Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Потреба

Першої зайнялася дослідженням потреб економіка. Саме економісти почали вивчати потреби та їх роль в процесі виробництва. Поняття «потреба» (англ. need - потреба) було введено А * Смітом у XVIII ст. Він розглядав потребу як побудник до трудової діяльності, властивий індивідам, групам населення та суспільству в цілому.

Вивчаючи функціонування капіталістичного виробництва, К. Маркс підкреслював, що воно підпорядковане певної мети - задовольнити потреби суспільства. У свою чергу, потреби не виникають на порожньому місці, і однією з передумов їх виникнення є виробництво. Виробництво створює споживання яких благ, однак суб'єкт пристосовується саме до тих із.ніх, що утворюються в процесі виробництва. Виробництво нових товарів формує поява потреби в них. Це ж відбувається при появі нових засобів задоволення потреб, коли отримати блага стає простіше, отже, зростає потреба в них. І навпаки, при відсутності будь-яких благ потреба в них заміщається необхідністю в інших благах.

З часом до вивчення потреб приступила і психологія, роблячи акцент на зв'язку внутрішнього світу людини зі світом зовнішнім. Філософська трактування поняття потреби характеризує її як стан, обумовлений незадоволеністю вимог організму, необхідних для його нормальної життєдіяльності. Як видно, це визначення стосується в першу чергу біологічних і фізіологічних потреб усього живого, яке при перенесенні цього сенсу на людини набуває характеристику суспільних потреб. Людина на відміну від тварини не є ізольованим, а живе в суспільстві, і це суспільство не може не накласти відбиток на діяльність індивіда. Крім цього відмінна риса людських потреб - їх здатність до розвитку.

Що стосується соціології, то вона, по-перше, почала вивчати потреби індивідів і їх груп, пов'язані безпосередньо з їх життєдіяльністю в суспільстві: потреби в спілкуванні, самозбереженні, саморозвитку, самовираженні, які складаються в результаті взаємодії індивіда з середовищем, яке його оточує. По-друге, соціологія стала досліджувати особливості конкретних проявів і способи задоволення потреб. Одні й ті ж потреби можуть задовольнятися різними способами в залежності від багатьох умов: способу виробництва, пануючої ідеології, ступеня розвитку суспільства в цілому. По-третє, соціологія звернула увагу на найбільш значущі потреби в певний момент суспільного і особистого життя.

У соціології склалося кілька підходів до дослідження потреб. Найпопулярнішу і часто використовувану в літературі класифікацію потреб створив А. Маслоу, ієрархічна модель яких представлена на малюнку.

Згідно Маслоу, спочатку починають задовольнятися потреби нижчого рівня - фізіологічні. Індивід не може прагнути до високих цілей, поки він голодний або не має даху над головою. У відповідності з ієрархією потреб далі йдуть задоволення потреби в безпеці і потреби в соціальних зв'язках (спілкуванні), потім потреби в самоповазі і, нарешті, потреби в самоактуалізації, яка знаходить втілення в творчес ком самовираженні, в реалізації власних можливостей і здібностей. Вони можуть активізуватися і визначати поведінку індивіда тільки тоді, коли задоволені інші потреби. У разі конфлікту між потребами, що належать різним ієрархічним рівням, перемагає потреба нижчого рівня.

Крім того, набула поширення модель потреб Вільяма Теллі, що представляє коло з чотирма секторами: індивідуальність, ближнє коло, соціетальні зв'язку та спілкування, когнітивна сфера. Ця модель зберігає ієрархію, визнається існування будь-якої потреби. Вектор задоволення кожної з них починається в будь-якій точці. Ця модель передбачає взаємозамінність, заміщення, витіснення, а також можливість регресії потреб.

Ще один підхід пов'язаний з класифікацією потреб за трьома ознаками-критеріями: 1) потреби для себе, 2) потреби для інших; 3) потреби разом з іншими.

Потреба для себе - це потреба самоствердження в суспільстві, потреба самореалізації, потреба самоідентифікації, потреба мати своє місце в суспільстві, в колективі, потреба влади і т.д. Потреби для себе тому називаються соціальними, що вони нерозривно пов'язані з потребами для інших і тільки через них можуть бути реалізовані. У більшості випадків потреби для себе виступають як алегоричне вираження потреб для інших. Про це єдності і взаємопроникнення протилежностей - потреб для себе і потреб для інших - пише П.М. Єршов: «Існування і навіть« співпраця »в одній людині протилежних тенденцій« для себе »і« для інших »можливо, поки мова йде не про окремі і не про глибинні потреби, а про засоби задоволення тих чи інших - про потреби службових і похідних . Домагання навіть не саме значне місце «для себе» легше реалізувати, якщо при цьому по можливості не зачіпати домагання інших людей; найбільш продуктивними засобами досягнення егоїстичних цілей є такі, в яких міститься певна компенсація «для інших» - тих, хто претендує на те ж місце, але може задовольнятися і меншим.

.. »

Потреби для інших - це потреби, що виражають родову сутність людини. Це - потреба спілкування, потреба захисту слабкого. Найбільш концентровано потреба «для інших» виражається в альтруїзмі - в потреби жертвувати собою в ім'я іншого. Потреба «для інших» реалізується, долаючи вічний егоїстичний принцип «для себе».

Що стосується потреби разом з іншими, то вона виражає спонукальні сили: потреба безпеки, потреба свободи, потреба приборкання агресора, потреби світу, потреба зміни політичного режиму та ін

Особливості потреб разом з іншими полягають у тому, що вони об'єднують людей для вирішення назрілих завдань суспільного прогресу. Так, навала німецько-фашистських військ на територію СРСР в 1941 р. стало потужним стимулом для організації відсічі, і ця потреба носила загальний характер. Є і ряд інших підходів до вивчення потреб. Вони вивчаються в рамках соціології організацій (С.С. Фролов, В.В. Щербина), соціології управління (AB Тихонов, А.І. Кравченко), соціології особистості (І.С. Кон,

А.І. Артем'єв, Г.А. Смирнов). У концепції соціології життя (Ж.Т. Тощенко) потреби виступають як один з найважливіших компонентів свідомості, за допомогою якого людина освоює і прагне підпорядкувати навколишню дійсність.

Поняття «потреба» фігурує в науковій літературі, принаймні, у трьох значеннях. По-перше, як позначення об'єкта зовнішнього середовища (потреба в житлі, освіті, послугах і т.д.), по-друге, як стан психіки, що відбиває емоційну напруженість внаслідок нестачі чогось, в-треть-їх, як фундаментальні властивості особистості (високий рівень розвитку пізнавальної потреби відповідає таким її властивостям, як допитливість, захопленість, посидючість і т.д.). Але всі вони так чи інакше відображають трактування потреб як сукупність життєвих засобів, необхідних для функціонування людини і суспільства.

Таким чином, якщо потреба являє собою зв'язки між суб'єктів-4 тому і об'єктом, то цей зв'язок, виходячи навіть з традиційного уявлення про потреби як про нужду або нестачі певних умов життя, виступає як протиріччя між тим , що потрібно, і тим, чого не дістає. Отже, якщо потреба розглядається як рушійна сила, джерело поведінки та розвитку і якщо джерелом розвитку є протиріччя, то і потреба повинна бути зрозуміла як протиріччя. На цій підставі виділяються три необхідних сутнісних ознаки потреби: 1)

потреба є ставлення особистості, 2)

потреба є протиріччя; 3)

потреба є рушійна сила поведінки.

Власне, виходячи з даного положення, визначається потреба як відношення особистості, переживають як протиріччя і яка виступає рушійною силою поведінки.

Необхідно розрізняти поняття «потреба» і «благо». Благо - це безпосередньо те, що необхідно індивіду, в чому він потребує. Потреба ж є стан відсутності якого-або блага.

У сучасній соціологічній літературі існує кілька класифікацій потреб. По-перше, потреби виступають як особисті, групові і характерні для всього суспільства. Особисті - це потреби, які виникають і розвиваються в процесі життєдіяльності окремої людини. Прикладом є потреби в їжі, одязі, самоствердженні. Громадські та групові потреби випливають з вимог нормального існування всього суспільства та окремих його груп відповідно. Це - потреби в державному управлінні, виробництві, забезпеченні прав, обороні, охороні навколишнього середовища.

По-друге, потреби поділяються на матеріальні і духовні. Матеріальні виникають у сфері трудової і повсякденної діяльності людини (потреба в продуктах харчування, предметах одягу, комунальних послугах). Духовні потреби пов'язані з діяльністю людини в середовищі культури, освіти, науки, релігії і т.д.

По-третє, існує розподіл потреб на первинні та вторинні. Їх відмінність полягає в тому, що первинні, на відміну від вторинних, не можуть бути замінені один на одного, тобто ми можемо замість театру відвідати кіно, але якщо ми відчуваємо потребу в їжі, ми не задовольнимо її сном або одягом. Таким чином, потреба в дозвіллі - вторинна, а в їжі, сні і одязі - первинні.

По-четверте, нерідко здійснюється розподіл всіх потреб на реальні та ідеальні. Реальні потреби на увазі під собою переживання потреби в диханні, харчуванні, сні, самозбереженні, тобто в тому, що необхідно людині для підтримки нормальної життєдіяльності. Прикладами реальних потреб можуть бути нужда у взаєминах з іншими людьми, в самореалізації, у повазі, - ті потреби, які пов'язані з існуванням індивіда в суспільстві і взаєминами його з іншими індивідами. Ідеальні потреби - це потреби в пізнанні навколишнього світу, знаходженні свого місця в ньому, усвідомленні сенсу свого існування. Ідеальні потреби являють собою вищу форму потреби людини.

По-п'яте, потреби бувають постійні (життєво-важливі) і тимчасові (епізодичні).

Нужду в предметі постійних потреб суб'єкт відчуває протягом всієї його життєдіяльності, задоволення таких потреби один раз не призведе до зникнення їх у майбутньому. Прикладом таких потреб може служити потреба в їжі, сні, захисті, спілкуванні. Тимчасові ж потреби зникають після їх задоволення. Так, випускнику школи необхідно визначитися з місцем подальшого навчання, і ця потреба відпадає з надходженням випускника до навчального закладу.

По-шосте, ще одна класифікація передбачає розподіл потреб залежно від виду діяльності, до здійснення якої потреби спонукають суб'єкта. Всі ці види потреб можна розділити на два класи. Перший з них - субстанціональні потреби, життєва значимість яких визначається необхідністю взаємодії з об'єктом потреби (наприклад, комунікативна пізнавальна). Другим класом є функціональні потреби, які спонукають до діяльності, головною частиною якої є сам процес у сфері економіки, політики, духовного життя.

По-сьоме, потреби поділяються на вищі (складні) і нижчі (елементарні). Вищі потреби менш насущні і виявляються пізніше, ніж нижчі. Для актуалізації вищих потреб потрібно більше попередніх зусиль і зовнішніх умов. Низ рілі потреби - більш обмежені і на відміну від вищих не купують суб'єктивної значущості для людини. Іншими словами, нижчі - це «тварини», вроджені потреби - потреба в їжі, захисті. Вищі ж формуються в результаті зовнішнього впливу на людину, в умовах взаємозв'язку з іншими членами цього товариства. До вищих слід віднести потреба в любові, похвалі, повазі.

І нарешті, розрізняють потреби традиційні і нові. Традиційні були характерні для людства протягом усього його існування (наприклад, в їжі, захисті), нові ж виникають в процесі розвитку суспільства і його зміни. До останніх можна віднести потреба в освіті, інформації, просуванні в кар'єрі.

Опції потреб різноманітні. Дві найбільш значимі функції потреб - це сигнальна і спонукає, причому вони тісно взаємопов'язані. Сигнальна виражається у виробленні сигналу про виникнення певних неузгодженостей. Ці неузгодженості можуть бути зовнішніми (між умовами зовнішнього середовища і умовами, необхідними для нормального існування суб'єкта потреби) і внутрішніми (порушення внутрішньої стабільності організму). Цей сигнал може сприйматися несвідомо, нервовою системою, або ж усвідомлюватися людиною. Друга функція випливає з першої. Спонукає функція проявляється в активізації суб'єкта до дії, метою якого є подолання рассогласованности. Вже зазначалося, що відсутність будь-якого блага є ключовим моментом в даному понятті, а дія не виникає стихійно, воно має певну причину, і причиною діяльності і дій зокрема є потреби. Потреба - стан браку якого блага, і метою діяльності може бути отримання даного блага.

 Особливо необхідно сказати про практичної застосовності соціологічних досліджень потреб. Вони можуть виявити, в чому населення відчуває недолік - це можуть бути як конкретні предмети, так і просто певна сфера, скажімо, нестача матеріальних коштів або можливостей для дозвілля, наприклад обмежений доступ до театру. Знання цього допомагає ефективніше розробляти політику держави. Визначення основних потреб дає можливість судити про ступінь розвиненості того суспільства, в якому ці потреби реалізуються.

 Цілеспрямоване регулювання процесу розвитку і функціонування потреб (управління ними) включаємо наступні етапи: 1) задоволення потреб; 2) вирівнювання потреб; 3) відбір (вибір) коштів для їх реалізації; 4) дії по їх досягненню; 5) методи винагороди за їх реалізацію ; 6) прогнозування виникнення нових потреб.

 Основна література

 Великий тлумачний соціологічний словник. Т. 2: Пер. з англ. М., 2001.

 Маслоу Л. Мотивація і особистість. СПб., 1999.

 Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995.

 Юдін Є.Г. Потреба / / Нова філософська енциклопедія. Т. 3. М., 2001. С. 302.

 Додаткова література

 Баранова Л.А., Левін А.І. Потреби. Доходи. Споживання. М., 1988.

 Єршов П.М. Потреби людини. М., 1990.

 Здравомислов А.Г. Потреби. Інтереси. Цінності. М., 1986.

 Леонтьєв А. Н. Потреби, мотиви, емоції. М., 1971.

 Самсін А. М. Соціально-філософські проблеми дослідження потреб. М., 1987.

 Соколова М.І., Дементьєва А.Г. Управління людськими ресурсами. М., 2005. С. 76-85. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Потреба"
 1. 12.4. Види потреб
    потреб. Залежно від походження потреби можуть бути природними, вітальними, або органічними, і культурними. Природні потреби - це випробовувана нужда особистості як представника людського роду в їжі, теплі, продовженні свого роду, самозбереженні. Якщо ці потреби не задовольняються, настає зміна діяльності внутрішніх органів (сувора дієта спочатку
 2. Основний економічний закон соціалізму
    потреб. Слід однак розрізняти задоволення зростання потреб особистості і суспільства. Пріоритетне задоволення потреб особистості призводить до зростання індивідуалізму, розшарування населення за майновою ознакою і розвитку дрібнобуржуазної психології. Результатом цього є криза соціалізму в цілому. Навпаки, пріоритетне задоволення суспільних потреб і зростання
 3. Нетоварної виробництво
    потреб і виробничих можливостей суспільства в цілому і окремих груп населення. Головною метою нетоварного виробництва є максимально можливе задоволення зростаючих потреб всіх трудящих, при цьому віддається пріоритет суспільним потребам перед груповими та особистісними. Для визначення реальних потреб суспільства і груп населення необхідно створення спеціальної
 4. Етап просування
    потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу і ще більшої незалежності, починається самовираження працівника як особистості. У цей період набагато менше приділяється уваги задоволенню потреби в безпеці, зусилля працівника зосереджені на питаннях, що стосуються збільшення розмірів оплати праці та
 5.  Глава 14. Репрезентаціоннея теорія вимірювань (ГТВ) з точки зору потреб соціології
    потреб
 6. Теорія потреб А. Маслоу
    потреб мотивація впливає на людину як на ціле, а не на окремі аспекти поведінки. А. Маслоу вважає, що визначальною є мотивація пошуку особистих цілей, сенсу життя. У кожної людини є нижчі і вищі потреби. Вони пов'язані в складну ієрархічну залежність, наочною моделлю якої є піраміда. В основі піраміди індивідуальної мотивації (рис. 29)
 7. Планування людських ресурсів.
    потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і вивільненням. Головною метою при цьому є своєчасне і кваліфіковане додаток складу персоналу або «вивільнення від досягнутого».
 8. 1. Запитування ПРО СЕНС І ОСВОЄННЯ СВІТУ
    потребам людини (відсутність зв'язку з потребами є проявом бессми-сленності). Нам видається найбільш важливим цей останній, ціннісний аспект - зв'язок із споживанням. М. М. Бахтін визначав сенс як відповідь на будь-яке питання, але як тільки наші запитання обумовлені потребами, неважко виявити зв'язок сенсу з потребами людини: те, що не відповідає на наші
 9. III. Придбання і виробництво
    потреб виробництво зростає разом з множенням і посиленням потреб; і той порядок, в якому виникають і розвиваються різні виробництва, визначається відносною силою цих потреб. Само собою зрозуміло, що перші потреби втамувати голод і захиститися від холоду викликали перші види виробництва; але ще задовго до того, як всі тілесні потреби отримали більш-
 10. IV. Харчування
    потреби в їжі. По-перше, тому, що задоволення потреби саме по собі є елемент тих нормальних задоволень, які даються життям; а по-друге, тому, що воно побічно веде до повноти життя і до можливості виконувати всі обов'язки, що накладаються життям. § 212. Так як енергія, необхідна для роботи, залежить від гарного харчування, а це останнє - від хорошого травлення, то,
 11. Вартість робочої сили
    потреб працівника і членів його
 12. РЕЗЮМЕ
    потреби, побудова моделей робочих місць, професійний відбір кадрів і формування резерву. Розрахунок потреби в персоналі може проводитися за нормативами чисельності на 1 млн. руб. або шляхом експертного аналізу потреби в кадрах окремих підрозділів. Модель робочого місця містить формалізований опис ко-кількісних і якісних характеристик і включає 15 типових
 13. Програмні тези
    потреби, мотиви, установки, особистісні особливості, дії і вчинки, їх зворотний зв'язок. Матеріалістичні і постматеріалістичні потреби. - Політична поведінка в організованих і стихійних формах. Партійна ідентифікація. Особливості поведінки індивіда в натовпі. Екстремістський поведінку. - Політична участь і його види. Політична мобілізація. Оптимальні межі і моделі
 14. Підбір роботи під виконавця.
    потреби - потреба в успіху або визнання, по мірі їх задоволення зростають все більше. Тому рекомендується публічно хвалити когось за успішно виконану роботу. До публічної критиці зазвичай вдаються тоді, коли хочуть зробити даний приклад повчальним. При описі завдань для кожного співробітника в ході виконання завдання до уваги беруться, як правило, його сильні і слабкі сторони.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua