Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття методу, прийому виховання. Класифікація методів виховання

Метод виховання - це спосіб досягнення заданої мети виховання.

Стосовно до шкільній практиці дане формулювання можна уточнити наступною:

Методи виховання - це способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців з метою вироблення у них заданих метою виховання якостей.

Прийом виховання - частина загального методу, окрема дія.

Класифікація методів - це виділена за певною ознакою система методів.

Наукова класифікація вимагає визначення загальних підстав і вичленування ознак для ранжирування об'єктів, що становлять предмет класифікації. Існує безліч класифікацій методів по різних підставах.

Найбільш поширеною в даний час є класифікація методів виховання на основі спрямованості особистості - інтегративної характеристики, що включає в себе в єдності цільову, змістовну і процесуальну сторони методів виховання (Г. І. Щукіна). Відповідно з цією характеристикою виділяється три групи методів виховання:

1. Методи формування свідомості особистості: розповідь, пояснення, роз'яснення, лекція, етична бесіда, умовляння, навіювання, інструктаж, диспут, доповідь, приклад.

2. Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки: вправа, привчання, педагогічна вимога, громадська думка, доручення, виховують ситуації.

117

3. Методи стимулювання поведінки і діяльності: змагання, заохочення, покарання.

1. Методи формування свідомості спрямовані на формування поглядів, понять, переконань, припускають засвоєння (розуміння) вихованцем тих норм і правил поведінки, які повинні бути сформовані в процесі виховання.

Кожен з методів має свою специфіку і область застосування. Вони використовуються системно, в комплексі з іншими методами.

Розповідь на етичну тему припускає яскраве емоційне виклад конкретних фактів і подій, що мають моральний зміст. Впливаючи на почуття розповідь допомагає вихованцям зрозуміти і засвоїти сенс моральних оцінок і норм поведінки. Розповідь на етичну тему виконує функції: служить джерелом інформації, збагачує моральний досвід особистості досвідом інших людей, служить способом використання позитивного прикладу у вихованні.

Роз'яснення - метод емоційно-словесного впливу на вихованців.

Роз'яснення застосовується, коли необхідно сформувати або закріпити нову моральне якість або форму поведінки, виробити правильне ставлення вихованців до певного вчинку, який вже складений.

Метод вмовляння передбачає поєднання прохання з роз'ясненням і навіюванням, що дозволяє проектувати в особистості вихованця позитивне, вселяє віру в можливість досягнення більш високих результатів.

Етична бесіда - метод систематичного і послідовного обговорення знань, що припускає участь обох сторін - вихователя і вихованців. Предметом етичної бесіди є моральні, моральні, етичні проблеми, метою - поглиблення, зміцнення моральних понять, узагальнення і закріплення знань, формування системи моральних поглядів і переконань. Метод передбачає залучення вихованців до вироблення правильних оцінок і суджень.

Диспут - це суперечка на різні теми, що хвилюють вихованців. В основі диспуту - суперечка, боротьба думок, його мета - не висновок, а процес.

Приклад як метод формування свідомості дає конкретні зразки для наслідування і тим самим активно формує свідомість, почуття, переконання, активізує діяльність. Психологічною основою прикладу служить подражательность, завдяки чому люди опановують соціальним і моральним досвідом.

2. Методи організації діяльності засновані на практичній діяльності вихованців.

Вправа як метод виховання є способом залучення вихованців до цілеспрямованої діяльності. Суть методу полягає в багаторазовому виконанні необхідних дій, доведення їх до автоматизму. Результатом вправ є стійкі якості

118

особистості - навички та звички. Звичка звільняє розум і волю для нової роботи. Ефективність вправи залежить від системи вправ, їх змісту, доступності та посильности, обсягу, частоти повторень, контролю і корекції, особистісних особливостей вихованців, місця і часу виконання, мотивації і стимулювання.

Вимога - метод виховання, за допомогою якого стимулюється або гальмується певна діяльність вихованця.

За формою пред'явлення розрізняються прямі і непрямі вимоги. Для прямої вимоги характерні імперативність, визначеність, конкретність, точність, зрозумілі вихованцям формулювання, що не допускають двох різних тлумачень.

Непрямі вимоги (порада, прохання, натяк, довіра, схвалення) відрізняються від прямого тим, що стимулом дії стає вже не стільки сама вимога, скільки викликані ним психологічні фактори: переживання, інтереси, прагнення.

Вимоги викликають позитивну, негативну або нейтральну реакцію. У цьому зв'язку виділяються позитивні і негативні вимоги. Прямі - негативні.

За способом пред'явлення розрізняють безпосереднє й опосередковане вимогу.

Вимога, за допомогою якого вихователь сам домагається потрібного поведінки, називається безпосереднім. Вимоги вихованців один до одного, «організовані» вихователем, - опосередковані вимоги.

Привчання - це інтенсивно виконувана вправа. Його застосовують тоді, коли необхідно швидко і на високому рівні сформувати необхідну якість.

Використання методу привчання в гуманістичних системах виховання обгрунтовується тим, що деякий насильство, неминуче присутнє в цьому методі, направлено на благо самого людини, і це єдине насильство, яке може бути виправдане.

Доручення. За допомогою доручень школярів привчають до позитивних вчинків.

Метод виховують ситуацій є методом організації діяльності та поведінки вихованців у спеціально створених умовах.

3. Методи стимулювання.

Метод заохочення дозволяє висловити позитивну оцінку дій вихованців. Його використання закріплює позитивні навички і звички. Дія заохочення засноване на збудженні позитивних емоцій.

Види заохочення: схвалення, підбадьорення, вдячність і т.д.

Покарання - це метод педагогічного впливу, яке повинно попереджати небажані вчинки, гальмувати їх, викликати почуття провини перед собою та іншими людьми.

119

Види покарання: накладення додаткових обов'язків, позбавлення або обмеження певних прав, вираз морального осуду, осуду.

Змагання - це метод спрямування природної потреби школярів до суперництва й пріоритету на виховання потрібних людині і суспільству якостей. Змагаючись між собою, школярі швидко освоюють досвід суспільної поведінки, розвивають фізичні, моральні, естетичні якості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття методу, прийому виховання. Класифікація методів виховання "
 1. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  Н.В.Бордовская, А. А. Реан. Педагогіка. Виділяються об'єктивна і суб'єктивна групи виховних факторів. Дана характеристика розумового, морального, трудового, фізичного і естетичного виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна;
 2. ЗАНЯТТЯ № 14 ТЕМА: ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ вихованню та самовихованню
  Основні поняття: форма виховання, прийом виховання, засіб виховання, класифікація методів виховання, критерії вибору методів і прийомів виховання. Вимоги до компетентності: - знати основні ознаки понять «форма», «метод», «прийом», «засіб» виховання, вміти орієнтуватися в них в теорії виховання та практиці; - мати уявлення про різноманіття
 3. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Критеріями оцінки дидактичних теорій визнаються результативність та ефективність навчання. Проводиться аналіз наступних дидактичних концепцій: дидактичного енциклопедизму; формалізму; утилітаризму; функціонального матеріалізму; парадигмальна; кібернетична, асоціативна; поетапного формування розумових дій; управлінська. Дані
 4. § 1. Форми виховання
  Форма виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 5. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  Функції: Пізнавальна - пізнавати, аналізувати, описувати, систематизувати і пояснювати сутнісні властивості державних явищ. Світоглядна - виробляти правові цінності, вдосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання. Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи
 6. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  Під методологією науки розуміється сукупність вихідних філософських ІДЕЙ, які лежать в основі ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ АБО ГРОМАДСЬКИХ ЯВИЩ І ЯКІ ВИРІШАЛЬНИМ чином позначаються на ТЕОРЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ цих явищ. МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ - це вчення про педагогічних знань, ПРОЦЕСІ ЇХ ОТРИМАННЯ І практичного застосування. Провідні завдання методології
 7. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
  Екстремальна підготовленість людини, як було показано в § 11.1, - щось більше, ніж навченість і технічне вміння щось робити. Домагається успіху і забезпечує свою безпеку в екстремальних ситуаціях той, хто знає + може + хоче + здатний досягати їх. Вона носить особистісний характер, передбачає наявність належної вихованості і розвиненості співробітника. Тому й екстремальна
 8. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  Метод - (від грец. ТвйюйоБ - шлях до чого-небудь) позначає спосіб діяльності, спрямованої на досягнення певної мети. Метод навчання - спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на вирішення комплексних завдань навчального процесу (Ю. К. Бабанський). Методи навчання виконують навчальну, розвиваючу, виховує, побуждающую,
 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Що розуміється під вихованістю людини і його вихованням? 2. Яке значення має вихованість і виховання співробітників правоохоронних органів у сучасних умовах і чому? 3. Які цілі і завдання виховання співробітників правоохоронних органів? 4. Назвіть принципи виховання і обгрунтуйте їх. 5. Які роль, зміст і можливості самовиховання
 10. С. 325-353. ЗАНЯТТЯ № 15 ТЕМА: РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ, ПРИЙОМІВ, ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ У ПРАКТИЧНОЇ РОБОТІ ПЕДАГОГА
  Основні поняття: педагогічний вплив, критерії вибору методів, прийомів, засобів виховання. Вимоги до компетентності: - розуміти сутність педагогічного впливу, знати його функції і варіанти технологічного рішення; - розуміти і вміти обгрунтувати творчий підхід вчителя у застосуванні методів, засобів, прийомів виховання; - знати
 11. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії та практиці.
  Метод юриспруденції являє собою спосіб юридичного пізнання, створення та організації юридичного знання. За допомогою юр.метода предмет юриспруденції конкретизується і оформлюється у відповідну юр.теорію (юр.науку) як єдину систему знань про державу і право, виражену в поняттях. У юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний,
 12. СУТНІСТЬ І ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ
  Методи виховання у своїй різноманітності можуть охоплювати незгідним впливом все життя дітей і педагогів. Поряд з педагогічним впливом і взаємодією в житті існує і сприяння дітей педагогам, і протидія, і опір їм, і непротивлення авторитетам, і відчуження від них. Свідомість дитини формується поступово, в процесі життя, і насамперед засобами самого життя.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua