Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Передмова

У дітей з різними формами мовленнєвих порушень в ряді випадків є певні психологічні (психолого -педагогічні, патопсихологічні) особливості, відзначається своєрідність формування особистості. Це різною мірою проявляється в сенсорній, інтелектуальної, афективно-вольової сферах. Безперечним є факт, що порушення мови певною мірою впливають на формування інших сторін психіки, а в деяких випадках і саме ними викликаються.

У II частині «Логопатопсіхологіі» представлені матеріали переважно психолого-педагогічного вивчення дітей із загальним недорозвиненням мови, алалією, дизартрією, заїканням, порушеннями читання і письма. Фрагменти (витримки) з робіт по цих порушеннях структуровані у відповідну рубрикацію:

- Психолого-педагогічні особливості дітей із загальним недорозвиненням мови (за матеріалами Р. А. Бєлової-Давид, І. Т. Власенко, Ю. Ф. Гаркуші та ін.)

- Психолого-педагогічні особливості дітей з алалією (матеріали Г. С. Гуменної, Л. Р. Давидович, В. А. Ковшікова та ін.)

- Психолого-педагогічні особливості дітей із дизартрією (дані Л. А. Данилової, М. В. Іпполітова, Є. М. Мастюкова та ін.)

- Психолого-педагогічні особливості заїкуватих дітей (витяги з робіт В. І. Селіверстова, Г. А. Волкової, Т. А. Болдиревої та ін.)

- Психолого-педагогічні особливості дітей з порушеннями читання і письма (представлені фрагменти досліджень, проведених А. Н. Кореневим, Р. І. Лалаевой, Є. Н. Російської та ін.) Зрозуміло, що наводяться матеріали жодною мірою не вичерпують проблемне поле сучасної спеціальної психології та корекційної педагогіки. Психолого-педагогічні особливості дітей з порушеннями мови з різним ступенем повноти представлені в роботах Т. Б. Філічева, Г. В. Чіркіна, І. Ю. Левченко, О. Є. Грибовій і багатьох інших відомих і шанованих дослідників. Роботи багатьох фахівців гідні згадки, однак одним з основних критерій відбору матеріалу була їх мала доступність в даний час, тому включені в посібник видання переважно минулих років (до 2000 р.).

Сучасна діагностика психічного розвитку дітей з порушеннями мови не може не враховувати досвід минулого, розвиваючи його. У цьому виражена діалектична наступність у спеціальної психології та корекційної педагогіки та логопедії в її складі.

У наведених витягах, незважаючи на мозаїчність їх, представлена цілісна програма вивчення дітей з порушеннями мови і речемислітельной діяльності, охарактеризовано деякі засадничі принципи, методи і прийоми вивчення особистості, наведені показники діагностики та її результати.

Особливу увагу приділено показникам диференціальної діагностики, так як при зовні схожих проявах можуть бути принципово різні порушення.

Наприклад, при алалії специфічні особливості розвитку і структури наявних відхилень відрізняються від східних аномалій при олігофренії, а особливості дитини з сенсорною недостатністю відрізняються від дитини з порушеним слухом.

Загальне недорозвинення мови, що має в різних випадках різну природу дефекту, характеризується спільністю типових проявів.

Як відомо, загальне недорозвинення мови підрозділяється Р. Е. Левиной на три рівня, при цьому несформованими виявляються всі компоненти мови. І при кожному рівні розвитку у дітей дослідниками відзначені психолого-педагогічні особливості.

Діти з першим рівнем розвитку практично безречевих, їх характеризує негативізм, відсутність форм і засобів спілкування. Соціальна адаптація дітей в зв'язку з цим ускладнена.

Діти з другим рівнем розвитку мають вже певний словник загальновживаних слів, володіють деякими граматичними категоріями. Їх загальна і мовна активність вище, ніж у дітей з першим рівнем, але як і раніше їх характеризує недостатня стійкість уваги, труднощі його розподілу, слабкість мнестической діяльності і т. д. Діти можуть бути соматично ослаблені, вони мають недоліки рухової сфери та інші специфічні особливості.

Діти з третім рівнем розвитку досить вільно спілкуються, проте їх мова далека від досконалості, що проявляється при спробах користування розгорнутої зв'язного промовою.

Т. Б. Филичева виділила четвертий рівень розвитку, що вже увійшло в практику сучасної логопедії, представила опис таких дітей (а їх досить багато): у дітей відзначаються залишкові явища нерізко вираженого недорозвинення мови.

Психічний розвиток дітей із загальним недорозвиненням зазвичай в цілому протікає більш благополучно, ніж розвиток їх мови.

При алалії мають місце різні мовні і немовні, в тому числі психолого-педагогічні особливості, між якими існують складні опосередковані відносини. У симптоматиці розладів при алалії, як встановлено в останнє десятиліття у зв'язку з розвитком патопсихології і психолінгвістики, переважаючими є мовні порушення. Серед немовних розладів при алалії всі дослідники відзначають наявність в тій чи іншій мірі виражених моторних, сенсорних, психопатологічних симптомів різного характеру і різною мірою виражених.

Дослідниками описані різні варіанти рухових, сенсорних, інтелектуальних, емоційно-вольових порушень при дизартрії.

Проблема особистості дітей з порушенням темпорітміческой сторони мови, в тому числі і заїкуватих, традиційно розглядається в двох планах: по-перше, саме певні особистісні особливості сприяють виникненню заїкання, а по-друге, виникнувши, порушення викликає різноманітні особистісні особливості. У зв'язку з цим і будується система перевиховання (на тлі лікування) особи і поведінки, соціальна реадаптація та адаптація заикающегося.

При порушеннях читання і письма в більшості випадків у дітей відзначається несформованість багатьох вищих психічних функцій: зорового, слухового аналізу і синтезу, просторових уявлень, розлади уваги, пам'яті, сукцессивной і симультанних процесів при сприйнятті і відтворенні мовного і немовного матеріалу, недостатність емоційно-вольової сфери, девіантна поведінка та інші особливості. В результаті ситуації постійного неуспіху у ряду учнів виникає негативне відношення до навчання, знижується розвиток пізнавальної активності.

Матеріали посібника структуровані досить довільно, умовно відображаючи традиційні підходи, творчий пошук з проблеми та методичне новаторство психологів, лікарів, педагогів.

У наведених витягах підкреслюється спрямованість на комплексність вивчення особливостей дітей, їх мовних і немовних діяльність, поведінку. Показані закономірності розвитку особистості в умовах порушення мови.

Вибірки з робіт навмисно різні за обсягом, відібрані тільки ті матеріали, які найбільшою мірою акцентують увагу на формування різних сторін особистісного розвитку в умовах мовного онтогенезу.

При цьому підкреслена нерівномірність у розвитку окремих психічних функцій, своєрідність у протіканні певних психічних процесів, в сенсорних функціях, що створює неповторну індивідуальність кожної дитини.

У всіх дослідженнях підкреслена думка, що психічний розвиток дитини з порушенням мови - своєрідний шлях розвитку, процеси якого обумовлені біологічними і соціальними чинниками.

Як це і прийнято в спеціальної психології та корекційної педагогіки, психологічні, нейропсихологічні, психолингвистические концепції розглядаються як підстава для поглибленого аналізу психолого-педагогічних особливостей дітей. Методи діагностики при цьому складають основу для вивчення і корекції порушень психічного розвитку дітей.

Ключовим для організації вивчення, корекційного навчання і виховання дітей є поняття Л. С. Виготського про системний характер порушень розвитку, про структуру дефекту, в якій виявляються первинно постраждале ланка і вторинні нашарування, і про наявність компенсаторних , значних потенційних можливостях дитини з порушенням мови.

З позицій системного підходу показано взаємозв'язок і взаємозумовленість у розвитку різних компонентів мовлення, речемислітельной діяльності, мислення, поведінки.

Наведені в витягах факти, що відображають особливості психічного розвитку дітей з порушеннями мови, мають діагностичне, корекційна та прогностичне значення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Передмова "
 1. Довідковий апарат до путівника
  передмову, список скорочень, покажчики. Слід знати, що титульний лист не тільки завершує оформлення довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та назві довідника, про місце і час видання. Для підвищення інформативності змісту доцільно
 2. Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999

 3. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 4. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 7. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 8. Передмова
  Пропонована увазі читачів книга ця становить виправлене і доповнене видання «Соціологічних етюдів», що з'явилися в журналі «Знання» в 1872 - [18] 73 гг.1 * Тоді вони становили чотири окремі essays, з яких один і нині мною виділений і віднесений в Пріложеніе2 * (як менш пов'язаний з іншими за змістом), а інші три (Знаніе. 1872. № 12; 1873 № № 1 , 3 і 5) 3 'об'єднані в одне
 9. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 10. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 11. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 12. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  передмові до єдиною поки в Росії авторської книзі Р. А. Зерновий «Світло і тіні» вражає список професій, або, скажімо так, занять автора: спочатку студентка ЛДУ, потім перекладачка в Іспанії під час громадянської війни і раптом після всього цього - лісоруб, землекоп, вчителька. До речі, в оповіданнях зазначеної вище книжки смутно вгадувалися табірні реалії. Та так воно і було: пройшовши сталінські
 13. Від видавництва
    Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 14. Передмова
    передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua