Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Професійна компетентність педагога

Професійна компетентність педагога виражає єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності (В. А. Сластенін).

Теоретичні знання відіграють провідну роль у формуванні практичної готовності майбутніх вчителів і є передумовою формування у них педагогічних умінь.

Педагогічні уміння - це сукупність послідовно розгортаються дій, частина з яких може бути автоматизована (навички), заснованих на теоретичних знаннях і спрямованих на вирішення освітніх завдань розвитку гармонійної особистості.

Виходячи з даного положення, структура професійної компетентності вчителя може бути розкрита через педагогічні вміння.

Теоретична готовність вчителя передбачає певну сукупність психолого-педагогічних, спеціальних знань і проявляється в узагальненому умінні теоретично мислити. До її складу входять аналітичні, прогностичні, проективні і рефлексивні вміння.

Аналітичні вміння - це вміння:

- розчленовувати педагогічні явища на складові елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, форми прояву і пр.);

- осмислювати кожну частину у зв'язку з цілим;

- знаходити в теорії навчання і виховання мети, висновки, закономірності, адекватні логіці даного явища;

- правильно діагностувати педагогічне явище;

- знаходити основну педагогічне завдання (проблему) і способи її оптимального рішення.

36

Прогностичні вміння можна представити таким чином:

- висунення педагогічних цілей і завдань;

- відбір способів досягнення педагогічних цілей;

- передбачення результату, можливих відхилень і небажаних явищ;

- визначення етапів (або стадій) педагогічного процесу;

- розподіл часу, планування спільно з учнями життєдіяльності.

Проективні вміння включають:

- переклад цілі і змісту освіти та виховання у конкретні педагогічні завдання;

- облік при визначенні педагогічних завдань і відборі змісту діяльності учнів, їх потреб та інтересів, можливостей матеріальної бази, свого досвіду і особистісно-ділових якостей;

- визначення комплексу домінуючих і підлеглих завдань для кожного етапу педагогічного процесу;

- відбір видів діяльності, адекватних поставленим завданням, планування системи спільних творчих справ;

- планування індивідуальної роботи з учнями з метою подолання наявних недоліків у розвитку їх здібностей, творчих сил і дарувань;

- відбір змісту, форм, методів і засобів педагогічного процесу в їх оптимальному поєднанні;

- планування системи прийомів стимулювання активності школярів та корекції їх поведінки;

- планування розвитку виховного середовища і зв'язків з батьками та громадськістю.

Рефлексія передбачає наявність умінь аналізувати правильність постановки цілей, їх «перекладу» в конкретні завдання, адекватність комплексу завдань початковим умовам; відповідність змісту діяльності поставленим завданням; ефективність застосовуваних методів, прийомів і засобів педагогічної діяльності; відповідність при мінялися організаційних форм віковим особливостям учнів, змісту матеріалу і т.

п.; причини успіхів і невдач, помилок і труднощів у ході реалізації поставлених завдань навчання і виховання; досвід своєї діяльності в його цілісності та відповідно до вироблених наукою критеріями та рекомендаціями.

Практична готовність виражається у зовнішніх (предметних) уміннях (діях, які можна спостерігати), до яких відносяться організаторські та комунікативні вміння.

Серед організаторських виділяють мобілізаційні, інформаційні, розвиваючі і орієнтаційні вміння.

37

Мобілізаційні вміння - це вміння привернути увагу учнів і розвивати у них стійкий інтерес до навчання, праці та інших видів діяльності, сформувати потребу в знаннях, озброїти учнів навичками навчальної роботи та основами наукової організації навчальної праці, використовувати знання і життєвий досвід вихованців для формування у них творчого ставлення до навколишнього світу, створити спеціальні ситуації для здійснення вихованцями моральних вчинків.

Інформаційні вміння включають в себе вміння викласти навчальний матеріал, працювати з джерелами, а також вміння дидактично перетворювати інформацію.

Розвиваючі уміння передбачають певні «зони найближчого розвитку» (Л. С. Виготський) окремих учнів і класу в цілому.

Орієнтаційні вміння являють собою вміння формувати ціннісні установки вихованців, куди входять ставлення до праці, явищ природи і суспільства, ідеалів та інших мотивів поведінки; прищеплення стійкого інтересу до навчальної та дослідницької діяльності, до професійної діяльності, відповідної схильностям, а також до спільної творчої діяльності учнів.

Комунікативні вміння можуть бути представлені як взаємопов'язані групи перцептивних умінь, власне умінь спілкування та педагогічної техніки.

Перцептивні вміння - це вміння розуміти інших (учнів, вчителів, батьків, їх особистісні особливості і ціннісні орієнтації).

У сукупність перцептивних входять такі вміння:

- визначати характер переживань, стан людини, його причетність чи непричетність до тих чи інших подій за незначними ознаками;

- знаходити в діях і інших проявах людини ознаки, що роблять його несхожим на інших, а може бути, і на самого себе в подібних обставинах, у минулому;

- бачити головне в іншій людині , правильно визначати його ставлення до соціальних цінностей, враховувати в поведінці людей «поправки» на сприймає і протистояти стереотипам сприйняття іншої людини (ідеалізації, фаворитизму, «ефекту ореола» тощо).

Уміння спілкування в педагогічному процесі - це вміння розподіляти увагу і підтримувати її стійкість; вибирати по відношенню до класу і окремим учням найбільш підходящий спосіб поведінки і спілкування; аналізувати вчинки вихованців, бачити за ними мотиви, якими вони керуються, визначати їх поведінку в різних ситуаціях; створювати досвід емоційних переживань учнів, забезпечувати атмосферу благополуччя у класі; керувати ініціативою у спілкуванні, використовуючи для цього багатий арсенал засобів, що підвищують ефективність взаємодії.

38

Педагогічна техніка являє собою сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому.

Сюди входять уміння вибрати правильний стиль і тон у спілкуванні, керувати їх увагою, темпом діяльності, навички демонстрації свого ставлення до вчинків учнів. Особливе місце в ряду умінь і навичок педагогічної техніки займає розвиток мови педагога як одного з найважливіших виховних засобів - правильна дикція, «поставлений голос», ритмічне дихання і розумне приєднання до мови міміки і жестикуляцій.

Досконале володіння всією сукупністю педагогічних умінь і навичок, високий ступінь педагогічної вмілості характеризується поняттям педагогічна майстерність.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Вид соціальної діяльності, спрямованої на передачу від старших поколінь молодшим накопичених людством культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку та підготовку певних ролей в суспільстві - це:

a) виховна робота; о) професійна діяльність ;

b) викладацька діяльність; е) всі варіанти відповідей.

C) педагогічна діяльність;

2. Необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, які потрібні для оволодіння певними робочими функціями і успішної діяльності в тій чи іншій сфері виробництва або духовного життя, - це:

a) ерудиція; про) професійне новаторство;

b) професійна придатність; е) всі варіанти відповідей.

C) професійну майстерність;

3. Діяльність педагога, пов'язана з вивченням учнів і встановленням рівня їхньої розвитку, шляхетності, - це:

a) ориентационно-прогностична; о) комунікативно-стимулююча;

b) діагностична; е) проектувальних.

C) організаторська;

4. Діяльність педагога, яка виражається в умінні вчителя визначати напрямок майбутньої виховної діяльності, її конкретні цілі і завдання на кожному етапі виховної роботи, - це:

a) ориентационно-прогностична; о) дослідницько-творча;

b) організаторська; е) інформаційна.

C) комунікативно-стимулююча;

5. Діяльність педагога, спрямована на залучення учнів в намічену роботу і стимулювання її активності, - це:

a) організаторська;

b) пояснювальна;

c) інформаційно-пояснювальна; о) дослідницька;

е) конструктивна.

39

6. Діяльність педагога, що передбачає великий вплив вчителя, яка робить на учнів його особиста чарівність, моральна культура, вміння встановлювати і підтримувати з ними доброзичливі відносини, - це:

a) організаторська; с!) Аналітико-оцінна ;

b) комунікативно-стимулююча; е) конструктивна.

C) інформаційно-пояснювальна;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Професійна компетентність педагога"
 1. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 2. Додаткова література: 1.
  Професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2. Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4. Ємельянов Ю.Н. Активне
 3. Теми для рефератів 1.
  Професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 4. ВИСНОВОК
  професійно-педагогічної компетентності стає невід'ємною частиною професійної підготовки широко утвореного фахівця. Вирішення цього завдання вимагає, перш за все, посилення практичної спрямованості теоретичних психолого-педагогічних знань і комунікативних умінь, яке, як нам представляється, здійснюється, насамперед, через посилення взаємодії між
 5. Короткий зміст глави
  професійної картині світу сучасного вчителя є позиція організатора навчальної діяльності учнів. Менш осмисленими на рівні професійної свідомості та практичної діяльності вчителя є професійні ролі соціального педагога-вихователя, інтерпретатора соціокультурного досвіду молодому поколінню, а також педагога-дослідника, прилучає колег-вчителів до
 6. Контрольні питання і завдання 1.
  Професійної діяльності фахівця соціальної роботи. 4. Поясніть зміст такої ролі фахівця як «мобілізатором клієнта». 5. У чому полягає взаємозв'язок особистих і професійних якостей фахівця з соціальної роботи? 6. Яка роль спілкування у професійній діяльності соціальних працівників? 7. Назвіть компоненти продуктивного спілкування в соціальній роботі. 8.
 7. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
  педагога. 19.2. Структура педагогічної діяльності. 193. Професійне становлення педагога. 19.1. Особливості професії педагога Професія педагога відноситься, за класифікацією Е. А. Клімова, до типу «людина-людина». Це означає, що в діяльності вчителя принциповим виявляється вміння впливати на іншу людину. Вплив на іншого, навчання і виховання його і складає предмет
 8. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 9. Висновки по I чолі 1.
    професійно-педагогічної компетентності включає єдність чотирьох компонентів: мотиваційного, когнітивного, комунікативного, рефлексивного. 4. Критерії розвитку професійно-педагогічної компетентності, а також різна ступінь сформованості компонентів даної властивості особистості дозволили визначити рівні розвитку зазначених компонентів, які ми позначили як інтуїтивний
 10. Висновки по II главі 1.
    професійно-педагогічної компетентності передбачала пошук і виявлення системи дидактичних засобів, що забезпечують розвиток інтелектуальних і комунікативних здібностей майбутніх менеджерів. Аналіз педагогічного досвіду показав, що найбільш оптимальною, що впливає на всі компоненти професійно-педагогічної компетентності, є система, що включає діалоги, дискусії,
 11. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
    професійна педагогічна освіченість, втілена в педагогічний професіоналізм на рівні високої професійної культури. Будь-яка діяльність, а складна особливо, може здійснюватися з високою успішністю лише за умови, якщо професіоналізм людини не обмежується тільки знаннями, навичками і вміннями, професійним ремісництвом, а включає багато більше -
 12. 6.1. Педагог, батько, вчитель, фахівець, керівник - суб'єкти педагогічної роботи Суб'єкт педагогічної роботи
    професійно. Причому існує чимало посадових, виборних, приватних і суспільно уповноважених осіб, які зацікавлені і повинні достатньо компетентно орієнтуватися в педагогічних питаннях. Можна назвати, наприклад, керівників різних організацій, співробітників служб по роботі з персоналом, майстрів на виробництві, депутатів різних виборних органів, членів численних
 13. Види трудової адаптації
    професійними навичками та вміннями, в форми-ровании деяких професійно необхідних якостей особистості, у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії. Професійна адаптація в чому виражається в ознайомленні з професійною роботою, придбанні навичок професії-сионального майстерності, вправності, необхідних для якісного виконання трудових
 14. Тема 4. Соціальний педагог, його професіоналізм
    професійні навчальні заклади, школи-інтернати, лісові та санаторні школи. Навчальні заклади, що дають додаткову освіту: центри творчості, спортивні, музичні, художні, корекційно-розвиваючі центри, центри для обдарованих дітей. Приватні навчальні заклади загального і корекційного типу для особливо обдарованих дітей, релігійні навчальні заклади, недільні
 15. Запитання і завдання для самоконтролю
    професійну свободу у використанні коштів для організації виховного процесу. 2. Як пов'язані засоби і форми виховних впливів педагога? 3. Озирніться навколо тут і тепер: які виховні засоби ви бачите? 4. Наведіть приклад, коли один і той же засіб виконує різні функції і коли робить прямо протилежний вплив при різних обставинах. 5. Як
 16. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
    педагогіка: предмет, завдання, функції. 2. Турбота про дітей-сиріт у стародавніх слов'ян. 3. Про соціальне вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в
 17. 19.3. Професійне становлення педагога
    професійного вигорання не тільки у педагогів, а й у інших подібних професій. У будь-якому випадку «початок» професійної кар'єри - в мотивації. Все-таки заради чого людина обирає цю професію (вибирає чи що?), Як довго присвячує їй своє життя, чи задоволений і наскільки? На ці питання однозначної відповіді немає, оскільки будь-яка діяльність полимотивирована. Часом економічний показник
© 2014-2021  ibib.ltd.ua