Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

6.6. Регулювання стану повітряного середовища

У перспективі важливо не допустити збільшення питомих викидів забруднюючих речовин у повітряний басейн, а в окремих видах господарської діяльності забезпечити їх зменшення, Цим цілям служать законодавчих актів, система організаційно-технічних і економічних заходів , спрямованих на запобігання забруднення атмосферного повітря.

Правове регулювання стану повітряного середовища в нашій країні здійснюється відповідно до Конституції Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь "Про охорону атмосферного повітря" (1997), який встановлює правові та організаційні основи норм господарської та іншої діяльності в галузі використання і охорони атмосферного повітря, та іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями правового регулювання в галузі охорони атмосферного повітря є:

? регулювання відносин у галузі охорони атмосферного повітря з метою забезпечення сприятливого середовища існування для людини, збереження, поліпшення і відновлення стану атмосферного повітря;

? запобігання і зниження рівнів шкідливого хімічне го, фізичного, біологічного та іншого впливу на атмосферне повітря;

88

? забезпечення раціонального використання атмосферного повітря для виробничих потреб;

? зміцнення правопорядку і законності в галузі охорони атмосферного повітря.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про охорону атмосферного повітря" громадяни країни мають право на екологічно безпечне для їхнього життя і здоров'я стан атмосферного повітря, разом з тим вони зобов'язані дотримуватися санітарні та інші норми і правила в цій галузі. Закон встановлює права та обов'язки підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання в процесі використання атмосферного повітря.

Правове регулювання якості атмосферного повітря включає, перш за все, встановлення нормативів гранично допустимої концентрації (ст. 21) та нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) (ст. 22) забруднюючих речовин в атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів на нього. Нормативи ПДВ встановлюються окремо для стаціонарних і пересувних джерел.

Суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферу, зобов'язані проводити організаційно-господарські, технічні та інші заходи для виконання умов і вимог, передбачених дозволами на викид, вживати заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин , забезпечувати безперебійну, з показниками не нижче проектних, роботу та підтримання у справному технічному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і контролю за ними, а також здійснювати постійний облік кількості і складу забруднюючих атмосферне повітря речовин.

У разі порушення умов і вимог, передбачених дозволами, якщо виникає загроза здоров'ю населення, викид забруднюючих речовин в атмосферу повинен бути припинений або заборонений аж до припинення діяльності підприємств, організацій та установ. Всі пересувні джерела повинні піддаватися контролю на відповідність встановленим нормативам вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах. Забороняється виробництво, випуск після ремонту і експлуатація пересувних джерел, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує встановлені нормативи.

Законодавчо закріплено вимоги щодо охорони атмосферного повітря при використанні засобів захисту рослин та інших препаратів в сільському і лісовому господарстві, видобутку корисних копалин, розміщення та експлуатації териконів, відвалів, полігонів для відходів. Забороняється несанкціоноване

89

ванне складування в населених пунктах виробничих, побутових та інших відходів, їх спалювання, крім випадків, коли спалювання здійснюється з використанням спеціальних установок та дотриманням вимог щодо охорону атмосферного повітря.

Економічні важелі охорони та раціонального використання атмосферного повітря включають:

? планування та фінансування заходів з охорони атмосферного повітря;

? встановлення лімітів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

? установлення нормативів плати і розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шкідливі фізичні та інші дії;

? установлення нормативів плати і розмірів платежів за споживання атмосферного повітря для виробничих цілей;

? установлення нормативів плати за перевищення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

? надання суб'єктам господарювання податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідходних, енер-го-та ресурсозберігаючих технологій, використанні нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів з охорони атмосферного повітря;

? покриття збитку, нанесеного навколишньому середовищу і здоров'ю людей в результаті забруднення атмосферного повітря.

Регулювання стану повітряного середовища в Республіці Білорусь на період до 2010 р. пов'язане із здійсненням низки організаційно-технічних заходів. У теплоенергетиці це вдосконалення системи збору, транспортування і переробки попутних газоподібних продуктів, зниження викидів сірки та оксидів азоту за рахунок переведення енергоустановок на споживання природного газу і підвищення ефективності процесів спалювання палива, посилення контролю за викидами, використання нетрадиційних екологічно чистих методів виробництва енергії.

В інших галузях промисловості - модернізація діючих пилогазоочисних установок, введення в дію нового пилогазоочисного обладнання, вдосконалення технологічних процесів. На автомобільному транспорті - розробка і впровадження нових стандартів на норми викидів, переклад автотранспорту на стиснений та скраплений газ, впровадження спеціальних нейтралізаторів для відпрацьованих газів і фільтрів сажі, повсюдне створення діагностичних постів та пунктів контролю технічного стану автомобілів. Комплекс заходів з охорони повітряного басейну включає також використання більш точних методик оцінки та прогнозування

90

вання рівнів атмосферного забруднення, введення національних стандартів рівнів викидів в атмосферу, що відповідають міжнародним нормам .

Впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і побут людини вимагає розробки відповідних заходів з охорони атмосферного повітря від шуму, вібрації, електромагнітних полів, радіації та інших шкідливих фізичних впливів. З метою боротьби з виробничими та іншими шумами передбачається:

? впровадження малошумних технологічних процесів;

? поліпшення конструкції пересувних джерел шуму, а також експлуатаційних якостей (якості змісту) залізничних і трамвайних колій, автомобільних доріг, вуличних покриттів;

? розміщення аеродромів та аеропортів, промислових та інших споруд і устаткування, які є джерелами шуму, на відстані, що забезпечує екологічну безпеку населених пунктів і районів житлової забудови;

? проведення організаційних заходів щодо попередження та зниження побутових шумів (у квартирах, дворах житлових будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та інших громадських місцях).

Проведення організаційно-технічних та інших заходів дозволило зменшити в 1998 р. викиди забруднюючих речовин в атмосферне простір Білорусі на 8448 т. При цьому основний ефект був досягнутий за рахунок вдосконалення технологічних процесів (60% загального скорочення викидів), введення в експлуатацію нових пилогазоочисних установок і споруд (5%), підвищення ефективності діючих пилогазоочисних установок (24%), ліквідації джерел забруднення (більше 1%), перепрофілювання інших підприємств на випуск іншої продукції (близько 5%).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.6. Регулювання стану повітряного середовища "
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 2. 3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів щодо оптимізації повітряної техносфери
  Сумарна оцінка соціально-екологоекономіческой ефективності від впровадження заходів щодо поліпшення стану повітряного техносфери дорівнює: Е = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + + Е8 + Е9 + Е10 + Е "+ Е, 2 = Х Е,, (3-10) де Е1 - приріст обсягу нормативної чистої продукції, обумовлений скороченням соціальних втрат суспільства: Е1 = АВ - ПНЧ = АД - Vp - ПНЧ (м3, л, кг, шт) (3.11) де АВ
 3. 4. Право на здорове навколишнє середовище і обов'язок берегти її
  констітуціоналізаціі цього права і цього обов'язку зумовлена тим загрозливим для життя людства станом навколишнього середовища, якого вона внаслідок економічної діяльності людини досягла в другій половині XX століття. Протиріччя, принаймні зовнішнє, між економікою та екологією спонукало сучасні держави використовувати механізм правового регулювання, включаючи конституційний
 4. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
  Якість атмосферного повітря розглядається як сукупність притаманних йому властивостей, які визначають ступінь впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів на навколишнє середовище. Нормування якості атмосферного повітря здійснюється з метою встановлення обгрунтованих гранично допустимих нормативів впливу на атмосферне повітря, що гарантують безпеку здоров'я населення і
 5. Предмет і метод правового регулювання
  У радянському праві розподіл права на приватне і публічне фактично було відсутнє. Радянська юридична наука виходила з уявлення про те, що основою розподілу права на галузі повинен бути матеріальний критерій - предмет правового регулювання або виконувані правом функції. Тому система права поділялась на десять галузей: державне, адміністративне, трудове, колгоспне,
 6. § 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА
  Фактори середовища (екологічні чинники) - це будь-які властивості або компоненти зовнішнього середовища, які впливають на організми. Фактори середовища діляться на абіотичні, тобто фактори неорганічної, або неживої, природи, і біотичні - породжені життєдіяльністю організмів. Сукупність абіотичних факторів у межах однорідної ділянки називається екотопів, вся сукупність
 7. ДИНАМІКА СТАНУ рослинного і тваринного світу, СУШИ, РИБНИХ РЕСУРСІВ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Найважливішим питанням стратегії регулювання якості навколишнього природного середовища (ОПВ) є питання створення системи, здатної визначати найбільш критичні джерела та фактори антропогенного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище, виділяти найбільш уразливі елементи і ланки біосфери, схильні такому впливу. Такою системою визнана система моніторингу
 8. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  № п / п Найменування оцінюваних параметрів Коефіцієнт значущості при виконанні робіт Підготовчі роботи Спорудження земляного полотна Пристрій дорожнього одягу Ремонт автомобіль-них доріг Утримання автомобільних доріг Розробка кар'єрів, видобуток і транспортування 1. Ерозійна стійкість 0,9 0,9 - 0,8 - 1,0 2. Стан рослинності 1,0 0,9 - 0,8 - 3. Шумовий вплив 0,8 0,7
 9. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 10. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  У більшості розвинених країн програми підтримки і поліпшення якості навколишнього середовища були прийняті в кінці 60-х - початку 70-х рр.. Для організаційного забезпечення були створені спеціальні державні установи: Агентство з охорони навколишнього середовища (США, Японія), Комітет з охорони навколишнього середовища (ФРН), Міністерство культури і навколишнього середовища (Франція), Консультативний комітет з
 11. Джерела норм міжнародного права
  Джерела норм міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні
 12. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
    Основним актом у сфері використання та охорони природного середовища є Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища», оскільки, як випливає з його преамбули, він регулює відносини у сфері взаємодії суспільства і природи, що виникають при здійсненні господарської та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua