Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

КАТЕГОРІЇ САМОРОЗВИТОК І САМОСТАНОВЛЕНИЯ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

На відміну від родового поняття виховання як суспільного явища найважливіше видове поняття виховання - об'єктивно-суб'єктивний процес саморозвитку і самостановления дитячої особистості в системі організованих і стихійних взаємодій і відносин. Мова йде не про самовиховання, хоча воно може тут бути присутнім, а про природну суб'єктної активності індивіда, рухомого і виховується під впливом таких внутрішніх спонтанних сил, як потреби, інстинкти, потяги, бажання, здібності, прагнення до самовияву і самоствердження. Саме виховання, як Саморозвиток в надрах виховання як суспільного явища, забезпечує індивіду можливість, навіть минаючи освітньо-виховні установи, набуття індивідуально-особистісних властивостей і якостей, рис характеру і необхідних для життєзабезпечення здібностей.

Сутність. Виховання як саморозвиток і суб'єктне самостановлення індивіда являє собою обов'язкове, детерміноване законами природного і соціального буття включення в процеси життєдіяльності і життєзабезпечення природних індивідуальних сутнісних сил і забезпечення за рахунок цього виховного саморуху розвитку особистості.

Призначення. Виховання як саме становлення суб'єкта має природно-соціальне призначення, оскільки засобами самопізнання, життєвого досвіду та саморозвитку, направлено на природне самозбереження, настільки ж природний прояв сутнісних сил, а також самозабезпечення і самоствердження у власному тілі і дусі, в колективі, в природі і суспільстві .

Зміст. Виховання як самостановлення і саморозвиток індивіда має своїм змістом і спеціально відібрані, педагогічно оброблені знання, вміння та навички (якщо дитина потрапляє в освітній заклад), і неорганізований або частково організований життєвий досвід, що знаходять його дитиною в сімейних відносинах, у відносинах з однолітками і дорослими, в побутовому і продуктивній праці, у грі, в колективній взаємодії, а також із засобів масової інформації, в церкві, в зіткненні з криміналом і правоохоронної владою.

Механізми і форми прояву. Як механізми руху та здійснення самостановления індивіда виступають як внутрішні, природно-природні, так і зовнішні соціальні стимули. Серед внутрішніх стимулів самостверджується діяльності не тільки потреби, інстинкти, потяги, бажання, а й почуття любові, самоповаги, честолюбства, самолюбства, а також і совість, віра і надія. В якості зовнішніх стимулів у різних ситуаціях виступають такі, як прагнення до багатства, власності, Грошам, влади, свободи, благополуччя, щастя, осягнення істини і Бога, справедливості і добра, а також прагнення до розваг і насолод. Що стосується форм прояву самостановления індивіда, то вони бувають дуже різними.

Це і лідерство в колективі; та висока результативність у праці, спорті або вченні; та успішність у творчості - музичному, літературному, образотворчому; та забезпечення сім'ї усіма побутовими приладами та механізмами; і успіх у дівчат, а дівчат - у хлопців; і демонстрація своєї могутності, слави і багатства.

Критерії ефективності та дієвості виховання як самостановления індивіда. Основним критерієм самостановления людини є, звичайно, успішність його самовияву і самоствердження в суспільстві. Російська історія виробництва, культури, духовної сфери рясніє фактами, коли люди, що не мали спеціальної освіти, ставали видатними, навіть великими, особистостями в області духовної віри, організації промислового виробництва, політичного впливу, прозріння і передбачення, науки, художнього письменницького, вокально-виконавського творчості (С. Саровський, Купібін, Демидов, Горький, Шолохов, Шаляпін та ін.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КАТЕГОРІЇ саморозвиток і самостановления ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ "
 1. Висновки по I чолі 1.
  Саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості, що дозволяє виконувати соціально-ціннісні функції в колективі, попереджати і усувати негативні прояви поведінки. 2. Професійно-педагогічна компетентність менеджера реалізується через функції: а) інформаційно-комунікативну - пов'язана із створенням необхідного інформаційного потоку в процесі взаємовідносин,
 2. ЕСТЕТИКА ПРОЦЕСУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ВИХОВАННЯ - критерій істини ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  категоріях, і в умовних символічних значеннях, і в реальному або художній картині. Розташування та розподіл навчального матеріалу відповідно симетрично способам, типам мислення, дає можливість дитині розглянути, відчути, відчути явища світу з усіх боків, у всій їх повноті, цілісності, єдності форми і змісту, красі. Так, наприклад, при вивченні історії,
 3. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  категорій працівників. І, як правило, вони недостатньо враховують специфіку національних, економічних та інших умов. Основна увага приділяється навчанню методиці проведення занять, організації трудової діяльності дітей і т.п. В цілому стан системи дошкільної освіти та виховання в останнє десятиліття свідчить про необхідність її принципового оновлення. Його
 4. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  категорії, сутність та його особливості - все це автор розкриває в доступній формі, на конкретних прикладах. Показана динаміка формування особистості у виховному процесі. У підсумку автор наводить раніше висловлені визначення мети виховання в такий вид: особистість, здатна будувати Життя, гідне Людини. Розкрито зміст існуючих закономірностей і принципів виховання. Дана
 5. Основні категорії виправної педагогіки (пенітенціарної) педагогіки
  категорій пенітенціарної
 6. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 7. 3. Поняття правосуб'єктності
  категорія "правосуб'єктність". Цивільний кодекс та інші цивільні закони термін "правосуб'єктність" не вживають. Висловлено думку, що правосуб'єктність особистості "представляє собою єдність її ... правоздатності та дієздатності" 2. Деякі прихильники цього погляду для характеристики правосуб'єктності вживають навіть поняття "праводееспособность" 3. 1 См / Веберс Я. Р. Правосуб'єктність
 8. ФІЛОСОФІЯ особистості
  особистості можна назвати закони і чинники формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на
 9. 26. ІНСТИТУТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  категорії (громадяни РФ, державні службовці, члени політичної партії та ін.) Галузевий правовий статус - права та обов'язки фізичної особи в рамках однієї з галузей права (наприклад, наявність судимості або відсутність такої у кримінальному праві). Конституційний статус особистості включає фундаментальні (конституційні) права та обов'язки, створює основу для решти статусів
 10. Педагогічна думка в Росії
  категорія педагогіки - виховання, головний смисл.его - дати людині діяльність, яка наповнювала б його душу і була метою життя. Прагнення дитини до діяльності - основний закон дитячої природи, який стверджує, що дитина може повноцінно увійти в життя тільки одночасно з власним інтелектуальним і фізичним розвитком, різнобічної підготовленістю; - сутність
 11. естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи
  дитячої книги, театру і кіно. Органами народної освіти, дитячими та юнацькими громадськими організаціями та творчими фондами організовуються Тижня дитячої книги, театру, кіно, музики, свята пісні, виставки дитячого малюнка. З матеріалів таких виставок у Вірменії і Грузії виникли музеї дитячого малюнка. Огляди та фестивалі дитячої художньої самодіяльності охоплюють всю
 12. ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ БУТТЯ І СТУПЕНИ ЙОГО ПОЗНАНЬ
  категоріях. Категорії визначають послідовність, логіку пізнавальної діяльності. З одного боку, категорії концентрують у собі результати наукового пізнання, з іншого боку, вони виступають як світоглядні та методологічні орієнтири суб'єктів
 13. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
  Категорія ТГП, що означає сферу суспільного, групового та індивідуального свідомості, яка відображатиме правозначімие явища і обумовлену правозначімимі цінностями, наданням належного правопорядку. Визначається соціально-економічними умовами життя суспільства, його культурно-правовими, демократичними або авторитарними традиціями. Правова культура особистості - це обумовлені правовою
 14. ФІЛОСОФСЬКІ загальнометодологічною КАТЕГОРІЇ - ОСНОВА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
  категоріальний апарат. Життєво важливе значення цього апарату полягає в тому, що саме в категоріях, в основних поняттях виражається сама суть даної науки, визначається її об'єкт і предмет, її основна системі-і Смислообраз-ющая ідея, завдяки якій хаотична сума емпіричних відомостей і фактів знаходить, власне кажучи, форму наукової системи. Точність думки в самих
 15. § 1. Основні категорії соціальної психології
  категорії соціальної психології: 1) поняття соціальної спільності; 2) особливості поведінки людини в соціально неорганізованою і в соціально організованою спільності; 3) поняття соціальної групи, класифікація соціальних груп; 4) соціально -психологическая.организация малих груп; 5) спілкування як засіб соціальної взаємодії; 6) психологія людини в напружених
© 2014-2022  ibib.ltd.ua