Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Повсякденне знання

Повсякденне знання - це стихійно складаються під впливом повсед

невной досвіду погляди людей на навколишню дійсність і на самих себе, які є підставою для їх практичної діяльності та поведінки.

Це знання, яке не отримало строгого концептуального, системно-логічного оформлення, що не вимагає для свого засвоєння та передачі спеціального навчання і що є загальним непрофесійним надбанням усіх членів сообщества41.

Повсякденне знання: -

засноване на життєвому досвіді та здоровому глузді; -

передбачає постановку яких-небудь пізнавальної завдань, які б йшли далі потреб повсякденної практики; -

обумовлено різними виробничими і політичними практиками, в яких бере участь суб'єкт; -

усвідомлено не в повному обсязі, і, як правило, неформалізованих; -

обумовлено соціальної, професійної, національної, вікової особливістю носія; -

навантажено моральними та естетичними нормами та ідеалами, релігійними віруваннями, які культивуються в даній культурі ; -

результати виражаються і закріплюються у виробничому досвіді і певних рецептурних правилах, системі інтелектуальних навичок;

- його трансляція передбачає особисте спілкування.

У структурі буденного знання зазвичай розрізняють практичне і духовно-практичне знання.

Практичне знання виникає і функціонує в контексті різних практик (обробіток землі, будівництво будинку, догляд за дитиною, виховання дітей, лікування хворих, управління механізмами, оперування інформацією і т.д.), в ході безпосередньої залученості людини в процес діяльності і ще невіддільне строго від навички та вміння. Це знання поставляє елементарні відомості про природу, а також про самих людей, умови їх життя, спілкуванні, соціальних зв'язках і т.д. Отримані на цій базі знання носять хоча і міцний, але хаотичний, розрізнений характер, представляючи собою простий набір відомостей, правил, і т.п. Це знання операционально і конструктивно. Воно говорить про те, як діяти в ході перетворення природи і соціальної реальності. Найчастіше - це неотрефлексірованной знання (ремісничі технології - виплавка булату, народна медицина тощо) Крім того, багато областей професійної діяльності (виноробство, кулінарія, музика тощо) припускають особисте спілкування, професійну тренування, результатом якої є сенсорні і розумові навички. Це знання закріплюється в системі нерефлексівному норм і стандартів, а не інтелектуальних навичок.

Необхідний інститут формування та передачі практичного знання - учнівство. Досвід вчителя повинен бути особистісно перероблений.

Духовно-практичне знання - це нормативне, ціннісно-світоглядне знання. Воно є результатом накопичення, обробки та розповсюдження соціального та пізнавального досвіду, даного в контексті людського світу і поза безпосередньо матеріального виробництва. Малюючи картину світу крізь призму інтересів і потреб людини, духовно-практичне знання говорить про те, як слід ставитися до світу, до інших людей, до самих себе.

Основні форми (і функції) духовно-практичного знання - нормування, цілепокладання і побудова ідеалів діяльності. Воно виражається в притчах, ритуальних діях, легендах, культових зображеннях. Критерієм його прийнятності є узгодженість із системою суспільних відносин.

Поряд з повсякденним знанням на ранніх етапах становлення цивілізації формується особливий вид знання - міфологічне знання.

!

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Повсякденне знання "
 1. Особливості науки як системи знань
  повсякденного пізнання: - Об'єкти науки не зводяться до об'єктів повсякденного досвіду; наука має предметну спрямованість. Предмет, предметна область - те, що саме вивчає дана наука чи наукова дисципліна, все те, на що спрямована думка дослідника, все, що може бути описано, сприйнято, названо, виражено в мишленіі47. У міру розвитку знань про об'єкт відкриваються нові його сторони і
 2. § 7. Що таке істина?
  Знання - уявлення про світ, ісбе або вивчається предмет - досконалим. Здійснений моє, тобто істинне знання або розширює внутрішній світ людини, або збільшує його можливості в зовнішньому світі. У першому випадку людина уподібнюється са
 3. 3.6.2. Від людських дій до громадської думки
  буденним діям, а до історичних. Історія складається не з усіх взагалі дій людей, а лише з тих, результатом яких є історичні, а не повсякденні події. Сукупність людських уявлень про суспільство, що спонукають людей до дій, що мають суспільне значення, французькі матеріалісти, як і взагалі всі просвітителі XVIII в., Іменували громадською думкою. Таким
 4. Мова науки
  повсякденний мову не здатний виходити за межі аналізу готівкової практики людини. Поняття та визначення науки повинні бути чіткими й однозначними на відміну від нечіткості і полісемантичності буденної мови. Мова науки відкриває можливості конструювання та оперування ідеалізованими моделями дійсності. Мова науки постійно розвивається. Мова сучасної науки істотно
 5. 28. Поняття і структура правосвідомості. Буденне, компетентне, професійне та наукове правосвідомість.
  Буденне (висловлює сприйняття конкретного правового явища і найбільш яскраво проявляється на індивідуальному і груповому рівнях), б) професійні (це правосвідомість юристів);-наукове (правосвідомість вчених і представників ВНЗ)-практичні (правосвідомість суддів , адвокатів, прокурорів і т.д.) Повсякденне - складається як результат того юридичного виховання, яке отримує людина -
 6. 1. Первісне суспільство: економічні відносини, влада, соціальні норми
  знання про первісному суспільстві, етапах і тенденціях його розвитку істотно збагатилося. «Якщо в 19-початку 20 століття історичне знання про суспільний розвиток охоплювало період приблизно в 3 тисячі років, а все, що було до цього визначалося як передісторія, то тепер, до кінця 20 століття, історія багатьох регіонів налічує 10-12 тисяч років, існує цілком достовірне знання про цей історичний
 7. I. Визначення філософії
  знання, що переходить за межі звичайного знання. У всіх різноманітних поглядах на філософію, після виключення з них разногласящіх елементів, залишається спільним визнання, що філософія є знання найвищої спільності. Це мовчазно визнається поділом філософії як цілої на Теологічну, Фізичну, Етичну і т. д. Бо те, що характеризує рід, видами якого є ці розділи,
 8. § 1. Що вивчає гносеологія?
  Знання, залишаючись частиною людських здібностей, не може не залежати від предваряющих гносеологию розділів, що займаються походженням людини, - антропології, яка, в свою чергу, вписана в загальну картину світу - онтологію. Таким чином, гносеологія виступає третьою за важливістю фундаментальним розділом філософії, що вивчають форми взаємовідносин між частиною і цілим. Ці форми називаються
 9. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  знання Юридична наука, література, освіта та ін Ще раз зазначу, що правова культура являє собою не просто сукупність правових і неправових інститутів, але їх якісний стан. Рівні правової культури: Індивідуальний - на рівні окремої особистості - знання законодавства, своїх суб'єктивних прав і обов'язків, вміння їх реалізувати і захистити Корпоративний - на рівні
 10. § 5. Чи є зв'язок між формами пізнання і видами знання?
  Знання не існує поза суб'єктом і, будучи поданням, стає причиною того чи іншого ставлення до дійсності. Знання може бути істинним, якщо воно адекватно відображає закономірно змінюється реальність, або хибним, якщо воно неадекватно. Абсолютного знання не буває, бо, належачи різним областям, одне і теж знання знаходить свою специфіку. Які ж галузі людської
 11. Контрольні питання для СРС 1.
  Знання і пізнання? 2. Як співвідносяться пізнання і практика? 3. Назвіть і охарактеризуйте основні підходи до проблеми пізнання. 4. Що таке істина? Критерії істини. 5. У чому полягає специфіка наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7. Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2.
 12. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Повсякденного, піднесеного і низького. Все це свідчить про те, що розвиток і вдосконалення естетичної свідомості людини має не лінійно-послідовний, а розгалужено-сіонтанний характер, який окреслює «ламану криву» руху індивідуальної свідомості людини до свого естетичної досконалості. Оскільки всяке свідомість у своєму русі до досконалості йде від нижчого до
 13. ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЇ
  буденній свідомості нию, взяти щось визнане, суб'єктивно подане і відправлятися від нього. Початок релігії по своєму загальному Содер ^ Анію є не що інше, як ще не розкрита поняття самої релігії, яке полягає в тому, що бог є абсолютна істина, істина всього і що тільки релігія є абсолютно істинне знання. Тому ми починаємо наш виклад з пізнання
 14. У марксизмі иррационалистическая філософія
  повсякденних уявлень. Природно, що для класичного раціоналізму і марксизму, наукова картина реальності була найбільш значима, ніж буденна свідомість, яке Маркс називав "збоченій формою" в якій висловлювалися дійсно існували збочення реальності. Це реально існуюча збочення дійсності Маркс називав "фікцією без фантазії, релігією вульгарного обивателя"
 15. II. Форми релігійної свідомості
  повсякденній мові також і тому, що ми позбавлені безпосереднього чуттєвого споглядання бога. Говорять і про підстави віри, але це вже зовсім не виправдано, бо, якщо я маю підставами, причому підставами об'єктивними, дійсними, то віра може бути доведена. Однак подібні підстави і самі можуть бути за своєю природою суб'єктивними, в цьому випадку я вважаю моє знання доведеним, а
 16. 1. Визначення угоди
  звичайних дій. Наприклад, надання грошей у борг тягне за собою виникнення у особи, яка дала в борг (позикодавця), права вимагати повернення позики, а у особи, яка взяла в борг (позичальника), - обов'язку повернути гроші або речі, взяті
 17. праксеологіческая теорія логіки
  знання має тільки одне призначення - призначення практичне, що будь-яке знання розвивається в орієнтації на практику і унормовано нею у своїх вищих принципах. Приймаючи цей загальний теза, ми входимо в область метафізики, від якої багато філософів хотіли б позбутися. Боротьба з метафізикою, однак, не може бути виправдана. Філософія - теоретична наука, її успіх полягає в пояснювальній і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua