Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ І ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ

Методи виховання у своїй різноманітності можуть охоплювати незгідним впливом все життя дітей і педагогів. Поряд з педагогічним впливом і взаємодією в житті існує і сприяння дітей педагогам, і протидія, і опір їм, і непротивлення авторитетам, і відчуження від них. Свідомість дитини формується поступово, в процесі життя, і насамперед засобами самого життя. Тому педагогу, щоб домагатися позитивного результату у вихованні, потрібні методи не тільки прямого впливу, а й непрямого, опосередкованого, довгострокової дії на свідомість і звичне поведінка шляхом цілеспрямованого і духовного насичення всіх галузей дитячого життя. Методи виховно ефективні, коли педагогом враховується сприяння самих дітей його зусиллям, коли вихованці долають в собі опір свідоме протидія виховних заходів, прагнуть до активного освоєння і присвоєння духовних цінне-, тей. Методи виховання являють собою науково обгрунтовані способи педагогічно доцільного взаємодії з дітьми, організації та самоорганізації їх життя, психолого-педагогічного впливу на їх свідомість і поведінку, стимулювання їх діяльності і самовиховання. Методичні ж прийоми є частина методу, що сприяє вирішенню якої приватної виховної чи організаційної завдання.

Дієвість методів і прийомів обумовлена постійної практичної опорою на психологію дитини. Школяр реагує на дії, проявляється у взамодействия rfe функціонально, а як цілісна особистість, в єдності свідомості, волі, ціннісних установок, потреб, інтересів, почуттів, інстинктів і звичок. Метод виховання повинен бути психологічно проникаючим, що спирається одночасно на раціональну, емоційну, діяч-ностно-практичну сфери особистості. Дитина легко освоює соціально цінні форми поведінки, переконуючись в їх корисності, набуваючи особисті мотиви засвоєння. Успішність вироблення у дітей імунітету проти аморальної поведінки багато в чому обумовлена одночасним формуванням у них вербальних понять і пробудженням переживання почуття сорому, мук совісті. Вихователь стає педагогічно «впливовим» людиною в дитячому середовищі, якщо у своїй взаємодії з хлопцями знаходить місце і гумору, і печалі, і сміху, і сарказму, і щирого прояву захвату від прекрасного, обурення потворним, співчуття трагічного.

Сила особистісного впливу педагога на дитячу свідомість багато в чому визначається психологічної естетикою відносин. Педагогічний ефект виникає тільки через ефект психологічний, через почуття, психологічний стан, переживання, вольова напруга.

Різноманітні методи виховання, що включають дитини під взаємодії, самодіяльність, спілкування, спонукають його до прояву у відносинах своїх поглядів, переконань, настроїв, якостей і властивостей особистості. Діти щиро, безпосередньо й емоційно виявляють саму сутність своєї особистості та індивідуальності в грі, самоврядуванні, змаганні, відповідних реакціях на заохочення і покарання, на звернення вихователів до їхнього розуму, почуттю і волі. У живому спілкуванні з дітьми, завдяки застосовуваним методам, педагог отримує багатющі відомості про дітей, про ефективність педагогічного процесу, про стан виховної роботи в цілому. Тому педагогічна цінність методів виховання не тільки в їх безпосередній організаційної, виховної результативності, а й у тому, що вони є джерелом найважливішої зворотної інформації, що дозволяє педагогу діагностувати стан виховання, коригувати взаємодії і впливу, прогнозувати напрям розвитку колективу і особистості. Природа методів виховання громадськості. Вони вибираються з системи способів організації суспільних відносин. Громадські взаємодії і впливу, будучи педагогічно перетвореними, стають способами відносин вихователів з дітьми і в дитячому середовищі, організації всіх сфер дитячого життя, формування морально-естетичної сутності дитячої особистості, а також виконують діагностичну функцію.

Педагогічна класифікація методів виховання виходить з логіки цілісності педагогічного процесу, необхідності безпосередньої організації всіх видів діяльності дітей, їх взаємин з вихователями і між собою, стимулювання самодіяльності. І самовиховання. Цілісний педагогічний процес реалізується в рамках організації дитячого виховного колективу як основної форми, змісту та умови ефективності всієї навчально-виховної роботи. Це і обумовлює необхідність виделенія.в класифікації в якості першої групи методів виховання способів педагогічної організації та самоорганізації дитячого виховного колективу.

У колективній діяльності утворюються і розвиваються різноманітні взаємодії відносин, форми спілкування.

Основними є ділові відносини відповідальної залежності, розпорядливості і вимогливості, поваги та дисципліни, організованості та старанності в досягненні общеколлектівних цілей. Виникають також відносини доброзичливості, симпатій, байдужості або антипатії. Окремі ситуації породжують незвичайні, екстраординарні події, конфлікти, що тягнуть за собою стан стресу, отклоненія'т норм поведінки, гострі психічні переживання. Все це вимагає своєчасного методичного реагування та оформлення. Виникає необхідність виділення в загальній класифікації другої групи методів, які є способами організації повсякденного спілкування, ділового, товариського, довірчого взаємодії та взаімовоздействія.

Діти беруть участь у виховному взаємодії не тільки і не стільки в якості об'єктів педагогічного впливу. Вони - активні суб'єкти життєдіяльності, спілкування, відносин, самоорганізації. У процесі поступового становлення свідомості дітям необхідно. опановувати і користуватися методами самопізнання, саморегулювання, самовиховання і самовдосконалення. З цього логічно випливає необхідність виділення в загальній класифікації третьої групи - методів дитячої самодіяльності.

Головною організуючою фігурою виховного процесу, регулятором і координатором діяльності дитячого колективу, всіх відносин у ньому є педагог. Він з допомогою дітей забезпечувала-. ет ефективну дію методів організації колективу, повсякденного спілкування і взаємодії, самодіяльності. Користуючись спеціальними методами, вихователь вдається до прямого впливу на свідомість, волю, почуття дітей, стимулює або гальмує їх діяльність, відносини, взаємодії. Цим обумовлена необхідність виділення в класифікації четвертої групи-методів педагогічного впливу, корекції свідомості і поведінки, стимулювання і гальмування діяльності дітей, спонукання їх до саморегуляції, самостимуляції та самовихованню.

Формалізована структура будь-якого педагогічного методу складається з його сутності і призначення, прямих і непрямих функцій, сфери застосування, прийомів і форм застосування (техніка); результатів; організаційно-ділового, психологічного, педагогічного, діагностичного та вікового аспектів застосування. Розглянемо загальну класифікацію методів більш докладно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ І ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ "
 1. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  сутність і його особливості - все це автор розкриває в доступній формі, на конкретних прикладах. Показана динаміка формування особистості у виховному процесі. У підсумку автор наводить раніше висловлені визначення мети виховання в такий вид: особистість, здатна будувати Життя, гідне Людини. Розкрито зміст існуючих закономірностей і принципів виховання. Дана характеристика
 2. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  сутність і зміст основних методів навчання. Мотивуються принципи вибору певного методу навчання. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розкрито в доступній формі основні підходи до визначення поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання
 3. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Сутність і основні інструменти . 34. Екологічна експертиза: поняття, принципи, види. 35. Природні кадастри: поняття, предмет, види. 36. Оцінка впливу на навколишнє Середу: зміст, цілі. 37. Основні поняття про моніторинг. Види моніторингу. 38. Сутність еколого- економічного стимулювання, методи, рівні. 39. Оподаткування як інструмент еколого-економічного
 4. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  сутнісні властивості державних явищ. Світоглядна - виробляти правові цінності, вдосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання. Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління та правової системи. Прогностична - виявити тенденції розвитку
 5. Проблеми класифікації зобов'язань
  основу класифікації зобов'язань змішаний юридичний і економічний критерій. При всій відмінності викладених вище позицій всі вони страждають одним загальним недоліком: виділені на основі пропонованих критеріїв види зобов'язань не володіють необхідною правовою спільністю. Це й не дивно, оскільки достатня численність і значну різноманітність зобов'язальних правовідносин не
 6. 1. Цілі класифікації
  основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих зв'язків між ними, визначення місця того чи іншого акта у всій їх сукупності, допомагають краще їх розрізняти, зіставляти один з одним, з'ясовувати особливості їх змісту і структури. Класифікація полегшує сприйняття загальної картини конституційного законодавства в
 7. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  сутності, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення педагогіки. Проводиться порівняльний аналіз різних видів педагогічної діяльності. Виділяються наступні професійні функції педагога: гностична, конструктивна, організаторська,
 8. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
  основу прийняти дане нами визначення. Надалі ми будемо користуватися терміном «персонал» (personnel), як найбільш прийнятим в оте-чественной і зарубіжній практиці. У теорії управління існують різні підходи до класифікації персоналу залежно від професії або посади працівника, рівня управління, категорії працівників. Базовою є класифікація за категоріями працівників,
 9. Митні органи та їх педагогіка
  сутність, закономірності, принципи та методи виховання, освіти, навчання і розвитку співробітників, що здійснюють професійну діяльність з реалізації їх функцій, прав і обов'язків митних органів. Вона є особливим напрямом досліджень в системі юридичної педагогіки. Її дослідження базуються на методологічних засадах педагогіки і спеціальних принципах юридичної
 10. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  основі не можуть ефективно здійснюватися без належної класифікації тих товарів і послуг, для позначення яких використовуються товарні знаки і знаки обслуговування. Оскільки використання національних класифікацій вносить значні труднощі в порівняння результатів пошуку, який проводився в різних країнах, міжнародним співтовариством вироблений на цей рахунок ряд уніфікованих правил,
 11. IX. Класифікація, найменування і впізнавання
  сутностей. А якщо ми згадаємо, що, з одного боку, класифікація відносин включає в себе класифікацію речей або властивостей, між якими ці відносини існують, а, з іншого боку, класифікація сутностей включає в себе класифікацію відносин між складовими їх властивостями - тоді спорідненість обох процесів здасться ще більш тісним. Подібність відносин є інтуїція, обцая Міркування
 12. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  основи сімейного виховання в різні періоди розвитку суспільства. Виділено основні причини сучасного розпаду сім'ї: малодетность; раннє відділення молодих сімей від батьків; втрата традицій народної педагогіки; урбанізація суспільства; соціально-економічні труднощі; гіпертрофована політизація суспільства. Розглядаються правові основи виховання згідно існуючих державних
 13. ПРИНЦИПИ І СУТНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
  сутності. Класифікація по відповідності методів навчання специфіці досліджуваного матеріалу і форм мислення. У цьому випадку методи поділяються на групи залежно від специфіки предмета вивчення, особливостей форми мислення і способів проникнення в істину. Наука з'ясовує сутність явищ реальної дійсності, абстрагуючись за допомогою понять. Мистецтво має справу з художнім
 14. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні положення технології перетворення персоналу правоохоронного органу в справжній колектив. 8. Чому необхідна індивідуальна виховна робота з співробітниками, які її форми і методика? 9. Дайте педагогічну характеристику діяльності наставника. 10. Розкрийте специфіку та значення формування державно-професійного розуміння співробітником своєї
 15. Керівник
    методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення в
 16. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
    основі якісної однорідності складових його елементів: - суб'єктів; - об'єктів; - утримання; - динамічних
 17. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
    основі системи норм права; припускає впровадження в правосвідомість виховуваних складових елементів упорядкованих суспільних відносин - дозволений, зобов'язування, заборон. З'єднуючись у процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволу, зобов'язування, заборони стають первинними способами правового регулювання, що створюють умови для здійснення правомірної
 18. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
    основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
 19. ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВИХОВАННЯ
    основне суспільне протиріччя, що у результаті стримування розвитку продуктивних сил закосневшая і застарілими виробничими відносинами. Це протиріччя виявляється в громадському вихованні у вигляді зміцнення консервативних підходів до підготовки підростаючого покоління. Організація суспільного життя та підготовки продуктивних сил в нашому суспільстві на основі
 20. Методи і внутрішній зміст філософії.
    сутність. Дійсність. Частина і ціле. Елемент, структура, система. Зміст і форма. Причина, наслідок, субстанція. Принцип детермінізму. Антісубстанціоналістская позиція у філософії. Об'єкт і суб'єкт. Випадковість і необхідність. Свобода. Можливість і дійсність. Закони діалектики. Закон єдності і боротьби протилежностей. Поняття «протиріччя». Внутрішні і зовнішні
© 2014-2021  ibib.ltd.ua