Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Соціальне програмування

Соціальне програмування - один з найважливіших варіантів (поряд з проектуванням і плануванням) реалізації вимог соціального прогнозування. Якщо соціальне проектування зосереджує свою увагу на проблемах, пов'язаних з процесом створення прообразу (прототипу) передбачуваного соціального об'єкта, явища і процесу, а соціальне планування передбачає цілеспрямоване регулювання всіх без винятку елементів соціального розвитку будь-якого з громадських об'єктів, то соціальне програмування націлене на вирішення значущих і важливих соціальних проблем, найбільш актусь! ьних і перспективних для даного інституту, процесу або явища. Відбір найбільш значимого, вирішального, що визначає долю і перспективи соціального розвитку - головне завдання соціального програмування.

Продуктом соціального програмування є програми, які включають в себе мету і сукупність дій щодо вирішення існуючих проблем. Програми передбачають наявність суб'єкта і об'єкта впливу, масштаби (обсяги) передбачуваних змін, тимчасові інтервали, етапи їх здійснення. Вони можуть бути піддані класифікації залежно від характеру розв'язуваних соціальних завдань, від можливостей, якими володіють розробники: 1) за суб'єктами впливу (чиї потреби намічено задовольнити - особистості, групи, шару, суспільства), 2) по предмету - соціально-економічні, демографічні, соціально-політичні, культурні і т.д.; 3)

по тривалості здійснення - поточні, короткострокові, середньострокові і перспективні; 4) за обсягом - глобальні, регіональні, конкретної організації, особисті; 5) по відповідності об'єктивним потребам - наукові або псевдонаукові.

За змістом соціальне програмування являє собою: постановку управлінської задачі, виходячи з аналізу проблем соціального розвитку в реальній ситуації, можливість їх розукрупнення на складові частини (під * задачі), їх взаємну ув'язку; встановлення пріоритетів і на тієї основі виділення провідної ланки; виявлення умов і обмежень при вирішенні сформульованих завдань; обгрунтування можливих варіантів досягнення наміченої мети і вибір серед них оптимального; формування відповідного організаційного механізму та оцінку очікуваних наслідків від практичного втілення обраного варіанта дій.

На цій основі соціальне програмування враховує: 1) аналіз та діагностування проблеми, її актуальність; 2) висування невідкладних управлінських цілей і завдань, пошук засобів і методів впливу; 3) розробку альтернативних варіантів дій; 4) оцінку кожної альтернативи; 5) вимір і оцінку наслідків реалізації програм. Для соціальної програми важлива комплексність, системність, конкретність, адресність, наявність зворотного зв'язку в процесі її реалізації.

Як показує практика, реалізація наукових вимог соціального програмування не завжди приводить до бажаних результатів. Це трапляється тоді, коли не враховуються обмеження, що накладаються на процес підготовки, обгрунтування і розробки соціальних програм: мінімізація завдань, вибір найгіршого варіанту, орієнтація на мінімум очікувань; незабезпеченість ресурсами, недооцінка змінюється навколишнього середовища, помилки в обгрунтуванні строків і що особливо важливо - ігнорування (повне або часткове) стану суспільної свідомості і поведінки, тобто установок доцільних орієнтацій і очікувань учасників програмованого процесу.

Таким чином, якщо узагальнити наявні ідеї, то можна сказати, що соціальне програмування - це цілеспрямований, науково обгрунтований процес планового вирішення назрілих (актуальних) проблем на всіх рівнях соціальної організації суспільства за допомогою властивих йому специфічних цільових, програм-но-цільових та проблемно-цільових засобів і методів.

Залежно від цілей і специфіки вирішуваних завдань соціальне програмування використовує такі форми. 1.

Воно реалізується у вигляді цільового комплексного програмування, яке являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємоузгоджених прийомів, засобів цілеспрямованого впливу на об'єкт управління для досягнення бажаних результатів, до яких відносяться: різні форми координації діяльності; певні способи концентрації, розподілу і перерозподілу наявних ресурсів; економічний і соціальний стимулювання; різнобічна підтримка ініціатив, спрямованих на розвиток інтеграційних процесів у суспільстві; формування позитивної мотивації спільної діяльності, орієнтованої на кінцеві результати; прийоми і способи організаційного проектування і деякі інші.

Як специфічна форма воно являє собою додаток фундаментальних знань про суспільство, про закони його розвитку та механізмі вирішення проблемних завдань у соціальній сфері. Його раціональне використання посилює соціальну орієнтацію управління, робить його більш гнучким, мобільним. Програмування, характеризуемое з технологічної точки зору, в даному випадку використовується як засіб оптимізації процесу соціального цілепокладання.

Цільове програмування виконує функції оптимізації соціальних дій, розв'язання протиріч та узгодження інтересів соціальних суб'єктів, координації їх діяльності та кон-центрації ресурсів для досягнення основних результатів, виділення ведучого (основного) ланки, визначення соціально-політичних пріоритетів і виступає, з одного боку, як специфічний науковий метод, а з іншого - як метод цільового управління. Прикладом такого підходу може бути розробка та реалізація національних проектів, оголошених Президентом Росії в галузі освіти, охорони здоров'я, демографічної та житлової політики. Складність цього профамм но-цільового походу полягає в тому, що пропоновані заходи виходять далеко за рамки самих об'єктів програмування: крім фінансового їх забезпечення виникає питання, наскільки підготовлені кадри для їх реалізації, як сприймає ці наміри і зміни суспільство, як це позначиться на розвитку та використанні інтелектуального потенціалу країни. А якщо до цього додати і узгодження інтересів з світовим, в першу чергу, з європейським співтовариством, то відразу стають очевидними масштаби і складність її вирішення. 2.

Соціальне програмування втілюється в такій формі, як програмно-цільовий підхід, який передбачає визначення основних протиріч у розвитку того чи іншого процесу (наприклад, у сфері демографічної політики).

На цій основі формулюються головна мета і її підцілі (ієрархія цілей), що досягається при цілісному і комплексному підході, а також при відборі таких засобів, які б забезпечували можливість обліку всіх без винятку результатів, що характеризують реалізацію наміченої програми.

Програмно-цільовий підхід означає поступовий перехід до моделей стратегічного управління, орієнтацію на довгострокові, кінцеві результати. Цей метод передбачає використання і постійне застосування просторових і часових показників, що характеризують потреби соціального розвитку, можливість їх локальної реалізації. При цьому органічно поєднуються стратегічні інтереси і орієнтація на якісну зміну соціального розвитку за допомогою «точкового» впливу на систему управління в цілому.

В рамках суспільства сформовані і вирішуються актуальні проблеми, які мають значення для тієї чи іншої сфери суспільного життя. До їх числа можна віднести федеральні цільові програми «Електронна Росія», «Дитинство», «наукоград», «Молода сім'я», що створюють умови для успішного вирішення конкретної соціальної завдання. Їх тривалість, спрямованість на досягнення наміченої мети визначається специфікою кожної з них, обумовлених особливостями назрілої проблеми.

3. Соціальне програмування реалізується за допомогою проблемно-цільового підходу, який спрямований на підготовку ефективних рішень по окремих найважливішим і актуальним питанням даного співтовариства, організації, соціального інституту. Він може також застосовуватися при вирішенні ключових, невідкладних завдань соціального розвитку незалежно від адміністративно-територіальної або відомчої належності. У рамках виробничих організацій це може означати зосередження уваги на розробці відповідних документів з раціональної організації праці, щодо створення сприятливого соціально-пси-хологические клімату, попередження конфліктів, підготовки та перепідготовки персоналу тощо Для територіальних і адміністративних об'єктів такими проблемно-цільовими програмами в даний час є раціоналізація пасажирських потоків, забезпечення якості споживчого попиту, благоустрій, житлова проблема, скорочення злочинності і зміцнення правопорядку. У ряді випадків на основі проблемно-цільового підходу вирішуються екологічні питання.

Спільними об'єднуючими всі програми компонентами є, в о-перше, прагнення визначити основне протиріччя, рішення якого стало б вузловим моментом для реалізації всього спектра поставлених завдань. По-друге, можливість обмежити число компонентів (подпроб-лем), щоб не упустити головне, зосередивши сили на вирішальних ділянках. По-третє, для будь-якої проблеми слід знайти місце серед більш широкого кола подібних для того, щоб не перебільшувати, що не применшити-її значення, бо і в тому і іншому випадку це може привести до серйозних прорахунків. По-четверте, ні в якій мірі не ігноруючи теоретичний аналіз проблеми, не випускати з виду здоровий глузд, бо він здатний скоректувати наукові висновки, виходячи з особливостей і специфіки кожної конкретної програми. І нарешті, кожна програма повинна спочатку відповісти на потреби першого етапу, а потім приступати до реалізації тих з них, які умовно можна віднести до другого, потім третього рівня і т.д. У зв'язку з цим будь-яка програма повинна отримати визнання актуальності з боку суспільства (організації, інституту, групи), довести свою легітимність, а відповідно домогтися підтримки. Після цього починається другий етап - розробка, обгрунтування і захист програми вирішення тих чи інших проблем. Третій етап передбачає організацію дій з втілення її в життя. І слід обов'язково передбачити (це нерідко забувають) етап згасання (завершення) програми, а не просто її припинення без належних висновків і висновків.

Що стосується методів, то вони проявляються у визначенні таких дій, які вказували б на способи і засоби реалізації програм. До таких методів слід, насамперед, віднести перша вимога: максимізація результатів в умовах заданої програми. Така вимога далеко не узгоджується з мінімізацією витрат і той же час досягненням оптимуму. Максимізація витрат (це друга вимога) повинна корелювати з максимізацією очікувань, тобто бути спрямованою на реалізацію можливо більшого задоволення потреб людей, що майже автоматично веде до зниження негативних оцінок передбачуваних результатів. Третя вимога виходить з того, що потрібен грунтовний і уважний перебір різних варіантів, в яких ефективність і результативність проявлять себе в найбільшій мірі, а люди відчують вигоду. І нарешті, до загальних вимог можна віднести дії, що запобігають ризики, збої і можливі витрати в силу непередбачених впливів навколишнього середовища або інших соціальних і політичних сил.

Методичне забезпечення соціального програмування включає в себе ряд послідовних процедур, які можна виразити в наступному алгоритмі. 1.

Використовується не просто аналіз, а діагностика соціальних проблем, що включає в себе вивчення конкретної ситуації, виявлення наявності соціальних проблем та їх типологізацію {визначення належності до певного класу). Діагностика передбачає три взаємопов'язаних рівня соціологічного аналізу соціальної проблеми: 1) аналіз проблемної ситуації, що спирається на об'єктивні характеристики соціальних процесів і орієнтований на встановлення диспропорцій у соціальному розвитку; 2) вивчення соціального самопочуття населення, яке опинилося в даній ситуації, спрямоване на те, щоб виявити, як сформована ситуація відбивається в суспільній свідомості; 3) дослідження поведінки груп за інтересами, які беруть участь у визначенні та вирішенні соціальної проблеми. 2.

На основі отриманої інформації здійснюється відбір проблем, що підлягають вирішенню програмним способом. Відбір виходячи з критерію напруженості проблеми, тобто ступеня досягнення цілей у разі її успішного рішення; визначається актуальність, важливість і злободенність проблеми, її комплексність і складність, тобто необхідність концентрації ресурсів і координації діяльності всіх виконавців для її вирішення, а також ступінь новизни проблеми, тобто відсутності апробованого досвіду її рішення в сформованій системі управління, виходячи із зазначених критеріїв.

Цей підхід насамперед виходить з можливості: 1) порівняння альтернативних варіантів, їх зіставлення і можливості вибору найкращого, більш перспективного, що має позитивні довгострокові соціальні наслідки; 2) максимального врахування потреб і потреб населення. Але особливе значення при відборі відіграє соціологічний підхід при зіставленні розуміння проблем як у вищих ешелонах управління, так і безпосередньо людьми, населенням. Так, аналіз ситуації в країні в 2002 - 2003 рр.. привів керівництво країни до висновку про необхідність зосередженні уваги на трьох проблемах: подвоєння ВВП, реформа армії та боротьба з бідністю, в той час як населення, за даними ВЦИОМ, головним завданням вважало боротьбу з інфляцією (думка 47% респондентів), державний контроль над цінами (думка 36%), індексацію зарплат (34%). І саме така розбіжність може бути (і є) запорукою того, що ці програми не будуть реалізовані, незважаючи на всі зусилля політичної влади, бо вони не узгоджені з потребами та бажаннями населення. 3.

 Після здійснення відбору програм важливим етапом є визначення мети, яку передбачається досягти в результаті здійснення комплексу заходів. Її формулювання може здійснитися: 1) виходячи з ідеального уявлення про майбутнє; 2) виходячи з реально існуючих проблем; 3) виходячи з готівкового потенціалу (можливостей). Кожен раз, коли здійснюється перехід від ідеалів до реальних проблем, а потім до можливостей соціального розвитку і назад, цілі більш глибоко усвідомлюються, уточнюються і конкретизуються (В.Н. Мініна, 1999). По суті справи вони повинні відображати стратегію розвитку, яка і закладає успіх вирішення завдань в інтересах як даної програми, так і всього суспільства. 4.

 Особливе місце в алгоритмі програмування займає реалізація ресурсного підходу, тобто визначення тих можливостей, якими володіє суб'єкт управління, будь це на рівні суспільства, регіону або конкретної організації. Причому ресурсний підхід не повинен обмежуватися матеріальними, фінансовими або трудовими ресурсами. Їх може виявитися недостатньо. На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення набувають наукові та соціальні ресурси. Що стосується наукових, то від них залежить всебічність, обгрунтованість, системність при визначенні рекомендацій з виконання програми. Але й наукове обгрунтування може бути обмеженим, якщо воно не враховує соціальну складову програми, що в кінцевому рахунку пов'язано з потребами людей, їх настроєм, бажанням і розумінням назрілих завдань. Так, в 1960-1970-і рр.. були розроблені економіко-математичні моделі управління народним господарством спочатку в Сибіру з перспективою їх застосування у всій країні. У цих моделях, здавалося, були грунтовно і скрупульозно враховані всі ресурси - природні, технічні, економіко-фінансові, кадрові. Приступили до їх впровадження. І через деякий час стало ясно, що вони зазнали краху. При всій удаваній всебічності, повноті, обліку всіх компонентів в моделях не був врахований ще один ресурс - а чи захочуть люди (керівники, інженери, робітники) діяти відповідно до цих красивим, математично і економічно обгрунтованим програмам? А вони (люди) не захотіли. За різних причин. Ось чому ресурсний підхід, в тому числі враховує і соціальний аспект, є запорукою при реалізації всіх без винятку намічених соціальних програм. 5.

 Наступна процедура пов'язана з отлаживания механізму реалізації мети, тобто визначенням тих коштів, за допомогою яких буде вона досягатися. Це дуже відповідальний етап, бо нечіткість, незбалансованість засобів і методів ведуть до деформації мети, наносять шкоди всій сукупності здійснюваних програм, призводять до серйозних соціальних прорахунків.

 Якщо розглянути з цієї точки зору програмування російських реформ, починаючи з 1991 р., то жодна з них не була ретельно підготовлена і прорахована. Наслідки економічних «землетрусів» наочно відображені на мапі прибутковості російських територій. Якщо, наприклад, в 1993 р. в країні налічувалося 35 регіонів-донорів, то в 1995-му - лише 11, а в 1997-му - і зовсім 8. ДО 2001 р. після деяких уточнень справи начебто пішли на поправку: кількість «сильних» територій зросло до 19. Але грянула чергова реформа - тепер в оподаткуванні - і в 2002 р. донорів знову залишилося тільки 10. 6.

 Регулярний і уважний аналіз ходу реалізації здійснюваної програми передбачає її постійну корекцію. Справа в тому (і це цілком природно), що життя вносить корективи в хід реалізації програми: виявляються недосконалість або недостатність коштів, стають дійсністю нові суспільні потреби, виявляються протиріччя між різними соціальними групами в період здійснення перетворень. І тут визначається вміння суб'єктів управління реагувати на зміну ситуації, і особливо на дозрівають латентні причини. Однак кореляція програм проводиться не тільки за внутрішніх причин - вона стає необхідною в результаті втручання зовнішніх чинників, що залежить від здійснюваної державної політики, міжнародної обстановки, можливих соціальних катаклізмів.

 7. Завершальною процедурою є оцінка досягнутого результату, його зіставлення з початковою метою, проведення діагностики і на цій основі підтвердження, уточнення або формулювання нової мети.

 Основна література

 Мініна В.Н. Соціальне програмування: теоретико-методологічний аспект. СПб., 1997.

 Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 2. С. 261-262.

 Тощенко Ж.Т. Соціологія. М., 2005. С. 572 - 585.

 Додаткова література

 Гордон В.Е. Соціальне програмування. СПб., 1996.

 Красовський Ю.Д. Організаційна поведінка. М., 2000.

 Мільнер Б.З. Організація програмно-цільового управління. М., 1980.

 Свєнціцький В.H., Карчева A.C. Місто сьогодні і завтра: програмно-цільове планування комплексного розвитку міст. Київ, 1987.

 Соціальна політика в постсоціалістичному суспільстві: завдання, протиріччя, механізми. М., 2001.

 Цільові комплексні програми: організаційно-економічний механізм. 1989.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Соціальне програмування"
 1. 2. Соціальна держава
    соціальні відмінності. Процитуємо в цьому зв'язку ще раз частину другу ст. 3 Конституції Італійської Республіки 1947 року народження, яка проголошує: «Завдання Республіки - усувати перешкоди економічного і соціального порядку, які, обмежуючи свободу і рівність громадян, заважають повному розвитку людської особистості і дійсному ефективній участі всіх трудящих у політичній,
 2. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
    соціальних наслідків нових освітніх реформ та інновацій в сфері освіти; сценірованіе нових соціально-культурних ситуацій у змісті освіти. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглянуто сутність освіти як відображення єдності розвиваючої та виховно-формуючої функцій навчання. Підкреслюється, що знання як предмет засвоєння мають три взаємопов'язані сторони:
 3. Четверта республіка.
    соціальної обстановки. Зниження життєвого рівня трудящих супроводжувалося масовими виступами трудящих. Комуністи і профспілки вимагали проведення заходів, які б поліпшили матеріальне становище населення. У листопаді 1947 р. була проведена загальний страйк під керівництвом ФКП. Блок партій, на співробітництві яких була заснована Четверта республіка, розпався. Виник рух
 4. 5. Обов'язок платити податки
    програмування і виконання відповідатимуть критеріям ефективності та економності. 3. Публічного характеру обкладання осіб та майна можна буде встановлювати тільки відповідно до положень закону ». Для сучасних конституцій взагалі типово вимога встановлення податків саме законами. Соціалістичні конституції зазвичай не вказували серед основних обов'язків громадян обов'язок
 5. § 1. Поняття волі, больова регуляція поведінки
    соціально сформована детермінація поведінки особистості, що забезпечує мобілізацію її психофізіологічних ресурсів на досягнення значущих і необхідних для неї цілей. Воля - соціально опосередкований механізм регуляції людської поведінки: спонукання до вольовим діям скоюється на основі соціально сформованих понять і уявлень. Воля є соціально сформованим
 6. 1. Поняття програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
    програмування (бейсик, алгол, фортран і т. п.). Однотипні і особисті права (право авторства, право на ім'я і право на недоторканність). Майнові права на програми, бази і топології належать як їх творцям (авторам), так і їх спадкоємцям, а також іншим фізичним або юридичним особам, які отримали виняткові права в силу закону або договору. Нестандартність розглянутих
 7. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
    соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування. Тобто метою є не усунення
 8. Соціальні наслідки безробіття.
    соціальної напруженості. Зростання кількості фізичних і душевних захворювань. Збільшення соціальної диференціації. Зниження трудової активності. Позитивні. 1. Підвищення соціальної цінності робочого місця. Збільшення вільного особистого часу. Зростання свободи вибору місця роботи. Збільшення соціальної значущості і цінності
 9. ГЛАВА 8. ВООБРАЖЕНИЕ
    програмуванні поведінки, якщо ситуація невизначена. Можна вважати, що за допомогою уяви людина моделює свою діяльність на всіх етапах і приймає рішення навіть тоді, коли інформації мало. Уява в образній формі реалізує потреби, тому стимулює відповідну їм
 10. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
    соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії
© 2014-2021  ibib.ltd.ua