Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006 - перейти до змісту підручника

6.1. Основні теоретичні підходи в соціальній роботі

Розглянуті раніше методологічні підходи допомагають пояснювати і розуміти сенс соціальних проблем, а також результативно діяти в практичній області. На цих підходах будуються моделі теоретичного обгрунтування соціальної роботи. Якщо практика є двигуном теорії, то теорія соціальної роботи представляє собою узагальнене систематичне знання про предмет, закономірності та принципи соціальної роботи як практичної діяльності у всіх її структурних формах, тому необхідно встановити, які ж сутнісні характеристики теоретичної діяльності в галузі соціальної роботи.

Процес становлення науки пов'язаний з зовнішньою і внутрішньою стороною її інституціоналізації. Зовнішня сформованість наукової дисципліни вказує на наявність умов, що забезпечують її визнання державою і суспільством. Внутрішня зрілість науки означає, що досягнутий досить високий рівень розвитку її загальної теорії, системи знання, загальновизнаний її об'єкт і предмет (42. С.4).

Слід виділити основні напрямки парадигмального поля соціальної роботи, уникаючи при цьому абсолютизації значення будь-який з його складових.

У вітчизняній літературі виділяють три групи теорій, в руслі яких соціальна робота отримує наукове обгрунтування (15. С.113; 80. С.60):

психолого- орієнтовані теорії (бихевиористская, гуманістична, екзистенційна та ін.) розглядають проблеми людини і суспільства як об'єкта і суб'єкта соціальної роботи на мікрорівні, з точки зору закономірностей розвитку особистості і малої групи, психологічного розвитку і статусу людини в суспільстві;

соціолого-орієнтовані теорії (соціально-радикальна, Маркс-стская, функціональна та ін.) аналізують соціальні проблеми на макрорівні, з точки зору закономірностей розвитку і структурування суспільства;

комплексні теорії орієнтують на цілісне бачення проблем людини і суспільства в соціально-екологічному середовищі.

Завдання

Повторіть матеріал розділу 4.1., Щоб повніше усвідомити сутність психолого-і соціолого-орієнтованих теорій.

В рамках комплексних теорій дослідник Н.А.Морозова вказує на комплексні теоретичні підходи, інтерпретують всі основні феномени соціальної роботи на сучасному рівні наукових вишукувань і практики і виступаючі як концептуальні рамки для побудови релевантних гіпотез (41) .

Перш за все це когнітивний підхід, який розглядає світ пізнання як основний фактор поведінки людини, а також моделі дійсності, які створює індивід, адаптуючись до соціуму, змінюючи його і змінюючись сам. Отже, адаптація тут розуміється не тільки як індивідуально-особистісна, але і як соціальна потреба.

Розумовий процес є актом діяльності, початковим моментом якого виступає проблемна ситуація. Вона обумовлює втягнення особистості в процес мислення, спрямований на вирішення певної задачі. Володіючи когнітивним підходом, яка має та соціологічні, і психологічні підстави, фахівець може вирішувати конфлікти, які виникають між індивідуальними і соціальними цілями і установками клієнта і викликають у нього внутрішньоособистісний дискомфорт, і навчати клієнтів знаходити механізми поведінки, адекватні конкретної соціальної ситуації.

Соціальному працівнику важливо визначити особливості мислення конкретного індивіда, установки, які направляють його дії, мотиви його вчинків. На цій основі фахівець здатний виявляти характер життєвої позиції клієнта, формувати його бажання змінитися, оптимізувати його діяльність у сфері управління своїм життям. У результаті людина знаходить здатність справлятися з емоційними і поведінковими проблемами шляхом вибору реалістичних цілей та відповідних способів їх досягнення.

У рамках когнітивної моделі спільно з клієнтом розробляються етапи осмислення проблеми, які сприятимуть у подальшому її дозволу. Насамперед це допомога клієнту в усвідомленні ситуації як проблемної, дискримінуючої його особу; потім слід виявлення когнітивного стилю клієнта, що впливає на його саморозуміння і повсякденну поведінку; наступним етапом виступає навчання принципам взаємовідносин, які повинні бути обумовлені уявленням людини про світ; нарешті, це обгрунтування способів, за допомогою яких може відбутися зміна ситуації і самого клієнта (80. С.73-78).

Наступним комплексним теоретичним підходом є рольової-комунікативний підхід, згідно з яким людина формує уявлення про своєї соціальної ролі, відтворюючи у свідомості і дії комунікативні моделі, характерні для даного суспільства. При цьому він використовує засоби комунікації в різних ситуаціях спілкування, враховуючи минулий досвід, відповідно до особистісними особливостями і сформованими у нього уявленнями про життєві ролях. Цей підхід, заснований на психологічних та соціологічних теоріях Я. Морено, Ч.Кули, І.Гофман та інших, дозволяє виявити комунікативний потенціал особистості й ті зразки дій і поведінки, яким людина слід в процесі виконання соціальних ролей.

У соціальній роботі фахівець повинен виявити моделі поведінки, відтворювані клієнтом, методи їх освоєння та умови реалізації, індивідуальний стиль спілкування, заснований на інтерпретації людиною тієї чи іншої соціальної ролі.

Це дозволяє визначити відхилення від слідування клієнта певним ролям в конкретних соціальних ситуаціях, причини метушні-кающих на цьому грунті внутрішньоособистісних, міжособистісних та інших конфліктів, які він не в змозі самостійно вирішити. Відповідно, виникає необхідність розробки моделі допомоги, оптимальною в даній ситуації і для даного клієнта.

На основі застосування рольової-комунікативного підходу клієнт здобуває можливість розширити рольовий репертуар і вибирати при вирішенні наступних кризових і конфліктних ситуацій успішні стратегії поведінки. Даний підхід використовується і в групових видах соціальної роботи, при організації групової дискусії, ситуативно-рольової гри, в груповий поведінкової терапії і т. д.

Далі слід розглянути соціально-конструкціоністскій підхід, який замість загальноприйнятої дихотомії суб'єкта та об'єкта розглядає тріаду «індивідуальний суб'єкт - соціальний суб'єкт - природний і соціальний об'єкт». Її елементи об'єднані стійкої комунікативної зв'язком за допомогою символів мови як елементів соціальної практики, причому суспільство як соціальний суб'єкт опосередковує ставлення індивіда до третього запису - природному або соціальному об'єкту. Знання про світ формується у людини шляхом пізнання подібних конструкцій на основі дискурсу, в тому числі як історично сформованих відносин членів соціуму. Взаємовплив елементів конструкцій один на одного формує соціальний досвід індивіда. Проте слід мати на увазі, що на основі інтерпретації досвіду конкретним індивідом складаються не тільки позитивно, а й негативно впливають конструкції як в соціальній сфері, так і в області міжособистісних відносин і внутриличностной ментальної середовища.

Цей підхід в соціальній роботі дає можливість вивчити типи взаємних відносин компонентів конструкції, їх зміни під впливом, наприклад, конфлікту, і закріпити у свідомості і діях індивідуального суб'єкта конструкції позитивного плану, сприятливо впливають на розвиток його особистості . Одночасно фахівець перешкоджає поширенню зразків відносин і власних дій клієнта, що мають негативний вплив на його самовизначення в соціумі. Досягають цього шляхом лінгвістичної комунікації з клієнтом і в ході спільної діяльності з вирішення його проблеми.

Наступним є соціально-педагогічний підхід, який оцінює вплив соціальних інститутів на людину через призму процесів педагогічної корекції суспільства та підвищення соціального здоров'я. Він забезпечує погляд на особистість з точки зору її соціалізації та ресоціалізації, що особливо важливо в епоху соціальних змін. Головним положенням тут є педагогізація навколишнього середовища - забезпечення позитивного і компенсація негативного впливу факторів середовища на людину шляхом створення альтернативних соціальних інститутів, до яких належить і інститут соціальної роботи.

Педагогічне утримання соціальної роботи включає в себе соціальне научение клієнта умінням і прийомам самодопомоги; соціальне воспитани, з метою вироблення їм необхідних у даному суспільстві якостей; самовиховання для досягнення більш продуктивного соціальної поведінки; формування у особистості гуманістичних цінностей , соціальних почуттів, сприяють навчанню, праці, спілкування і т.д. Для цього в рамках даного підходу використовуються методи формування індивідуального і групового свідомості, способу дії в різних підсистемах суспільства, соціальної перспективи; включення особистості в колективну діяльність; закріплення позитивного досвіду трудової, громадської, дозвільної та іншої діяльності (49. С.73). Впроваджуючи методи освіти, виховання та соціалізації в процеси соціальної роботи, можна забезпечити адаптацію людини в середовищі, корекцію її поведінки, здійснити його реабілітацію.

Наступний теоретичний комплексний підхід - евохомологіческій - спирається на теорію раціонального оздоровлення життєдіяльності особистості (евохомологію) фінського вченого А. Ван. Вона являє собою наукову систему глобальної перебудови способу життя людини шляхом саморозвитку і самовиховання без зовнішнього примусу. Пропонується комплекс засобів і прийомів соціального оздоровлення, які застосовуються тільки на основі бажання самих людей змінити свій спосіб життя. Організація творчої життєдіяльності включає оптимальну організацію праці та відпочинку, моральне виховання, активний режим життя, відмова від шкідливих звичок і т.д.

Здоровий спосіб життя, який являє собою комплекс заходів щодо розумної організації системи життєдіяльності людей, щодо особистості виступає як стиль життя, здатний забезпечити відновлення, збереження і поліпшення здоров'я. Формування цього стилю життя у клієнта - важливе завдання спеціаліста. Критеріями здорового способу життя є: перспективність способу життя;

ритмічність (наявність тимчасового режиму життєдіяльності); визначеність способу життя (наявність конкретних програм життєдіяльності);

врівноваженість способу життя (оптимальне співвідношення позитивно і негативно сприймаються складових життєдіяльності);

тренування (підвищення функціональної готовності до необхідних видами діяльності);

встановлення позитивних взаємин з людьми.

Даний підхід дозволяє виявити передумови організації соціального порядку, що кореняться в потребах індивіда до самовдосконалення.

Вітально-орієнтований підхід, розроблений російським вченим С.І.Грігорьевим і представлений концепцією життєвих сил людини, індивідуальної та соціальної суб'єктивності (12) дозволяє сприймати соціальне життя в русі і розвитку, як процес її безперервного відтворення через діяльну існування індивіда, здійснення їм суб'єктної ролі в соціокультурному та екологічному просторах.

Життєві сили виступають у вигляді здібності людини як біопсихосоціального істоти ефективно здійснювати свою життєдіяльність у різних сферах суспільства. Вони органічно пов'язують індивідуальну та соціальну суб'єктивність людини і життєвий простір її буття.

Індивідуальна суб'єктивність вказує на можливості особистості власними коштами задовольняти і розвивати свої потреби.

Соціальна суб'єктивність підкреслює значення інститутів і організацій суспільства у вирішенні проблем людини. Соціальні відносини в даній концепції виступають як інтеракції людей з різним набором життєвих сил - біологічних, психічних, духовних, власне соціальних, і специфічними механізмами функціонування і розвитку їх потенціалів, які обумовлюють можливості всебічного вдосконалення індивідуального та суспільного життя.

Центральна ланка цього системного по своїй суті підходу - чоло-векоцентрізм буття. Одночасно сама людина несе відповідальність за досягнення і збереження соціоприродним гармонії, керуючи її динамікою на основі інтелектуального і евристичного багатства людства. Даний підхід робить можливим осмислення духовних і матеріальних можливостей, якими володіє клієнт, та умов їх використання при розробці стратегій підтримки життєвих сил людини.

Останнім теоретичним комплексним підходом є системно-екологічний підхід, пов'язаний з синергетикою і екоантропоцентрізмом. Він являє соціум як екологічне середовище життєдіяльності особистості, у якій розвиток людини підтримується через його зміну.

Життєве середовище людини включає чотири аспекти виміру: природний, пов'язаний з станом води, повітря, рослинного і тваринного світу; штучно створений, який вказує на рівень розвитку технологічної цивілізації; інформаційний, що оцінює розвиток комунікаційних мереж; соціоантропологіческій, характеризує самопочуття інших людей, з їх образом і стилем життя (19). Всі ці взаємодіючі між собою системи складають безпосереднє оточення індивіда.

 Збереження життєдіяльності людини можливе шляхом максимально дбайливого ставлення як до власної природі, так і до соціально-екологічному середовищі. Даний підхід на основі поняття «модель життя» розглядає адаптацію до різноманітних умов середовища людей як системно- організованих суб'єктів життєдіяльності. Будучи життєвими системами, вони намагаються підтримувати рівновагу зі своїм оточенням. Порушення адаптивного рівноваги призводить до виникнення різних соціальних, психологічних, екологічних та інших проблем. 

 На основі вивчення взаємодій людини із зовнішнім середовищем та іншими людьми виявляється можливість особистісної та соціального захисту, підтримки дезадаптованих груп населення. У соціальну роботу активно впроваджуються принципи системно-екологічного підходу: цінність особистості, посилення адаптивних здібностей людини, цілісність соціуму, компроміс між людиною і середовищем її проживання, звернення до сенсу соціальних дій. 

 Всі вищевказані теоретичні підходи органічно «вписуються» в мультітеоретіческій по своїх підставах, інтегральний методологічний підхід до пізнання світу в руслі теорії соціальних змін (рис.8). 

 Теоретичні 

 Рис. 8. Взаємозв'язок інтегрального методологічного підходу з теоретичними 

 підходами соціальної роботи 

 Інтегральний підхід синтезує методологічні підходи з точки зору об'єктивної і суб'єктивної реальності. Він служить методологічною базою для комплексних теорій, які націлюються як у сукупності, так і окремо на створення конкретних моделей соціальної роботи. Насамперед, підхід дозволяє розробляти і реалізовувати на практиці в мінливому суспільстві індивідуальні моделі надання допомоги клієнту на основі окремих теоретичних парадигм. Водночас інтегральний підхід орієнтує на синтез різних концепцій і формування на їх основі теорії соціальної роботи на метатеоретіческіе, загальнонауковому ічастнонаучнимі рівні. Це дозволяє створювати комплексні напрямки соціальної роботи як изменяющей і трансформирующей діяльності. 

 Завдання 

 Коротко охарактеризуйте сутність інтегрального методологічного підходу в теорії соціальної роботи. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.1. Основні теоретичні підходи в соціальній роботі"
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    основний процес соціально-економічної та політичної історії Русі XI-XII ст. зазначав В. Г. Алексєєв. Протягом тривалого часу ведеться дискусія про те, чи було держава верховним власником землі. Видається, що ця конструкція може бути лише умоглядною. У сучасній історіографії знову привернуто увагу до питання про централізацію, причому на даному етапі більш
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
    основна увага зосереджена на діяльності і ролі громади XVIII-XIX ст., рідше - другої половини XVII в., коли закрепостнітельное законодавство вже сформувалося. Само кріпацтво в більшості робіт розглядалося як символ відсталості і реакції на всьому протязі існування. Необхідне подальше дослідження цих питань як з правової, так і з економічної та побутової точок
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    основні ознаки протогородскіх центрів у слов'ян і германців, звертаючи увагу на неаграрних характер поселення, наявність ремісничих майстерень, предметів розкоші і озброєння, імпортних речей, торгового інвентарю, можливий багатоетнічне склад населення. У східнослов'янських землях такими протомістами були в VII і, головним чином, у VIII ст. городища Пастирське на р. Тясмин, Доб-ріновское -
 4. 1. Національний характер
    основну природу його: вони виникають як зворотний бік позитивних якостей або як перекручення їх ». (Н.О. Лоський). Важливо відзначити, що російські люди в стані енергійно й ефективно боротися зі своїми недоліками, про що є чудові свідоцтва в російській історії. Можна у зв'язку з цим згадати ліквідацію недоліків у судовій області в ході судової реформи 1860-х рр.., Так що в
 5. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
    основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства. Революційний терор, до того ж, давав можливість уряду широко використовувати репресивні заходи і сприяв ідейно-моральному обгрунтуванню реакції. Відразу ж треба підкреслити, що і уряд не виявляло мудрості, використовуючи свій каральний апарат не тільки проти
 6. 1.Економіка і соціальна структура
    основних капіталів, так і робочої сили. Концентрація робітників у Росії до початку XX століття досягла таких масштабів, що з нею не могла змагатися жодна інша країна в світі. У 1903 році на великих підприємствах з кількістю робітників понад 500 осіб (таких підприємств тоді було 4% від загального числа підприємств у країні) працювало 48,7% всіх робітників Росії. Однак, в Росії існувала концентрація двох
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
 8. 1.Сущность і уроки НЕПу
    основне завдання бачили в зборі сільськогосподарського податку та виконанні різних розпоряджень вищих органів. Що ж стосується допомоги селянам у підйомі господарства, організації господарського і культурного будівництва на селі, то ці завдання їх хвилювали набагато менше. У той же час місцеві органи влади прагнули контролювати всю сільську життя. Пожвавити після війни громада
 9. 5. Оточення І. В. Сталіна
    основному складу його залишався стабільним. В.І. Ленін і його соратники відрізнялися високим інтелектуальним рівнем: серед них були професійні юристи, економісти, публіцисти. Виняток, мабуть, складали І.В. Сталін і М.І. Калінін, хоча кожен з них мав досвід революційної боротьби. У 1921 р. середній вік членів і кандидатів Політбюро становив 40 років. До речі, наймолодшими в Політбюро
 10. 2. Проблеми науки і культури
    основному «шістдесятники», розчаровані в настільки швидкій зміні «відлиги» брежнєвських похолоданням, і те нове покоління, яке прийшло в мистецтво в 1970-початку 1980 років. Багато з них стали дисидентами. Що це таке? У Постанові ЦК КПРС про пильність, прийнятому в 1977 році, дисидентство визначається як «шкідливе протягом, порочить радянський державний лад». Таким чином,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua