Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня
Рітерман Т.П.. Соціологія: Повний курс, 2009 - перейти до змісту підручника

Соціальний прогрес

Соціальний прогрес - спрямований процес, в ході якого стає досконалішим устрій суспільства і реалізуються певні цінності етичного порядку: щастя, свобода, процвітання, знання.

Ідея прогресу логічно вписується в модель спрямованої трансформації і в деякі версії теорії розвитку. Класичний структурно-функціональний підхід заснований на ідеї рівноваги соціальних систем, циклічні ж теорії мають на увазі, що у своєму розвитку суспільство періодично повертається до відправної точки.

Прогрес завжди співвідноситься з цінностями, тобто це не чисто описова, детальна, об'єктивувати концепція, а скоріше ціннісна категорія. Один і той же процес може кваліфікуватися по-різному залежно від передбачуваних ціннісних переваг, які абсолютно різні в різних індивідів, груп, класів, націй.

Існують області, в яких вибір критерію прогресу в значній мірі залежить від контексту. У XIX в. і в більшій частині XX в. індустріалізація, урбанізація, модернізація вважалися синонімами прогресу, і тільки нещодавно виявилося, що вони можуть мати занадто далекосяжні наслідки (перенаселення, перевиробництво) і вельми неприємні побічні ефекти (забруднення навколишнього середовища). Відбуваються зараз в посткомуністичних країнах Східної та Центральної Європи процеси демократизації, розвитку підприємництва та вільного ринку супроводжуються зростанням безробіття і злиднів, ослабленням соціальної дисципліни, підвищенням рівня злочинності, локальними конфліктами, широким поширенням мас-культури.

Серед приватних критеріїв прогресу ми знаходимо такі: знання, спільність індивідів, свобода, емансипація, панування над природою, справедливість, рівність, достаток, рівні життєві можливості.

Соціологічне дослідження

Соціологічне дослідження - дослідження соціальних об'єктів, відносин, процесів, спрямоване на отримання нової інформації про соціальний світ і виявлення закономірностей суспільного життя.

Етапи соціологічного дослідження: 1) підготовка дослідження (формулювання проблеми, вибір об'єкта і визначення цілей і завдань дослідження, вивчення літератури з теми дослідження, складання програми, висунення гіпотез), 2) збір первинної інформації; 3) обробка інформації; 4) аналіз отриманої інформації, підбиття підсумків дослідження, підготовка висновків і рекомендацій.

Типи соціологічних досліджень

Залежно від широти охоплення матеріалу і глибини аналізу розрізняють: 1) розвідувальні, або пілотажні, дослідження - охоплюють невеликі сукупності даних, проводяться за спрощеною програмою ; 2) описові дослідження - проводяться за ретельно розробленою програмою на базі методично відпрацьованого інструментарію; 3) аналітичні дослідження - ставлять метою поглиблене вивчення і всебічний аналіз явища.

Залежно від загальної спрямованості розрізняють: 1) теоретико-прикладні дослідження - призначені для розробки нових підходів до вивчення великих соціальних проблем; 2) прикладні дослідження - спрямовані на практичне вирішення конкретних соціальних проблем.

Соціологічний експеримент - метод, призначений для перевірки гіпотез соціологічного дослідження. Він дозволяє встановити наявність або відсутність впливу певного фактора на досліджуваний об'єкт (особистість, група, соціальний інститут). Розрізняють натурний експеримент (передбачає втручання експериментатора в досліджувану ситуацію) і уявний експеримент (виключає втручання в досліджувану ситуацію).

Методи збору соціологічної інформації

Спостереження. За ступенем формалізує-ванности розрізняють неконтрольоване, або нестандартне, і контрольоване спостереження. Залежно від того, чи є спостерігач учасником спостерігається ситуації, розрізняють включене і невключення спостереження.

Якщо спостереження проводиться поза наукової установи, воно називається польовим. Можуть бути й лабораторні спостереження, коли людей запрошують для бесіди, ділової гри. Спостереження можуть бути одномоментними і систематичними.

Робота з документальними джерелами. За ступенем персоніфікації документи поділяються на особисті та безособові. Залежно від статусу документального джерела виділяють офіційні і неофіційні документи. За джерела інформації документи поділяють на первинні (складаються на базі прямого спостереження або опитування) і вторинні (складаються на основі первинних документів).

Контент-аналіз - це переклад в кількісні показники текстової інформації з наступною її статистичною обробкою.

Опитування: інтерв'ю та анкетні опитування Інтерв'ю - проводиться за певним планом бесіда, передбачає прямий контакт інтерв'юера з респондентом.

Види інтерв'ю: 1) вільне - бесіда без суворої деталізації питань; 2) формалізоване - передбачає детальну розробку плану бесіди; 3) сфокусоване (клінічне) - виявлення відносно вузького кола реакцій опитуваного.

Анкетне опитування передбачає жорстко фіксований порядок, зміст і форму відповідей, причому вони реєструються або самим респондентом (заочний опитування), або інтерв'юером (прямий опитування). Розрізняють відкриті опитування, коли респонденти висловлюються у вільній формі, і закриті опитування, коли в опитувальному аркуші всі варіанти відповідей передбачені заздалегідь.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Соціальний прогрес "
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  Соціальний феномен? 2. Який предмет філософії науки? 3. Які причини виникнення філософії науки? 4. Як розуміє сутність науки непозітівістскій філософія? 5. На чому грунтуються иррационалистические концепції науки? 6. Чому питання про сутність науки, наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з філософією техніки? 8. Що
 2. 131 Чи є прогрес в історії і які його критерії?
  Соціальний прогрес Слідом за просвітителями О. Конт оформляє своє уявлення про соціальний прогрес в теорію гріх стадій. Розвиток людського розуму проходить три стадії теологічну (всі явища людиною розглядаються з точки зору дії надприродних сил) метафізичну (всі явища розглядають ся з точки фенія абстрактних, абстрактних почав] і позитивну, яка є
 3. Формування концепції суспільного прогресу п!-шоху ранніх буржуазних революцій
  соціального оптимізму. Великі філософи XVII в. виступали і як прихильники прогресу, і як його теоретики, намагаючись розробити його обгрунтування. Хоча вони і не нехтували проблемами розвитку в минулому історії , все ж їх цікавили, насамперед, проблеми прогресу в сенсі розвитку суспільства від сьогодення до майбутнього, до торжества «розумних» порядків. 257 9 Замовлення-V 29G2 Феодальне
 4. І. П. Меркулов. Науковий прогрес: когнітивний і соціокультурний аспекти. - М. - 197с., 1993

 5. Соціальний прогрес
  соціальних систем, циклічні ж теорії мають на увазі, що у своєму розвитку суспільство періодично повертається до відправної точки. Концепція прогресу набуває якийсь сенс тільки в поєднанні з ідеєю трансформації (тобто зміни самого суспільства, а не тільки зміни всередині нього). Сучасне тлумачення соціального прогресу грунтується на наступних уявленнях: 1. уявлення про
 6. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 7. V. Громадські відправлення
  соціального організму стає тісніше. Коли Корененіжки буває розділена на кілька частин, кожна частина продовжує жити по-старому. Що не має глави бродячий група первісних людей теж ділиться без всяких незручностей. Але у високоорганізованих агрегатів справа йде зовсім інакше. Ми можемо розрізати ссавець на дві частини, не викликаючи цим негайної смерті його. Але якби Міддльесекс
 8. Соціально-природний прогрес і екологічне товариство
  соціальних відносин, як було раніше при заміні однієї суспільно-економічної формації на іншу, а на зміні взаємовідносин людини з природою, вимагає принципово нових уявлень про те, що вважати критерієм прогресу. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ПРОГРЕСУ Вище йшлося про те, що традиційне розуміння науково-технічного прогресу як сукупності досягнень науки і
 9. Рекомендована література 1.
  соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів.-М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів.-М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів.-М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів.-Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч.-М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., испр. І доп. -
 10. Література
  Авторитаризм і демократія в країнах, що розвиваються. М.: Наука, 1996. Адміністративне право зарубіжних країн. Навчальний посібник. М.: СПАРК, 1996. Американські президенти. Ростов-на-Дону: Фенікс, М.: Зевс, 1997. Ардан Ф . Франція: державна система. М.: ЮЛ, 1994. Бєльський К. Поділ влади та відповідальність у державному управлінні (політологічні аспекти). Навчальний посібник.
 11. Соціальний прогрес
  соціальних систем, циклічні ж теорії мають на увазі, що у своєму розвитку суспільство періодично повертається до відправної точки. Концепція прогресу набуває якийсь сенс тільки в поєднанні з ідеєю трансформації (тобто зміни самого суспільства, а не тільки зміни всередині нього). Американський психолог Річард Нисбет визначає прогрес як ідею, згідно з якою людство повільно,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua