Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяМетафізика → 
Наступна »
Г. А. Югай. Голографія Всесвіту і нова універсальна філософія. Відродження метафізики і революція у філософії, 2007 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Предметом універсальної філософії є світ як ціле або проблема цілісності світу. Її рішенням були зайняті в усі часи самі різні напрямки міфології, філософії, релігії і науки. Настільки особливе і пильна увага до цієї проблеми з боку представників самих різних напрямків і галузей знання пояснюється її центральним положенням у формуванні світоглядних і ціннісних орієнтацій людей всіх епох. В її рішенні склалися найрізноманітніші переконання, концепції та філософські пристрасті, часом навіть діаметрально протилежні і взаємовиключні. Мабуть, в самій загальній формі вони групуються навколо таких взаємовиключних філософських напрямів, як матеріалізм та ідеалізм, діалектика і метафізика, універсалізм і плюралізм і т.д.

Чим більше таких напрямків, тим більше зростає потреба в єдиному універсальному підході. Воістину грандіозні можливості такого універсального підходу до Всесвіту відкриваються розвитком такої галузі знання, як голографія. Це нова галузь знання, що виникла в останній третині XX століття, в період четвертої наукової революції. Якщо сказати більш конкретно, то топографічний підхід - це новий етап у вирішенні проблеми цілісності в усіх галузях знання і насамперед у самій філософії. Якщо в проблемі цілісності акцент робиться на двухкомпонентности співвідношення частини і цілого, то в голографії неодмінно і в першу чергу звертається увага на провідну роль третього компонента в співвідношенні частини і цілого. Таким третім компонентом виступає сама цілісність. Для голографії найважливішою є визначальна, детерминирующая роль цілого по відношенню до частин в органічній системі.

На думку автора, основним голографічним фактором цілісності Всесвіту і всіх її структурних рівнів є закон єдності матерії і духу, зрозумілий у більш широкому плані сучасного гілозоізма - концепції загальної одухотвореності матерії. Формою вираження і еквівалентом одухотвореності всієї матерії є енергоінформаційні процеси, що носять справді універсальний характер. Триєдиний голографічний потік речовини, енергії та інформації складає самий універсальний матеріально-духовний процес в світі, у всій Голографія-

П чеський Всесвіту. Це і є в той же час і онтологічна основа синтезу матеріалізму та ідеалізму, метафізики і діалектики, тобто всіх філософських напрямів. В узагальненому плані все це аспекти інформаційного детермінізму.

У роботі розглядається універсальна природа метафізичного поняття інформації як в аспекті голографії, так і філософії. Універсальність інформації проявляється в її двоєдиної природі як матеріального, так і ідеального. У ній в найбільшій мірі виявляється органічна єдність матерії і духу. У цьому сенсі інформація розглядається як філософська категорія. До якого ж розділу філософії відноситься інформація більшою мірою? У роботі показано, що як еквівалент духу і духовності інформація більше відноситься до метафізики топографічної суті буття. Водночас інформація складає і суть таких метафізичних категорій, як надіснуванні, надсвідомість, сверхлогіка.

Вони надчуттєві і трансцендентний-ни, тобто сверхфізічно - метафізічни. У нашій роботі вперше в літературі розглядаються зазначені три поняття як основні категорії метафізичного буття і пізнання. Вони в той же час і голографічності, так як в двухкомпонентност' співвідношення матерії і індивідуальної свідомості вбудовується третій, надіндивідуальних і сверхраціональном - топографічний - компонент у вигляді надбуття, сверхсознания і сверхлогікі.

В результаті авторських роздумів робиться висновок про необхідність відродження метафізики у західній та російської філософії. Книга присвячується 75-річчю автора. У даному виданні ведеться діалог з авторами, витяги з робіт яких включені в нашу книгу в якості додатків. Традиційно предмет метафізики складає і надчуттєвий, або трансцендентний, світ сакральності, магії, містики і окультизму. Тому з метою більш точного і кваліфікованого обговорення цих питань ми вважали за краще викласти їх у вигляді деколи розлогих витягів з робіт Мирна Елі пеклі «Священне і мирське», Майкла Бейджента і Річарда Лі «Еліксир і камінь. Традиції магії і алхімії », Карла Густава Юнга« Про психології східних релігій і філософій ». Заключна глава присвячена метафізиці Рене Генона, викладеної в його роботі «Схід і Захід», опублікованій вперше в російській перекладі в 2005 році Це зроблено тому, що дані питання поки що ні зустрі-чають належного розуміння з боку вчених, світогляд яких у переважній своїй більшості сформувалося на основі матеріалістичної філософії. Але для універсальної філософії та її метафізики обговорення цих питань необхідно. Без них просто неможливий синтез матеріалізму та ідеалізму, діалектики і метафізики, науки і релігії, універсалізму та плюралізму і т.д. А без цього неможливо розширення нинішнього досить вузького горизонту філософсько-матеріалістичного бачення світу, сформованого в умовах заперечення метафізики. У рівній мірі як і в умовах заперечення релігійного світогляду як антинаукового.

Систематичний діалог вівся як з відповідальним редактором книги проф. В.А. Чудіновим, так і з упорядником додатки - добірки рецензій на мої наукові публікації - проф. З.А. Мукашсвим (м. Алмати). Власне, рецензії - теж науковий діалог, за що спасибі рецензентам. Особливу подяку автор висловлює відповідальному редактору, упорядника додатки, а також тим колегам, які брали участь при обговоренні тих чи інших розділів майбутньої книги на засіданнях Відділення євразійських досліджень РАПН, керівниками якого є академік РАН. і РАПН, директор Інституту Далекого Сходу РАН, проф. M.JI. Титаренко та засл. проф. МДУ ім. Ломоносова, директор міжнародного центру Кореєві-дення МГУ М.Н. Пак. Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться філософією в її метафізичному викладі, відкинутої і призабутої як на Заході, так і в Росії, які тому й опинилися в нинішньому кризовому стані. Важко знайти аналоги нашій роботі з філософії голографії Всесвіту.

Можливо, на подібну роль могли б претендувати свого часу, наприкінці XIX століття, вже після К. Маркса, праці Г. Спенсера по синтетичної філософії, де автор ратує за розвиток метафізики на основі синтезу емпіризму і априоризма, матеріалізму і ідеалізму і т.д. У наші дні поки ми виявили роботи Уилбера Кена, в яких дається аналогічне з нашим визначення предмета інтегральної філософії: «Поняття <1інтегральний", "холістичний" можна витлумачити різноманітне. Найчастіше з ними зв'язуються завдання звести воєдино матерію, тілесність, розум, душу і дух, тобто подолати всю велику роздробленість буття. Фізика зайнята матерією, біологія - живий тілесністю, психологія-душею, а містика - безпосереднім духовним досвідом; тому інтегральне розуміння дійсності покликане охопити фізику, біологію, психологію, богослов'я і містику »1. Кен Уілбер фактично під інтегральної філософією має на увазі інтегральне свідомість, що набагато вже, ніж універсальна філософія голографії Всесвіту. Проте ми цілком і повністю підтримуємо його інтегральну філософію, цілком співзвучну з нашою універсальної філософією голографії Всесвіту.

Надзвичайної актуальності універсальної філософії можна проілюструвати хоча б на одному, але дуже характерному прикладі баталій навколо введення в якості обов'язкового предмета «Основ православної культури» в навчальну програму російських шкіл. Питання не отримує практичного вирішення, по-перше, через конфесійно- релігійних розбіжностей, по-друге, через філософських розбіжностей, пов'язаних з неузгодженостями між релігією, з одного боку, і, з іншого боку, природничо шкільними дисциплінами - фізикою, біологією, хімією, курси яких побудовані з позицій матеріалістичної філософії. Без універсальної філософії навряд чи можна розв'язати ці протиріччя.

Інший приклад практичного та теоретичного значення універсальної філософії відноситься до євразійської проблематики: по якому шляху слідувати пострадянської Росії - по західному, тобто ліберальному, чи за східним - консервативному? Краще, звичайно, по конвергентної-евразий-ському - ліберально-консервативному, або консервативно-ліберального. З двох однокореневих слів - Євразія та євразійство - перше відноситься до матеріальної, об'єктивної реальності, а друге - більше до віртуальної, тобто до ідеальної і метафізичної реальності. Ось, будь ласка, два абсолютно протилежних філософських сенсу в двох однокореневих поняттях соціальної метафізики.

Але найбільше практичне і теоретичне значення має сама універсальна філософія для життя, розмірковуючи при цьому по відомій приказці: самої практичною є сама універсальна теорія чи філософія, пов'язана з Абсолютом і субстанцією «Бог і природа».

1 «Інтегральні ідеї - в практичне життя /» Інтерв'ю з піонером інтегрального свідомості Кеном У мул бером. - ВФ, 2005, № 11.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  передмові до книги білого генерала Я. Слащова «Крим в 1920 році» Д. Фурманов: «В області спеціальної вони (білі) були великими майстрами. І провели проти нас не одну талановиту операцію. І зробили по-своєму не мало подвигів, виявили чимало самого достеменного особистого героїзму, відваги та іншого. Червона Армія мала перед собою не випадковий набрід, а організованого , стійкого, часто відважного
 2. § В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
  передмові до першого видання «Капіталу», кажучи про засоби пізнання економічних відносин капіталізму, вказував, що для досягнення цієї мети не можна користуватися ні мікроскопом, ні реактивами. Все це повинна замінити сила абстракціі1. При вивченні правових явищ також не можна користуватися ні мікроскопом, ні реактивами, їх повинна замінити абстракція. Склад злочину, як поняття, є
 3. Передмова
  Представлене навчальний посібник, написаний колективом кафедри підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії, будується за принципом "питання - відповідь". Така побудова робить його зручним для студентів при підготовці до іспитів, а також для всіх тих, хто вивчає підприємницьке право. Посібник може застосовуватися при вивченні загального навчального курсу
 4. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 5. § 11. Кодіфікація
  Контінентальні системи ще відомі як кодіфіковані правові системи, оскількі їх відмітною рісою є наявність Кодексів з високим рівнем узагальнення и сістематізації значної Частини законодавства. Тут Велике значення надається підготовчім за-конопроектнім роботам, Коментарі авторів до проектів Законів, матеріалам Обговорені. Смороду Використовують в процесі Офіційного Тлумачення законодавства.
 6. Право авторства характеризується такими рисами:
  передмовами, післямовами, коментарями і якими-або іншими поясненнями. Право на захист репутації автора, як і всяке суб'єктивне право, має свої межі. Закон передбачає окремі випадки, коли порушення цілісності твору не розцінюється як замах на його недоторканність. Наприклад, допускається цитування уривків з твору в наукових, полемічних
 7. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 8. Передмова
  Цей підручник являє собою друге, кардинально перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права, вперше вийшов у Видавництві БЕК (Москва) в 1993 р. Попереднє видання підручника з'явилося в період докорінного оновлення російського цивільного законодавства, пов'язаного з початком соціально-економічних реформ і переходом від одержавленого,
 9. 1. Поняття і види особистих немайнових прав автора
  передмовою і післямовою, дозволяти переклад, переробку, аранжування або іншу переробку твору. Редакторська та інша правка допускається тільки за згодою автора. Закон не перераховує можливі відхилення по чиїй-небудь волі від істоти і форми твору, оскільки він захищає автора від якого спотворення твору. Разом з тим абз. 5 п. 1 ст. 15 ЗоАП говорить про захист твори
 10. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
    передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 11. Передмова
    Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 12. Передмова
    передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом авторів. Підручник, як і що лежить в його основі програма курсу цивільного права, виходить з поділу всього матеріалу даного курсу на дві основні частини, що відповідають двом навчальним років, які зазвичай
© 2014-2022  ibib.ltd.ua