Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
Під ред. А.В. Іванченко .. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. - М.: Фонд «Ліберальна місія». - 300 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2.4. Сталінська адміністративно-командна система

Відповідно до марксистсько-ленінським вченням про державу до середини 30-х років минулого століття в країні відбулися важливі соціальні зміни. Представники так званих колишніх експлуататорських класів під впливом диктатури пролетаріату були перевиховані і стали трудовими елементами. Зміна класового складу російського суспільства здійснювалося переважно насильницьким шляхом. Багато хто з колишніх експлуататорів були просто виселені і репресовані. Хоча формально в країні починаючи з середини 1920-х років діяли процедури відновлення виборчих прав, коли за поданням адміністративних органів зазначені особи у разі залучення до праці отримували не тільки право обирати, але й інші громадянські права.

Проте до і після того як на XVII з'їзді ВКП (б) було оголошено про перемогу соціалізму в країні, видатні вітчизняні партійні теоретики задавалися питанням: як піде на практиці передбачений класиками марксизму процес відмирання державності. Адже якщо в країні зникли залишки колишніх експлуататорських класів, то диктатура пролетаріату повинна була поступитися місцем новим формам державності. Процес відмирання держави, або, кажучи сучасною мовою, передачі ряду його функцій суспільству, теоретично повинен був привести до розвитку радянської демократії, зміцненню почав громадського самоврядування, скорочення втручання держави в діяльність громадських організацій. Подібні ідеї були вельми популярні у багатьох партійних і державних діячів того часу. Суспільство вже зазнавало колосальну морально-психологічну втому від єдиноначальності і директивності в управлінні країною.

У найбільш концентрованому вигляді ідеї демократизації та роздержавлення громадського життя поділяв Н.І. Бухарін. Принципово інший позиції дотримувався Сталін. На тих, хто говорив про створення безкласового суспільства і відмирання держави, пов'язуючи з перемогою соціалізму загасання класової боротьби і встановлення громадянського миру в країні, він обру-шилася ще на об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП (б) у січні 1933 року. У противагу ідеї відмирання держави Сталін висував на перший план тезу про збереження і посилення диктатури пролетаріату аж до повної побудови комунізму. Детально ця теза була розвинений в його доповіді на XVIII партійному з'їзді (1939 р.). Процес відмирання мав проходити, по думці Сталіна, через посилення держави. Це він називав діалектикою його розвитку.

Посилення ролі держави в соціалістичному (а в майбутньому і комуністичному) будівництві Сталін розумів однозначно - через призму посилення примусової, репресивної боку диктатури пролетаріату. Ці тези Сталіна логічно випливали з висловленого ним ще в 1928 році, а потім розгорнутого у промові на лютнево-березневому пленумі ЦК ВКП (б) в 1937 році тези про те, що в міру успіхів будівництва соціалізму буде нібито посилюватися опір класового ворога і відповідно класова боротьба. Таким чином, по думці Сталіна, країні в нових умовах потрібна нова, ще більш жорстока організація влади, яка повинна була закріпити змінилися співвідношення класових сил і водночас посилити вплив держави диктатури пролетаріату, а точніше, що склалася вже на початку 1930-х років єдиної партійно-державної системи управління економікою і соціальними процессамі57. Це було своєрідне розвиток і доповнення Сталіним марксистсько-ленінського вчення про державу, що було потрібно закріпити в новій Конституції країни.

До числа факторів, що істотно вплинули на рішення про підготовку проекту сталінської Конституції, відноситься і складне міжнародне становище СРСР. Потрібно було виводити країну з міжнародної ізоляції, шукати нових стратегічних партнерів з огляду усилившейся військової конфронтації. Саме тому в 1934 році СРСР вступив в Лігу Націй та ініціював пропозицію про створення системи колективної безпеки проти можливого агресора. Для того щоб ставлення до Росії на Заході змінилося, «потрібно було змінити уявлення про нашу країну, надати їй демократичний характер. Цьому і мало сприяти прийняття нової Конституції, в якій були б скасовані обмеження прав громадян за класовим принципом і містився б набір прав і свобод громадян, що відповідали світовим демократичним стандартам »58.

Проте усвідомлення необхідності навіть формальних змін до політичного, економічного життя країни давалися непросто. Вже сформувавши-шийся иа основі класового придушення потужний шар партійно-державної бюрократії ставився до будь-яких новацій, як до зазіхання на свій статус. Зовсім не випадково в перші апаратних пропозиціях про зміну державного устрою питання про нову Конституцію не ставилося, передбачалося лише змінити порядок виборів. Зокрема, в записці, підготовленій за дорученням ЦК ВКП (б) секретарем ЦВК СРСР А.С. Енукід-зе, говорилося тільки про введення прямих виборів, а також рівних норм представництва як для робітників, так і для крестьян59. Самі вибори і раніше пропонувалося проводити за виробничими округах, тобто по підприємствах, установах, навчальним закладам, військовим частинам, МТС, радгоспам, колгоспам і т. д., відкритим голосуванням за списки кандидатів у члени виконкомів різних рівнів (обласного, районного, міського і т. д.), заздалегідь складені відповідними партійними комітетами і запропоновані для схвалення виборчим зборам.

Звичайно, пропозицію про введення прямих виборів було серйозним кроком у демократичному розвитку країни, проте його проведення в життя тут же обмежувалося низкою умов. Зокрема, пропонувалося усунути з системи органів влади скликалися раніше з'їзди Рад. Як наслідок, виборці повинні були вибирати прямим голосуванням лише членів виконкомів всіх ступенів (районних, міських, обласних). Ця пропозиція була насамперед розраховане на збереження партійного контролю за ходом голосування, в чому партійний апарат вже набив руку. Фактично ж воно вело до істотного звуження участі трудящих в роботі місцевих органів влади. Адже раніше виконком будь-якого рівня обирався на відповідному з'їзді Рад і був повноважним органом державної влади в проміжках між з'їздами. Тепер, оскільки з'їзди пропонувалося скасувати, виконкоми мали стати єдиними повновладними органами. За великим рахунком, всі ці пропозиції під виглядом реорганізації виборів Рад вели до повного згортання роботи представницьких органів влади та істотного посилення виконавчих органів влади, до цього часу вже повністю зрощених з партійним апаратом. Як показав подальший хід роботи над проектом сталінської Конституції, партійно-державному апарату в результаті вдалося зберегти всі свої привілеї, але зроблено це було не так грубо, як пропонувалося спочатку. Це стало можливим тільки після рішення про створення Конституційної комісії, до складу якої увійшли видатні партійні та радянські працівники, а також науковці.

В основу роботи над проектом Конституції були покладені концептуальні напрацювання, істотно розширюють перші узкобюрократічес-кі пропозиції апарату. І вдалося це багато в чому завдяки колективному обговоренню багатьох розділів Конституції, що ставить під сумнів міф про мало не одноосібному авторстві Сталіна. Сталін, звичайно, вніс свій внесок у розробку проекту Конституції, саме з його ініціативи з початкових напрацювань були виключені багато демократичні положення.

Перш за все потрібно сказати про централізацію правового регулювання питань, що стосуються сутності держави, його суспільного і державного ладу, блоку соціальних і політичних прав і свобод громадян, в тому числі виборчого права. Справа в тому, що раніше ці питання визначалися в конституціях союзних республік і лише узагальнювались в узагальненому вигляді в Декларації і Договору про утворення СРСР. Освіта в рамках Конституційної комісії підкомісій з виборчою системою, з правових питань (прав і обов'язків громадян), з питань праці, народної освіти, які раніше відносилися до виключної компетенції союзних республік, свідчило про те, що Конституційна комісія під особистим керівництвом Сталіна встала на шлях підготовки єдиної Конституції, що охоплює всі найважливіші сфери державного життя, практично конституції унітарної держави. Ця обставина важливо наголосити для того, щоб зрозуміти - відмова від договірної федерації став можливий лише тому, що Сталін вже зосередив у своїх руках необмежену владу в партії і державі, а до складу Конституційної комісії увійшло практично все партійне керівництво країни. І все-таки це було колективне рішення, гарантом його реалізації став не тільки особисто Сталін, але і весь партійно-державний апарат, який був покликаний стежити за цілісністю і міцністю нової державності.

Логічним продовженням централизаторской лінії стали напрацювання в області нового правового статусу громадянина і правового становища органів державної влади. Особливий інтерес представляє написаний Н.І. Бухаріним проект розділу Конституції «Політичні та громадянські права працівників соціалістичного суспільства» 60.

Підготовлений Бухаріним документ фактично носив характер проекту не юридичного акту, а політичної декларації і за змістом призначався для того, щоб служити як би преамбулою до Конституції. У ньому дана характеристика всієї політичної системи (як вона представлялася Бухарину) та її окремих елементів. В основу цієї характеристики була покладена загальна концепція розвитку радянської демократії, що базувалася на ідеї рівноваги у розвитку як економіки, так і радянського суспільства, висунутої

Бухаріним ще в середині 1920-х років. Політика, заснована на ідеї рівноваги, припускала збалансованість інтересів усіх класів і соціальних груп суспільства, терпимість навіть до тих соціальних верств, які не брали радянського ладу, але не порушували законів і не вели активної боротьби з Радянською владою. Лише щодо відкритих ворогів, які закликали до повалення ладу, Бухарін допускав репресії. На початку 1930-х років він був змушений відмовитися від ряду положень своєї теорії рівноваги. Однак після XVII з'їзду партії, який проголосив перемогу соціалізму, Бухарін вважав, що слід відмовитися від надзвичайних заходів часів насильницької колективізації і взяти курс на розвиток демократії, зміцнення громадянського миру в країні.

Проте він розумів, що в умовах вже затвердилася на початку 1930-х років сталінської адміністративно-командної системи, особливо в економіці, для справжньої демократії місця немає. Тому в його проекті проглядається прагнення забезпечити економічну основу для розвитку демократії. А для цього Бухарін вважав за необхідне насамперед відійти від загального одержавлення економіки та адміністративно-командних методів управління нею.

Підкреслюючи вирішальне значення суспільної власності на засоби виробництва, Бухарін не ототожнював її тільки з державною власністю. Особливу увагу в проекті приділялася такий її формі, як кооперативна власність. Говорячи про різноманітність форм кооперації, Бухарін виділяв добровільність кооперативних об'єднань трудящих і незалежність кооперативних господарств (у тому числі колгоспів), підприємств та установ від держави. «Статути кооперації, її права як юридичної особи та обов'язки по відношенню до держави визначаються спеціальним законодавством. Права пайовиків охороняються на цій основі законом », - свідчить відповідна стаття бухаринского проекту. А в іншій статті говориться, що «кожен громадянин СРСР має право участі у всіх кооперативних формах праці (колгоспи, споживча кооперація, артілі і т. д.)». Поряд з різними формами суспільної власності Бухарін допускав і індивідуальну власність, як особисту (на засоби споживання), так і приватну (на засоби виробництва), правда лише для дрібних товаровиробників, підкреслюючи при цьому, що «держава забезпечує у вищезазначених межах приватну власність з усіма випливають звідси правами власності (володіння, дарування, купівлі-продажу, успадкування і т. д.). Ці права закріплюються спеціальним законодавством ».

Головним для Бухаріна у всіх секторах економіки, не тільки приватному, кооперативному, а й державному, була автономія виробника від управлінського апарату (чиновництва).

У відповідній статті свого проекту Бухарін зазначав, що власником державних підприємств є держава в цілому, однак підприємства, «керуючись у своїй діяльності загальнодержавним планом, мають право розпоряджатися на основі особливого законодавства наданими їм державою матеріальними засобами, будучи в цьому відношенні самостійними юридичними особами. Державні підприємства (заводи, фабрики, радгоспи і т. д.), будучи виробничими одиницями, діють на основі господарського розрахунку ... »Саме господарська автономність товаровиробників від управлінського апарату і покликана була, на думку Бухаріна, сприяти подоланню відчуження трудящого від результатів своєї праці, забезпечувати економічні умови розвитку демократії.

 Слід підкреслити, що установка Бухаріна на зміцнення громадянського миру, консолідацію суспільства (на противагу сталінської лінії на розпалювання і загострення класової боротьби) передбачала врахування інтересів усіх складали його класів і соціальних груп. Тому Бухарін у своєму проекті не виділяв особливо робітничий клас, селянство, а вживав терміни «трудящі», «працівники соціалістичного суспільства». І якщо в одному з варіантів його проекту ми і знаходили статтю про обмеження прав за класовою ознакою, то в чернетці вона була їм закреслена. 

 Прагнучи осмислити нову ситуацію, пов'язану зі зміною соціальної структури радянського суспільства: зникненням залишків колишніх експлуататорських класів - об'єктів класового придушення, - Бухарін проголошував у своєму проекті рівне право всіх громадян на участь в управлінні державою. Він підкреслював, що Конституція покликана забезпечити «дійсне освіту загальнонародної волі, а також її вираження в законодавстві і всієї практиці держави, при реальній можливості для кожного повноправного громадянина брати участь в утворенні цієї волі і у відповідному її здійсненні». В іншій статті цього ж проекту ще раз проголошувалося, що «в верховних органах держави втілюється загальнонародна воля працівників соціалістичного суспільства, а через них здійснюється верховенство соціалістичного народу». 

 Таким чином, хоча в проекті вживається термін «диктатура пролетаріату», фактично Бухарін впритул підійшов до висновку про загальнонародне державі, хоча і не сформулював його, та в тих конкретних умовах він і не міг цього зробити. Головну роль у розвитку демократії Бухарін відводив демократизації партії, профспілок, комсомолу, розвитку системи громадських організацій. Звідси його особливу увагу до розвитку громадянського суспільства. У доопрацьований варіант свого конституційного проекту Буха- рин вписав ще одну статтю: «Між Радами як безпосередніми носіями влади трудящих і окремими громадянами в СРСР є ряд різнотипних організацій, що є юридичними особами з певними, державою визнаними, охоронюваними і регульованими правами і обов'язками» 61. 

 Таким чином, розвиток сукупності громадських організацій з їх різноманітними горизонтальними зв'язками, іншими словами громадянського суспільства, по думці Бухаріна, і є один з найважливіших проявів радянської демократії. Тут бачиться відхід Бухаріна від його поглядів 1930-х років на громадські організації тільки як на «приводні ремені» від партії до мас. 

 Разом з тим ми бачимо тут погляд на взаємини держави і громадянського суспільства як двох рівновеликих явищ. Держава уявлялося Бухарину своєрідним обручем, стягивающим класи (в класовому суспільстві), що не дає суспільству розпастися, розвалитися. Це, на його думку, додаткове умова збалансованості в суспільстві. Переконаний прихильник однопартійної системи і керівної ролі Комуністичної партії в радянській політичній системі, Бухарін не був прихильником закріплення в конституційному порядку керівної ролі партії. У первинному варіанті свого проекту він позначив роль Комуністичної партії «як авангарду робітничого класу, провідну і направляючу силу диктатури пролетаріату» 62. Але в наступному, доопрацьованому і розширеному варіанті проекту він зняв це формулювання. Бухарін побоювався, що монополія на політичну владу може привести до відриву від мас, бюрократизації політичної системи, в тому числі і партії (передусім її апарату), і державного апарату. Небезпека переродження він бачив у безконтрольності і вседозволеності партійного чиновництва, в бюрократичних збоченнях. Ще в 1925 році на XIV з'їзді ВКП (б) він з цього приводу говорив: «Для нашої партії і для всієї країни однією з головних можливостей дійсного переродження є залишки свавілля для яких привілейованих комуністичних груп. Коли для групи комуністів закон не писаний, коли комуніст може свою тещу, бабусю, дядечка і т. д. тягнути й «влаштовувати», коли ніхто не може його заарештувати, переслідувати, якщо він скоїв які-небудь злочину, коли він різними каналами може уй- ти від революційної законності, це є одне з найбільших підстав для можливості нашого переродження »63. 

 Добре розуміючи необхідність управлінського апарату, без якого не може існувати жодна держава (так само як партійний апарат необхідний будь-якої партії), Бухарін в той же час надавав особливого значення демократичному контролю народних мас за діяльністю державного апарату, залученню трудящих в управління державою. У його проекті є ряд статей, в яких йдеться про шляхи і методи залучення трудящих до управління державними справами через профспілки, комсомол, громадські організації, колгоспи, трудові колективи. У зв'язку з цим в одній зі статей свого конституційного проекту Бухарін вказував на гарантії реальної можливості для кожного громадянина брати участь у формуванні загальнодержавної волі та її здійсненні, або, іншими словами, в управлінні державою. В якості важливої форми контролю в проект було включено статтю про право кожного громадянина «залучати до судової відповідальності будь-яку посадову особу, що порушує закон». 

 Для боротьби з бюрократичними збоченнями проект пропонував закріпити в Конституції свободу критики і самокритики. Оскільки Бухарін вважав, що розвиток демократії, розширення прав і свобод громадян органічно пов'язані з перемогою соціалізму, проголошеної XVII з'їздом партії, він розумів необхідність розробки низки нових прав, раніше невідомих радянському конституційного законодавства: недоторканність особи, житла, таємниця листування, свобода слова, друку , мітингів, походів і демонстрацій, об'єднання в громадські організації, творчої ініціативи, наукових досліджень і експериментів, права на науковий ризик. Ось як були сформульовані ці статті в допрацьованому варіанті бухаринского проекту: «№ 9. Свобода творчості, свобода наукового дослідження і експерименту на шляхах дійсного прогресу, знання соціалістичної культури забезпечується законодавством. Наклеп на науку, переслідування за наукові досягнення і передові наукові ідеї є несумісними з самою сутністю соціалістичної держави. № 10. Кожен громадянин СРСР має право на виробничий технічний, науково-дослідних і художній ризик ». Включення подібних статей до Конституції могло б служити юридичною гарантією проти «лисенківщини», гонінь на генетику, кібернетику і переслідування вчених за неугодні наукові істини. 

 Особливу увагу в бухарінських проекті зверталася на соціально-економічні та культурні права. І це не дивно. Соціалістична кон- цепция прав людини виходила з того, що саме соціально-економічні права становлять реальний фундамент здійснення політичних та особистих прав. Адже людина може себе відчувати вільною лише тоді, коли він впевнений у завтрашньому дні, в тому, що не опиниться без засобів до існування, що він забезпечений роботою, житлом, що йому гарантовані охорона здоров'я, відпочинок, безкоштовну освіту і т. д., іншими словами, коли закладені в суспільному та державному ладі соціальні можливості дозволяють кожному члену суспільства задовольняти свої потреби створеними в цьому суспільстві матеріальними благами і благами культури. Саме ці соціальні можливості визначають становище людини в суспільстві і його реальні права. Виходячи з таких патерналістських уявлень про соціалістичну державу, зобов'язані забезпечити своїм громадянам соціальні права і заможне життя, Бухарін вперше включив у проект Конституції статтю про гарантоване державою право на працю з оплатою по праці, що покладало на державу обов'язок забезпечити роботою всіх своїх громадян, не допускаючи безробіття.

 При цьому громадянам гарантувалося право на вибір професії та її зміну, вільний вибір місця роботи (з правом працювати як у державному, так і в кооперативному або приватному секторі економіки). Проголошена в Конституції свобода вибору місця роботи (і, отже, місця проживання) відразу зробила б неконституційними обмеження на право пересування громадян, запроваджені в 1932 році паспортною системою з обов'язковою пропискою. Особлива стаття проголошувала право на гідну «заможне життя» і користування «всіма публічними інститутами та установами, призначеними для обслуговування матеріальних і духовних потреб громадян». Ця стаття передбачала встановлення державного мінімуму заробітної плати, яка давала б можливість гідного існування. Слід зазначити, що подібну статтю пропонувалося ввести ще до Конституції 1918 року. Однак вона була виключена у зв'язку з запереченнями представника Народного комісаріату фінансів, який тоді довів Конституційної комісії, що у молодої Радянської держави немає коштів, щоб гарантувати практичну реалізацію подібної статті. Але думка про включення до Конституції статті про обов'язок держави забезпечити гідну, заможну життя, не була залишена. До неї пропонувалося повернутися при поліпшенні економічного становища країни. Тепер (в 1935 році) Бухарін вирішив, що цей час настав. Включені були також статті про право на відпочинок, безкоштовну освіту та соціальне забезпечення. Окрема стаття присвячувалася гарантіям прав молоді. 

 На жаль, доводиться констатувати, що більшість пропозицій Бухаріна не були реалізовані. І справа тут зовсім не в злом генії Сталіна, хоча саме він остаточно редагував текст Конституції. Просто треба розуміти, що в країні до цього часу остаточно склався потужний шар партійно-державної бюрократії, яка використовувала прийняття Конституції для закріплення свого становища. Саме внаслідок цього тиску конституційна реформа тільки посилила централістські-бюрократічес-кі тенденції у розвитку країни. З проекту були виключені положення про організацію діяльності державної промисловості на основі госпрозрахунку, скорочені гарантії для союзних республік проти невиправданого втручання в їхні справи союзних відомств. Особливо безжалісного скороченню піддалася глава про права і свободи радянських громадян. Із конституційного проекту були виключені статті про право громадян на участь в управлінні державою; про свободу критики і самокритики; про свободу наукової і художньої творчості та право на науковий, художній та виробничо-технічний ризик; про право на гідне та заможне життя; про права молоді ; про право кожного громадянина залучати до суду будь-який посадовець за порушення закону. 

 Не менш драматично складалася ситуація з розділами проекту Конституції, що стосуються системи центральних та місцевих органів державної влади. Спочатку цей розділ, підготовлений під керівництвом І.А. Акулова, відтворював систему Рад за аналогією з Конституцією СРСР 1924 року, але з урахуванням пропозиції Енукидзе про скасування з'їздів Рад. Деякі зміни передбачалося внести лише в структуру вищих органів державної влади Союзу РСР. Було запропоновано зберегти ЦВК СРСР, назвавши його Всесоюзним Радою народних депутатів (варіанти: Рада народних депутатів СРСР, Верховне законодавчі збори СРСР), який повинен був складатися (як і колишній ЦВК СРСР) з двох палат - Союзної ради і Ради національностей. У проміжках між сесіями цієї Ради роль вищого законодавчого органу влади відводилася його Президії, який мав грати роль колективного глави держави і формувався за тими ж правилами, що і колишній Президія ЦВК СРСР. 

 Однак в Конституційній комісії були й інші пропозиції. Так, в записці, поданій до комісії головою підкомісії з зовнішньополітичних питань М.М. Литвиновим, пропонувалася дещо інша схема вищих органів державної влади СРСР, а саме: «Рада Народних Депутатів СРСР як майбутній загальносоюзний парламент - Голова Ради Народних Депутатів Союзу РСР як глава держави». У цій схемі на перший план висувається вищий представницький орган державної влади - Рада народних депутатів СРСР, повноваження одноосібного (а не колегіального) глави держави були нерозривно пов'язані з компетенцією Ради. Самостійні функції глави держави носили в основному представницький характер. 

 Аналіз конструкції показує що в ній посилені повноваження Ради народних депутатів СРСР щодо контролю за діяльністю уряду. Звичайно, мова не йшла про самостійне парламенті, але це була спроба суттєво посилити роль вищого виборного, представницького органу державної влади, посилити його контроль за діяльністю державного апарату. 

 У доопрацьованому проекті структури центральних та місцевих органів влади було ще одне важливе нововведення: в якості місцевих органів намічалися крайові, обласні, окружні, міські, районні та сільські Ради народних депутатів, які обираються трудящими прямими і рівними виборами. Поради ці мали працювати в сесійному порядку і обирати свої виконавчі органи - виконкоми, відповідальні перед їх обрали Радами. Тут слід ще раз нагадати, що до цього в якості місцевих органів діяли з'їзди Рад, а в проміжках між з'їздами - виконкоми відповідних рівнів. Енукидзе у своїй записці пропонував вибирати виконкоми не так на з'їздах, а прямо виборцями, усунувши з'їзди. У підсумку було прийнято компромісне рішення. Поради зберегли свій постійний статус. В цілому ця міра була спрямована на розширення функцій представницьких органів влади. Саме їм були підпорядковані виконкоми. 

 Відому трансформацію перетерпіли і напрацювання підкомісії з питань виборчого права (під головуванням К.Б. Радека). Спочатку вибори пропонувалося проводити за виробничими округах (тобто по підприємствам і установам), а при виборах до вищих Поради виборчими округами повинні були бути краю, області і республіки. Потім був уточнено вік виборців (до моменту виборів громадянину мало виповнитися 18 років). Визначалося, що вибори правомочні, якщо в них брало участь не менше 75% виборців. У проекті інструкції про порядок проведення виборів було записано, що «списки кандидатів або окремі кандидати в народні депутати можуть вноситися (пропонуватися) партійними, профспілковими, громадськими організаціями, колгоспами та окремими громадянами як на передвиборних зборах, так і опубліковуватися в пресі або шляхом вивішування» . Інакше кажучи, кандидатів у депутати могли висувати не тільки партійні, профспілкові, громадські організації, трудові колективи, а й окремі громадяни. До числа найбільш значних нововведень слід віднести пропозицію П.П. Любченко зробити вибори не тільки рівними, прямими і таємними, а й загальними, тобто скасувати обмеження виборчих (а отже, і інших політичних і цивільних прав) за класовою ознакою для осіб, що належали раніше до так званих нетрудових елементів. Були сформульовані й інші пропозиції, зокрема про посилення депутатської НЕ- доторканності. Встановлювалося, що депутати не можуть бути притягнуті до відповідальності державними (мався на увазі НКВС) і судовими органами без згоди вищого органу державної влади. 

 Великі суперечки в підкомісії викликало питання про конструювання виборчих округів. Що стосується виборів в сільські, районні та міські Ради, тут всі були згодні на вибори за виробничою ознакою. Але вибори в вищі Поради пропонувалося проводити по виборчих округах, пропорційним чисельності населення. Це пропозиція містилася і в записці Інституту радянського будівництва і права, де доводилося, що прийнятий підкомісією початковий варіант, коли як виборчих округів при виборах до Верховної Ради мали виступати краю, області і республіки, порушує принцип рівності виборів, оскільки чисельність населення в таких округах була б різна. 

 У записках вчених містилися і пропозиції щодо уточнення правового статусу депутата, порядку відкликання депутата. Так, в якості однієї з підстав для відкликання депутата називалося порушення генеральної лінії ВКП (б). Після дискусії таки було враховано пропозицію про вибори не тільки рівних, а й загальних. Положення про «позбавленців» з проекту Конституції були вилучені. Але організація виборів передбачалася все ще за виробничим принципом, і в якості виборчих округів з виборів до Верховної Ради СРСР і раніше називалися краю, області і республіки, що вело до фактичного нерівності виборів. 

 Відмова від виробничого принципу і перехід до більш демократичним територіальним виборчим округам, пропорційним чисельності населення, стався вже на заключному етапі роботи над конституційним проектом. 

 Також на заключному етапі з тексту Конституції були вилучені положення про право на ініціативу (особисте і групову), про права колективів та громадських організацій. У той же час слід зазначити, що у бік демократизації були переглянуті принципи взаємовідносин виконавчої та судової влади. Зокрема, був відкинутий принцип підпорядкування суду виконавчої влади та запропоновано, щоб голова, його заступники та члени Верховного суду СРСР не призначалися урядом, а обиралися Верховною Радою СРСР. Точно так само і Прокурор СРСР повинен був призначатися не уряд (як пропонували Криленко і Вишинський), а Верховною Радою СРСР. Ці пропозиції робочої групи увійшли потім і в остаточний текст Конституції СРСР. 

 При остаточному редагуванні проекту було сформульовано ряд нових статей. Так, у розділ «Державний устрій» була внесена важлива формулювання, визначала, що СРСР «є союзна держава, образо- ванне на основі добровільного об'єднання рівноправних радянських соціалістичних республік », хоча в більш ранніх пропозиціях говорилося про об'єднання народів, а не союзних республік. 

 Принципове значення мала стаття 1 Конституції в редакції І.В. Сталіна. Вона свідчила: «Союз Радянських Соціалістичних Республік є соціалістична держава робітників і селян». Ця стаття замінила собою статті 1 та 10 вже «узгодженого проекту». У них йшлося, що СРСР «є соціалістична держава вільних трудівників міста і села» (ст. 1), а «радянське суспільство складається з вільних трудівників міста і села - робітників, селян (варіант - службовців), інтелігенції. Всі вони є рівноправними будівельниками соціалізму »(ст. 10). У цій же статті була фраза про те, що «в Союзі РСР знищено розподіл на класи». Безумовно, згадка про нібито ліквідацію класів в СРСР не відповідало реальній дійсності, і Сталін виключив цю фразу з проекту обгрунтовано. Однак, повторивши в первинному проекті формулу «узгодженого проекту» про те, що вся влада в СРСР належить Радам депутатів трудящих (ст. 3), Сталін додав нову статтю 2, в якій записав, що «політичну основу СРСР становлять Ради робітничих і селянських депутатів - Ради депутатів трудящих ... ». З цього формулювання випливало, що Ради депутатів трудящих - це Поради лише робочих і селянських депутатів. Згадка про інтелігенцію при цьому було опущено, тоді як в «узгодженому проекті» підкреслювалося, що як робітники і селяни, так і інтелігенція розглядаються як рівноправних членів радянського суспільства. Викресливши інтелігенцію з нового формулювання статті 1 Конституції, Сталін тим самим поставив інтелігенцію в нерівноправне, принижене становище. 

 Важливим етапом розробки і прийняття сталінської Конституції стало її всенародне обговорення. І хоча в той час не існувало ніяких встановлених законом процедур всенародного обговорення законопроектів, воно відбулося, так би мовити, в директивному порядку. За рекомендацією ЦК ВКП (б) Президія ЦВК СРСР ухвалив схвалити цей проект, скликати Всесоюзний з'їзд Рад для його розгляду і опублікувати проект для всенародного обговорення. 

 Розмах обговорення проекту Конституції був грандіозним. Він обговорювалося на пленумах всіх Рад і виконкомів країни, на партійних зборах всіх парторганізацій, загальних зборах всіх установ, фабрик, заводів, колгоспів, радгоспів, військових частин і т. д. В обговоренні брали участь десятки мільйонів осіб, практично більшість всього дорослого населення країни. Президія ЦВК СРСР систематично контролював хід обговорення, заслуховуючи доповіді з місць. У постановах Президії, в його дирек- тівах містилися вимоги ретельно враховувати пропозиції та доповнення до Конституції, що вносяться трудящими. Усього таких змін і доповнень було внесено 169 739. Вони містилися в резолюціях пленумів Рад і виконкомів, партійних комітетів різних рівнів, партзборів, зборів трудових колективів і військових частин, у листах в газети і на радіо, надходили вони й в індивідуальному порядку. 

 Значна частина зауважень і пропозицій, висловлених за проектом Конституції, ставилася до його першій статті, в якій говорилося, що СРСР є державою робітників і селян. Ось найбільш характерні з листів: «Я колишній робітник Глухівської мануфактури, - писав О.В. Шля-ков з Малоярославца, - а тепер дипломований економіст, і це значить, що держава не моє ». Йому вторив П.П. Логінов з Куйбишева: «Я службовець, а отже, за соціальним станом не робітник і не селянин. Де ж моя держава і яка моя роль у державі? »Аналогічний лист надіслав професор Кулжинський:« Я не робочий і не селянин. Значить, наш Союз - не моє держава? Звичайно, моє ». Загальну думку висловив Весник з Кривого Рогу, який запропонував: «Нашу країну було б правильно назвати державою робітників, селян і трудової інтелігенції» '1. Однак, як відомо, пропозиції про зміну статті 1 Конституції, виражені в цитованих вище і сотнях інших аналогічних листів, прийняті не були. 

 У значному числі листів зверталася увага на те, що зазначені у статті 5 проекту форми суспільної власності не вичерпують усіх існуючих. Так, у листі Зисмана, опублікованому в «Правді» за 26 червня 1936 року, говорилося, що, «крім двох основних форм власності, є ще власність соціалістична, але не державна, чи не колгоспна і не кооперативна. Це власність громадських організацій »64. Однак і ці пропозиції при остаточному редагуванні проекту Конституції не були враховані. 

 У великому числі листів містилася тривога з приводу порушень законності, репресій, виражалася надія, що прийняття Конституції призведе до розвитку демократії, розширенню прав громадян, зміцненню законності, містилися прохання про скасування посилання для необгрунтовано «розкуркулених», повернення конфіскованого майна, багато віруючих громадяни та священнослужителі висловлювали надію на забезпечення справжньої свободи совісті, скасування гонінь на Церкву, відкриття насильно закритих храмів. 

 У жовтні - листопаді 1936 року були проведені з'їзди Рад всіх рівнів (районні, обласні, крайові), надзвичайні з'їзди Рад автономних і союзних республік. На них були підведені підсумки обговорення проекту Конституції в регіонах. Проект Конституції був схвалений з'їздами Рад всіх радянських союзних і автономних республік. Тільки після цього до його обговорення приступив Надзвичайний VIII Всесоюзний з'їзд Рад, що відкрився 25 листопада 1936, в роботі якого також взяли участь представники усіх радянських республік. З доповіддю про проект Конституції виступив Н.В. Сталін. У дебатах виступили 57 чоловік. 

 1 грудня 1936 з'їзд схвалив проект Конституції і прийняв його за основу, обрав Редакційну комісію в складі 220 чоловік на чолі з І.В. Сталіним, доручивши їй врахувати результати як всенародного обговорення, так і обговорення на з'їзді і представити доопрацьований варіант Конституції в триденний термін. Поправки, внесені цією комісією в 38 статей проекту Конституції, носили головним чином редакційний і уточнюючий характер. Суттєвими були лише зміни статей 35 і 49 проекту. У статті 35 було змінено порядок формування Ради національностей. Якщо раніше передбачалося, що членів Ради національностей делегують Верховні Ради союзних і автономних республік і обласні та окружні Ради автономних областей і округів, то тепер встановлювалося, що члени Ради національностей обираються шляхом прямих виборів за національно-територіальним виборчим округам. 

 У статті 49 розширювалися повноваження Президії Верховної Ради СРСР. Йому надавалося право своїми указами не тільки тлумачити чинні закони, але і встановлювати нові правові норми, тобто законодательствовать в проміжках між сесіями Верховної Ради. 4 грудня 1936 проект з усіма поправками, внесеними Редакційної комісією, було розглянуто пленумом ЦК ВКП (б). Доповідь про проект Конституції і про роботу Редакційної комісії зробив Сталін. Пленум практично без обговорення схвалив проект і рекомендувала з'їзду Рад його затвердити. Правда, на пленумі були спроби внести в проект деякі поправки, але вони були різко припинені Сталіним, який ставився до нього як до закінченого документу. Так, нарком охорони здоров'я Г.Н. Камінський запропонував у статті про предмети відання Союзу РСР до слів про встановлення загальних засад в галузі освіти і охорони здоров'я додати: «... і керує епідеміологічної роботою (боротьбою з епідеміями), оборонними заходами», - мотивуючи це тим, що інакше Наркомздоров'я буде важко здійснювати цю роботу. Сталін у відповідь кинув глумливу репліку: «Бачите! Конституція заважає йому (Камінському) краще працювати. Нісенітниця яка! »Коли Уншліхт запропонував уточнити поняття референдуму в Конституції і вказати, що це не всенародне опитування, а всенародне голосування, то Сталін в настільки ж грубій формі відкинув і цю поправку. Швидше за все, тому, що пропозиція Уншліхт мало важливий змістовний сенс. Введення інституту всенародного голосування давало населенню дійсно серйозний владний ресурс, а проведення всенародного опитування носило суто допоміжний характер при монопольному пануванні партії. Після таких одповідей ніхто з учасників пленуму вже не наважився щось обговорювати. 

 5 грудня 1936 Надзвичайний VIII Всесоюзний з'їзд Рад затвердив нову Конституцію СРСР і ввів її в дію. З трибуни з'їзду Сталін проаналізував пропозицію обирати на загальних виборах не тільки депутатів Верховної Ради, а й вище за Конституцією посадова особа держави - голови Президії Верховної Ради СРСР. Йшлося ні багато ні мало про введення в СРСР інституту, фактично збігається в основних рисах з інститутом всенародно обраного президента. Сталін зрозумів це пропозиція саме так і, розглядаючи його, свідомо оперував терміном «президент». Він виступив проти даної пропозиції, мотивуючи свою думку таким чином: «За системою нашої Конституції в СРСР не повинно бути одноосібного президента, що обирається всім населенням, нарівні з Верховною Радою, і що може протиставляти себе Верховній Раді. Президент в СРСР колегіальний - це Президія Верховної Ради, включаючи і голови Президії Верховної Ради, що обирається не всім населенням, а Верховною Радою і підзвітний Верховній Раді »65. 

 Оцінюючи процес розробки проекту Конституції, ми бачимо, що в його ході виразно виявилися дві суперечливі тенденції: по-перше, прагнення Сталіна і його оточення закріпити в конституційному порядку склалася в країні адміністративно-командну систему управління, у-дру-яких, спроби з боку ряду партійних і державних діячів протистояти диктату Сталіна і шукати підходи до часткової лібералізації політичного режиму. І в партії, і в суспільстві були здорові сили, які виступали за лібералізацію режиму і посилення ролі права і демократичних цінностей, які намагалися обгрунтувати нові принципи взаємовідносин держави, громадян і суспільства в цілому, які цілком могли призвести до встановлення розгалужених горизонтальних зв'язків і формуванню громадянського суспільства. Хоча ці спроби і виявилися марними, не можна не віддати належне громадянській мужності тих, хто їх робив, і насамперед Бухаріну, який в очах всіх, хто був налаштований проти сталінського курсу на розгортання масових репресій і встановлення тоталітарного режиму особистої влади, став фактично символом прихованого опору сталінізму. Таким чином, факти показують, що навіть в 1930-і роки в умовах тотального сталінського терору в партії (у тому числі по відношенню до її верхнього ешелону) існували інші погляди на шляхи розвитку російської державності. 

 І все-таки при всій суперечливості сталінської Конституції вона стала певним кроком вперед у розвитку народовладдя. При цьому мова йде не просто про зміну найменування Рад або заміні з'їздів Рад постійними Радами, які стали працювати в сесійному порядку весь строк від виборів до виборів, хоча навіть це було досить важливим фактом.

 За новою Конституцією державна влада переходила до регулярно переобирають Радам як органам представницької демократії, а виконкоми органів влади перетворювалися на виконавчо-розпорядчі органи, що формуються відповідними Радами на своїх сесіях і підконтрольні їм. Хоча одночасно виконкоми місцевих Рад були підпорядковані вищим виконкомам, тобто перебували в подвійному підпорядкуванні. Отже, рішення виконкомів могли бути змінені або скасовані вищестоящими виконкомами. Вони могли бути опротестовані прокурорами. Однак постанови Рад як представницьких органів не могли скасовуватися вищестоящими виконкомами, не могли вони й опротестовуватися прокуратурою. Скасувати або змінити їх міг тільки вищестоящий Рада. Цим підкреслювався не тільки пріоритет представницьких органів влади, а й нові принципи їх взаємовідносин з виконавчою владою. 

 Нова система являла собою своєрідну «піраміду» Рад на чолі з Верховною Радою СРСР, що складався з двох рівноправних палат: Ради Союзу і Ради національностей. Роль колективного глави держави здійснював Президія Верховної Ради СРСР, що включав у свій склад голови, його заступників (за кількістю союзних республік, оскільки кожен з них був головою Президії Верховної Ради відповідної союзної республіки), членів Президії та секретаря. 

 Верховна Рада формував уряд - Рада народних комісарів (CHK) СРСР, - відповідальне перед Верховною Радою та її Президією, обирав склад Верховного суду СРСР і призначав Прокурора СРСР. 

 У Конституції встановлювалося, що саме Верховній Раді належить вся повнота державної влади в країні. Тільки він може видавати закони, в той час як раніше це могли робити і Всесоюзний з'їзд Рад, і ЦВК СРСР, і його Президія, і CHK. Тепер же Президія Верховної Ради в проміжках між сесіями міг видавати укази, але вони вважалися підзаконними актами і підлягали затвердженню Верховною Радою на його найближчій сесії. Підзаконними вважалися і акти CHK. Повновладдя Вер- ховного Ради підкреслювалося наданням йому права створювати слідчі та ревізійні комісії з будь-якого питання, коли він визнає це необхідним. 

 Практично за формою організації влади в наявності були всі ознаки парламентської республіки. Більш того, в Конституції СРСР 1936 року вперше в радянському конституційному законодавстві отримала певне відображення ідея поділу влади, хоча марксистське государствоведение в той час і заперечувало цю ідею, вважаючи її притаманною лише буржуазної демократії. Справді, на вищому рівні законодавча влада була зосереджена виключно у Верховній Раді, виконавча - в Раднаркомі (уряді) СРСР, а вища судова влада - у Верховному суді СРСР. Суд був оголошений незалежним і підлеглим лише закону. Про те, що це не відповідало дійсності, розмова окрема. 

 Як наслідок, всі ці новели виглядали в очах громадської думки як усередині країни, так і за кордоном (за кордоном особливо) дуже привабливими. Однак за цим демократичним фасадом стояла зовсім інша реальність. Насправді ніякого «поділу влади», звичайно, не було. В умовах однопартійної системи і монополії Комуністичної партії на політичну владу його і не могло бути, так само як не могло бути й професійного парламенту, тим більше що саме в Конституції СРСР 1936 року керівна роль ВКП (б), яка раніше існувала де-факто, вперше була закріплена в конституційному порядку у статті 126. Був закріплений порядок, за яким всі скільки важливі питання державного життя (у тому числі і кадрові) попередньо вирішувалися в партійних інстанціях (у ЦК ВКП (б) - під питанням загальносоюзного значення, в ЦК компартій союзних республік, в обкомах партії - по питань регіонального рівня), а потім направлялися для «оформлення» до відповідних органів радянської влади. Що стосується сесій Верховної Ради СРСР, то їх повістки Дій і весь «сценарій», як і всі виносяться на сесію законопроекти, попередньо затверджувалися в Політбюро ЦК ВКП (б), яке одночасно призначало комісію ЦК для керівництва проведенням сесії. 

 Також чисто формально покращився і стан справ з політичними правами і свободами радянських громадян. Їх докладний перелік, зафіксований у Конституції, цілком відповідав існуючим у той час світовим демократичним стандартам. Це свобода слова, друку, зборів і мітингів, вуличних походів і демонстрацій, нарешті, право об'єднання в громадські організації, профспілки, кооперативні об'єднання, спортивні, оборонні, культурні, технічні та наукові товариства (ст. 126 Конституції). 

 Разом з тим в тексті Конституції містилися й істотні обмежувальні умови надання політичних прав. Вони надавалися не взагалі, а лише у відповідності з інтересами трудящих і з метою зміцнення соціалістичного ладу. Звертає на себе увагу той факт, що, згадуючи про матеріально-технічних гарантії перерахованих прав і свобод (надання друкарень, запасів паперу, громадських будівель і т. д.), якими, до речі кажучи, розпоряджався партійно-державний управлінський апарат, в Конституції практично не говориться про юридичних гарантіях. Якщо ж ми звернемося до законодавства, то основною правовою нормою, що визначала межі свободи слова і друку, була стаття 58 зі значком 10 Кримінального кодексу РРФСР (про контрреволюційній пропаганді). Поняття «контрреволюційна пропаганда» було сформульовано настільки широко, що під нього легко можна було підвести не тільки критику існуючого суспільно-політичного ладу, а й критику дій будь-якої посадової особи (що нерідко і робилося). Іншим нормативним актом, що визначав межі свободи слова і друку, було Положення про Головліт (Головному управлінні з охорони державної та військової таємниці у пресі), на який було покладено політична та ідеологічна цензура. 

 У статті 126, яка закріплювала право громадян на об'єднання, звертають на себе увагу два моменти: по-перше, проголошення ВКП (б) єдиною політичною партією, чиє існування фіксувалося в Конституції, керівною і спрямовуючою силою в суспільстві і ядром всіх громадських і державних організацій; по-друге, відсутність у переліку дозволених до створення громадських організацій та об'єднань суспільно-політичних організацій. Перелік громадських організацій та об'єднань у статті 126 Конституції на практиці розглядалося як вичерпний. Дозвільний порядок їх утворення був визначений у Положенні про громадські організації 1932 року, зміст якого вже аналізувалося нами. 

 Найважливіше значення в Конституції СРСР 1936 року надавалося соціально-економічним і соціально-культурних прав особистості (саме особистості, бо ця категорія прав, як і особисті права, поширювалася не тільки на громадян, але і на іноземців та осіб без громадянства). Конституція стверджувала права на працю, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення в старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності. Слід зазначити, що якщо гарантії політичних та особистих прав були досить відносні, що і санкціонувало їх масові порушення, то соціально-економічні та соціально-культурні права були реальні, і їх здійснення забезпечувалося державою в міру його можливостей. 

 Нарешті, в Конституції СРСР 1936 року набагато докладніше, ніж у попередніх конституціях, були викладені обов'язки громадян. Якщо в конституціях союзних республік, прийнятих в 1920-і роки, говорилося про обов'язок трудитися і військового обов'язку, то в Конституції СРСР 1936 року закріплювалися обов'язки виконувати закони, додержувати дисципліни праці, чесно ставитися до громадського обов'язку, поважати правила соціалістичного співжиття, берегти суспільну власність . Особливо підкреслювалося, що захист Вітчизни є священний обов'язок кожного громадянина СРСР. 

 Разом з тим характеристика народовладдя по сталінській Конституції була б неповною без урахування практики його реалізації. Найбільш наочно це продемонстрував хід підготовки і проведення виборів у нові постійно діючі Поради всіх ступенів, починаючи з Верховної Ради СРСР і кінчаючи місцевими Радами. У липні 1937 року чергова сесія ЦВК СРСР (який продовжував свою роботу аж до виборів нового Верховного Ради) затвердила Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. Цей документ в цілому відтворював конституційні положення виборчої системи про загальних, рівних, прямих виборах при таємному голосуванні. Правом обирати і бути обраними користувалися всі громадяни СРСР з 18-річного віку. Право висування кандидатів у депутати надавалося як партійним, комсомольським, профспілковим та іншим громадським організаціям, так і загальним зборам трудящих на підприємствах, в установах, колгоспах і радгоспах. Число висунутих кандидатів у депутати Положення про вибори не обмежувало. Вибори мали проводитися за мажоритарною системою. Обраним вважався кандидат, що отримав абсолютну більшість голосів, тобто більше половини всіх голосів, поданих по округу і визнаних дійсними. 

 Таким чином, як Положення про вибори до Верховної Ради СРСР, так і прийняті пізніше положення про вибори до Верховних Рад союзних і автономних республік і до місцевих Рад не виключали можливості їх проведення на альтернативній основі. Можливість альтернативного голосування увазі і форма бюлетенів, що застосовувалися на виборах. У бюлетені вказувалися прізвище, ім'я, по батькові кандидата і назва висунула його організації. Кожен бюлетень містив напис «Залиште у виборчому бюлетені прізвище одного кандидата, за якого Ви голосуєте, решту викресліть», правда, цей напис друкувалася таким дрібним шрифтом, що на неї було важко звернути увагу. Але й без технологічних тонкощів правляча партія повністю контролювала профспілки та громадські організації і гарантувала недопущення небажаних кандидатів. Однак повністю виключити можливість їх висунення на зборах трудящих було не можна, оскільки в країні існувала сила, неподконт- рольна правлячої партії. Такою силою А.А. Жданов у доповіді на лютий-ско-березневому пленумі ЦК ВКП (б) в 1937 році назвав Церква, все ще обладавшую, незважаючи на активну атеїстичну пропаганду, чималим впливом в масах. Хоча Церква, керівництво якої в особі місцеблюстителя патріаршого престолу митрополита Сергія ще 1927 року визнало Радянську владу і закликало віруючих до лояльному відношенню до неї і виконанню громадянських обов'язків, і не думала виступати в якості політичної сили на виборах, недовіра до неї було велике. 

 Безумовно, шанси правлячої партії на перемогу на виборах були незаперечні, але партійне керівництво прагнуло продемонструвати всьому світу одностайну підтримку режиму з боку виборців в умовах загальних виборів з таємним голосуванням. Для забезпечення такої підтримки, щоб не розбивати голоси, Жданов запропонував на пленумі ідею блоку комуністів і безпартійних, щоб у кожному виборчому окрузі від блоку був висунутий один кандидат. Так фактично склалася система «один кандидат - один депутат», хоча ні в Конституції, ні в Положенні про вибори така система не передбачалася. 

 Система «один кандидат - один депутат» була закріплена у Резолюції «Про організаційну та агітаційно-пропагандистській роботі партійних організацій у зв'язку з виборами до Верховної Ради СРСР» пленуму ЦК ВКП (б), що відбувся 11-12 жовтня 1937 року. У цій резолюції, а також у затвердженій на її основі інструкції відповідальність за організацію та результат виборів на місцях була покладена на місцеві партійні організації. Хоча участь у виборах за законом було вільним, тобто неявка виборця не тягла за собою його відповідальності, інструкція передбачала заходи, які забезпечували «громадянську активність» виборців. При кожній виборчій дільниці партійними організаціями установ і підприємств створювалися агітпункти і агітколективів. За кожною групою виборців закріплювався агітатор, який відповідав за «громадянську активність» своїх підопічних, а керівник агітколективів і секретар парткому парторганізації, від якої був виділений даний агітколлектів, відповідали за «активність» на виборах усіх виборців даної виборчої дільниці. Зазвичай у день виборів вже з 9-10 години ранку агітатори обходили «своїх» виборців і нагадували їм про їх громадянський обов'язок. 

 Всі ці організаційні заходи у поєднанні з тим, що Жданов назвав «відомим натиском», і з потужним впливом величезного пропагандистського апарату і державних засобів масової інформації забезпечували високий рівень участі виборців у виборах. На виборах 12 грудня 1937 року в Верховна Рада СРСР брало участь 96,8% виборців, в той час як на виборні збори в 1934-1935 роках, що проводилися в останній раз по колишньої Конституції, стало 85% громадян, що мали право голосу. Не можна скидати з рахунків і чинник страху. Адже саме в 1937 році масові репресії досягли свого апогею. Тільки за офіційними даними, в 1937 році було заарештовано не менше 780 ТОВ людей, більшість з них загинуло у в'язницях і лагерях66. Існував і ще один «фактор участі». Відомі факти (що отримали досить широке поширення), коли громадяни, користуючись тим, що місцеві партійні та радянські керівники відповідали за явку виборців на голосування, шантажували їх, вимагаючи негайного вирішення будь-яких питань (ремонту житла, пенсій і т.д.) і погрожуючи не йти голосувати. Здебільшого ці вимоги задовольнялися. 

 Слід сказати і про те, як відбувався відбір кандидатів у депутати. Він проводився на місцях обкомами партії (з виборів до Верховної Ради СРСР і Верховної Ради союзних республік) за рознарядкою ЦК ВКП (б), в якій вказувалося, скільки має бути серед депутатів представників різних соціальних груп (робітників, селян, службовців, інтелігенції, жінок , молоді) і національностей. Відібрані обкомами кандидатури за два місяці до початку виборчої кампанії представлялися в ЦК на затвердження і лише після затвердження висувалися на місцях. 

 Висування кандидатом у депутати в другій половині 1930-х років таїло в собі чималу небезпеку для кандидата. Справа в тому, що перед затвердженням списку кандидатів у депутати на них запрошувалися дані з НКВС. А адже тоді ніхто не міг бути впевнений, що той чи інший кандидат в майбутньому не буде арештований і оголошений «ворогом народу». У цьому випадку відповідальність лягала на працівників НКВС. Тому вони нерідко воліли, так сказати, в превентивному порядку заарештовувати потенційних кандидатів, чому-що здалися їм підозрілими, щоб уникнути відповідальності згодом. 

 Серед 1143 депутатів, обраних 12 грудня 1937, було 465 робітників, 330 селян, 348 представників інтелігенції (з цієї соціальної групи значилися і представники партійно-державної еліти). 

 Зібравшись на свою першу сесію 12 січня 1938, Верховна Рада СРСР сформував свій Президія, Уряд (РНК СРСР), обрав Верховний суд СРСР і призначив Прокурора СРСР. У червні 1938 року відбулися вибори до Верховних Рад союзних і автономних республік і відповідно були сформовані органи влади і управління цих республік. А 24 грудня 1939 відбулися вибори в крайові, обласні, окружні, районні, міські, сільські та селищні Ради, що завершило формування системи органів влади та управління на базі нової Конституції. 

 Хронологічно перші вибори до Верховної Ради СРСР відбулися лише через рік після прийняття Конституції (очевидно, що він був аж ніяк не головним органом влади, швидше декорацією, тому й не було потреби поспішати), а приступив до роботи він ще пізніше. Зазвичай Верховна Рада збирався всього на три-чотири Дій два рази на рік і стверджував, як правило одноголосно, без серйозних дебатів, проекти законів, укази свого Президії, проекти бюджетів на рік. Така періодичність роботи Верховної Ради СРСР була зумовлена закріпленням в Основному законі 1936 його компетенції. Хоча він і проголошувався в статті ЗО67 вищим органом державної влади, проте вказувалося, що Верховна Рада СРСР здійснює всі права, присвоєні Союзу Радянських Соціалістичних Республік, відповідно до статті 14 Конституції. Це було пов'язано з тим, що вони не входили до компетенції підзвітних Верховній Раді СРСР органів СРСР: Президії Верховної Ради СРСР, Ради міністрів (до 1946 року - Ради народних комісарів) СРСР і міністерств (до 1946 року - народних комісаріатів) СРСР (ст. 31). Як справедливо зазначає Є.А. Лук'янова, «таким чином, повноваження вищого органу державної влади СРСР (ст. 30) були обмежені знизу повноваженнями інших державних органів, і в першу чергу органів державного управління» ®. Остаточний спосіб визначення компетенції Верховної Ради в Конституції 1936 без вказівки виняткових повноважень цього органу цілком вписувався в модель тоталітарної держави, сформовану в чому завдяки особистим зусиллям І.В. Сталіна. 

 Наведена вище формулювання конституційного положення ставить під сумнів загальну ситуацію з підзвітністю перерахованих державних органів Верховній Раді. Якщо Верховна Рада не міг втручатися у вирішення питань, що потрапили в повноваження Президії Верховної Ради, Ради міністрів і міністерств, то і звіту з цих питань він вимагати був не вправі, оскільки через вимогу звіту, заслуховування його і обговорення з висловлюванням думок можна зробити певний вплив на рішення самого питання. Як би там не було, ніяких звітів ні від кого Верховна Рада СРСР в той період не вимагав і задовольнявся тим, що йому повідомляли. 

 Таким чином, до початку 1930-х років радянська форма правління остаточно переродилася, а прийняття Конституції СРСР 1936 року показало, що від неї остаточно відмовилися не тільки по суті, але і за формою. Збереженню- ня назв органів державної влади - Рад, не повинно вводити в оману. До 1917 року, наприклад, в Росії діяли Державна рада і Рада міністрів, однак навряд чи хто буде стверджувати, що наявність цих рад означало існування в Росії Радянської влади за царату. Чисто зовні, за формальними ознаками, форма правління в СРСР з Конституціями 1936 і 1977 років може бути охарактеризована як парламентарна республіка, але на ділі орган, схожий на парламент, - Верховна Рада не грав тієї ролі, яку він відіграє у парламентських державах, а найбільш важливі рішення приймалися поза цього представницького колегіального органу. 

 Підводячи підсумок, можна відзначити, що вже на початку 1930-х років партійний апарат підім'яв під себе і фактично злився не тільки з державним апаратом Рад, міністерств і відомств, а й з апаратом профспілкових, комсомольських та інших масових громадських організацій в єдину пар-тійно -державну управлінську систему. Ця управлінська система повністю контролювалася ЦК ВКП (б). Поради в 1930-і роки перетворилися, по суті, в декоративні установи. Партійно-державна управлінська структура стала найважливішою опорою встановленого Сталіним режиму особистої влади. 

 Наступною найважливішою опорою сталінського режиму служили репресивні органи (ОГТ1У - НКВД), і це було закономірно. Проведення політики, заснованої на примусі щодо значної частини населення, потребувало потужної репресивного апарату. Апарат НКВД найтіснішим чином стулявся з партійним апаратом. Це підкреслювалося хоча б тим, що призначений у вересні 1936 наркомом внутрішніх справ СРСР Н.І. Єжов був одночасно секретарем ЦК ВКП (б), а з жовтня 1937 року і кандидатом у члени Політбюро ЦК ВКП (б), а також головою Комітету партійного контролю. А його наступник Л.П. Берія став в 1939 році кандидатом у члени Політбюро, а згодом членом Політбюро ЦК ВКП (б). 

 Третя опора сталінського режиму - засоби масової інформації, ідеологічний апарат. Засоби масової інформації працювали під безпосереднім керівництвом і контролем Управління пропаганди і агітації ЦК ВКП (б). Це управління контролювало не тільки друк, радіо, а й мистецтво, літературу, науку. Ідеологічний апарат цілеспрямовано впроваджував у свідомість людей ідеологічні догми, що в поєднанні з повною ізоляцією радянського суспільства від будь-яких інших джерел інформації, окрім офіційних, виробляло у людей стереотипи мислення, свого роду символи віри. 

 І нарешті, армія - теж опора режиму, хоча в 30-40-і роки вона сама піддавалася чисткам і репресіям. Армія виконувала не тільки важливі зовнішньо- політичні функції (оборона країни від зовнішньої агресії), але й не менш важливі стримуючі внутрішньополітичні функції, будучи в руках правлячого диктатора потужним потенційним засобом придушення інакомислення. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.4. Сталінська адміністративно-командна система"
 1. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не використовувалися або зовсім мало використовувалися архівні документи і матеріали протиборчої (білогвардійської) сторони, якщо не вважати ті з них, в яких містилися відомості, негативно
 2. 1.Сущность і уроки НЕПу
    сталінське положення, що НЕП як політика перехідного періоду від капіталізму до соціалізму завершився перемогою соціалізму в 1936-37 рр.. Найбільш значні роботи про НЕП стали з'являтися після Великої Вітчизняної війни. Але питання про перехід до НЕПу в історіографії другої половини 40-х - початку 50-х рр.. розглядався традиційно, в руслі установок «Короткого курсу історії ВКП (б)»: писалося про
 3. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
    сталінське керівництво пішло по шляху більш простому для нього, але важкого і болісного для селянства. Вирішено було форсувати колективізацію з метою безоплатного отримання хліба з селянства, але вже не шляхом продподатку, а обов'язкових поставок. Зовні це нагадувало на практиці реалізацію ідей Троцького, перетворилося, за визначенням Бухаріна, в «військово-феодальну експлуатацію
 4. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
    сталінських ідеологічних установок. У червні 1929 р. за ініціативою Сталіна, якого підтримали члени Політбюро Молотов, Ворошилов та ін, було взято курс на «великий перелом» - різке підвищення показників. Першого п'ятирічного плану в галузі індустріалізації і колективізації сільського господарства. Це руйнувало всю систему і без того напружених міжгалузевих балансів. Для госпрозрахунку місця майже не
 5. 5. Оточення І. В. Сталіна
    сталінського оточення), репресій і фізичного знищення піддалися Л.Б. Каменєв, Г.Є. Зінов'єв, Н.І. Бухарін, А.І. Риков, Г.Л. П'ятаков, Н.Н. Крестинский, А.С. Бубнов та ін У серпні 1940 р. в своєму будинку в Мексиці був убитий Л. Д. Троцький, висланий з країни в 1929 р. «Ленінська гвардія», за винятком небагатьох, виявилася до кінця 1930-х рр.. повністю знищеною. На зміну їм прийшли нові
 6. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
    сталінське мислення нав'язувало народу альтернативне сприйняття світу: чи капіталізм, чи соціалізм. Проте реальне життя набагато багатобарвне, вона більш варіантність. Ось і в СРСР вийшло щось інше. Сталін вважав, що побудувати соціалізм - це значить огосударствіть всі засоби виробництва в промисловості і забезпечити повну колективізацію селянських господарств. Оскільки Сталін,
 7. Микита Сергійович Хрущ єв (1894-1971 рр..)
    сталінських кадрів »в судах і прокуратурі, поставлена під контроль ЦК КПРС діяльність караючих органів. 31 грудня 1955 була створена комісія про порушення соціалістичної законності під головуванням академіка П. Н. Поспєлова. Хрущов особисто розмовляв з членами комісії з розслідування масових репресій. Йому потрібні були гучні факти й імена, щоб довести сталінський свавілля і
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    сталінський тоталітарний політичний режим пішов в 1944 році на повне насильницьке виселення татар з Криму, звинувативши їх всіх поголовно у співпраці з німцями, і здійснював це виселення, не рахуючись з жертвами серед татарського населення під час нелюдського його вигнання з Криму. Та ж геноцидна політика здійснювалася в сталінському тоталітарному державі і в від-носінні інших
 9. § 1. Громадсько-політичне життя
    сталінської політики. І все ж народ вселяв цьому керівництву страх. Відсутність гласності ставало для командно-адміністративної системи як би шапкою-невидимкою. Культ особистості дозволяв приховувати злочини і зробити символом соціалізму Сталіна. За твердженням Сталіна, панують ті, хто править. Вже з другої половини 20-х років відбуваються арешти кваліфікованих фахівців, знавців
 10. § 3. Колективізація сільського господарства
    сталінська група не виявила ні державної мудрості, ні розуміння ленінських принципів політики щодо селянства. Більш того, вона пішла на злам непу, на широке застосування надзвичайних заходів, тобто насильства над селянами: стали закривати ринки, виробляти масові обшуки селянських дворів, залучати до суду не тільки куркулів, а й середняків; суди автоматично виносили рішення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua