Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Передмова

Корекція особистісних особливостей і відхилень у дітей з порушеннями мови - багатогранний і багатовимірний процес , який передбачає різні форми виховання, навчання, корекції, компенсації, адаптації, реабілітації. Він будується на основі ряду загальних і специфічних принципів з використанням різних методів: наочних, практичних, словесних.

Подолання негативних особистісних особливостей дітей з порушеннями мови проводиться переважно психолого-педагогічними засобами, іноді на тлі спеціального лікування. При цьому завжди враховуються вікові особливості дитини, передбачається нормалізація його соціальних контактів з оточуючими людьми.

Система корекції особистісних особливостей дитини носить диференційований характер з урахуванням різноманітних чинників біологічного та соціального порядку.

У сучасній корекційної педагогіки (і логопедії в її складі) утвердилось положення про необхідність раннього виявлення та подолання відхилень у розвитку дітей. У процесі корекції порушень мови і інших психічних процесів враховуються особливості моторики, пізнавальної діяльності, сенсорної сфери та емоційно-вольових проявів.

У психодіагностику та комплексної психолого-педагогічної корекції акцент все більше зміщується з методу вивчення на особистість дитини. Індивідуалізація впливу виключає підбір формальних методичних рекомендацій для виявлення порушень розвитку мови і особистості та їх подолання. Стратегія розвитку дитини орієнтується переважно на облік відбуваються в стані мови і особистості дитини змін. Розвиток приватних методик корекційно-виховного впливу створює широку базу для розробки фундаментальних проблем логопедії та логопатопсіхологіі, для розвитку загальної теорії цих наук.

В останньому розділі посібника представлені конкретні дані, накопичені в практиці і дослідному навчанні дітей з порушенням мови. В даний час коло цих даних значно розширюється і збагачується, що важливо для побудови в майбутньому серйозних теоретичних узагальнень, їх контролю та корекції.

Г. А. Волкова

Логопедична ритміка

Одним з основних завдань у комплексному психолого-логопедическом, педагогічному та лікувально-оздоровчому впливі на осіб з мовними й інтелектуальними розладами є формування, розвиток і корекція мовної функціональної системи з урахуванням особливостей особистості і поведінки.

Педагоги-дефектологи в своїй повсякденній роботі будуть зустрічатися з людьми, що мають різні порушення мови, що з'явилися в різному віці і зумовленими багатьма причинами. Тому вони повинні знати особливості розвитку, сприйняття і корекції немовних і мовних процесів у осіб з мовною патологією, розвивати слухове увагу і слухову пам'ять, зорову увагу і зорову пам'ять, оптико-просторові уявлення та навички, статичну і динамічну координацію спільних рухів, тонку довільну моторику і міміку особи; виховувати почуття темпу і ритму в русі, цілеспрямовано впливати на мовне порушення. У цьому їм допоможе логопедична ритміка ...

Виховні завдання в роботі з підлітками та дорослими вирішуються своєрідно. Якщо у відносинах зі школярами виховання здійснюється в рамках логопедичного уроку на основі шкільної програми і підкріплюється єдністю вимог на заняттях з логоритміки і в мікросоціального середовищі, то з підлітками та дорослими рішення виховних завдань передбачає облік характеру, освіти, інтелектуальних можливостей людей, їх спеціальності, схильностей , інтересів і т. д.

логоритмічних заняття впливають на поведінку і особистість дитини з мовною патологією. Без знань психології дитини відповідного віку та тих відхилень, які виникли у зв'язку або до появи мовного розладу, не можна правильно впливати на нього. Слід враховувати також, що в будь корекції у дітей має бути розвиваюче початок. Це важливо тому, що мовне розлад з'являється і розвивається у що формується. Наявність мовного порушення необов'язково, але може позначитися на формуванні багатьох психічних процесів: мислення, пам'яті, сприйняття, уваги, здатності саморегуляції психічної діяльності. Корекційні логоритмічних вправи повинні, з одного боку, перевиховувати порушені функції, а з іншого - розвивати функціональні системи дитини (дихання, голосову функцію, артикуляторного апарат, слухове і зорове увагу, слухову і зорову пам'ять, довільна увага в цілому, процеси запам'ятовування і відтворення мовного і рухового матеріалу і т. д., тобто розвивати мовну функціональну систему і немовні психічні процеси).

Корекційні завдання логоритмічних виховання дорослих, підлітків і школярів вирішуються на рівні усвідомленого ставлення до мовного розладу, до себе як особистості і до оточення.

Займаються розуміють необхідність і корисність проведених з ними занять, що обумовлює їх самостійну роботу над промовою і моторикою на тому чи іншому рівні саморегуляції своєї діяльності. Чим осознаннее ставлення до дефекту, чим повніше прагнення подолати його, тим вище рівень довільної саморегуляції діяльності. Педагог (логопед, ритмист) і психотерапевт допомагають займаються організувати самостійну роботу, особливо підліткам і школярам, аналізують успіхи в цій роботі і причини невдач, вселяють упевненість у можливість оволодіння мовними і руховими вміннями та навичками і користування ними в процесі спілкування з людьми.

Оскільки патогенез алалии різноманітний і недостатньо вивчений, то необхідно комплексне дослідження дитини. Тільки в цьому випадку можуть бути успішно вирішені питання диференціальної діагностики мовної патології (наприклад, відмежування моторної алалії від деяких форм олігофренії, ускладнених недорозвиненням мови), зрозумілий механізм мовних порушень та інших вищих кіркових функцій (праксису, гнозису, просторового і тимчасового синтезу), порушень інтелектуальної діяльності у вигляді підвищеної истощаемости, нерівномірної працездатності, порушень пам'яті та уваги і тільки тоді визначено шляхи диференційованих логопедичних заходів.

При аналізі мовної патології у дитини з алалією важливим є виділення так званих негативних симптомів, пов'язаних з недорозвиненням окремих сторін мови, і позитивних, пов'язаних зі спробами дитини пристосуватися до своєї мовної недостатності. У дітей молодшого віку переважають перші, у дітей більш старшого віку - другий, які можуть стати їх первинним мовним стереотипом. При підході до дитини з мовною патологією завжди необхідно пам'ятати, що, якими б важкими не були мовні порушення, вони ніколи не можуть бути стаціонарними, повністю незворотними: розвиток мови триває за найважчих формах її недорозвинення. Це пов'язано з триваючим після народження дозріванням центральної нервової системи дитини і великими компенсаторними можливостями дитячого мозку. ...

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова"
 1. Довідковий апарат до путівника
  передмову, список скорочень, покажчики. Слід знати, що титульний лист не тільки завершує оформлення довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та назві довідника, про місце і час видання. Для підвищення інформативності змісту доцільно
 2. Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999

 3. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 4. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 7. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 8. Передмова
  Пропонована увазі читачів книга ця становить виправлене і доповнене видання «Соціологічних етюдів», що з'явилися в журналі «Знання» в 1872 - [18] 73 гг.1 * Тоді вони становили чотири окремі essays, з яких один і нині мною виділений і віднесений в Пріложеніе2 * (як менш пов'язаний з іншими за змістом), а інші три (Знаніе. 1872. № 12; 1873 № № 1 , 3 і 5) 3 'об'єднані в одне
 9. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 10. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 11. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 12. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  передмові до єдиною поки в Росії авторської книзі Р. А. Зерновий «Світло і тіні» вражає список професій, або, скажімо так, занять автора: спочатку студентка ЛДУ, потім перекладачка в Іспанії під час громадянської війни і раптом після всього цього - лісоруб, землекоп, вчителька. До речі, в оповіданнях зазначеної вище книжки смутно вгадувалися табірні реалії. Та так воно і було: пройшовши сталінські
 13. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 14. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими в Протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 15. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
© 2014-2021  ibib.ltd.ua