Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Аванесов С.В. Тести в соціологічному дослідженні. - М., 1982.

Адаптшрованний модифікований варіант дитячого особистісного) запитальника Р. Кеттела. - Л., 1985.

Актуаліьние проблеми діагностики затримки психічного раз-розвитку лкедей. - М., 1982.

Анастазіо. Психологічне тестування. У 2 т. - М., 1982.

Берн Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри. - М., 1992.

Бернс Р. Розвиток Я концепції і виховання. - М., 1986.

Блейхеер В.М., Крук І.В. Патопсихологическое діагностика. - Київ, 19186.

Блум Ф., Лейзерсон А., Хофтедтер Л. Мозок, розум і поведе-ня. - М., 1988.

Бресмав Г.М. Типологія аномалій у процесі формування лічностш дошкільника / / Актуальні проблеми формування лічностш в теорії та практиці комуністичного вихованням ня. - Рига, 1982. - С. 49-52.

Бреслсав Г.М. Емоційні відхилення як первинний по-казатель деформації процесу формування особистості / / Лічностгь в системі суспільних відносин. - М., 1983. - Ч. 2. - (С. 274-276.

Бресліав Г.М. Емоційні процеси. - Рига, 1984.

Бреслсав Г.М. Проблеми емоційної регуляції спілкування у дошкуляє . ніків / / Питання психології. - 1984, № 3. - С. 53-59.

Бресліав Г.М. Прикордонні варіанти норми в онтогенезі лич-ності / / Методологічні проблеми дослідження функцій моз- га. - Ршга, 1984. - С. 74-79.

470

Бреслав Г.М. Рівні активності вчення школярів і етапи формування особистості / / Формування акгівності учнів і студентів у колективі. - Рига, 1985. - С. 45-49.

Бреслав Г.М. Тимчасової масштаб емоціонал'ной регуляції як показник відхилень у формуванні особистості дитини / / Емо-нальних регуляція навчальної і трудової діяльності. - М., (Одеса, 1986. - С. 61.

Бреслав Г.М. Емоційні особливості формування лич-ності в дитинстві. - М., 1990.

Бурлачук Л. Ф. Дослідження особистості в клінічній психо-логії. - Київ, 1979.

Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лідерса А.Г. віково-пси-хологические консультування. - М., 1990.

Вилюнас В.К. Психологічні механізми мотивації челове-ка. - М., 1990.

Вікові особливості психічного розвитку дітей / Під ред. І. В. Дубровиной, М.ІЛісіной. - М., 1982.

Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. - М. , 1982.

Гайда В.К., Захаров В.П. Психологічне тестування. - Л., 1982.

Дитячий апперцептівний тест (САТ). Доповнення до дитячому апперцептивного тесту (САТ-5). - Обнінськ, 1992.

Діагностична та корекційна робота шкільного психо-логу. - М., 1987.

Діагностика навчальної діяльності та інтелектуального раз-розвитку дітей. - М., 1981.

Добсон Дж.Ч. Батькам і молодятам: доктор Добсон від-вечает на Ваші запитання. - М.: Центр загальнолюдських цінностей, 1991.

Дубровіна І.В. Індивідуальні особливості школярів. - М., 1975.

Дьяконов Г.В. Психологія педагогічного спілкування.

- Кіро-воград, 1992.

Зак А.З. Як визначити рівень розвитку мислення школь-ника. - М., 1982.

Захаров А . І. Психотерапія неврозів у дітей та підлітків. - Л., 1982.

471

Зімбардо Ф. «Сором'язливість»: Пер. з англ. - М. , 1991.

Ігри - навчання, тренінг, дозвілля ... / За ред. В.В.Петрусін-ського. - М., 1994.

Кабанов М.М., Личко А.Є., Смирнов В.М. Методи психологічний-ської діагностики та корекції в клініці. - Л., 1983.

Каган В.Є. Психотерапія аутизму у дітей / / Посібник з психотерапії / Под ред. В.Е.Рожнова. - Ташкент, 1985.

Коченов М.М. Введення в судово-психологічну експертів-зу. - М., 1981.

Кулагін Б.В. Основи професійної психодіагностики. - Л., 1984.

Киверялг. Методи дослідження в професійній педаго-гіке. - Таллінн, 1980.

Лангмейер Й., Матейчек 3. Психічна депривація в дитячому віці. - Прага, 1984.

Лешли Дж. Як працювати з маленькими дітьми. - М., 1991.

Личко А.Є. Підлітковий психіатрія. - Л., 1979.

Кращі психологічні тести для профвідбору та профкон-сультаціі. - Петрозаводськ, 1992.

Малахов Б.Б. Трудова терапія психічно хворих. - Л., 1989.

Мельников В.М., Ямпільський Л.Т. Введення в експери-ную психологію особистості. - М ., 1989.

Методика індивідуальної профорієнтації. - М., 1982.

Методика вимірювання батьківських установок і реакцій, - Новгород, 1992.

Методики психодіагностики в спорті. - М., 1990.

Методичні рекомендації з визначення функціональних-ної готовності до шкільного навчання. - М., 1986.

Методи системного педагогаческого дослідження. - Л., 1980.

Методи соціально-психологічних досліджень. - М., 1975.

Методи соціальної психології. - М., 1977 .

Мухіна В.С. Образотворча діяльність дитини як фор-ма засвоєння соціального досвіду. - М., 1981.

472

Мухіна В.С. Шестирічна дитина в школі. - М., 1986.

Микільська О.С. До типології раннього дитячого аутизму / / Журн. невропатії. і психіатр. ім. С.С . Корсакова. - 1987. - Вип. 10.

Загальна психодіагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Сто-долинах-М., 1987.

Орлов А.Б. Методи сучасної вікової та педагогічної психології. - М., 1982.

Осорина М. «Чорна простирадло летить по місту», або навіщо діти розповідають страшні історії / / Популярна психоло-гія: Хрестоматія. - М., 1990.

Панасюк А.Ю. Адаптований варіант методики Д.Венсле-ра. - Л., 1973.

Платонов К.К. Психологічний практикум. - М., 1980.

Практичні заняття з психології. - М., 1972.

Практикум з патопсихології. - М ., 1987.

Практикум з психодіагностики: диференціальна психо-метрика. - М., 1984.

Практикум з психології. - М., 1972.

Практикум з загальної та експериментальної психології / Під загальною ред. А. А. Крилова. - Л., 1987.

Профконсультаційна робота зі старшокласниками / Под ред. Б.А. Федоршніна. - Київ, 1980.

Психодиагностические методи в комплексному лонгитюдном дослідженні студентів / За ред. А.А.Бодалева, І.М.Палея, М.Д.Дворяшіной. - Л., 1976 .

Психодіагностика: теорія і практика. - М., 1986.

Психодіагностика і школа. - Таллінн, 1980.

Психологічна служба: дитячий садок, школа, вуз / Под ред. І.Б.Котовой, Е.І.Рогова. - Ростов н / Д, 1991.

Психологія. Словник / За ред. А. В.Петровський і М.Г.Яро-Шевській. - М., 1990.

Розвиток соціальних емоцій у дітей дошкільного віку / За ред. А.В.Запорожца, Я.З.Неверовіч. - М., 1986.

473

Рамул' К.А. Введення в методи експериментальної психоло-гии. - Тарту, 1963.

Рогов Є.І. Особистість у педагогічній діяльності. - Рос-тов-н / Д, 1994.

Рогов Є.І. Особистість вчителя: теорія і практика. - Рос-тов-на / Д, 1996.

Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога в обра-тання. - М., 1995.

Романова Є.С., Потьомкіна О.Ф. Графічні методи в психо-логічної діагностиці. - М., 1992.

Романова Є.С., Усанова О.С., Потьомкіна О.Ф. Психологічн-ська діагностика розвитку школярів в нормі та патології. - М., 1990.

Рубінштейн С.Я. Методики експериментальної патопсіхоло-гии. - М., 1970.

Савенко Ю.С . Методика «Малюнок людини» / / Питання пси-хопатологіі. - 1970.

Соколова Е.Т. Проективні методи дослідження личнос-ти. - М., 1980.

Сорокжа Т.М. Амбівалентне поведінка у дітей раннього возра-ста / / Нові дослідження в психології. - 1978. - № 1 (18). - С. 26-31.

Сосновський Б . А. Лабораторний практикум з загальної психоло-гии. - М., 1979.

Спок Б. Розмова з матір'ю. - М., 1991.

Столін В . В. Самосвідомість особистості. - М., 1983.

Субботский Є.В. Дитина відкриває світ. - М., 1991.

Франселла Ф., Банностер Д. Новий метод дослідження лич-ності. - М., 1987.

Фрейд 3. Вступ до психоаналізу. Лекції. - М., 1991.

Фрідман Л . П. та ін Вивчення особистості учня та учнівства-ських колективів. - М., 1988.

Херсонський Б.Г. Метод піктограм в психодіагностики психічну захворювань. - Київ, 1988.

Хрестоматія з вікової та педагогічної психології / За ред. І.І.Ільясова, В.Я.Ляудіс. - М., 1980. Т. 1.

474

Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренінг: ігри та вправи - М., 1988.

Чаду Ф. Педагогічне значення дитячих малюнків. - СПб ., 1911.

Шванцара Й. та ін Діагностика психічного розвитку. - Пра-

га, 1978.

Шкільний Тест розумового Розвитку (ШТУР); методич-ські рекомендації по роботі з тестом. - М., 1987.

Емоційні порушення в дитячому віці та їх коррек-ція / Под ред. В.ВЛебедінского, О. с.Микільське, Е.Р.Баен-ської, М.М.Ліблінг. - М., 1990.

Юнг К. Психологічні типи. - М., 1952.

Юницкий А.В. Психологія дитячої втрати / / Вісник МГУ. Сер. 14. Психологія. - 1991, № 2. - С. 49-55.

КетЬошкі У. \? іе2І ісгіскл? е \? госкіпі. - \?-л? а, 1972.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ"
 1. Список використаної літератури
  літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 2. Список рекомендованої літератури
  Гетманова А.Д. Підручник по логіці. - М.: Черо, 2000 - 304 с. Іванов Е.А. Логіка. - М .: Изд-во БЕК, 1996. - 309 с. Івлєв Ю.В. Логіка для юристів. - М.: Справа, 2000. - 264 с. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. Підручник для юридичних вузів. М, 1998. Кузьмін А.В., Очиров Д.-Д.Е. Логіка. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 1999. - 72 с. Никифоров А.Л. Загальнодоступна і захоплююча книга про логіку. М,
 3. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с ., 2003
  список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 4. Документація.
  список і переконайтеся в потенційної придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  літератури 7. Буддизм: Словник. М., 1992. 8. Індуїзм, джайнізм, сикхізм: Словник. М., 1996. 9. Іслам: Енциклопедичний словник. М., 1991. 10. Католицизм: Словник. М., 1991. 11. Класики світового релігієзнавства. М., 1996. 12. Кон-Шербок Д., Кон-Шербок А. Іудаїзм і християнство: Словник. М., 1995. 13. Містика, релігія, наука. М., 1998. 14. Містики XX століття: Енциклопедія. М., 1996.
 6. Каткова Т . В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого)., 1994
  список якої приведений в кінці
 7. Список літератури
  Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996. Венегеров А. Б . Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М., Перевалов В. Д . Теорія держави і права. - М., 1997. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 8. Введення
  список творів для самостійного читання, бібліографічний список). Виклад матеріалу, як і в першій частині навчального посібника, розроблено на основі сучасних досліджень історії світової літератури. Теорія художнього образу і цілісність аналізу передує історико -літературний розділ, щоб акцентувати увагу студентів на умовній формі мистецтва, специфіці
 9. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 10. Квиток № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
    список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 11. Зміст
    літератури 91
 12. Контрольні питання
    літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 27. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 20. Розділ IV. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів: У J т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. Глава XIV. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв,
 13. Контрольні питання
    літератури Трудовий кодекс Російської Федерації М., 2002. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації. Гусов К.Н. Трудове право Росії: Підручник М., 2002 Російське трудове право: Підручник для вузів. М., 2000. © Дороніна О.М.,
 14. Список скорочень
    Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної
 15. Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
    список рекомендованої
 16. Контрольні питання
    літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 8. Лазарєв В.В., Ліпен' С.В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 10. Розділ III. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів. У 3 т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Глава XIII. Т. 2. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А. П.
 17. Контрольні питання
    літератури Конституція Російської Федерації. М.. 1993. Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації: Підручник для юрид. вузів і факультетів. М., 2000. Глава 1. Розділ 1; розділ II. Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії. М., 2000. Розділ I. Глави: 1, 2, 3. Коментар до Конституції Російської Федерації / Відп. ред. Л.А. Окуньков. М.,
 18. Контрольні питання
    літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. Вид-во РАГС, 2000. Тема 14. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 17. Розділ III. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів: У 2 т. Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Глава VIII. Т. 3. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А. П.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua