Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Поняття криміналістичної інформації


Соціальний прогрес і бурхливий розвиток науки і техніки викликали лавиноподібне накопичення наукових і практичних знань, обсяг яких зростає у геометричній прогресії. Склалась ситуація, при якій віaкрито винаходити нове стало значно простіше, ніж знайти аналоги вже добутих знань. Постала потреба у систематизації знань, у створенні нової технології збору, обробки, зберігання і видачі їх.
Кібернетика як наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації була використана для вирішення назрілих задач. У теорії і практиці виник кібернетичний (інформаційний) підхід, який зводився до того, що всякий матеріальний об'єкт почали розглядати як джерело сигнально-знакової інформації. Були винайдені технічні засоби і технології обробки такого незвичного продукту, як інформація, тобто знання, накопиченого людством. З'явились засоби спілкування не тільки між людьми, але й між автоматами і живими системами - все це, як і багато іншого породило поняття - "соціальна інформація", яка представляє відомості - знання, які функціонують у різних сферах людської діяльності. Скажімо, в економіці - економічна інформація, біології - біологічна інформація, у теорії права - правова, юридична інформація та ін.
E?ei?iae?noeea acyea ia ica?i?iiy ainyaiaiiy e?aa?iaoeee ua a 70-o? роки, коли вчені в своїх розробках почали використовувати грунтовні поняття і концепції кібернетики, наприклад, для визначення особистого предмета дослідження. Так, були опубліковані відомі роботи - "Проблеми правової кібернетики" (1968), "Правова кібернетика" (1970), основи застосування кібернетики в правознавстві, "Криминалистическая кибернетика" (М. С. Польовий) (1983, 1993), в яких був обгрунтований інформаційний підхід у різних галузях юридичних знань. Вперше до інформації звернувся В. Д. Арсеньєв, який пояснював докази як сигнали інформації (1964), пізніше Р. С. Бєлкін стверджував, що докази - це носії інформації (1966), а М. В. Салтевський ідентифікацію інтерпретував з позиції інформації (1965).
В. М. Глушковим була розроблена безпаперова інформатика, де на зміну паперовому діловодству заступить безпаперово-комп'ютерне при створенні єдиної державної інформаційної системи.
Останнім часом від кібернетики відокремилась інженерна дисципліна - інформатика, яка вивчає структуру ? загальні закономірності інформаційних процесів, проблеми створення ? впровадження комп'ютерних систем переробки інформації. У 1985 р. почалася комп'ютеризація органів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, суду. У головних ? низових підрозділах були створені інформаційно-обчислювальні центри, згодом перетворені на інформаційні бюро, які власне, і здійснюють збір, обробку, зберігання, пошук ? видачу інформації на вимогу практичних підрозділів. На робочих місцях у низових підрозділах створюються автоматизовані робочі місця (АРМ), наприклад, АРМ-слідчий, АРМ-експерт, АРМ-начальник слідчого підрозділу, АРМ-прокурор тощо.
Робота по створенню автоматизованих робочих місць ще тільки розпочинається. Створені АРМ-експерт показують їх перспективність при проведенні автотехнічних, фоноскопічних, почеркознавчих експертиз.
Інформаційний підхід у юридичних науках викликав появу багатьох нових понять інформації. У криміналістичному словнику нерідко зустрічаються такі поняття, як види інформації: юридична, доказова, орієнтуюча, оперативна, експертна, процесуальна, гласна ? негласна, кримінально-правова, криміналістична, адміністративно-правова, профілактична та ін.
Якщо розглядати науку криміналістику, то можна назвати такі види інформації: ідентифікаційна, дактилоскопічна, слідознавча, балістична тощо. Очевидно, що таке поєднання інформації як відомостей про певний об'єкт допустимо, оскільки поняття "дактилоскопічна інформація" рівнозначне поняттю "дактилоскопічні відомості".
Такі термінологічні комбінації очевидно допустимі, тому ui повно розкривають зміст поняття і його структуру. Наприклад, "дактилоскопічна інформація" свідчить, що відомості, які знаходяться у дактилоскопічних джерелах-слідах, дактилокартах, картотеках, машинних банках, наукових статтях ? т. п., що інформація відокремлена від носія, зчитана і являє збільшення знання суб'єкта. Цей процес зображається так: С?А=СА', тобто суб'єкт С, взаємодіючі з об'єктом А, отримує деякі нові знання А' про об'єкт А. Тому вираз СА' - є нове для nуб'єкта знання про об'єкт А. Наведене ще раз засвідчує, що пізнавальна діяльність суб'єкта аналогічна інформаційній. Правоохоронна діяльність взагалі ? слідча зокрема являють інформаційно-керуючий процес, який містить усі його елементи: збирання, закріплення, переробку зберігання ? використання інформації.
Інформацію, що використовують при розслідуванні злочинів, судовому розгляді кримінальних справ, виконанні покарань і профілактичній діяльності, доцільно називати юридичною.
Юридична інформація використовується у сфері правового регулювання кримінального судочинства. Її джерела такі: 1) тексти систематизованих нормативних актів; 2) юридично значимі факти, які підлягають доказуванню у кримінальних справах; 3) матеріали кримінальних ni?aa; 4) соціальні явища, які виникають у житті і виступають об'єктами правового регулювання.
Юридична інформація включає відомості як правового, так і неправового характеру, що представляють її види: кримінально-правова, криміналістична, процесуальна та інша інформація.
Криміналістична інформація - більш вузьке поняття, вона складається ?c відомостей про розслідування злочинів. Точно визначити обсяг поняття "криміналістична інформація", певна річ, не можна, оскільки джерелами доказів можуть бути anye? матеріальні об'єкти живої ? неживої природи, причинно пов'язані з подією злочину.
Доказова інформація - це інформація, взята з будь-яких джерел ? використана для логічного доказування деяких фактів.
Доказова інформація в кримінальному процесі - це інформація, отримана з будь-яких встановлених законом джерел, з дотриманням процесуальних вимог. Це поняття рівнозначне поняттю "фактичні дані".
Орієнтуюча інформація - це відображена у різних джерелах інформація про доказові обставини (факти), але яка не отримала статусу доказової. Орієнтуюча інформація може стати доказовою, якщо за допомогою процесуальних засобів ввести в процес доказування.
Процесуальна інформація - це доказова інформація, тобто отримана за допомогою процесуальних засобів з джерел, встановлених законом.
Непроцесуальна інформація - це відомості, причинно пов'язані з доказовими фактами але які отримані з джерел, не названих у законі. Як правило, до них належать оперативні джерела, тому ? непроцесуальна інформація є синонімом оперативної.
Оперативна інформація - це не процесуальна, отримана із джерел не названих або названих законом, але добута непроцесуальними засобами.
Джерело оперативної інформації для учасників процесу, як правило, не відоме, невідомі ? методи отримання інформації. Тому оперативна інформація носить орієнтуючий характер, використовується для побудови версій, планування розшуку ? деяких слідчих дій.
Таким чином, при розслідуванні кримінальних справ фігурують різні види інформації, які у сукупності утворюють інформаційне поле (інформаційне середовище) для конкретної кримінальної справи.
Розуміється, такі поля можуть носити загальновидовий характер, що є основою для побудови криміналістичних характеристик окремих видів злочинів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Поняття криміналістичної інформації"
 1. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
  криміналістичної техніки є: 1) використання науково-технічних засобів оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових заходів; 2) застосування науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій; 3) використання науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час відповідних досліджень; 4) застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду.
 2. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
  криміналістичної техніки, яка розробляє фотографічні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації і дослідження доказів. Зміст судової фотографії становлять наукові положення і практичні рекомендації щодо використання фотографії в розслідуванні злочинів. Використання фотографічної зйомки в розслідуванні злочинів зумовлено такими чинниками: 1) дає змогу якнайточніше зафіксувати об'єкт, його стан,
 3. § 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
  поняття тактичного прийому до цього часу є спірним, що викликає неоднозначне його розуміння і тлумачення. У криміналістиці існують два основних напрями у поглядах на сутність тактичного прийому: деякі автори розглядають тактичний прийом як своєрідну наукову рекомендацію (О. М. Васильєв), інші - визначають його як спосіб дії чи лінію поведінки (Р. С. Бєлкін). У визначенні поняття тактичного
 4. § 1. Поняття та ознаки обшуку
  поняття обшуку. Його пошуковий характер дозволив окремим авторам визначати цю дію як слідчо-оперативну. Однак таке трактування містить у собі змішання процесуальних дій і оперативних заходів, різних за своєю природою і завданнями, прийомами і формами проведення. Обшук - це слідча дія, яка здійснюється з метою отримання судових доказів, а оперативно-розшукові заходи не мають процесуального
 5. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  поняття розкриття злочину має істотне значення для побудови об'єктивної системи статистики боротьби зі злочинністю, що здійснюється правоохоронними органами. Розкриття злочинів тісно пов'язане з розшуковою діяльністю і значною мірою залежить від ефективності розшукових дій слідчого і оперативно-розшукових заходів, що здійснюються органами дізнання за його дорученням, а також заходів, що
 6. § 1. Криміналістична характеристика крадіжок
  криміналістичної характеристики крадіжок є обстановка, в якій готуються і вчиняються ці злочини. Крадіжки належать до групи злочинів, місце вчинення яких локалізується просторово і здебільшого обмежене невеликою площею (ділянкою місцевості, приміщенням тощо). За характером зв'язку злочинних дій з особливостями місця їх вчинення можна виділити три різновиди крадіжок: а) місце заздалегідь
 7. 1. Методологічні основи криміналістики
  поняття значно ширше, що представляє загальну теорію науки, яка включає пізнання її предмета, понятійного апарату, проблем та закономірностей розвитку даної галузі в історичному аспекті. Таким чином, загальна теорія криміналістики складає систему вчення про предмет криміналістики, її завдання, мету та закони розвитку, понятійний апарат та місце криміналістичних знань у системі юридичних наук.
 8. 2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
  криміналістичної інформації. Вчення про механізм злочину - відносно новий розділ науки криміналістики і знаходиться на стадії формування. Злочин як динамічна система виникає та перебігає у матеріальному середовищі. Пізнання елементів цієї структури розкриває одну із сторін механізму злочину - виникнення криміналістичної інформації. Методологічну основу злочину складають матеріалістична
 9. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
  поняття, що означає засоби людської діяльності, засоби праці, "інструментарій, який дозволяє зробити працю більш продуктивною та менш рутинною". Розслідування є діяльність уповноважених на це осіб, а засоби їх праці - це техніка, технічні засоби, а саме: прилади, інструменти, різне приладдя. Технічні засоби, що використовуються для роботи з криміналістичною інформацією в ході розслідування та
 10. Криміналістичний метод
  поняттям методу у криміналістичній тактиці та методиці розслідування широко використовується поняття "прийом" і "спосіб", наприклад прийоми допиту, огляду, розслідування, способи створення неврахованих надлишків, прийоми приховування та розкрадання грошових цінностей шляхом банківських операцій тощо. Тут прийом та спосіб розуміють як практичний шлях реалізації певних теоретичних знань. Ось чому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua