Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

Запропонована Коеном модель поліцентричності та ієрархічна

. Потрібно сказати, що деякі структурні одиниці в його моделі йдуть від Маккиндера, хоча в цій моделі немає жорсткого протиставлення Суші і Моря і зроблено крок від геополітики війни до геополітики світу. Але проте в моделюванні використовуються класичні конструирующие елементи, хоча вони істотно дробляться, особливо Римленд (рис. 7).

Отже, модель Коена ієрархічна:

- Перший рівень представлений «геостратегічними сферами»: Морська (Залежний від торгівлі світ морських держав), Євразійська (Євразійський континентальний світ). Це як би дві півкулі, які в принципі виділяв ще Маккиндер.

- Другий рівень - геополітичні регіони, які входять до першого ієрархічний рівень (сфери). У Морську сферу входять чоти-

21 С. Коен був Президентом Асоціації Американських географів в 1989 - 1990 рр..

104

Розділ I. Геополітика

ре регіону: Англо-Америка і Кариби, Західна Європа і Маг-риб, Внеконтінентальная (Офшорна) Азія і Океанія, Південна Америка і Африка на південь від Сахари. У Євразійську сферу входить два геополітичних регіону - хартленд і Східна Азія.

На другому ієрархічному рівні поза геостратегічних сфер виділено ще три додаткових освіти:

Південна Азія - незалежний регіон зі своїм геополітичним кодом;

Середній Схід - розділовий, точніше - розділений пояс;

Центрально-Східна Європа як регіон-«ворота», що сприяє потенційно зв'язків між Заходом і Континентальної (Євразійської) геостратегічної сферою.

Про важливе стратегічне становище регіону відомо давно. Ще Маккиндер вважав незалежність і стабільність цього регіону вирішальним фактором євразійського і навіть світової рівноваги. Регіональні конфлікти в Центрально-Східній Європі оголюють протиріччя в позиціях світових держав, загострюючи відносини між ними.

Таким чином, геополітичні регіони-це великі підрозділи геополітичних сфер і порівняно однорідні за економічним, політичним і культурним ознаками.

- Третій рівень представлений національними державами - п'ятьма великими державами: США, Росія, Японія, Китай і групою держав - Європейським Союзом. У межах великих держав Коен виділив ключові території: в США-Атлантичне узбережжя-район Великих озер, в Європейському Союзі-«Центральна вісь розвитку» - акваторія Північного моря, в Японії-конурбации Тихоокеанського поясу, в Росії-індустріально-аграрний трикутник Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону-Кузбас, в Китаї-річкові долини Центру і Північний схід. Ріст і взаємодія наддержав забезпечують спадкоємність світової геополітичної системи.

- Четвертий рівень - це кілька держав другого порядку, які оформилися в 1970-і роки, що домінували в рамках відповідних регіонів, але не володіли при цьому глобальним впливом (насамперед, внаслідок обмеженої участі у позарегіональних економічних і політичних відносинах).

- П'ятий рівень - це субнаціональні території-«ворота» (фокуси зв'язків), які, за припущенням Коена, будуть у майбутньому провідниками зв'язків між державами.

106

1. Історіографія зарубіжної геополітичної думки

107

Після гігантського геополітичного зламу 1980-1990-х років, пов'язаного з розпадом соціалістичного табору, світова система увійшла в стан пошуку нової рівноваги. Це не означає відсутності протиріч і навіть «збурень» - міжнаціональні конфлікти і тероризм в колишньому СРСР, кровопролитні війни в колишній Югославії, ситуація навколо Іраку, ісламський фундаменталізм, боротьба релігійних громад в Кашмірі, міжетнічні зіткнення в Африці і т.д. Однак ці сепаратистські та деструктивні процеси компенсуються інтеграційними тенденціями. Носіями глобальної інтеграції виступають ТНК, що здійснюють прямі зарубіжні інвестиції, трансферт технології, подетальної спеціалізацію виробництва.

Практично всі геополітичні регіони охоплені процесами регіональної інтеграції, що веде до розширення економічного і політичного співробітництва в їх межах.

Геополітичні регіони знаходяться на різних стадіях розвитку, тому їх ролі в міжрегіональному взаємодії не збігаються. Для аналізу збалансованості внутрішніх і зовнішніх зв'язків геополітичних регіонів Коен запропонував використовувати поняття ентропії (від грец. Єп і thrope-перетворення). Поняття ентропії запозичене з фізики. Воно характеризує ступінь близькості ізольованої системи до стану рівноваги. Статистична фізика розглядає ентропію як міру ймовірності перебування системи в даному стані. Підвищення рівня ентропії свідчить про вичерпання внутрішньої енергії, або продуктивної здібності. У теорії інформації ентропія трактується як міра невизначеності {uncertainty).

Невизначеність - - це ситуація, коли в системі можливі непередбачувані події. Це неминучий супутник складних систем. Чим складніше система, тим більшого значення набуває фактор невизначеності в її розвитку. Усі закриті системи приречені на колапс, так як власні людські та фізичні ресурси виснажуються, а рівень ентропії стрімко зростає. Однак у сучасному світі практично всі геополітичні регіони являють собою відкриті системи, пов'язані потоками енергії, переміщенням товарів, капіталів, людей та ідей.

Обмін між країнами і регіонами автор вважає ключовим елементом динаміки світової системи. Механізмом, обумовлює

Розділ I. Геополітика

вающим обмін, є внутрішній розвиток території через її політичну організацію, економічну структуру і соціальний пристрій або через вплив зовнішніх сил. Коен спеціально обумовлює, що поряд з такими стандартними показниками потужності держави, як площа території, володіння родючими грунтами, водними і мінеральними ресурсами, розвиненість транспортної та інших видів комунікаційної мережі, чисельність населення, рівень освіти і військовий арсенал, повинні також враховуватися рівень взаємопов'язаності націй, ідеологічна сила (рівень впливу ідеології), національні цілі, менталітет, цілі і стратегія для підтримки свого міжнародного впливу і здатності до оновлення.

Для визначення рівня ентропії території Коен пропонує використовувати такі показники, як рівень накопичення, врожаї сільгоспкультур, продуктивність праці, погашення заборгованостей, сальдо платіжного балансу, витрати на НДДКР, число патентів і вчених, зниження питомих витрат палива та енергії.

Орієнтовно за рівнем ентропії їм виділено чотири категорії регіонів:

- З низьким рівнем ентропії (Англо-Америка і Карибські країни; Західна Європа і Магриб; Внеконтінентальная Азія і Океанія).

- З середнім рівнем ентропії (хартленд; Центрально-Східна Європа; Середній Схід).

- З високим рівнем ентропії (Південна Азія; Східна Азія).

- З вкрай високим рівнем ентропії (Африка на південь від Сахари; Південна Америка).

Геополітичні регіони, в межах яких знаходяться світові наддержави, а рівень ентропії характеризується низькими і середніми значеннями, по Коену, визначають рівновагу і подальший розвиток світової геополітичної системи. Володіючи істотними обсягами потенційної енергії, що мають глобальне значення, вони поширюють вплив за межі власних кордонів. Такого роду проникнення здійснюється через зовнішню торгівлю. Важливе значення має не стільки співвідношення експорту та імпорту, скільки питома вага кожного з регіонів у зовнішній торгівлі один з одним, потоки зарубіжних капіталовкладень, дипломатичні контакти. Ці регіони, нахо

108

/. Історіографія зарубіжної геополітичної думки

дящиеся між собою, як правило, в Ентропійно балансі, мають перевагу над іншими.

Прикладом країни з підвищеним рівнем ентропії, по Коену, є Індія, де велика етнолінгвістична роздробленість, протиріччя між політичною системою, побудованої за демократичної західної моделі, і економічною системою, близькою до соціалістичного типу, відкриті і непримиренні зіткнення між індуїстами та мусульманами, неспроможність обмежувальної демографічної політики.

Заслуговує на увагу виділення Коеном типу перехідних держав і поясів, які можуть вносити суттєві зміни в життя великих націй. Це насамперед пояса нестабільності (Середній Схід), маргінальні сфери, як сфера, що охоплює Африку південніше Сахари і Південної Америки, яка може дестабілізувати світову систему локальними і регіональними конфліктами.

Цікаво також виділення «асиметричних» територій, службовців джерелом обурення для великих регіональних структур шляхом введення небажаної ентропії: Куба, Ізраїль, колишня Югославія, Лівія, Ірак, Іран і деякі інші країни.

Протягом тривалого періоду часу смуга розмежування «океанічної» і «континентальної» геостратегічних сфер (Римленд) була найбільш нестабільною і була фактором ризику у світовій геополітичній системі. У результаті її дроблення, що почалося в 1970-і роки, а також встановлення нового рівноважного стану в світі, як вважає Коен, після розпаду соціалістичної системи окремі ділянки Рімленда оформилися у відносно самостійні геополітичні одиниці. Так, країни Південної Азії утворили самостійну, потенційну геополітичну сферу; В'єтнам, Лаос і Камбоджа увійшли до складу Східної Азії; Близький Схід зберігся як «розділений пояс», що концентрує безліч проблем міжнародного геополітичного порядку.

Радикальні зміни відбулися в Центрально-Східноєвропейському секторі Рімленда. Як вважає Коен, Центрально-Східна Європа може з часом перетворитися з «яблука розбрату» в путь-«ворота», покликані зміцнити стабільність і прискорити становлення зв'язків у світовій системі, але головне - стимулювати взаємодію між Західною Європою і харт-ЛЕНД, т. е. геополітичними регіонами, що відносяться до протилежних геостратегічним сферам.

109

Розділ I. Геополітика

ПО

Центрально-Східна Європа представляється в побудовах Коена унікальним утворенням, так як це єдині «ворота», що займають цілий геополітичний регіон.

Окремих же «країн-Райо і точок-воріт» у світі автор налічує більше 20 (табл. 3).

«Ворота» локалізовані, як правило, уздовж кордонів геостратегічних сфер, регіонів. Для них характерні малі розміри території і населення, відкритий доступ до зовнішніх просторів (по морю і / або суші). У соціальному відношенні - це самобутні культурно-історичні центри, особливі етнолінгвістичні одиниці; деякі з них мають давніми торгово-по-посередницькі традиціями і підприємницьким потенціалом. Володіючи бідними або вузькоспеціалізованими природними ресурсами, «ворота» знаходяться в залежності від зовнішніх джерел сировини і ринків збуту готової продукції.

Як зазначає Коен, найбільш доцільно тут розвивати сферу послуг (фінансові послуги, торгівлю, туризм) або розташовувати головні підприємства для складання готових виробів на експорт. У військовому відношенні «ворота» не становлять загрози для сусідніх держав, однак мають для них важливе стратегічне значення.

Основна функція «воріт» - стабілізація світової геополітичної системи, елементи якої стають все більш взаємозалежними. Вони покликані стимулювати глобальне економічне, соціальне і політичне взаємодія. За ідеєю автора, оформляясь як самостійні геополітичні одиниці, «ворота» у багатьох випадках трансформуються із смуги конфліктів у зону компромісного розвитку, коеволюції суміжних регіонів і сфер, а значить - міжнародного співробітництва. Зрозуміло, що як оригінальна і практично значуща ідея Коена може розвиватися. Дослідники можуть обгрунтувати та інші не менш важливі точки і ареали-«ворота».

Концепція униполярного світу Айр Страус з 1985 по 1991 р. був американський політолог виконавчим директором «Ас-

А. Страуса социации за об'єднання демокра-

тий »- атлантико-уніполярістской організації, серед перших членів якої свого часу були основні автори плану Маршалла і розробники проекту створення НАТО з числа співробітників Держдепартаменту США. У 1990-і роки він був координатором (від США) Комітету НАТО по Східній

/. Історіографія зарубіжної геополітичної думки

Таблиця 3

Перспективні «ворота» у світовому геополітичному просторі Простору «Ворота» Інтерстратегіческіе сфери Центрально-Східна Європа - Естонія, Латвія, Литва, хартленд Словенія Хартленд - Східна Азія - Російський Далекий Схід Внеконтінентальная Азія Хартленд - Англо-Амсріка Аляска Східна Азія - Внеконтінентальная Азія Гонконг / Шеньчжень / Гуаньдун, Тайвань Східна Азія - Південна Азія Кашмір Інтергеополітіческіе регіональні межі Внеконтінентальная Азія - Західна Австралія Південно-Східна Азія Південна Азія - Середній Схід Пуштуністан, Пенджаб, Середній Схід - Приморська Кіпр (об'єднаний) Європа субсахарської Африка - Еритрея, Азорські о-ва, Приморська Європа - о-в Мадейра Англо-Америка Англо-Амеріка/Каріби - Пуерто-Ріко Південна Америка Англо-Америка - Гаваї Внеконтінентальная Азія Інтрагеополітіческіе регіони Англо-Амеріка/Каріби - Квебек Британська Колумбія Англо-Амеріка/Каріби Східна Нікарагуа, Північна Мексика Приморська Європа Північна Ірландія, Басконія, Каталонія Середній Схід Газа / / Гірський Ліван Південна Азія Таміл-Ілам Джерело: Cohen, 1994, р. 41.

 п: 

 Розділ I.

 Геополітика 

 Європі та Росії - організації, що займається питаннями адаптування НАТО до умов після «холодної війни». 

 Страус виділив глобальне Уніполя, що представляє собою баланс сил держав, у яких відсутній найменша думка про війну один проти одного. Етапи розвитку світового геополітичного простору проходять шлях, за його думки, від багатополярності до біполярності, а потім до однополярності. 

 Глобальне Уніполя має трехцентровое просторова будова, тобто в нього входять такі три центри, як США, Європейський Союз і Японія. При цьому тристороння система військового та економічного союзу сконцентрована навколо США. 

 Лідерство США, як зазначає Страус, носить характер першості серед рівних і друзів, а не панування однієї держави над опірними підлеглими партнерами. 

 Західне Уніполя нарощувало ідентичність, здібності і структури протягом усього періоду зміни світогляду від багатополярності до біполярності і Уніполярні ™. Дуже важливим моментом в міркуваннях Страуса є те, що він практично ототожнює сучасні найпотужніші демократії з уні-полем. Він пише, що протягом ХХ ст. демократії перетворилися на найпотужнішу силу у світі, переставши бути крихким меншістю, яке вони становили на початку століття [Страус, 1997, с. 30]. 

 Потім західне Уніполя пройшло через випробування. Після утворення НАТО в 1949 р. Великобританія, Франція і США вже не становили планів на випадок війни один з одним. Вони стали розглядати міць один одного як доповнення власної. Німеччина і Японія були відроджені в рамках міцніючого уніполя, реал22ізуемого головним чином через НАТО і меншою мірою через ОЕСР22. Страус відзначає, що для підриву Британської імперії США багато зробили в період військового альянсу 1941 - 1945 рр.. Таке ставлення США зберігалося і під час «холодної війни». Воно досягло граничної точки під час Суецької кризи. 

 На його думку, східні монархії пішли від повного ідеологічного розриву з Заходом, сприйнявши ідеї поступової ево- 

 ОЕСР (англійська абревіатура - OECD) - Організація Економічного Співробітництва та Розвитку, яка включає більше двох десятків економічно високорозвинених країн світу. Її головні цілі: внесок у розвиток світової економіки; координація політики держав-членів та узгодження допомоги развіваюашмея країнам. 

 112 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 люции в напрямку сучасного ліберального держави. Проте ідеї антизахідної спрямованості наполегливо зберігаються. Навіть в обох світових війнах автор бачить поляризацію між Заходом і Сходом. У період «холодної війни» пристрій світу нагадувало земляний горіх (рис. 8). А. Страус вважає, що 

 для подальшого виживання світової цивілізації дуже важливо, щоб Росія увійшла до складу уніполя. Тоді величезні резерви уніполя збережуть колективне глобальне лідерство на довгі часи. Якщо ж Росія не увійде до уні-поле, то позиція глобального лідерства (очевидно, США. - Н, М.) збережеться на довгі часи. При цьому уніполяр-ність Заходу буде основною структурою глобальної могутності, але вже без Росії, тобто без достатньої широкої бази, щоб забезпечити стабільність світу. 

 Що стосується Китаю, то його входження в Уніполя в кращому випадку бачиться автором у вельми довгостроковій перспективі. 

 Виходячи з реальної політики Росії, яка визначається її Міністерством закордонних справ (після міністра А. Козирєва), світова спільнота відносить Росію до країн-консерваторам, все більш схиляється до націоналізму і тому посилено пропа-гандірущім ідею багатополярного світу. Безумовно, це повністю суперечить уявленням про те, що Росія - це стратегічний союзник США. Тим більше що в реальному своїй політиці Росія все більше прагне до зміцнення своїх відносин з Китаєм і Іраном, досить активно продає зброю стратегічним противникам США, вважає Страус. 

 Критика уніполярності може звестися до того, що залишається не зовсім ясним, куди віднести величезну периферію світу з її регіональними центрами, приховано або явно претендують стати якщо не регіональними, то глобальними центрами. 

 Гіпотеза Й. Галтунга «про сім Відомий скандинавський дослід-паралелях однополярного ватель - політолог Йоган Галтунг 

 світового простору »оцінює світ після закінчення« хо- 

 лодной війни »як менш передбачуваний і діагностується. «Холодна війна» стимулювала роботу політичних еліт держав по створенню певних політичних конструкцій. 

 8 - 289 

 113 

 Розділ I. Геополітика 

 А - протилежні системи світового порядку в період «холодної війни» (пристрій на зразок земляного горіха); Б-Уніполярна концентрична структура світового порядку. 

 I - Організація економічного співробітництва та розвитку; 2 - Північно-Атлантичний Союз; 3-Європейське економічне співтовариство; 4 - Рада з безпеки і співробітництва в Європі; 5 - Росія; 6 - СРСР; 7 - Світова Організація; 8 - Рада Економічної Взаємодопомоги ; 9 - Організація Варшавського Договору; 10 - система Бреттон-Вудських угод у галузі світових фінансів; 11 - Організація Об'єднаних Націй; 12 - Співдружність Незалежних Держав; 13 - Координаційна рада Північноатлантичного Союзу «Партнерство заради миру». 

 Рис. 8. Геополітичне устрій світу, по А. Страусу. 

 114 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 Існувало три суперполітікі, які перекривали всі інші політики світу, а також не дуже сильно змінювалися від країни до країни і від еліти до еліти. 

 - Перша політика - західна, яка бореться з комунізмом, спираючись на власний блок, керований суперсилою - США. Західна політика мала на увазі військову перевагу на всіх театрах дій, грунтувалася на демократії і ринковій економічній системі. 

 - Друга політика - східна, яка бореться з імперіалізмом, спираючись також на власний блок на чолі з СРСР. Східна політика, по Галтунг, мала на увазі військовий паритет в самому широкому сенсі, грунтувалася на однопартійності, що лежить в основі управління системою, а в економіці спиралася на планування. 

 - Третя політика - це політика необ'єднаної Третього світу, тобто тих країн, що розвиваються, які не входили ні в який блок і не були «клієнтами» ніякої суперсили. У той період у Третьому світі йшло будівництво національних держав з різною «домішкою» демократії. Країни Третього світу нерідко налаштовували дві світові суперсили один проти одного. 

 Така ситуація тривала протягом 40 років: з 1949 р. - утворення НАТО та Організації Варшавського Договору в 1955 р. до 1989 р. - падіння Берлінської стіни. З падінням соціалістичного блоку і його символічного вираження Берлінської стіни в світі утворився геополітичний вакуум. Якщо майбутній розвиток подій буде продовженням незакінченою політики минулого, тобто імітацією минулого, то це буде політика війни і підготовки до неї. Однак це досить загальна формула. Тому Галтунг пропонує більш глибокий за змістом сценарій поведінки геополітичних сил. 

 Політичні проблеми після «холодної війни» виглядають по-різному на Заході, Сході і в Третьому світі. 

 - Загальної та актуальною для всіх трьох «світів» проблемою є забезпечення ще більш високого рівня синхронізації геополітики. Асінхронізація світової геополітики дуже затратна навіть для економічно сильних держав. Це була політика минулого, але не виключено, що в майбутньому знайдуться настільки сильні та впливові країни, які готові будуть заплатити потрібну ціну. 

 115 

 Розділ I. Геополітика 

 В аналізі Галтунга Захід за останні 50 років відрізнявся досить ясною геополітикою. Вона була спрямована на те, щоб «залишити західний відбиток на світовій культурі, включаючи релігію, використовувати світ економічно, керувати ним політично й, останній довід, - тримати світ під військовим контролем в тому випадку, якщо всі попередні цілі проваляться» [Gaining, 1994 , р. 199]. 

 Друга світова війна була дуже важливою для Заходу з позиції вирішення протиріччя з войовничою і досить закритою Японією, яка знаходилася в одному таборі з нацистською Німеччиною, фашистськими Італією, Іспанією та Португалією. «Холодна» ж війна представляла конфронтацію Заходу з величезним викликом соціалістичного блоку. Вся геополітика Заходу після Другої світової війни завершилася успішно, однак це не означає виключення нових претендентів на конфронтацію із Заходом в майбутньому. 

 На думку Галтунга, існує два таких претендента. На зміну Другому світу (соціалістичному табору) прийшов Третій світ, так званий розвивається - Латинська Америка, Арабський світ, Західна Азія, Південна Азія, а також другий претендент - Четвертий світ в особі Південно-Східної та Східної Азії. Галтунг включає сюди поряд з іншими такі величезні сили, як Китай, обидві Кореї, В'єтнам і Японію, до складу якого входять буддистських-конфуціанські країни. Підкреслимо, що в цьому підході Японія потенційно протиставляється Заходу. Цей Четвертий світ, по Галтунг, за своїм економічному зростанню і в даний час змагається із Заходом - Першим світом. 

 Реальна політика Заходу буде заснована на західній культурі, але перш за все на економічному проникненні, включаючи використання неокласичної економічної теорії як парадигми, а також політичне управління за допомогою світових організацій, контрольованих Заходом, таких, як Світовий Валютний Фонд, Світовий Банк, Світова Організація. У крайньому випадку ця політика буде підтримуватися військовими діями, які базуються насамперед на військовому потенціалі США: на початку 1980-х років озброєння США становило 25% від світового, в 1990 р. досягло 30%, до 1997 передбачалося розширення до 47, а до кінця століття - до 50% від світового [Galtung, 

 1994, р. 209]. 

 - В рамках Заходу автор виділяє політику Європейського Союзу, що ставить перед собою завдання створення федеративного супердержави без однієї з частин (країни), домінуючою за всіма показниками. Очевидно, зменшення залежності ЄС від США може привести до зміни геополітики об'єднаної Європи, яка може рано чи пізно привести до конфлікту між ЄС і 

 116 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 117 

 США, вираженням чого може стати боротьба за світову гегемонію (хто буде гегемоном гегемонов). 

 - Щодо оцінки геополітики Японії як частини Заходу, пише Галтунг, часто відбувається помилка, яка полягає в тому, що вважається, що ця країна йде по тому ж (західному) геополітичному шляху. Насправді протягом всієї історії існує два аспекти японської геополітики, які полягають у наступному: 1) забезпечення переваги над своїми найближчими сусідами, 2) здійснення своїх проектів в Азії. Останній аспект привів до двох війнам: проти Росії в 1904-1905 рр.. і проти країн-метрополій Великобританії, Франції, Нідерландів, Португалії, а також США в 1941 - 1945 рр.. Японія, вважає автор, досягла цілей щодо всіх зазначених країн, крім США, що не були основною колоніальної силою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

 - На просторі колишнього СРСР, по Галтунг, «панує політична формула», що нагадує багато в чому вільсоніан-ську політику (названа по імені президента США В. Вільсона) або політику національного самовизначення в період розвалу Австро-Угорської імперії. Галтунг вважає сучасну Росію «звичайнісінької країною». Він не виключає, що її геополітика в майбутньому може базуватися на слов'янській культурі і православної церкви в спробі побудувати новий Радянський Союз, що включає Росію, Білорусію, східну Україну і північний Казахстан. 

 - Геополітика країн Третього світу, більшість з яких колишні колонії Першого світу, - це вже не політика гри на протиріччях між двома суперсилами. Формування сучасної геополітики тут визначають ендогенні політичні елементи. Визначальним елементом при цьому виступає національна лібералізація економіки і політики. 

 Галтунг виділяє три основних геополітичних центру в межах Третього світу: Західна Азія, Індія і Китай. 

 Чи не арабська частина Західної Азії, а саме Туреччина, шість колишніх радянських мусульманських республік (у всіх з них говорять на мовах, подібних з турецьким, за винятком Таджикистану, де говорять на фарсі), Іран, Пакистан і Афганістан заповнюють політичний вакуум після «холодної війни »ісламом, який Захід інтерпретує як фундаменталізм. Правда, Туреччина проводить і другу геополітику - прагне стати мусульманським 

 Розділ I. Геополітика 

 членом Європейського Союзу. Якщо ж це їй не вдасться, то Туреччина може спробувати створити власний союз на базі колишньої Османської імперії, що розташовувалася поза арабського світу, але включала Балкани. 

 Арабський світ складається з 22 країн (включаючи Палестину), деякі з яких проводять подвійну геополітику: ісламістську і панарабських. Галтунг при цьому робить таке зауваження: «чим більше однієї політиці не вдається, часом інша все більше активізується» [там же, р. 203]. 

 Індія переживає важкі часи. У цій країні залишається ще багато західних впливів і еліта, яка формує політику побудови суспільства, заснованого на вільному ринку. Невдачі на цьому шляху можуть привести до лавини протестів населення. Але тоді може здійснюватися інша і більш сильна політика, що йде корінням в культуру, - індуїзм. Але і ця політика натрапить на протистояння з релігійними меншинами, особливо такими, як мусульмани і сикхи.

 Китайську геополітику, вважає Галтунг, визначатиме «прихований капіталізм», який там створюється. А капіталістична країна повинна розширюватися, охороняючи свою сировинну базу і свої ринки, особливо ті з них, які знаходяться поза межами країни. «Як всі капіталістичні країни, Китай повинен охороняти свої економічні цикли, і якщо треба, то залучити для цього і військову силу» [там же, р. 204]. 

 У результаті аналізу геополітичної ситуації після «холодної війни» Галтунг виділяє сім центрів, що претендують на глобальну або регіональну гегемонію: 

 - США з гегемонією в Західній півкулі і на Середньому Сході (Ізраїль насамперед), з прозорими устремліннями бути гегемоном гегемонов. Проте абсолютно очевидно, що США в сучасних умовах не в змозі поодинці визначати правила і норми світового поведінки. 

 - Європейський Союз, який прагне стати супердержавою і що намагається використовувати минулі протиріччя між Російською і Османською імперіями. Не виключено, що ЄС почне проводити єдину міжнародну політику. Безумовно Франція і Великобританія, що володіють ядерною зброєю, будуть захищати не тільки свої національні та регіональні, а й світові інтереси. Німеччина представляє потужну економічну державу, і її політичний вплив весь час зростатиме. 

 118 

 1. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 - Росія та інші країни СНД, а також, можливо в майбутньому, та частина Центрально-Східної Європи, яка має православні та слов'янські корені. 

 - Туреччина і приблизно 10 країн, що об'єднуються під невеликим тиском ісламу. Туреччина своєю політикою сприяє дробленню СНД і, можливо, Росії. 

 - Індія, що об'єднує низку країн на основі індуїзму, буде закріплювати свій вплив у Південній Азії. 

 - Китай як дао-буддистського-конфуціанське держава-цивілізація зі стрімко розвиваються продуктивними силами і зростаючим військовим потенціалом прагнутиме до поширення свого геополітичного впливу. 

 - Японія як сінто-буддистського-конфуціанська країна, очевидно, не обмежиться одним економічним світовим впливом. 

 Більш професійно говорити не про Семиполярний світі, а про сім паралелях однополярного світу. Справа в тому, що шість з семи центрів «в певному сенсі координуються гегемоном з гегемонов - США» [Galtung, 1994, р. 207]. Із семи гегемонов чотири вже визнані - США, Японія, Індія і Китай, а три ще немає, в тому числі Росія. Всі сім гегемонов мають або можуть мати великі проблеми з їх власними перифериями. Прикладом тому можуть слугувати події на Північному Кавказі, на околицях Китаю (Тибет, Синцзянь). 

 Галтунг прогнозує можливі (іноді здаються неймовірними) геополітичні коаліції. Наприклад, потенційна коаліція США + Європейський Союз + колишні країни Варшавського Договору, включаючи Росію, проти об'едіненнихКітая + Японії + Ко-реї + В'єтнаму. 

 Можлива і така ситуація, що всі сім центрів виявлять у інших шістьох фундаменталізм, тому що всі вони йдуть корінням у давні цивілізації, всі сім мають капіталістичні економіки і, отже, стоять на шляху зіткнень за ринки і сировину. 

 Геополітика та геополітики ОСЛ е закінчення Другої світової 

 в сучасній Європі війни аж до 1960-х років в Єв- 

 ропе на дискредитувала себе геополітику в її німецькому варіанті було накладено інтелектуальне табу. Однак з 1960-х років європейські геополітичні дослідження відроджуються у вигляді декількох оригінальних 

 119 

 Розділ I. Геополітика 

 напрямів. Найбільш яскраво заявили про себе «нові праві», представлені філософами, письменниками і публіцистами. Новим явищем стала також геополітична школа журналу «Геродот». У 1982 р. в Парижі і Вашингтоні був заснований Міжнародний інститут геополітики, в штат якого увійшли в основному фахівці НАТО, а очолив його М.-Ф. Гаро. Інститут видає журнал «Geopolitique». Заявили про себе й окремі «незалежні» геополітики великого масштабу, серед яких виділяється П'єр Галлуа. 

 Про «нових правих». «Нові праві» - це порівняно різнорідне рух, який об'єднують три підходи: 

 - збереження зв'язку з основоположними ідеями німецьких геополітиків-контіненталіст; 

 - протиставлення Європи, включаючи Росію, океанічному (атлантистського) Заходу, насамперед в особі США; 

 - германо-і русофільство. 

 «Старі праві» у довоєнній Європі представляли собою мозаїчне збори представників різних наук і політиків. Сучасні дослідники об'єднують їх як теоретиків і практиків «консерватівнойреволюціі», синонімом чого є «третій шлях». Існувало кілька варіантів німецької, італійської, іспанської, румунської та інших варіантів цього руху. 

 Найбільший розвиток воно отримало в Німеччині в роботах Артура Мюллера ван ден Брука, Ернста Юнгера, почасти Карла Шмітта і навіть такого мислителя, як Освальд Шпенглер, і багатьох інших [Пленков, 1997]. Їх система доказів включала не тільки «закони» Великих просторів, протиставлення Суші і Моря та інші, можна сказати, позитивістські уявлення, але також багато ізотерікі, містики. Огрубляя, можна винести за дужки їх роздумів наступне: німецькі консервативні революціонери виступали проти правого і слабкого монархічного режиму (вільгелізма), з одного боку, і одночасно проти хаотичної демократії, пов'язаної з утворенням Баварської республіки (1919), Веймарської республіки (1919-1933) , численними путчами - з іншого. 

 Однією з найрадикальніших версій «третього шляху» в Німеччині був націонал-більшовизм як поєднання Антикапіталізм з крайнім націоналізмом. 

 120 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 Цей екстремізм пов'язаний з такими іменами, як Ернст Ні-киш, Генріх Лауфенберга, а також іншими представниками, включаючи російського емігранта Миколи Устрялова. 

 Н. Устрялов (1891 - 1938) був правознавцем, доцентом Московського університету. У своїх геополітичних пристрастях метався між білими і червоними, хоча за партійною приналежністю був кадетом. Емігрував за кордон, а в 1935 р. повернувся в СРСР. Загинув в ув'язненні. Вважав, що більшовицький інтернаціоналізм є кращим способом національної інтеграції російської держави. Широко відома його стаття «Patriotica» в знаменитому збірнику «Зміна віх» (Прага, 1921), у якій чітко прозвучала його приналежність до націонал-більшовизму [Агурскій, 1980]. 

 «Нові праві» європейські геополітики не тільки зберегли спадкоємність ідей «старих правих», але також розробили ряд нових підходів і проектів консервативної революції та націонал-більшовизму. Окремі дуже відомі представники традиціоналістської думки були за своїм віком сполучною ланкою між довоєнними і повоєнними правими. Це відноситься до італійця Юліус Евола (1898-1974) і французу Рене Генона (1886-1951). 

 Одним з найактивніших «нових правих» був бельгієць Жан Тіріар (1922-1992). Ще на початку 1960-х років він оприлюднив проект «юної Європи» - «Європа до Владивостока», що означало створення Великого економічно автаркического простору, протипоставленого США, атлантизму і мондіалізму. У будівництві «Європейської імперії», яка б об'єднувала незалежні етнічні групи, він бачив порятунок від мондіалізму США. Він оголошував СРСР спадкоємцем Третього рейху, якому нічого не залишається, як, рухаючись зі сходу на захід, виконати те, що Третій рейх не зумів виконати, рухаючись із заходу на схід [Thiriart, 1988]. 

 З 1960-х років подібні ідеї розвивали французи філософ Ален де Бенуа, що став загальновизнаним лідером «нових правих», і публіцист Жан Парвулеско, бельгійський видавець двох консервативних журналів Роберт Стойкерс, австрійський генерал Йордіс фон Лохаузен, італієць Марко Тарки та інші «нові праві» . 

 Група «Геродота». Нова французька так звана регіональна геополітика виникла на основі журналу «Геродот», видавцем і ідейним керівником якого став відомий французький географ Ів Лакост. Одним із поштовхів для формування 

 121 

 Розділ I. Геополітика 

 напрямки журналу стали студентські хвилювання в Парижі в 1968 р. 

 На озброєння було взято ідеї анархістів Елізе Реклю і Петра Кропоткіна. Роботи Кропоткіна з соціальної географії зіграли спочатку чи не основну роль в ідеології журналу. Істотний вплив зробили також роботи французьких політологів П. Лоро Туаля, Ф. Туаля. У перших випусках (журнал з 1876 до 1983 р. видавався з підзаголовком «Стратегія, географія, ідеологія», а після - «Журнал географії та геополітики») Лакост обгрунтовував необхідність розробки методології, на основі якої географія служила б справі визволення людей від всякої влади і створення товариства «без всякої влади». Типові номера «Геродота» 1970-х років включали статті з географії анархії, антіколоніалізма; матеріали, присвячені латино-американським революціям; методичні роботи, спрямовані на трансформацію географії з «сервільною дисципліни» в об'єктивну, але все ж ангажовану (що відповідає на соціальні запити) науку [Parker, 1998, р. 52]. 

 Лакост провів розходження між сучасною американської та французької геополітичної наукою. У геополітиків США переважає світовий підхід, а у французьких - аналіз регіонів і локальних утворень. Школа Лакоста багато займається «внутрішньої геополітикою» («la geopolitique»), вважаючи, що територіальний конфлікт, а не держава - головний об'єкт її аналізу. Про це яскраво говорить назва однієї з книг в його тритомної праці «Геополітика регіонів Франції» (1986). 

 У 1980-ті роки «Геродот» еволюціонував у бік більш врівноваженою ідеології. Журнал став відрізнятися широким тематичним діапазоном публікацій: відставання в економічному розвитку, нерівність, расизм, проблеми свободи та безпеки, відносини між Заходом і Сходом, розкол між Північчю і Півднем. Багато статей по регіонах: Південно-Східної Азії, Латинській Америці, Середньому Сходу, європейському Середземномор'ю і т.п. 

 У теоретичному плані цікавими думки Лакоста за визначенням геополітики як науки. Для цього він використовував геологічну аналогію: порівняв геополітичні структури («ensembles politigues») з «великими плитами» («les grandes plagues») в тектоніці. Зроблені спроби визначення співвідношення геополітики, геостратегії, екології та ідеології. Лакост займався віз 

 122 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 тю використання в географії принципів маніхейства23 - дуалістичного вчення про боротьбу добра і зла, світла і темряви як споконвічних і рівноправних принципів буття. 

 Одне з методичних нововведень Лакоста - категорія «геополітичне уявлення». Це інструмент аналізу політичних конфліктів. Використання методу передбачає починати аналіз з обговорення результатів конфлікту, а потім проводити детальне вивчення його передісторії та історії, виявлення причин, включаючи особливості ідеології політичних груп [Lacoste, 1993, 

 р. 70-74]. 

 Велике значення, на його думку, для розвитку сучасних геополітичних процесів мають інформаційні системи. Широкі верстви населення орієнтуються не на раціональний підхід до реальності, а на привабливість створюваних засобами масової інформації образів світу речей та ідей. 

 Світогляд населення все більше залежить від впливу телекомунікацій. Лакост надає величезну увагу якості та комплексності інформації про географічні місцях, зокрема про ключові («гарячих») геополітичних точках. Він проводить паралель між професією географа і журналіста. Таким чином, засоби масової інформації відіграють роль одного з найзначніших геополітичних чинників. 

 «Геродот» сприяв об'єднанню багатьох великих географів, серед яких виділяється директор Європейської геополітичної обсерваторії Мішель Фуше. Серед його геополітичних робіт велику популярність здобули праці по кордонах [Foucher, 1991 j. Межі він визначив як головний елемент геополітики. Межі існують не тільки між державами, а й усередині них, звиваючись поміж суспільством і владою, різними соціальними і культурними групами. Фуше звернув увагу на те, що комплексне геополітичне дослідження припускає конкретний аналіз різних змінних в різноманітних комбінаціях, але значення тієї чи іншої змінної непостійно і залежить від місця і часу. 

 Серед відомих географів, що об'єдналися навколо «Геродота», швейцарець Клод Раффестен (книга «Про географії влади» (1980), в якій ратцелевское розуміння «Macht» (влада, дер- 

 Маніхейство - релігійне вчення, засноване в III в. Мані. Було панівною релігією в VIII в. в Уйгурському царстві. 

 123 

 Розділ 1. Геополітика 

 жава) оцінюється як тоталітарістскіх); французи Поль Ражо, який створив «Стратегічний атлас» (Atlas strategique, 1983) і П'єр Жорж («Геополітика меншин», 1984). 

 Одне з найбільших досягнень французьких геополітиків - вихід в 1994 р. в Парижі «Геополітичного словника» за редакцією Лакоста [Dictionaire, 1994J. Він містить велике запровадження в геополітику конфліктів. Аналізуються переважно географічні об'єкти, у тому числі всі держави, частини національних територій, які так чи інакше пов'язані з геополітичними конфліктами. У довіднику велику увагу приділено геополітичним поняттям, концепціям, міститься велика кількість карт. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Запропонована Коеном модель поліцентричності та ієрархічна"
 1. Поліцентричності і ієрархічність
    модель гео-С. Коена стратегічних зон і відповідних їм геополітичних регіонів. В одній зі своїх найвідоміших книг «Географія і політика в розділеному світі» (1963) Саул Коен писав, що погляди Маккиндера в наш час втратили чинність. Він піддавав ревізії ідеї Спикмена. «Політика стримування» в зоні Рімленда, говорив Коен, схожа на замикання дверей стайні, коли кінь уже втекла. Він
 2. 2.2. Принципи та методи побудови системи управління персоналом
    пропозицій по формую-ванию системи управління персоналом і вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних умов виробництва Простоти Чим простіше система управління персоналом, тим краще вона працює. Безумовно, при цьому виключається спрощення системи управління персоналом на шкоду виробництву Науковості Розробка заходів щодо формування системи управління персоналом повинна
 3. Лекція 2 Визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
    пропозиції «на сьогодні, на завтра, на перспективу» 64. Імпульс «зверху» без особливих зусиль отримав під Визрівання історичних передумов реформування суспільства. яержку «знизу». За спогадами Рижкова, «дисидентство» економістів з держструктур та академічних інститутів смоктати було неважко: люди були відомі, чимало напрацювань ле-ркало в «столах». Їх використання відкривало
 4. 1.Економіка і соціальна структура
    пропозиції передбачали поступову індивідуалізацію та інтенсифікацію селянського господарства і перетворення його в систему дрібної приватної власності, заснованої на хуторах і сімейних фермах. Але тільки натиск революції, поставив руба питання про відчуження поміщицьких маєтків і наділення селян землею, а також прихід до влади П.А. Столипіна привів до радикальних спробам вирішити, нарешті,
 5. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
    запропоновані ним рішення, в придаток формально підзвітних Радам виконавчих органів. Реальна влада перейшла до бюрократичного апарату, який привласнив собі право діяти від імені народу і який стверджував свою владу репресіями та розправами з усяким інакомисленням. В результаті виникла стіна відчуження між владою і народом, що породжувало політичну пасивність простих трудівників. Але
 6. Поняття вікової неосудності.
    пропозиції - зняти зазначене розходження між загальною, традиційно розуміється неосудністю та вікової неосудністю - прибрати з формулювання ст. 20.3 КК РФ слова "не повною мірою". Дана пропозиція підкуповує своєю логічною чіткістю, реалізація його істотно полегшує завдання правоприменителя. Однак, на наш погляд, в даному випадку не можна не враховувати і ряд заперечень. Рівень розуміння
 7. Виробництво експертизи
    запропонованих вище питань. Адже мета експертного психологічного дослідження неповнолітніх обвинувачених зводиться до діагностики наявності або відсутності у підлітка ознак відставання в психічному розвитку і з'ясування, чи пов'язані вони з психічним розладом або соціально-психологічними факторами. Наявність ознак затримки, відставання в психічному розвитку не є прямим
 8. § 3. Система кримінального права
    моделі відношення до системи кримінально-правових норм. Якщо, наприклад, законодавець вловлює зароджуються аномальні відносини, що стимулюють кримінал, він може локалізувати їх своєчасним встановленням кримінально-правового контролю за цими відносинами. Викладене переконує в одному - розвиток кримінально-правової системи, в основі якої лежить чинне кримінальне законодавство, повинно
 9. § 4. Види складів злочину
    моделлю типу: "Те саме діяння ...". Кримінальне законодавство передбачає досить значна кількість кваліфікуючих ознак, з яких найбільш часто в цій ролі використовуються: неодноразовість, систематичність, тяжкі наслідки, насильство, судимість, особливо небезпечний рецидив, організована група, ниці спонукання та ін За своєю юридичною природою кваліфікуючі ознаки мають
 10. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
    запропонованої І. Г. ФІЛАНОВСЬКИЙ ', вважаємо, що мотиви насамперед треба розділити на два основних види: мотиви злочину і мотиви поведінки (останні лежать в основі здійснення необережних злочинів). Мотиви злочину завжди антисоціальні, оскільки Свідчать про бажання або свідомому допущенні суспільно небезпечних наслідків. Вони суперечать нормам моралі і права, прав і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua