роз'єднаності.

 Необхідно уточнити відмінність в трактуваннях цінностей і ціннісних орієнтацій. Якщо цінності - це матеріальні або ідеальні предмети, що володіють значущістю для всіх соціальних суб'єктів з позицій задоволення потреб суспільства, то похідні від них ціннісні орієнтації є установки особистості, груп, спільнот на обрані ними цінності. Прагнучи осмислити специфіку ціннісних орієнтацій, у вітчизняній літературі порівнюють їх зі своєрідними «маяками», орієнтирами (В.Б. Ольшанський, 1966), називають «призмою», яка посилює одну інформацію і послаблює іншу (А.І. титарев-ко, 1980), «локаторами моральної свідомості особистості» (Н.Ф. Наумова, 1988), «віссю свідомості, навколо якої обертаються помисли і почуття людини» (В.А. Ядов, 1966), «внутрішній стрижень культури, духовна квінтесенція потреб та інтересів індивідів і соціальних спільнот »(Н.І. Лапін, 1996).

 Отже, ціннісні орієнтації по суті є конкретизацією цінностей, втілюючись в досить чіткі показники, і являють собою складне утворення, в якому можна виділити три основні компоненти: когнітивний, емотивний і поведінковий. Когнітивний є елемент знання, емотивний - емоційна складова, яка випливає з оцінки; поведінковий - пов'язаний з реалізацією ціннісних орієнтацій у процесі життєдіяльності. Поєднання цих трьох видів уявлень дає можливість дати об'єктивну їх оцінку в усьому їх різноманітті.

 Аналізуючи ціннісні орієнтації в контексті суспільної свідомості і поведінки людей, можна отримати досить точне уявлення про ступінь розвиненості індивіда, рівень засвоєння їм всього багатства людської думки і досвіду. Ось чому вони співвідносяться з тим чи іншим типом цивілізації, в надрах якої виникла ця цінність або до якої вона переважно належить: традиційні цінності, орієнтовані на збереження і відтворення сформованих цілей і норм життя; сучасні цінності, що виникли під впливом змін у суспільному житті. У даному контексті вельми показові порівняння ціннісних орієнтацій старшого і молодого поколінь, що дає можливість зрозуміти їх взаємодія, в тому числі і причини конфліктів між ними.

 У соціології часто використовується поняття базові цінності, які характеризують основні орієнтації людей як в житті в цілому, так і в основних сферах їх діяльності - у праці, в політиці, в побуті і т.д. Ці базові цінності, що мають предметний зміст, можуть бути основою для типологізації як свідомості, так і поведінки, і давати характеристику інтелектуальному багатству людини. До базових цінностей, що формує особистість, відносяться: здоровий спосіб життя, заснований не так на пануванні над природою, а на єдності, партнерство, співробітництво, гармонії з нею; нову якість життя, що включає в себе характер праці та її сенс, нову культуру дозвілля та т . д.; гуманістична культура спілкування між людьми, в якій інша людина - не засіб досягнення утилітарних цілей, а мета, самоціль, стимулююча особистий інтерес; нарешті, найбільш важливе - зростаюча потреба в самореалізації, у творчості, у розвитку здібностей, у духовному збагаченні і т.п. Ці ціннісні орієнтири досить помітні і є одними з провідних (хоча і суперечливих) показників. Вони ж відзначають недовготривалим цінностей одностороннього егоїзму і водночас зростання значення «соціальності» форм спілкування, духовної спорідненості, людинолюбства. Теоретично цю ж альтернативу між «речовими» і людськими цінностями на користь останніх сформулював відомий американський психолог Е. Фромм (1986): «мета людини бути багатьом, а не володіти багатьох».

 Очевидно, що базові потреби остаточно формуються в процесі первинної соціалізації індивіда, а потім залишаються досить стабільними, зазнаючи істотні зміни лише в кризові періоди життя людини та її соціального середовища. Подальші зміни в житті зачіпають не стільки склад, скільки структуру ціннісних орієнтацій, тобто їх ієрархічні співвідношення один з одним в індивідуальному, груповому та суспільній свідомості: одні цінності отримують більш високий статус або ранг, інші стають менш значимими.

 Широко використовуються поняття термінальних та інструментальних цінностей, які ввів М. Рокич, емпірично дослідивши вісімнадцять тих і інших. Термінальні цінності (цінності-цілі) виражають найважливіші цілі, ідеали, самоцінні сенси життя людей, такі, як цінність людського життя, сім'ї, міжособистісних відносин, свободи, праці та аналогічні їм.

 У інструментальних цінностях (цін-ності-засобах) відображені схвалювані в даному суспільстві чи іншої спільності засоби досягнення перших. З одного боку, це моральні норми поведінки, а з іншого - якості, здібності людей (такі, як незалежність, ініціативність, авторитетність та ін.)

 Як показують соціологічні дослідження, інструментальні цінності в більшій мірі, ніж термінальні, викликають різне розуміння, підтримку і навіть трактування. Більше того, іноді вони протиставляються один одному або ігноруються. Так, в умовах кризової економіки Росії різко впала цінність моральних норм поведінки - їх замінило прагнення до збагачення будь-якою ціною, що призвело до різкої девальвації понять честі, совісті, боргу. Але одночасно зросла значущість таких рис особистості, як самоповага, самостійність, незалежність. Слід підкреслити, що протиріччя між термінальними та інструментальними цінностями є однією з причин формування девіантної, схильної до злочинності особистості (Р. Мертон, 1966).

 Соціологічні дослідження показують, що в життєдіяльності суспільства величезну роль відіграють цінності-потреби: у знаннях, інформації, а також у формуванні свого естетичного та етичного бачення світу, потреба в спілкуванні, а також у певних засобах задоволення своїх смаків і нахилів.

 Іноді використовується розподіл ціннісних орієнтацій на матеріальні і духовні, а також за типом діяльності - економічні (прибутково - неприбуткове), політичні (влада - її відсутність), соціальні (справедливо - несправедливо), моральні (добро - зло), естетичні (гармонія - хаос).

 Мають певний евристичний потенціал аналіз ціннісних орієнтацій як соціально схвалюваних і соціально відкидала, як позитивних і негативних. Так як ціннісні орієнтації людей, соціальних груп, спільнот, верств, класів можуть істотно різнитися, то можливі конфлікти. Їх вирішення можливе на базі визнаних більшістю соціально схвалюваних орієнтацій, а також досягнення культурної та ідеологічної консолідації суспільства. Диференціація цінностей на схвалювані і заперечує не має нічого спільного з поділом їх на позитивні і негативні. Йдеться про інше: різні люди по-різному ставляться до одних і тих же цінностей, по-різному вибудовують їх ієрархію в своїй свідомості.

 Аналіз сучасних цінностей-по-требностей дозволяє стверджувати, що в 1990-і рр.. зросли темпи появи нових і диференціації старих. І справа швидше не в тому, що люди не відчували ці потреби, а в тому, що їх задоволення раніше стримувалося різними обмеженнями, надуманими заборонами, спробами регулювати смаки та нахили людини. В умовах ринкових перетворень виникли і набули поширення такі цілі, як уміння жити, при досягненні яких допускалися користь, нерозбірливий вость в засобах наживи і т.п. Крім того, стали експлуатуватися і навіть пропагуватися за допомогою засобів масової інформації порнографія, патологічні нахили. Свобода творити привела до пожвавлення далеко не безперечних життєвих орієнтирів, що було продиктовано прагненням виділитися, завоювати собі місце під сонцем.

 У той же час очевидно, що в умовах становлення нових еталонів життєдіяльності важливого значення набуває не заборона, а постійна підтримка істинних духовних ціннісних орієнтацій в розрахунку на те, що часом внесе поправки і поставить крапки над «Ь> в потребах людини.

 Таким чином, соціологія розглядає ціннісні орієнтації як орієнтовані оцінки навколишньої дійсності. Подібний підхід передбачає дослідження ціннісних орієнтацій як елементів суспільства, які виконують нормативні функції. Тоді ціннісні орієнтації розглядаються як компонент, що пов'язує цінності суспільної свідомості і духовний світ особистості, буття суспільне та індивідуальне. Соціологія вивчає, таким чином, ступінь усвідомленості цінностей суспільства і силу їх впливу на поведінку людей у конкретних життєвих умовах.

 Аналізуючи цінності в контексті суспільної свідомості і поведінки людей, можна отримати досить точне уявлення про ступінь розвиненості індивіда, рівні засвоєння їм багатства людської думки і досвіду історії. Цінності співвідносяться з тим чи іншим типом цивілізації, в надрах якої вони виникли або до якої вони переважно відносяться: традиційні цінності, орієнтовані на збереження і відтворення сформованих цілей і норм життя; сучасні цінності, що виникли під впливом змін у суспільному житті або в її сферах.

 Все це дозволяє зробити висновок, що структура ціннісних орієнтацій складається з: 1) цілей, в яких в узагальненій формі формулюється те, до чого слід прагнути, що знаходить відображення у вимогах (прагненнях, побажаннях, щоб щось було здійснено), 2) критеріїв (економічних, політичних, моральних і т.д.) як міри визначеності того, що особливо важливо для життєдіяльності; 3) оцінки соціального явища (або вчинків і дій) з точки зору бажань і прагнень; 4) засобів, за допомогою яких можливе досягнення бажаної цінності.

 Основна література

 Соціологічна енциклопедія. Т. 2. М., 2003. З 741-744.

 Тощенко Ж.Т. Соціологія: Загальний курс. 3-е изд., Доп. і перераб. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 472-480.

 Енциклопедичний соціологічний словник / За ред. Г.В. Осипова. М., 1995. С. 870-873.

 Додаткова література:

 Великий тлумачний соціологічний словник (Collins). Т. 2: Пер. з англ. М.: Вече; ACT, 2001.

 Волков Ю.Г. Соціологія. М.: Гардарика, 2003.

 Всесвітня енциклопедія: Філософія. М.: ACT; Мінськ: Харвест, 2001.

 Динаміка цінностей в Росії / Під ред. Н.І. Лапіна. М., 2001.

 Крисько В. Г \ Словник-довідник з соціальної психології. СПб.: Питер, 2003.

 Лебедєва Н.М. Базові цінності росіян на рубежі XXI століття. М., 2000.

 Фролов С.С. Соціологія. Підручник. М., 2003. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Мотив"
 1. § 42. Мотив злочинна ТА ЙОГО види.
    мотівів або Іншої особістої зацікавленості посадової особини. корисливо мотив виразно простежується у складах злочінів, что опісані в ст.168 та ст.191-2. У Деяк статтей КК мотив Визначи як ознакой, что надає злочинна кваліфікованого виду (ч.2 ст.63-1, п. "а", "б" ст.93, ч.2 ст.177, ч.2 ст.178 ТОЩО). У Деяк випадка мотив злочинна віпліває Із самого змісту діспозіції кримінального закону, тоді ВІН
 2. § 42. Мотив злочинна ТА ЙОГО види.
    мотівів або Іншої особістої зацікавленості посадової особини. корисливо мотив виразно простежується у складах злочінів, что опісані в ст.168 та ст.191-2. У Деяк статтей КК мотив Визначи як ознакой, что надає злочинна кваліфікованого виду (ч.2 ст.63-1, п. "а", "б" ст.93, ч.2 ст.177, ч.2 ст.178 ТОЩО). У Деяк випадка мотив злочинна віпліває Із самого змісту діспозіції кримінального закону, тоді ВІН
 3. Мотивація
    мотивації ". Цей вид даного закону лежить в основі будь-якого пояснення людського вчинку на феноменальному рівні, розуміння вчинку, мотив якого ми чітко усвідомлюємо. У певному сенсі цей закон, без сумніву, може розглядатися в якості не більш ніж окремого випадку більш загального" закону причинності ", розглянутого раніше, так як мотиви" належать до причин "і вони повинні бути
 4. Глава 4.2. Характеристика тестів оцінки якостей працівника
    мотиваційно-настановної сфери професійної діяльності, визначення рівня активності та розвиненості її компонентів рекомендується використовувати методики "Опитувальник відносин" і "Опитувальник рівнів домагань". "Опитувальник відносин" (автори розробки - В. Н. Абрамова, О. А. Лосєва за участю Є. Г. Бельської; лабораторія "Прогноз", м. Обнінськ) складається з 40 тверджень, які сформовані за
 5. Резюме за даними психологічного обстеження.
    мотиваційної сфери при високій актуальності комунікативного мотиву, відомості, сугестивності), що в момент здійснення протиправних дій сприяло порушенню регулятивно-прогностичних функцій, ситуаційно-суггестивному формуванню кримінального мотиву, підпорядкування йому внутрішніх соціально-регламентуючих спонукань, вибору кримінальної лінії поведінки, що сприяла збереженню
 6. Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи
    мотиви (аспекти): економічний, з охорони здоров'я, естетичний, науково-пізнавальний, виховний. Економічний мотив - найважливіший мотив, як у минулому, так і в даний час, бо вся господарська діяльність людини і саме його існування засновані на використанні природних ресурсів. 8 здравоохоронні мотив виник відносно недавно у зв'язку з дедалі більшим забрудненням
 7. § 9. Механізм злочинного діяння
    мотиваційна сфера особистості злочинця. Усвідомивши ту або іншу потребу, свої інтереси, людина аналізує реальні умови і подумки представляє можливі варіанти своєї поведінки, реалізація яких може задовольнити його бажання в даних умовах. Злочинець зважує всі за і проти щодо кожного варіанта дії і затверджується в найбільш оптимальному для себе варіанті -
 8. 3. Підстава (мета) угоди
    мотиву, за яким вона відбувається. Мотив як усвідомлена потреба, усвідомлене спонукання - фундамент, на якому виникає мета. Тому мотиви лише спонукають суб'єктів до вчинення угоди і не служать її правовим компонентом. Таким є правова мета - підстава угоди. Помилковість мотиву не може вплинути на дійсність угоди. Наприклад, хтось купує меблевий гарнітур, сподіваючись,
 9. Стимулювання педагога:
    мотивації «Дидактична свобода» і подивіться, що з цього вийде. 415 Опис методики Як? Для того щоб врахувати різні інтереси, нахили та навчальні можливості учнів, вчитель у певному місці свого курсу пропонує класу кілька альтернативних варіантів навчання. Учні можуть вільно вибрати, за яким варіантом вони навчатимуться
 10. § 6. ШОСТИЙ АРГУМЕНТ, взяті з ПРИРОДИ МОРАЛІ
    мотиву до того, щоб діяти згідно з нею; відмінність між моральністю і аморальністю, добром і злом було б втрачено п людина не була б моральним агентом. Мораль або доброчесність полягає в таких діях, які й за своєю власною цріроде, і взагалі є приємними; а аморальність або порок полягає в таких діях, які й за своєю власною природою, і
 11. Складу злочинна та Зміст его ЕЛЕМЕНТІВ
    мотив и мета злочинна. Під завинили слід розуміті Психічне Ставлення особини до скоєного нею Суспільно небезпечний Діяння и Суспільно небезпечних НАСЛІДКІВ У ФОРМІ наміру чі необережності. Намір як форма завинили хар-ся тім, что особа усвідомлює Суспільно небезпечний хар-р своєї Дії, передбачає Суспільно Небезпечні та шкідліві ее Наслідки та бажає, або Свідомо допускає їх Настанов. Необережність у
 12. Резюме
    мотив - мета - умови). Мотив володіє спонукає і змістотворних функціями для терориста. Серед основних мотивів заняття терористичною діяльністю («террорной роботою») виділяються: 1) меркантильні мотиви, 2) ідеологічні мотиви, 3) мотиви перетворення, активного зміни світу, 4) мотив влади над людьми, 5) мотиви інтересу і привабливості тероризму як особливої діяльності ,
 13. § 36. Суб'єктивна сторона складу злочинна (Поняття, ознакой).
    мотив, мета, І, в кінцевому підсумку, волевіявлення особини. схематично цею процес віглядає так: перелогових від тієї або Іншої спожи людини у неї вінікає и фактор певної поведінкі - мотив; характер и Зміст мотиву породжує мету; мета веде до Формування Волі людини; воля знаходится свой виявило у конкретному діянні. Суб'єктивна сторона складу злочинна - це внутрішня СУТНІСТЬ Діяння; це ті внутрішні
 14. § 36. Суб'єктивна сторона складу злочинна (Поняття, ознакой).
    мотив, мета, І, в кінцевому підсумку, волевіявлення особини. схематично цею процес віглядає так: перелогових від тієї або Іншої спожи людини у неї вінікає и фактор певної поведінкі - мотив; характер и Зміст мотиву породжує мету; мета веде до Формування Волі людини; воля знаходится свой виявило у конкретному діянні. Суб'єктивна сторона складу злочинна - це внутрішня СУТНІСТЬ Діяння; це ті внутрішні
 15. Опис методики
    мотивацію і самостійність. Як бачимо, набагато переважно розуміти учня, замість того щоб його всіляко змінювати. Слід відповісти собі, чому він поступає так, чому не може інакше. Це набагато корисніше і цікавіше, ніж займатися критикою і понуканию, до того ж розвиває у вчителі співчуття, терпимість, доброзичливість. У сучасних ринкових умовах виникає
 16. 3.9. ВИСНОВОК ПО ЧОЛІ 3
    мотиву, смислової диспозиції, смислового 3.9. ВИСНОВОК ПО ЧОЛІ 3251 конструкту та особистісної цінності - під кутом зору їх функціонування в системі смислової регуляції життєдіяльності. За кожною з цих структур стоїть змістовна феноменологія, що дозволяє говорити про сенс мовою конкретних, емпірично спостережуваних і доступних експериментальному вивченню
 17. Бажання працювати і мотиви
    Якщо члени Вашої команди пройшли відповідне навчання і займаються такою роботою, яка теоретично дозволяє їм використовувати свої здібності, проте вони можуть вирішити не виконувати цю роботу. Рішення докласти зусилля залежить від очікування людини, а це зусилля за допомогою успішного виконання робіт призведе до результатів очікуваної цінності. Розглянемо більш детально ті нагороди,
 18. 2. «Прості» аксіоми
    мотивів введення аксіом і прагматичних математичних мотивів. Заздалегідь слід згадати, що навряд чи можна присудити комусь перемогу в цьому традиційному суперечці математиків і філософів. Як звичайно, передбачається, що аксіоми істинні в галузі математичних сутностей певного роду - универсуме множин. Всі індивідуальна змінні х, у, z приймають значення в універсумі множин.
 19. VI. Утримання від осуду
    мотивами, на яких заснована хорошу поведінку, і підставляє замість них нижчий мотив - страх. Само собою зрозуміло, що все сказане тут відносно сім'ї застосувати і до школи. § 417. У відносинах наймача з найманим справедливість повинна панувати над благодійністю; тому тут міркування щодо осуду повинні бути підпорядковані міркувань щодо
 20. 33. Корісліві Злочини проти власності, поєднані з вилучений чужого майна з володіння власника (ст.185-191). Форми Здійснення ціх злочінів.
    мотив - Прагнення, Спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Вилучення як обов'язкова ознака об'єктивної Сторони злочінів цієї групи передбачає Активно поведінку (дію) - вилучення чужого майна з володіння, Розпорядження, КОРИСТУВАННЯ власника або особини, якій воно ввірене на законній підставі, на возбудить уголовное винного або других ОСІБ и збагачення его або других ОСІБ за рахунок цього
© 2014-2021  ibib.ltd.ua