Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери

Оцінка річного збитку, що завдається викидами забруднень в атмосферу У, визначаться за формулою

руб

(3.2)

У = у-8-F - M

рік де У - оцінка збитку;

Y - константа, що визначає вартість умовної тонни викидів, руб. / усл.т.;

5 - показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різного типу;

f - поправка, що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері;

M наведена маса річного викиду забруднень із джерела, усл.т / рік.

Якщо зона активного забруднення розташовується на території одного типу, показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря визначається відповідно до дод. 5.

Якщо зона активного забруднення (ЗАЗ) неодноразово і розташована над територіями різних типів, то значення 5 визначається за формулою 1 t

8 = 5ЗАЗ = ^ Z S.5J = Z-5J, (3.3)

^ ЗАЗ J ^ ЗАЗ

S

де & ЗАЗ - загальна площа ЗАЗ;

SJ - площа j-ої частини ЗАЗ;

5 J - відповідає j-му типу території, (дод. 5);

J - тип території (J = 1, 2,3, ..., К).

Зона активного забруднення для кожного джерела, збиток від викиду якого підлягає оцінці, визначається наступним чином.

Для організованих джерел (труб) при їх висоті А <10 м ЗАЗ являє собою коло з центром в точці розташування джерела і з радіусом 50 ^ А; при висоті А> 10 м. ЗАЗ являє собою кільце , укладену між колами з радіусами:

RВТ = 2фА; R? Т = 20фА,

де h - висота джерела, м;

ф - безрозмірна поправка з підйому факела викидів в атмосфері, що визначається за формулою

, AT

Ф = 1 + - (3'4)

де AT - середньорічне значення різниці температур в гирлі джерела (труби) і в навколишній атмосфері на рівні гирла, 0С.

Якщо частотна троянда вітрів різко відрізняється від кругової, слід замінювати кругову зовнішню і внутрішню кордону ЗАЗ кордонами, деформованих-

Г, всередині. г) зовнішнє.

Ванними відповідно до розою вітрів, множачи R3A3 і R3A3 на два

множника: на число румбів в розі вітрів і на відносну частоту (у частках одиниць) напрямку вітру по кожному румбу.

Для ЗАЗ автомагістралей всіх типів приймається територія (смуга) шириною 200 м, центральна вісь якої збігається з центральною віссю автомагістралі.

Для низьких неорганізованих джерел (складів, вентиляторів, вікон промислових будівель, кар'єрів, будівель тощо) приймається ЗАЗ, що представляє собою територію всередині замкнутої кривої, проведеної навколо джерела так, що відстань від будь-якої точки цієї кривої до найближчої точки кордону неорганізованого джерела (до його контуру) дорівнює 1 км. Для високих неорганізованих джерел (терикони та ін.) висота приймається 20h.

Значення поправки, що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері, залежить від типу забруднень (гази, аерозолі тощо), виду забруднювачів,

кліматичних умов, а також від ДГ і h. У деяких випадках f можна визначити відповідно до дод. 6.

Величину f можна розраховувати також за формулами -

для газоподібних домішок і легких дрібнодисперсних часток з дуже малою швидкістю осідання (менше 1 см / с)

100 4

f = fx =, (3.5)

100 + ф - h 1 + U

де h - геометрична висота гирла джерела по відношенню до середнього рівня ЗАЗ, м;

f - поправка на теплової підйом факела викиду в атмосфері, визначається за формулою (3.4);

U-середньорічне значення модуля швидкості вітру на рівні флюгера, м / с.

У тих випадках, коли значення U невідомо, воно приймається рівним 3

м / с.; -

Для частинок, що осідають зі швидкістю від 1 до 20 см / с:

252

f = f2 =

100 4

; (3.6)

Д / 60 + ф - h 1 + U

- для частинок, що осідають зі швидкістю понад 20 см / с незалежно від h , ф,

ДГ,

f = f = f2 = 10

Якщо розподіл маси річного викиду частинок (пилу, золи, рідких аерозолів і т.п.) по фракціях залежно від швидкості осідання частинок невідомо, то приймається (при викиді частинок після їх проходження через

фільтри): f = якщо коефіцієнт очищення (уловлювання) n ^ 90%; f = f2,

якщо 70% <п <90%; f = f3 = 10, якщо п <70%.

При викиді частинок одночасно з парами води або при викиді інших речовин, що супроводжується швидкою конденсацією, приймається f = f3 = 10; при викиді аерозолів транспортними засобами приймається також f = f3 = 10. При спалюванні рідких і газоподібних палив, що не супроводжується швидкою конденсацією частинок (відсутність одночасного викиду парів), значення f визначається за формулою (3.6).

Якщо значення f для різних типів домішок (газів і аерозолів), що викидаються одним джерелом, виявляються різними, то необхідно спочатку розраховувати збиток по кожному типу домішок, а потім шляхом складання отримати сумарний збиток.

Якщо викид домішок здійснюється об'ємними джерелами (терикони і т.п.) і значення f визначається за формулами (3.5) і (3.6), в якості h слід брати висоту по осі центру ваги джерела (або центру галузі освіти викидів) щодо середнього рівня ЗАЗ.

Значення приведеної маси річного викиду забруднень в атмосферу з джерела визначається за формулою т

рік

(3.7)

M =? Am

i = 1 де mi - маса річного викиду домішки i-го виду в атмосферу; A {- показник відносної агресивності домішки i-го виду, усл.т / т

(деякі значення Ai наведені в прил.7); i - вид домішки (i = 1,2,3, ... n). Значення Ai визначається за формулою

A = а - d - I, (3.8)

iii

де ai - показник відносної небезпеки присутності домішки в повітрі, вдихуваному людиною.

Чисельне значення ai визначається за формулою: 60 МГ

м

ПДКсутсо - ГДК

Р. З. СО

(3.9)

\

\

А =

ПДКсут. - ГДК

Р.З.

ПДКСУТ - ПДКрз

СУТ СО середньодобова гранично допустима концентрація

3.

Де ГДК

окису вуглецю (СО) в атмосферному повітрі населених місць, що дорівнює 3 мг / м

ПДКрЗСО - гранично допустиме Середньозмінний (разове) значення концентрації СО в повітрі робочої зони, рівне 20 мг / м;

ПДКСУТ - середньодобова гранично допустима концентрація i-й домішки в атмосферному повітрі;

ПДКр З - гранично допустиме значення середньої за робочу зміну (разове) концентрації i-й домішки в повітрі робочої зони.

Якщо в списках ГДК відсутній ПДКСУТ для тієї чи іншої домішки, то допускається використовувати затверджене (разове) значення ГДК для атмо-

254

сферного повітря населених місць, а за відсутності і цього значення можна приймати гігієнічні дані за погодженням з головним санітарно-епідеміологічним управління Росії або МОЗ РФ.

Якщо відсутній затверджене значення ПДКр 3, допускається використання затвердженого значення «орієнтовного безпечного рівня впливу» у повітрі робочої зони для даної домішки, а при відсутності і цього значення приймається величина, значення якої встановлюється за наявними технологічними даними і узгоджується з ГСЕУ Росії або МОЗ РФ.

Значення поправки d, що враховує ймовірність накопичення вихідної

домішки або вторинних забруднювачів у компонентах навколишнього середовища і в ланцюгах харчування, а також проникнення в організм людини неінгаляційний шляхом, приймається рівним :

5 - для токсичних металів і їх оксидів (ванадій, марганець, кобальт, нікель, хром, цинк, миш'як, срібло, кадмій, сурма олово, платина, ртуть, свинець, уран);

2 - для інших металів і їх оксидо (натрій, магній, калій, кальцій, залізо, стронцій, молібден, барій, вольфрам, вісмут, кремній, берилій), а також для поліциклічних ароматичних вуглеводнів, в тому числі 3, 4 - бенз (а) пірену; 1

- для всіх інших викидаються в атмосферу забруднювачів (для газів, кислот і лугів в аерозолях та ін.)

Значення поправки l., Приймається рівним: 2

- для викидаються (і випаровуються) в атмосферне повітря легко-диссоциирующих кислот і лугів (фтористий водень, соляна і сірчана кислоти тощо), для молекулярних фтору і хлору;

1,5 - для сірчистого газу, оксидів азоту, сірководню, сірковуглецю, озону, добре розчинних неорганічних сполук фтору;

1,2 - для органічних пилів, що не містять поліциклічних ароматичних вуглеводнів та інших небезпечних сполук (деревного пилу тощо), нетоксичних металів і їх оксидів (натрій, магній, калій, кальцій, залізо, стронцій, молібден, барій, вольфрам, вісмут), а також для реактивної органіки (наприклад, альдегідів), для аміаку, неорганічних сполук кремнію, погано розчинних сполук фтору; 1

- для інших сполук і домішок (окис вуглецю, легких вуглеводнів, ПАУ, токсичні метали та їх оксиди і т.п.).

У ряді випадків у формулу (3.8) для визначення A вводять два додаткові множника: поправка X i на ймовірність вторинного закидання домішок

в атмосферу після їх осідання на поверхнях (для пилів) і поправка в i на

ймовірність утворення з вихідних домішок, викинутих в атмосферу, інших (вторинних) забруднювачів, більш небезпечних, ніж вихідні (для легких вуглеводнів).

Значення поправки X i приймається рівним:

1,2 - для твердих аерозолів (пилу), що викидаються на територіях із середньорічною кількістю опадів менше 400 мм на рік;

1 - для твердих аерозолів, що викидаються на інших територіях, а також для всіх домішок незалежно від місця викиду.

Значення поправки в i приймається рівним:

5 - для містяться в парах бензинів і інших палив нетоксичних летючих вуглеводнів (низькомолекулярні парафіни і алефіни, що мають значення d <3) при їх надходженні в атмосферу південніше 450; 2

- при їх надходженні в атмосферу північніше 450 с.ш.;

1 - для інших речовин.

При оцінці збитку за формулою (3.2) необхідно враховувати всі викидаються речовини, включаючи микропримеси. Ігнорування наявності будь-якого

256

домішки у складі викидів призведе до заниження збитку, а отже, до зниження і ефекту від проведення природоохоронних заходів.

Визначення збитків від викиду пилу слід проводити на основі повної кількісного аналізу складу викидаються пилів, включаючи токсичні і канцерогенні микропримеси.

При визначенні значення слід враховувати перспективу збільшення щільності населення в ЗАЗ та інші характеристики ЗАЗ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 2. 3.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  Природне середовище у функціонуванні економіки відіграє роль первинного чинника, виступаючи як сфера життєдіяльності в цілому, першоджерело всіх ресурсів і як один з важливих факторів економічного зростання. В даний час роль природних факторів набуває особливого значення у зв'язку з гігантським ростом ресурсоспоживання і виснаженням природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища. Споживання
 3. 2. Правові екологічні вимоги
  Охорона навколишнього середовища від негативних впливів людської діяльності та досягнення порядку раціонального природокористування забезпечується шляхом встановлення у законодавстві правових екологічних вимог до поведінки суб'єктів права, застосуванню правових механізмів і процедур, за допомогою яких такі вимоги реалізуються , покладання прав і обов'язків на природокористувачів,
 4. Еколого-економічні терміни при вивченні курсу «Природокористування»
  1 Автотрофне ЛЮДСТВА - можливість отримання людьми їжі і енергії за рахунок енергії Сонця та її похідних видів (вітру, води, біомаси і т. д.) аналогічно тому, як відбувається утилізація розсіяною енергії рослинами (автотрофами). Ввівши цей термін у науковий обіг (1937 р.), В.І. Вернадський мав на увазі одне з основних умов формування людьми ноосфери. АДАПТАЦІЯ -
 5. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
    Одним із способів підвищення раціонального використання природних ресурсів та зниження забруднення середовища є організація упорядкованого складування промислових відходів. Оптимальність параметрів накопичувачів промислових відходів доцільно визначати методом порівняльної економічної ефективності за сукупними витратами, відповідно до якого, крім капітальних вкладень і
 6. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
    У повітряному середовищі населених місць завжди присутні кілька забруднюючих речовин, тому в реальній дійсності відбувається комплексний вплив цих речовин на організм людини. Отже, питомі показники повинні вказуватися з сумарним забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і
 7. 1.3. Показники ефективності природокористування і охорони природи
    Відповідно до Закону Російської Федерації «Про охорону навколишнього середовища» промислове або інше підприємство несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо раціонального використання природних ресурсів з урахуванням законів природи, відновлення та охорони земель, атмосферного повітря, вод, надр, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів, а також відшкодовує збитки, завдані
 8. 1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
    Для забезпечення екологічної рівноваги, для запобігання негативних наслідків антропогенного впливу, для відновлення та відтворення компонентів довкілля, для зниження завданої їй шкоди необхідний комплекс природоохоронних заходів, що вимагають значно-го обсягу витрат на їх реалізацію. Частина проведених заходів, пов'язаних з виробничою діяльністю,
 9. 2. Революція 1905-1907 рр..
    Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 10. 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
    Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції є одним з видів недобросовісної конкуренції. Тому цього виду правопорушень властиві всі ті ознаки, які властиві недобросовісної конкуренції в цілому. Разом з тим неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання характеризується певними особливостями, що відрізняють його
© 2014-2022  ibib.ltd.ua