Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Рітерман Т.П.. Соціологія: Повний курс, 2009 - перейти до змісту підручника

Соціалізація особистості

Соціалізація особистості - процес формування особистості в певних соціальних умовах, процес засвоєння людиною соціального досвіду і перетворення цього досвіду в індивідуальні цінності.

Стадії соціалізації: 1) первинна соціалізація: некритичне засвоєння соціального досвіду (дитинство, ранній підлітковий період), 2) індивідуалізація: формування стійких властивостей особистості, критичного ставлення до суспільних норм поведінки (підлітковий і юнацький вік) ; 3) інтеграція: набуття певного соціального статусу; 4) трудова стадія: засвоєння і відтворення соціального досвіду за допомогою трудової діяльності (період зрілості), 5) Послетрудовая стадія: відтворення соціального досвіду, передача досвіду новим поколінням (похилий вік).

Основні теорії соціалізації: Теорія «дзеркального Я» Чарлза Кулі: формування людського Я пов'язано з підсумовуванням тих вражень, які, на думку індивіда, він справляє на оточуючих; підсумком соціалізації є формування уявлень, що трансформують самовідчуття індивіда в «соціальні почуття».

Теорія соціалізацііПарсонса: індивід «вбирає» в себе суспільні цінності в процесі спілкування зі «значущими іншими», в результаті чого слідування загальнозначущим нормативним стандартам стає частиною його мотиваційної структури.

Теорія морального розвитку Колберга передбачає існування трьох рівнів морального розвитку: доконвенціонний: беззастережне прийняття дітьми авторитету і морального кодексу дорослих, 2) конвенційний: громадські правила і очікування інших людей визначають прийнятне або неприйнятну поведінку; 3) постконвенціонний : поняття про правильне і неправильне засновані на особистому розумінні етичних принципів.

Соціологія девіантної поведінки

Девіантна (відхиляється) поведінка - дії і вчинки людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним стандартам поведінки.

Чотири типу девіації (по Роберту Мертону): 1) інновація - згоду з цілями суспільства і заперечення загальноприйнятих способів їх досягнення (шантаж, шахрайство), 2) ритуализм - заперечення цілей суспільства і абсурдне перебільшення значення способів їх досягнення; 3) ретретизм (або втеча від дійсності) - відмова від соціально схвалених цілей і від способів їх досягнення (алкоголізм, наркоманія), 4) бунт - заперечує і цілі і способи, але прагне до їх заміни на нові (політичний радикалізм) .

Єдиним типом недевіантного поведінки Мертон вважає конформність - згоду з цілями та засобами їх досягнення.

Згідно Мертону, девіація виникає в результаті аномії - розриву між культурними цілями і соціально схвалюються способами їх досягнення.

Дві стадії девіації: 1) первинна девіація - початкова дія правопорушення; 2) вторинна девіація - прийняття девіантної ідентичності. Теорії девіантної поведінки Біологічні теорії (Ломброзо, Шелдон): деякі люди мають вроджені особистісні вади, які обумовлюють їх антигромадську поведінку.

Психоаналітичні теорії: девіантна поведінка - наслідок втрати свідомого контролю над підсвідомими імпульсами.

Соціологічні (культурні) теорії: індивіди стають девіантом, тому що процеси прохідним ними соціалізації в групі бувають невдалими по відношенню до деяких цілком певним нормам, причому ці невдачі позначаються на внутрішній структурі особистості.

Интеракционизм (Танненбаум, Беккер, Лемерт): девіантна поведінка - результат негативної соціальної реакції, стигматизації (таврування), «наклеювання ярликів» на осіб, чия поведінка відхиляється від норм.

Соціальні норми. Система соціального контролю

Соціальні норми - це правила, що виражають вимоги суспільства, соціальної групи до поведінки особистості, групи в їхніх взаєминах один з одним, соціальними інститутами, суспільством в цілому. Соціальні норми виконують функції орієнтації особистості, спільності; здійснюють регулювання та соціальний контроль поведінки, визначають моделі, еталони належного. Нормативні системи не є застиглими. Вони змінюються самі, і змінюється ставлення до них. Повне прийняття норми - конформізм, відхилення від неї - девіація.

Соціальний контроль - сукупність засобів і методів впливу суспільства на небажані форми поведінки з метою їх усунення або мінімізації.

Види соціального контролю:

1) внутрішній (самоконтроль);

2) зовнішній (сукупність інститутів і механізмів, що гарантують дотримання соціальних норм): а) неформальний: громадська думка, традиції, звичаї;

б) формальний - заснований на схвалення або засудження з боку офіційних органів влади та адміністрації.

Методи зовнішнього контролю залежно від застосовуваних санкцій діляться на жорсткі і м'які, прямі і непрямі.

Соціальні санкції - система винагород за виконання норм і покарань за відхилення від них.

4 типи санкцій: 1) формальні позитивні - публічне схвалення з боку офіційних організацій; 2) неформальні позитивні - публічне схвалення, що не виходить від офіційних організацій; 3) формальні негативні - покарання, передбачені юридичними законами; 4) неформальні негативні - покарання, не передбачені офіційними інстанціями.

Основні види негативних санкцій: 1) ізоляція - відлучення від суспільства закоренілих злочинців, аж до смертної кари; 2) відокремлення - обмеження контактів, неповна ізоляція (тюремне ув'язнення), 3) реабілітація (наприклад, реабілітація алкоголіків, неповнолітніх правопорушників).

Соціальні зміни. Соціальні революції і реформи

Соціальне зміна - перехід соціальних явищ, елементів, структур, зв'язків з одного стану в інший (зміна суспільно-економічної формації, модифікація соціальної організації суспільства, зміна встановлених зразків поведінки, оновлення інституційних форм та ін.)

Соціальні зміни можуть здійснюватися еволюційним і революційним шляхом. У першому випадку мова йде про поступальний розвиток, у другому - про радикальну перебудову.

Конт вважав головним фактором соціальних змін прогрес знання, Спенсер - ускладнення структури суспільства, Маркс - зростання продуктивних сил і поява нових засобів і способів виробництва. Дюркгейм розглядав процес соціальних змін як перехід від механічної солідарності, заснованої на нерозвиненості і схожості суспільних функцій, до солідарності органічної, що виникає на основі поділу праці та соціальної диференціації.

Соціальна революція - різкий якісний переворот в соціальній структурі суспільства.

Петер Штомпка виділив чотири теорії революції:

1. бихевиористская (П. Сорокін): причини революцій криються в придушенні базових інстинктів більшості населення;

2. психологічна (Дж. Девіс, Т. Гурріа): причини революцій полягають в тому, що маси болісно усвідомлюють свою убогість і соціальну несправедливість;

3. структурна (Т. Скокпол) - зосереджується на МАКРОСТРУКТУРНІ рівні і заперечує психологічні чинники революції.

4. політична (Ч. Тілі) - розглядає революції як результат порушення балансу влади і боротьби конкуруючих угруповань за управління державою.

Соціальна реформа - перетворення, перевлаштування, зміна будь-якої сторони суспільного життя, що не знищує основ існуючої соціальної структури, що залишає владу в руках колишнього правлячого класу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціалізація особистості "
 1. Правова соціалізація її педагогічні компоненти
  соціалізації виступає правова соціалізація, суть якої полягає в засвоєнні особистістю правових цінностей, перетворенні їх на норми свого життя і поведінки, в особисті якості та особливості психології. «Для того щоб жити в праві, - писав російський правознавець А.С. Алексєєв, - необхідно, насамперед, щоб право жило в нас »102. Вихована людина не той, хто поводиться виховано, а той, хто
 2. § 3. Які є механізми соціалізації особистості?
  Соціалізація ». Соціалізація - це процес, за допомогою якого людиною засвоюються основні елементи культури, символи, смисли, цінності, норми. У ході соціалізації відбувається формування соціальних якостей, властивостей, умінь, завдяки яким людина з Танова активним учасником соціального життя. Інакше кажучи, соціалізація - це процес становлення соціального «Я», при якому охоплюються
 3. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Соціалізації спирається на продуману систему прилучення особистості до права. Формування правової культури особистості, її правової активності забезпечується всім комплексом інститутів соціалізації: від сім'ї і школи, до політичних партій і гос-ва. Правова соціалізація являє собою засвоєння новим поколінням принципів, норм, установок, цінностей права, що забезпечують самоконтроль особистості
 4. Теми для рефератів 1.
  Соціалізації та персоналізації як основа розвитку здібностей особистості до гуманістично-спрямованої взаємодії у соціально-культурному середовищі. 2. Психологічний аналіз етно-і кросскультурних факторів, що впливають на розвиток здатності до міжособистісного гуманістично-орієнтованого
 5. Глава 3 Соціалізація і життєвий цікл___
  Глава 3 Соціалізація і життєвий
 6. 7.5. Педагогіка правової соціалізації та культури
  соціалізації та
 7. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
  соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота. Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова, соціально-реабілітаційна. Вивчення дитини і самоорганізація особистості. Прикладні завдання соціальної педагогіки. Запитання і завдання 1. Проаналізувати ключові поняття педагогіки: виховання, навчання, освіта, система освіти і
 8. Програмні тези
  соціалізація, її сутність і функції. Основні фактори і межі політичної соціалізації. Агенти і етапи політичної соціалізації.
 9. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Соціалізації молодого
 10. Соціалізація особистості. Механізми та агенти соціалізації
  соціалізації. Соціалізацію можна визначити як процес засвоєння індивідом зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному суспільстві. Таким чином, в процесі соціалізації людина набуває якості, необхідні для виконання ним соціальних ролей. Процес соціалізації є двостороннім: з одного боку, це
 11. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
  соціалізації особистості, що розвивається в сучасному глобальному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua