Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ВИДОВА КАТЕГОРІЯ

Об'єктивно-суб'єктивної видовий категорією виховання, яка витікає з родового поняття виховання як об'єктивного суспільного феномена, є педагогічна діяльність. На відміну від родового поняття «виховання», об'єктивно породжується в соціумі рухом суспільних відносин між поколіннями, видове поняття «виховання як педагогічна діяльність, цілеспрямований вплив і взаємодія», визначається людською свідомістю, його суб'єктивністю і свавіллям. Чим більше виховне, людська свідомість в процесі взаємодії з підростаючим поколінням враховує у своєму мисленні і діяльності вимоги об'єктивних процесів виховання, стану економіки, політики, культури, форм свідомості, тим більше в ньому об'єктивності і надії на успіх у справі виховання дітей. І навпаки, чим далі виховне, педагогічне свідомість і діяльність відходять від об'єктивних реальних життєво-виховних процесів, не враховують їх вимог, тим менше у нього шансів домогтися успіху в становленні дитячої особистості, здатної адаптуватися до навколишнього світу та інтегруватися в соціум.

Сутність. Виховання як педагогічна діяльність являє собою те об'єктивно-суб'єктивне суспільне явище,: яке називають вихованням у вузькому сенсі слова. Воно являє собою свідоме, на основі наукових даних, цілеспрямоване, систематично і планомірно організований вплив на дітей, взаємодія з ними, яке повинно привести до Заздалегідь передбачуваному результату, відповідальному соціальному замовленню, вираженого у формі мети створення особи. Оскільки призначення педагогічної діяльності очевидно (воно - в здійсненні свідомої суспільної функції виховання дітей), то в цій рубриці більш розумно говорити про її цілі.

Мета педагогічної діяльності. Цілі педагогічної діяльності можна поділити на внутрішні, індивідуально-особистісні та зовнішні, що забезпечують дитині можливість входження в суспільні відносини.

У самій загальній, абстрактній, ідеальній формі внутрішня мета педагогічної діяльності як свідомого цілеспрямованого впливу на дитини полягає в тому, щоб поступово перетворити його з істоти, керованого ззовні зовнішніми впливами, конформізірующімі впливами, в моральну, самостоящую особистість, сознающую свої права і обов'язки, самоврядну зсередини. Внутрішня завдання і мета виховання як педагогічної діяльності в тому, щоб розвинути в дитині духовно-моральні початку, привести зростаючу особистість у відповідність і гармонію у відносинах з самою собою, а також з природою і суспільством. Зовнішня ж мета виховання як суб'ектівірованной педагогічної діяльності виходить із науково певної необхідності розвитку всіх сутнісних сил індивіда, позво-- ляющих йому досить легко інтегруватися в суспільне життя, на основі загальної і спеціальної освіти (або життєвого досвіду), пануючої моралі і права. Мова йде про те, щоб забезпечити дітям можливість реального включення в трудову, соціальну, культурну, творчу та іншу суспільно корисну діяльність. Звичайно, очевидно і те, що існують неоднозначні системи та можливості реалізації виховання як педагогічної діяльності для окремих груп і верств, представляю щих різні страти соціально-розшарованого суспільства.

Зміст. Виховання як цілеспрямована педагогічна Діяльність нерідко наповнюється особливо змістовно-спрямованими педагогічними уявленнями, що відображають інтереси. Різних соціальних верств суспільства. Разом з тим, незважаючи на соціально-різні підходи до змісту виховання і навчання дітей, у змісті педагогічної діяльності є щось спільне і обов'язково-необхідне, чим повинен володіти кожен педагог, незалежно від виконуваного їм соціального замовлення. У першу чергу мова йде про оволодіння педагогами загальною культурою, науковими знаннями, практично необхідними вміннями, навичками взаємодії людини з людиною. У другу чергу, за рахунком, але не за значущістю, необхідно сказати про володіння педагогом власне педагогічної культурою і методикою.

За відсутності професійних знань, умінь і навичок неможливо вирішити завдання підготовки підростаючого покоління до життя.

Механізми і форми прояву. Що стосується механізмів здійснення та дієвості педагогічної діяльності, то вони теж, як і виховання в цілому, грунтуються на трьох китах: діяльності, відносинах і спілкуванні. Однак у тому й полягає суть педагогічної науки, що вона, виходячи з ідеї необхідності різноманітності виховує діяльності дітей, з особливостей їх віку та особистості, у відносинах і спілкуванні розробляє доцільну,, провідну до досягнення мети систему методів організації дитячого життя, взаємодії та впливу на вихованців, способів і прийомів спільної з педагогом навчальної роботи. До методів, як зовнішнім механізмам реалізації педагогічної мети, долучаються педагогом внутрішні і додаткові механізми-стимули. Йдеться, наприклад, про використання прагнення дитини до творчого самовияву і самоствердження, а також самолюбства, честолюбства, бажання добитися успіху і отримати задоволення. До цих внутрішнім стимулам примикають, з'єднуються з ними такі зовнішні механізми-стимули педагогічного впливу, як заохочення, вимога та ін

Критерії ефективності та дієвості виховання як педагогічної діяльності. Ці критерії також можуть бути внутрішніми і зовнішніми. До внутрішніх відноситься володіння вихованцем духовно-моральної свободою, особистісністю і відповідальністю; розвиненою свідомістю необхідності морального і цивільно-правової поведінки. До зовнішніх - гармонійне входження в систему суспільного життя, тобто в сімейні стосунки, у виробничу діяльність, в освітні установи, в суспільно-державні структури, а також. Прилучення до основних форм суспільної свідомості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ВИДОВА КАТЕГОРІЯ "
 1. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 2. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 4. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 5. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 6. Загальна характеристика
  педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 7. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 8. Теми для рефератів 1.
  Діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 9. Практична значимість знання педагогічних криміногенних факторів
  педагогічні чинники, властиві суспільству і що роблять вплив на життя і дієвість права, істотно позначаються і на правовій сформованості особи всіх громадян, їх законослухняному або протиправне поведінку. З матеріалів цієї глави видно, що вони знаходяться і в числі криміногенних причин рівня злочинності в країні і вчинення злочинів. Можна стверджувати, що злочинність -
 10. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  педагогічних завдань, вказуються передумови вирішення педагогічних завдань. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Окремо даний розділ не виділено. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Навчання визначається як цілеспрямований процес керованого пізнання навколишнього світу і освоєння способів діяльності в результаті взаємодії учня з учителем.
 11. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 12. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 13. Основні завдання юридичної педагогіки
  педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної
 14. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 15. Професійна (виробнича) педагогіка
  педагогічна діяльність. У багатьох зарубіжних країнах педагогіку дорослих називають андрогогіки. Професійна (виробнича) педагогіка вивчає педагогічні аспекти та закономірності формування і розвитку виробничих колективів, навчання і виховання співробітників підприємства, організації, установи, переорієнтації їх на нові засоби виробництва і професійної
 16. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ і роздумів
  педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка
 17. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічних чинників в ній. 2. Що таке педагогічна функція управління і які її цілі та завдання? 3. Перерахуйте педагогічні принципи управління і дайте їм коротку характеристику. 4. Дайте характеристику організаційно-педагогічним факторам і тій роботі, яка покликана зміцнювати організаційний порядок у правоохоронному органі. 5. У чому полягають
 18. 4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
  педагогічних завдань і здійснювані педагогічними засобами, методами і прийомами. До таких дій належать: - педагогічне спостереження; - педагогічне вивчення людини (складання «педагогічного портрета» в єдності його основних характеристик - вихованості, освіченості, розвитку та навчання ™) та групи; - педагогічний аналіз; - педагогічне
 19. Спеціаліст
    педагогічний вплив на своїх підопічних, підлеглих, колег і т.д. Педагогічні аспекти є в діяльності всіх категорій працівників і фахівців, бо вона зіштовхує їх з педагогічними реаліями життя суспільства і громадян (наприклад, з їх освіченістю, правової вихованістю і т.д.), інших працівників, спонукає їх так чи інакше враховувати цей факт і оголює власні
 20. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    педагогічної системи та процесу, але має і свою специфіку (рис. 8.2). Рис. 8.2. Структура педагогічного процесу (О - навчання. В - виховання) До особливостей юридико-педагогічного освітнього процесу відносяться: а) поєднання широких освітніх і виховних цілей з завданнями професійної підготовки фахівців конкретної кваліфікації
© 2014-2022  ibib.ltd.ua