Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

6.2. Тести другого рівня

Відповідно з визначенням другого рівня засвоєння діяльність випробуваного повинна полягати в репродукуванні по пам'яті раніше засвоєної інформації та алгоритмів діяльності при вирішенні типових завдань. Найбільш важливе правило, якого творець тестів другого рівня повинен строго дотримуватися, - це щоб завдання, що включаються в тест, могли бути вирішені шляхом прямого використання раніше засвоєних алгоритмів їх вирішення, без якої б то не було трансформації завдань або алгоритмів.

Розрізняють три конструкції тестів другого рівня:

- тести-підстановки;

- конструктивні тести;

і тести - типові завдання. Ось приклади таких тестів.

Тести-підстановки. Завдання в таких тестах містять пропуски тексту або символів у формулах, які випробовуваний повинен заповнити. Наприклад:

135

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^ 6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

1) З. Назвіть основні елементи ПС:

1) __; 2) _; 3) ___; 4) __; 5) _; 6) _.

Е. 1) студенти, 2) цілі навчання; 3) зміст; 4) процес навчання; 5) орг. форми; 6) вчитель / підручник. Р = 6.

2) З. Доповніть формулу: Ка = /. Е. п / р;

Р = 2.

Якщо: Доповніть формулу: Ка =, то Е. П / p; Р = 3.

3. З. Наведіть назви рівнів засвоєння: 1) __; 2) __; 3._; 4) __.

Е. 1) учнівський, 2) виконавський; 3) експертний; 4) творчий. Р = 4.

Проте наступний тест не є тестом підстановки другого рівня:

З. Прогрес науки і технології йде такими темпами, що словники не в змозі встигати за вознікающімі__.

А) кліше, б) неологізмами; в) евфемізмами.

Це тест розрізнення першого рівня і, отже, псев-до-тест підстановки.

У тестах підстановки дається тільки натяк на форму і склад необхідної відповіді, а в тестах першого рівня розрізнення дається підказка у вигляді повного і правильного відповіді. Натяки у вигляді числа елементів підстановки не є підказками, а тому не знижують рівня необхідної діяльності для вирішення тесту.

За визначенням діяльності першого рівня (відтворення з підказкою) такі види письмових вправ або контролю, як виклад або диктант, є діяльністю першого рівня. Якщо їх оцінка здійснюється шляхом зіставлення з еталоном, підрахунком Ка і зіставлення зі шкалою відносин, то таку процедуру можна назвати об'єктивною і тестової.

Конструктивні тести

Завдання конструктивних тестів - це добре відомі питання з пройденого матеріалу, що вимагають від учня його відтворення по пам'яті. У цих тестах число суттєвих операцій також визначається за еталоном, який містить повний

136

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

і правильну відповідь на питання, поставлене в завданні тесту. Наприклад:

1) З. Якщо в тесті «р» суттєвих операцій та учень виконав «п» з них правильно, то як записати коефіцієнт засвоєння?

Е. Ка = п / р.

Р = 2 (1. Ка; 2. П / р).

Але можна також вважати Р = 4 (1. Ка; 2. П; 3. /; 4. Р).

2) З. Назвіть рівні засвоєння.

Е. 1) учнівський, 2) виконавський; 3) експертний; 4) творчий. Р = 4.

У цих тестах, на відміну від тестів-підстановок з тими ж питаннями, не міститься натяку на форму і склад відповіді.

За визначенням діяльності другого рівня (відтворення раніше вивченої інформації по пам'яті) всі усні відповіді учнів можна назвати діяльністю другого рівня. Якщо їх оцінка здійснюється шляхом зіставлення з еталоном, підрахунком Ка і зіставлення зі шкалою відносин, то таку процедуру можна назвати об'єктивною і тестової.

Тести «Типові завдання»

Що ми розуміємо під терміном «типова задача»? У визначенні поняття другого рівня засвоєння під типовий завданням розумілося таке завдання, коли засвоєні методи діяльності (алгоритми) можуть бути застосовані до його дозволу без якої б то не було трансформації як умови задачі, так і алгоритму діяльності. Наприклад, нижче наведено дві як би однакові завдання, але ставляться вони до різних рівнів засвоєння:

З1: Підрахуйте коефіцієнт засвоєння, якщо загальне число суттєвих операцій в батареї тестів одно 22, а число правильно виконаних студентом операцій дорівнює 16.

З2: Підрахуйте коефіцієнт засвоєння, якщо загальне число суттєвих операцій в батареї тестів одно 22, а число допущених студентом помилок дорівнює 6.

У цих прикладах виконання З1 вимагає діяльності на другому рівні, а З2 - на третьому, так як вимагає трансформації вихідної задачі на дві підзадачі: спочатку треба знайти число правильно виконаних студентом суттєвих операцій, а потім вже підрахувати коефіцієнт засвоєння.

137

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Типові завдання називають ще алгоритмічними завданнями, щоб підкреслити існування чіткого і однозначного правила (формули), за допомогою якої завдання завжди вирішується.

Не слід забувати і в тестах типових завдань про вимогу простоти тесту: у завданні повинна міститися лише одне завдання даного рівня. Приміром, якщо в завданні у наведеному вище прикладі тесту другого рівня додати, здавалося б, просте і природне продовження: «Зробіть висновок про засвоєння учням предмета» або «Оцініть знання учня за 12-бальною шкалою», то буде порушено вимогу простоти тесту.

Розрізнення завдань другого і третього рівнів засвоєння має істотне значення для правильної оцінки майстерності учня в цій галузі діяльності. Оскільки такі завдання реально існують, вміння їх вирішувати треба оцінювати роздільно. Для цього і розрізняють другий і третій рівні діяльності і, відповідно, майстерності.

6.3. Тести третього рівня

Відповідно з визначенням третього рівня засвоєння діяльність цього рівня вимагає від випробуваного виконати нестандартну (евристичну) діяльність, коли не існує заздалегідь заданого алгоритму розв'язання задачі. Ситуація, пропонована тестом третього рівня, полягає в тому, щоб, перетворивши деяким способом її умови, підвести її під відомі правила дії, які можуть призвести до необхідному рішенням. Завдання третього рівня (також як і інших рівнів засвоєння) не обов'язково вимагають математичних рішень, тобто вони не обов'язково сформульовані або піддаються формулюванні на кількісної щаблі абстракції. Вони можуть бути і феноменологическими, як це часто-густо відбувається з завданнями педагогічної діяльності. Тому в будь-якому навчальному предметі при спробі застосувати його зміст до реальної діяльності людей майже негайно породжується завдання третього рівня діяльності. Наприклад, наступна педагогічна завдання є завданням третього рівня: «Створіть тести першого та другого рівнів діяльності у вашому предметі на одному і тому ж УЕ і на якісної щаблі абстракції». Чому це завдання валідності третьому рівню діяльності? Тому що немає готового алгоритму, як цю діяльність виконати сра-

138

-е-

ВеБра1ко1.дхс1 28.02.2008 16 : 15 Раді 1 ^ 0

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

зу і безпомилково. Випробуваному належить скласти план її виконання, вибрати УЕ, зробити (або знайти) його опис на якісній щаблі абстракції і лише потім створити тести, для чого поки також немає однозначних алгоритмів.

Виникає природне запитання: якщо для вирішення завдань третього рівня немає готових алгоритмів - однозначних правил діяльності, гарантовано призводять до успіху, то як до таких тестів створювати еталони? Дійсно, готових алгоритмів для вирішення всієї задачі третього рівня немає, але, про це вже згадувалося, змістовно валідна завдання третього рівня завжди може бути зведена до кількох послідовним завданням другого рівня, для яких є готові алгоритми. Так, в сформульовану вище педагогічне завдання третього рівня можна представити наступними завданнями другого рівня:

1) виділити деякий УЕ даного предмета;

2) сформулювати навчальний текст з даного УЕ на якісній щаблі абстракції;

3) створити тест впізнання даного УЕ;

4) створити конструктивний тест.

Разом чотири істотні операції. Дії всередині цих операцій (виділення УЕ, формулювання навчального тексту тощо) можна для простоти вважати несуттєвими операціями для цього тесту третього рівня.

У кожній області діяльності є експерти, першим і головним з яких є сам учитель. Кожна задача третього рівня і її еталон, перш ніж вступити до педагогічного оборот, повинні пройти експертизу визнаних експертів (фахівців), які повинні відповісти на наступні питання:

а) змістовно чи валиден тест, т.е . чи забезпечені дії щодо вирішення завдання попереднім вивченням учням різних методик, які можуть бути використані в порядку перенесення на ситуацію тіста;

б) функціонально чи валиден тест, тобто чи вимагає завдання тесту виконання діяльності третього рівня - евристичної діяльності (переформулювання завдання, розробки плану рішення, підбору алгоритмів і пр.);

в) простий чи тест, тобто чи полягає завдання тесту з однієї-єдиний-жавної завдання даного рівня. Остання вимога в тестах третього рівня може викликати деякі труднощі і здивування, оскільки завдання третього рівня вирішується шляхом зведення

139

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

її до кількох завданням другого або навіть першого рівня, для яких відомий дозволяючий алгоритм.

Ці складові завдання третього рівня проміжні завдання є її суттєвими операціями, тоді як операції вирішення цих проміжних завдань в оцінці діяльності учня можуть не враховуватися. При діагностиці третього рівня засвоєння навіть не обов'язково вимагати детального вирішення завдання, можна обмежитися планом рішення.

Це допущення зрозуміло, так як перевірка третього рівня засвоєння передбачає, що попередні рівні учням освоєні. Таке припущення може істотно заощадити час тестування без шкоди для точності суджень.

Існує безліч завдань з ситуаціями, сформульованими на кількісної щаблі абстракції. З більшістю з них учні знайомляться при вивченні математики, фізики чи хімії. Інші ж предмети найчастіше обмежуються тестами другого рівня на якісній щаблі абстракції, хоча і на цьому ступені існують необмежені можливості для формулювання тестів третього рівня. У таких тестах можуть міститися завдання, що вимагають для свого рішення щодо розвиненого логічного аналізу, через неочевидності рішення, або постановки експерименту для отримання шуканого відповіді. Ось приклади таких тестів:

1) З. За яких обставин дві надійні батареї тестів по одному і тому ж предмету, виконані одним і тим же випробуваним, покажуть різні якості засвоєння?

Е. 1) якщо припустити, що навчальний предмет складається з N навчальних елементів;

2) що батареї виконані: перша на УЕ першої половини предмета, а друга - на УЕ другої половини предмета;

3) що учень засвоїв тільки першу половину предмета, а більша частина тестів в першу батареї відноситься до другої половини предмета, а в другій батареї - до першої половини предмета, то

4) обидва тести покажуть різну якість засвоєння учням предмета: найгірше по першому тесту і краще по другому тесту.

Р = 4.

2) З. Розробіть план експерименту з визначення швидкості засвоєння учням навчального предмета із заданими параметрами.

140

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^ г1

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

-е-

Е. 1) виділити закінчений фрагмент навчального предмета;

2) порахувати число УЕ (И) в цьому фрагменті;

3) визначити в вивчення предмета;

4) провести навчання групи студентів до досягнення ними засвоєння на заданому рівні (Ка> 0,7);

5) зафіксувати час, витрачений на навчальний процес;

6) створити формулу для розрахунку швидкості (С) засвоєння;

7) розрахувати швидкість засвоєння Суе / хв. Р = 7.

У предметах, що викладаються на кількісної щаблі абстракції, тести третього рівня вимагають багатоходових обчислень або штучних перетворень. Наприклад, тест для вивчають економіку:

З. Якщо ви здали свій товар перекупникові за 40% його початкової ціни, а перекупник поставив його на продаж, додавши 20% від суми, яку він вам заплатив, то скільки відсотків становить ціна, призначена перекупником від вихідної ціни товару?

 Ось як може виглядати еталон до цього завдання в припущенні, що учень вже засвоїв методику розрахунку простих відсотків: 

 Е. 1) позначити первісну ціну товару буквою А; 

 2) знайти суму, за яку перекупник купив товар (40% А); 

 3) знайти суму, яку перекупник додав до купленого їм товару (20% (40% А) = 8% А); 

 4) знайти суму, за яку перекупник продає товар (40% А + 8% А = 48% А). 

 Отже: нова ціна товару становить 48% від його первісної ціни. Р = 4. 

 Тести, в яких потрібні штучні перетворення, відносяться, найчастіше, до предметів, що базуються на геометрії. Наприклад: 

 -О- 

С

 Рис. 15 

 141 

А

В

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1г2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 З. У наведеній вище фігурі (див. рис. 15) = 4; = 5; і АВСБ - квадрат. Чому дорівнює периметр трикутника ВЕБ? 

 Тут еталон - це план рішення, що виключає самі обчислення. Якщо обчислення не враховувати в задачах третього рівня, то краще ставити їх у загальному вигляді, без цифр. 

 Е. 1) застосувати теорему Піфагора для знаходження ЄС; 

 2) зробити те ж для знаходження ВЕ; 

 3) НД = ЄС; 

 4) знайти периметр трикутника ВЕБ: ЕВ + НД + НД + ВЕ. Р = 4. 

 Для тестів третього рівня характерне застосування комбінації різних дій і алгоритмів. Так в останній завданню двічі використовується теорема Піфагора, витягується квадратний корінь і підсумовуються змішані числа. При вирішенні завдань третього рівня учень пізнає нові можливості відомих раніше алгоритмів і таким чином збагачує свій досвід. На противагу цьому при вирішенні завдань на першому і другому рівнях вдосконалюється лише автоматизація засвоєних умінь. 

 Виходячи з визначення третього рівня засвоєння (евристична, аналітико-синтетична діяльність) написання, наприклад, твори на задану тему є діяльністю третього рівня. Якщо його оцінка здійснюється шляхом зіставлення з еталоном, підрахунком Ка і зіставлення зі шкалою відносин, то таку процедуру можна назвати об'єктивною і тестовою. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.2. Тести другого рівня"
 1. ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ
    тести) тільки такою конструкцією. Чималий вплив на засвоєння подібного помилкового стереотипу зробили і американські спрощенське моделі тестування, міцно засіли в мізках деяких наших шановних вітчизняних дослідників, які читають лише англійською. Насправді словом test в англійській мові, звідки до нас воно й прийшло, позначають будь-яке випробування, іспит або пробу. Форма ж і
 2. Зміст
    Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 3. § 32. ЕКОЛОГІЧНІ ПІРАМІДИ
    другий (споживачі планктону) і наступних рівнів живуть довше і накопичують велику біомасу. Втім, така піраміда може спостерігатися не у всі сезони року. Навесні, в період масового розвитку планктону («цвітіння» води) його біомаса може бути вище біомаси організмів другого і третього трофічних рівнів. Крім пірамід біомаси, будують піраміди чисельності. Але вони
 4. Оцінка інтелектуального розвитку.
    тести Г. Айзенка були опубліковані в нашій країні в 1972 р.). Тести Айзенка призначені для визначення загального рівня здібностей. У них ис-користується словесний, цифровий і графічний матеріал у поєднанні з різними способами формулювання і пред'явлення завдань. Від випробуваного потрібні елементарні знання, зацікавленість (мотивація), певні навички. Залежність між бажанням
 5. 7. Шкали оцінювання
    тести, якими користуються для характеристики психічних властивостей особистості, включаючи тести якості засвоєння знань учнями. По результату тестування судять про те, що безпосередньо на учневі виміряти неможливо: про успішність його майбутньої діяльності. З аналізу реального процесу сходження учня за чотирма рівнями засвоєння нами виведена для кількісної характеристики якості
 6. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
    тести, практикуючі американськими компаніями, як правило, діляться на чотири категорії: на придатність, професійний рівень, наявність інтересу до своєї професії, особистісні якості. Тести на придатність покликані виявити потенційні можливості індивідуального працівника виконувати ту чи іншу задачу. Різні тести на придатність відрізняються між собою тим, що одні з них визначають загальний
 7. 8. Тести, іспити і демократія
    тести з раніше вивченим УЕ, виправдовуючись тим, що учень повинен вміти орієнтуватися в несподіваних ситуаціях шляхом перенесення засвоєних умінь в нові умови, нічим не виправдане. Якщо таке трапиться в майбутній практиці учня і йому зустрінеться завдання, не схожа на вивчені, то це буде, як мінімум, тест третього рівня, для вирішення якого він може залучити найширшим чином
 8. 7. Тест-сходи
    тести і підрахувавши свій Ка по кожній батареї тестів (користуючись еталонами, розташованими в кінці кожної батареї), ви зможете оцінити якість вашого засвоєння вивченого в лекціях № 1-4 за 12-бальною шкалою. Одночасно ви оціните навчальну здатність письмовій лекції як форми і методу навчання. Приготуйте аркуш паперу й олівець, щоб записати свої відповіді на завдання тестів. Батарея а1; Р1
 9. IV. ЛОГІКА АБО МАТЕМАТИКА
    другого порядку. Однак, як ми тільки що бачили, це має те незручне наслідок, що поняття коректності і імплікації 52 виявляються що належать не до логіки, а до математики. Фреге, Рассел Я Уайтхед відносили не тільки логіку другого порядку, але навіть і ло "гіку більш високих порядків (множин множин множин ... множин індивідуальних об'єктів) до логіки. Це рішення рівнозначно
 10. Заміна неналежного відповідача
    другого відповідача. За згодою позивача на заміну неналежного відповідача належним або при залученні належного відповідача як другого відповідача арбітражний суд виносить ухвалу. Дії, вчинені неналежною стороною, не пов'язують належну сторону. Після заміни відповідача або вступу в справу другого відповідача підготовка та розгляд справи починається спочатку. Якщо позивач не
 11. Етап 4. Виявлення потреб у навчанні
    тести. Таким чином, модель ключових компетенцій є зручною шкалою для оцінки професіоналізму співробітників в ситуації їх найму, просування, атестації, виявлення потреби в навчанні та оцінці його результатів. Не дивно, що з створенням моделі компетенцій в організації починається епоха тотальної оцінки. Бажання оцінити всіх, підкріплене відповідними фінансовими ресурсами,
 12. 6. Створення тестів різного рівня
    тести, зіставляючи пропоновані в них завдання з наявністю у змісті навчання відповідної інформації про тестованих УЕ (властивості об'єктів, сутності явищ, алгоритмах і методах діяльності). Не можу тут не відзначити сущу вакханалію на ліцензійних іспитах в США (лікар, медична сестра, зварювальник, слюсар, інженер і сотні інших), де кожному претенденту на отримання професійної
 13. 5. ВІДПОВІДЬ ВІД ІНШИХ свідомості (Йейл)
    тести настільки ж успішно, як і люди (в принципі), так що якщо ви збираєтеся приписувати Пізнання інших людей, ви повинні в принципі атрибутировать його і комп'ютерам ". Це заперечення заслуговує лише короткою репліки. Обговорювана нами проблема полягає не в тому, звідки я знаю, що в інших людей є когнітивні стану, а в тому, що саме я їм атрібутірую, коли атрібутірую когнітивні
 14. 5. Структура тесту
    тести повинні відрізнятися по чотирьох рівнях майстерності. Інші параметри якості знань характеризують їх різні особливості і враховуються при створенні тестів, але на конструкцію тесту не впливають. Так, 125-е-ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді Іії-б 26 грудня В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА можна говорити про наборах тестів на різних щаблях абстракції або
 15. 2.6. Підготовка за типами третинного освіти (табл. 13)
    другого рівня (магістратура) в Росії становить лише 0,4%, тоді як в країнах I та II групи він становить в середньому 5-6%. Нарешті остання, шоста ступінь освіти, яка також належить до третинного освіти, відповідає російським ступеням кандидата і доктора наук. Тут Росія знову має дуже високий, за міжнародними мірками, коефіцієнт випуску (1,4%), і займає за цим
 16. 3. Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів
    тести для оцінки якості інтелекту особистості. До ініціативи Біне-Симона тести використовувалися для вивчення властивостей інших психічних процесів і не стосувалися вищих психічних функцій людини: мислення і в цілому його інтелектуальних операцій. Пропозиція французьких психологів здійснювати опосередковане вимір і оцінку людського інтелекту було зустрінуте світової психологічної
 17. 6. Оцінка психофізіологічних якостей.
    тести на просту сенсомотор-ную реакцію (ПСМР), складну сенсомоторную реакцію (Ссмр), тести "Корректурная проба", "Кількісні відносини", "Теппінг-тест" і методику Мюнстенберга. Тест на ПСМР оцінює час простої рухової реакції. На екрані з'являється зображення білого прямокутника. Тестований повинен його погасити натисканням на певну клавішу. Після паузи, яка змінюється по
© 2014-2021  ibib.ltd.ua