Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Соціальні відносини

Поняття «соціальні відносини» у вітчизняній науковій літературі вживається в двох основних варіантах: 1)

в широкому сенсі, коли їм позначається все що відноситься до суспільства на відміну від природних явищ (тобто термін рівнозначний слову «громадські»), 2)

у вузькому сенсі соціальні відносини розглядаються як частина суспільних явищ, які стоять в єдиному ряду з іншими, однопорядкові їх різновидами - економічними, політичними, духовно-ідеологічними. Такий підхід корелює з поділом суспільства на сфери економічної, соціальної, політичної та духовного життя (Г.С. Ареф'єва, BC Барулин, Б.А. Чагін).

Існує кілька варіантів трактування соціальних відносин в другому вузькому сенсі. В о - п е р В И X, їх суть БАЧАТЬ в тому, що вони з'єднують людей в соціальні спільності (Г.В. Осипов). Відповідно до цієї точки зору відносини між людьми, що утворюють якусь одну соціально-професійну групу, висловлюють схожість інтересів об'єднуються відповідними ознаками людей.

По-друге, досить поширене уявлення, що соціальними є відносини, що складаються з приводу рівності-нерівності, діяльності соціальних суб'єктів з приводу їх неоднакового становища в суспільстві і ролі в суспільному житті (Т.І. Заславська).

По-третє, маються трактування соціальних відносин, які визначаються як вид або клас суспільних відносин, які складаються між різними соціальними суб'єктами - індивідами, їх різними спільнотами та об'єднаннями, а також між індивідом і соціумом будь-якого масштабу - з приводу схожості або відмінностей в соціальному статусі, в можливостях задоволення життєвих потреб і способах життєдіяльності (А.І. Кравченко, Н.І. Лапін).

При аналізі цих точок зору слід зробити невелике уточнення. Людина все-таки ніколи не діє повністю усвідомлено, різні емоції (симпатії, антипатії), фізичний стан (наприклад, втома, ейфорія від успіху), склад характеру і темперамент, соціальні фактори: освіта, професія і ряд інших впливають на встановлення та ведення відносин у групах (Ю.Г. Волков, 2003).

Соціальні відносини можуть бути тільки взаємними, але необов'язково позитивними, позитивними з обох сторін.

Якщо сторони по-різному сприймають і оцінюють один одного, наприклад, одна сторона нав'язує дружбу, пропонує спільну діяльність, а інша агресивно відмовляється, провокує скандали - це також соціальні відносини. Соціологія розрізняє три найзагальніших типу взаємин: кооперацію (співробітництво), конкуренцію (суперництво) і конфлікт.

При кооперації учасники взаємодії мають узгоджені цінності, їх діяльність не суперечить ні установкам, ні поведінки інших і вона здійснюється з обопільною вигодою для взаємодіючих сторін. Суперництво засноване на бажанні одного боку встановити владні відносини. Влада (здатність одних контролювати дії інших, навіть всупереч бажання другого) має визначальне значення в житті людини і суспільства. Суперництво нерідко порівнюють із змаганням, коли різні суб'єкти беруть участь в зіставленні своїх дій та їх результа тов за узгодженими правилами, що визнає права суперника і який дотримується встановлених формальних вимог і моральних установлень. Конкуренція - основа соціально-економічних, ринкових відносин - це боротьба за переваги (капітал, влада, дохід) в умовах, коли виникають почуття неприязні, озлоблення до суперника, ненависті, страху, а також бажання у що б то не стало випередити конкурента. При конфлікті спостерігається відкрите, пряме протистояння, іноді зі зброєю в руках (див. Соціальний конфлікт).

Серед соціальних відносин виділяють також відносини соціальної залежності. Одна сторона (індивід, група) виступає при цьому домінуючою, саме вчинення нею якихось дій обов'язково тягне за собою дії іншої сторони. Часто на практиці виникають двоїсті взаємозалежні відносини: між молодими і старшими членами сім'ї, між студентами і викладачами, між країнами-сусідами.

Соціальна залежність грунтується і на розходженні положення в групі. Індивіди з низькою позицією залежні тут від індивідів або груп, які мають більш високий статус; підлеглі залежать від керівника. Залежності можуть проявлятися як явні, але можуть бути також і латентними (прихованими). Так, дитина, звичайно, залежить від батьків, а й батьки у своїй життєдіяльності враховують інтереси дітей.

При характеристиці соціальних відносин слід мати на увазі як суб'єктивну, так і об'єктивну їх основу. Так як взаємодія між людьми, соціальними групами і соціальними спільнотами значною мірою характеризується усвідомленими актами поведінки (діяльності), в процесі яких виникають явища і процеси, що носять суто суб'єктивні риси - депривація (див. Депривация), фрустрація (див. Фрустрація), аномія (див. Аномія), стигма. Однак у цих відносинах відбувається процес їх об'єктивізації - вони стають важливим, а нерідко і вирішальним фактором розвитку і функціонування всього суспільного життя. Цей процес пов'язаний з тим, що багато в чому соціальні відносини опосередковуються в першу чергу економічними відносинами, визначальними основу будь-якого суспільства.

Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що соціальні відносини - це усвідомлені сукупності повторюваних значущих для людей взаємодій. Якщо індивіди співвідносять свої взаємодії за своїм змістом один з одним і дотримуються зразкам відповідної поведінки, тоді можна говорити про встановлення між ними соціальних відносин. Взаємодії (контакти і поодинокі дії) стають соціальними відносинами завдяки цінностям і ціннісним орієнтаціям (див. Ціннісні орієнтації), на які індивіди і групи людей орієнтуються і хотіли б їх досягти.

Основна література

Волков Ю.Г. Соціальність / / Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 2. С. 489-490.

Облогова Г. І. Соціологія соціальної сфери. М., 2003.

Осипов Г.В. Соціальне. Відносини соціальні / / Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995. С. 510, 689-690.

Соціологічний енциклопедичний словник. М., 1998.

Додаткова література

Волков Ю.Є. Соціальні відносини і соціальна сфера / / СОЦИС. 2003. № 4. С. 45-52.

Гідденс Е. Соціологія. М., 1999. Що може соціологія сказати про наших діях? С. 33-34.

Спосіб життя, соціальна сфера / / Соціологічна енциклопедія: У 2 т. М.: Думка, 2003. Т. 2. С. 72-74, 467-468.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальні відносини "
 1. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
  Соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування. Тобто метою є не усунення
 2. Соціальні наслідки безробіття.
  Соціальної напруженості. Зростання кількості фізичних і душевних захворювань. Збільшення соціальної диференціації. Зниження трудової активності. Позитивні. 1. Підвищення соціальної цінності робочого місця. Збільшення вільного особистого часу. Зростання свободи вибору місця роботи. Збільшення соціальної значущості і цінності
 3. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії
 4. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
  Соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як форми
 5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1.
  Соціальної роботи. 2. Проблеми клієнтів як об'єкт діяльності соціальних служб. 3. Самотність як проблема практики соціальної роботи. 4. Сім'я з дитиною-інвалідом як об'єкт соціальної роботи. 5. Соціальний захист інтересів жінки-матері як проблема практики соціальної роботи. 6. Соціальний захист дітей-сиріт як проблема практики соціальної роботи. 7. Соціально-активний
 6. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
  соціальної психології - соціальній установці, яка стала одним з центральних об'єктів вивчення в ХХ столітті. Дається докладний аналіз різних теорій соціальної установки у вітчизняній і зарубіжній психології. Пропонується оригінальна екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
 7. В.А. Нікітін. Соціальна педагогіка: Учеб. посібник для студ. вищ. С69 навчань, закладів / За ред. В.А. Нікітіна. -: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС,. - 272 с., 2000

 8. § 2. Суспільство і його соціальні та політичні інститути
  соціальних, а потім і політичних інститутів, тобто стійких соціальних або політичних встановлень, установ, об'єднань і спільнот, що виконують необхідні для суспільства соціальні або політичні функції. Як вже зазначалося, люди - істоти суспільні, вони не можуть жити, трудитися, що не об'єднуючись по потребам та інтересам, цілям. Словом, соціальні та політичні інститути
 9. § 1. Основні категорії соціальної психології
  соціальне. Поділ загальної та соціальної психології умовно. Соціальна психологія вивчає психологію людини в умовах його соціальної взаємодії. Основні системоутворюючі категорії соціальної психології: 1) поняття соціальної спільності; 2) особливості поведінки людини в соціально неорганізованою і в соціально організованою спільності; 3) поняття соціальної групи,
 10. Структура суспільства
  соціального детермінізму. Спроби подолання соціального детермінізму. Факторні теорії соціального детермінізму. Теорії розчленованості соціального цілого на відносно самостійні системи детермінації. Соціально-класова структура суспільства. Відкриття існування класів. Теорія класової боротьби К. Маркса. Класи і соціальна поляризація. Класові концепції в західній соціології
 11. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 12. 20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
  Соціальної цінності - полягає в тому, що право є регулятором суспільних завдань, в тому числі для забезпечення функціонування інших соціальних інститутів (держави, соц. Управління) та інших соціальних благ як інструмент право використовується різними суб'єктами соціального життя - державою, церквою, громадськими об'єднаннями, комерційними організаціями, громадянами. В
 13. Переконані захисники старого ладу (контрреволюціонери).
  Соціальна енергія зазначених двох соціально-психологічних типів вносить у суспільство найбільш потужні імпульси озлоблення при незначній частці тих і інших у складі населення. Разом з тим, орієнтація революціонерів і контр-революціонерів на особисті і соціальні інтереси переплітається зі служінням певного роду цінностей та ідеалів, що робить їх натурами цільними в
 14. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціальної сфери, дайте визначення поняттю «соціальність». 3. Виявіть особливості професійної діяльності фахівця соціальної роботи. 4. Поясніть зміст такої ролі фахівця як «мобілізатором клієнта». 5. У чому полягає взаємозв'язок особистих і професійних якостей фахівця з соціальної роботи? 6. Яка роль спілкування у професійній діяльності
 15. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 16. Зміст
  соціальні норми ... 5 1.1. Характеристика первісного ладу ... 5 1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку первісного суспільства ... 2 липня. Історичні передумови виникнення держави ... 10 2.1. Найдавніші державні утворення ... 12 2.2. Сутність основних теорій походження держави ... 16 березня.
 17. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціальної проблеми у вигляді схеми. 2. Що мається на увазі під пошуком засобів вирішення проблем клієнтів соціальної роботи? 3. На основі моделі вирішення соціальної проблеми клієнтів соціальних служб наведіть приклад її дозволу в соціальній роботі з конкретним клієнтом. 4. У чому полягає новизна конструктивного підходу до соціальних проблем? 5. Назвіть ознаки усталеної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua