Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. СУВОРОВ. ФІЛОСОФІЯ ГЕГЕЛЯ І СУЧАСНІСТЬ, 1973 - перейти до змісту підручника

XXIV ПРЕДМЕТ МИСТЕЦТВА В ЕСТЕТИКИ ГЕГЕЛЯ

Постановка і вирішення німецьким філософом питання про предмет мистецтва не стали поки об'єктом самостійного вивчення в марксистсько-ленінської літературі. А між тим ознайомлення з працями Гегеля показує, що вказаній проблемі належить в його естетичній системі досить солідне місце як за обсягом матеріалу, так і (це головне) за його теоретичного значенням. З іншого боку, це ознайомлення показує, що у Гегеля зустрічаються такі аспекти розгляду проблеми (хоча це розгляд і здійснюється на ідеалістичній основі), які можна було б охарактеризувати як передбачення деяких наступних концепцій і точок зору, особливо активно висувалися в нашій естетичної літературі протягом останніх 15 років. Зі сказаного випливає, що постановка і вирішення Гегелем питання про предмет мистецтва цілком заслуговують спеціального вивчення. Питання про предмет мистецтва в якості позитивно розв'язуваної теоретичної проблеми міг виникати лише в рамках тих естетичних систем і навчань, які розглядають мистецтво як форму пізнання дійсності. А такий підхід при всій принципової протилежності онтологічного тлумачення самої категорії дійсності властивий не тільки діалектико-ма-теріалістіческой, а й гегелівської об'єктивно-ідеалістичній естетиці. Зрозуміло, розбіжність у вихідних положеннях обумовлює неминуче відмінність і в самій суті вирішення проблеми; це, однак, не виключає наявності деякої спільності в її постановці. Немає особливої потреби докладно обгрунтовувати виняткову важливість дослідження предмета мистецтва при аналізі його специфіки. Цілком очевидно, що для повноти характеристики пізнавальної значимості мистецтва питання про те, як воно пізнає, повинен розглядатися в єдності з питанням, що воно пізнає, тобто в єдності з питанням про предмет пізнання мистецтва. Важливість цієї проблеми визначається тим, що від її рішення значною мірою залежить з'ясування своєрідності мистецтва як форми пізнавальної діяльності, його значення як засобу пізнання дійсності, хоча це відноситься не тільки до пізнавальної стороні художньої творчості, а має ширше естетико-теоретичне, а також практичне значення. Як відомо, проблема предмета мистецтва вперше була висунута Платоном. У подальшому до неї неодноразово зверталися представники різних напрямів в естетиці, що використали її для побудови своїх концепцій мистецтва. Так що до часу Гегеля естетика розташовувала різними гіпотезами та поглядами на предмет мистецтва, які висувалися і матеріалістами, і ідеалістами. Але Гегель, як і в інших випадках, виявився не простим систематизатором накопиченого до нього ідейного матеріалу, а творцем оригінальної концепції. Вихідний момент постановки Гегелем питання про предмет мистецтва, як, втім, і побудови всієї його естетичної системи, слід шукати в обгрунтуванні ним своєї об'єктивно-ідеалістичної філософії. Абсолютний дух як вищий етап розвитку безособовий-ного духовного начала - абсолютної ідеї - має на меті з'ясування для себе своєї сутності, тобто самопізнання, саморозкриття. І мистецтво, за Гегелем, є першою і самою недосконалою формою саморозкриття абсолютного духу, за якою слідують вищі форми - релігія і філософія. Незважаючи на це, саме визнання мистецтва формою пізнання обумовлює ряд достоїнств його естетики, і зокрема постановку їм питання про предмет мистецтва. Гегель ратує за пошуки «об'єктивного принципу мистецтва» (54, XII, 48), він оголошує марним вимога «зарозумілою естетичної критики» (інакше кажучи, формалістичною), «щоб те, що нам подобається, не визначалося матеріальним, тобто субстанціальним , елементом змісту, але щоб витончене мистецтво мало на увазі прекрасну форму як таку, велич фантазії і т. п. »(54, VIII, 66). Подібна критична позиція Гегеля, підкріплена чудової думкою про те, що «в мистецтві, як і у всіх людських справах, вирішальним є вміст» (54, XIII, 171), зумовила його звернення до пошуків поза мистецтвом того предмета, який і визначає його змістовне і формальний початок. І хоча філософ вирішує ці питання в руслі своїх ідеалістичних побудов, проте в його судженнях крізь містичну лушпиння проглядають геніальні ідеї про мистецтво, які в своєму раціональному вигляді були в подальшому сприйняті діалектико-матеріалістичної естетикою, доповнені і розвинені далі на новій основі. У самому визначенні предмета мистецтва Гегель виходить зі своєї общефилософской концепції. «.. . Всього гідніше його (тобто мистецтва. - #. X.) прагнення зображати якщо не дух божий, то образ божий, потім божественне і духовне взагалі »(54, VIII, 47). Проте неважко помітити, що це визначення характеризує спільність предмета мистецтва з іншими формами пізнання і не підкреслює його відмінність від них, бо мистецтво, займаючись істинним (а справжнє рівнозначно у Гегеля божественному) як «абсолютним предметом свідомості», виявляється в силу цього належить до абсолютної сфері духу разом з релігією і філософією. Визнаючи тотожність змісту, як він каже, трьох царств абсолютного духу, Гегель вважає, що останні «відрізняються один від одного лише тими формами, в яких вони усвідомлюють свій об'єкт, абсолютне» (54t XII, 105). Внаслідок цього мистецтво розглядається ним як один «із способів пізнання і вираження божественного, найглибших людських інтересів, всеосяжних істин духу» (там же, 108). Але в чому ж особливість предмета мистецтва, або, інакше, в чому своєрідність втілення абсолютного предмета свідомості в мистецтві? Констатуючи, що «мистецтво має своїм справжнім предметом справжнє, дух» (54, XII, 106), Гегель в той же час, як би спростовуючи цю тезу, підкреслює, що «дух в собі і для себе не є як дух безпосередньо предметом мистецтва »(54, XIII, 106).
Суть питання не в тому, що Гегель заперечує принципову можливість «духу в собі і для себе» бути безпосередньо предметом пізнання. Він зберігає це право за оперує поняттями філософією, тобто за вищою формою пізнання духу. Що ж до мистецтва, то воно хоч і «бере своє джерело з самої абсолютної ідеї», однак «його метою є чуттєве зображення самого абсолютного» (54, XII, 74). Чуттєвого моменту в мистецтві Гегель надає виключно важливого значення і говорить про нього неодноразово. «. t. Навіть самі піднесені предмети воно аоплощает в чуттєвій формі, робить їх, таким чином, ближче до природи і характеру її прояву, до відчуттів і почуттів »(там же, 8). В іншому місці він пише: «.. . Саме мистецтво ставить перед свідомістю істину у вигляді чуттєвого оформлення, і притому у вигляді такого чуттєвого оформлення, яке в самому своєму явищі має вищий, більш глибокий сенс і значення »(54, XII, 105). Однак, як і в багатьох інших випадках, Гегель, як би попереджаючи проти можливого одностороннього випинання якого-небудь моменту (в даному випадку чуттєвого) і оберігаючи діалектичний погляд на речі, вважає за потрібне особливо підкреслити, що «витвір мистецтва представляє не чисто чуттєве, а дух, що виявляється в чуттєвому »(54, XIII, 180). Як же в світлі сказаного модифікується гегелівське розуміння предмета мистецтва? У Гегеля ми зустрічаємо визначення власне предмета мистецтва (на відміну від предмета релігії і філо-Софії), які, на наш погляд, найбільш точно і сумарно виражають його розуміння розглянутого питання. Одне з цих визначень говорить: «.. . Мистецтво взагалі робить своїм предметом те, що згідно своєму поняттю є нескінченно-конкретне, загальне, дух, наділений в чуттєво конкретну форму ... »(54, XII, 83). Тут ми бачимо підкреслення того моменту, що чуттєве і ідеальне виступають у мистецтві в органічній єдності, «бо саме єдність ... поняття з індивідуальним явищем є сутність прекрасного і продукування його мистецтвом »(там же, 105), змістом якого є ідея,« а її формою чуттєве, образне оформлення »(там же, 74). Але як співвідноситься завдання мистецтва - опосередкування цих двох сторін, з'єднання їх таким чином, щоб вони складали вільне, примирення ціле, - з розташованої поза мистецтвом дійсністю і в кінцевому рахунку з предметом мистецтва? Гегель пояснює, що це завдання мистецтва означає вимогу, «щоб зміст, який повинен зробитися предметом художнього зображення, показало себе в самому собі здатним бути предметом цього зображення» (54, XII, 74). А з цього випливає, що мистецтво відрізняється від інших форм пізнання не лише формою, а й деякими сутнісними моментами свого предмета, що допускають його втілення в мистецтві. «Для того щоб дана істина могла стати справжнім змістом мистецтва, потрібно, щоб у її власному визначенні полягала можливість переходу у форму чуттєвості, залишаючись в ній адекватної собі» (54, XII, 10). Зі сказаного неважко зробити висновок, який ми і знаходимо у Гегеля: тільки «певний коло і певна ступінь істини можуть знайти своє втілення у формі художнього твору» (там же, 10). Гегель впритул підходить до диференціації понять «предмет пізнання» і «предмет зображення». Він по суті розрізняє їх, про що свідчить використання ним поряд з поняттям «предмет мистецтва» (себто «предмет пізнання») також і поняття «предмет зображення». І якщо загальним, абсолютним, справжнім предметом мистецтва (тобто предметом його пізнання) завжди є одне і те ж - «божественне саме по собі» (54, XIII, 167), то щодо предмета зображення «мистецтво має в своєму розпорядженні. .. все багатство образів природи »(54, XII, 5-6). Не випадково поняття «предмет мистецтва» використовується філософом тільки в однині, між тим як поняття «предмет зображення» нерідко зустрічається і у множині (див., наприклад, там же, 47, 56 та ін.) Це додатковий штрих на користь розрізнення Гегелем предмета пізнання і предмета зображення в мистецтві. Причому перше поняття носить у нього узагальнено-абстрактний характер, друга ж спільноти пов'язане з конкретно-чуттєвими предметами дійсності. Отже, поняття «предмет» стосовно мистецтва розкривається у Гегеля в трьох аспектах: воно позначає загальний предмет пізнання, загальний предмет пізнання мистецтва (специфічна модифікація загального предмета пізнання) і предмет зображення в мистецтві. Гегелівське розуміння пізнавальної сутності мистецтва, як бачимо, необхідно передбачає наявність у художньому творі чуттєвого начала, зображення предметного світу, бо, згідно з Гегелем, «мистецтво має своїм завданням розкривати істину в чуттєвої формі, в художньому оформленні, зображати вищевказану примиренням протилежність і, отже, носить свою кінцеву мету в самому собі, в самому цьому зображенні і розкритті »(54, XII, 60). Звичайно ж, чуттєва сторона мистецтва, зображення розглядаються ним не як утиск духовного, божественного, а як засіб його втілення в мистецтві. Більше того, звернення до чуттєвого - це своєрідна форма подолання чуттєвого ж. «Мистецтво допомогою даються їм зображень разом з тим звільняє в області чуттєвої ж сфери від влади чуттєвості» (54, XII, 53). Говорячи так, Гегель має на увазі змістовність мистецтва, орієнтування зусиль, уваги сприймає мистецтво людини на сенс зображуваного, на розкриття його таємної сутності, на пізнання його духовного начала.
Зі сказаного ясно, що в особі Гегеля виступає переконаний захисник зображення в мистецтві поза його знаходиться предметного світу. Раціональне утримуючи-ніє його суджень виявляється спрямованим проти формалізму в мистецтві і орієнтує художників на поглиблене вивчення і запечатление дійсності. З іншого боку, Гегель виступає проти, так би мовити, натуралістичного копіювання життя, проти «голого наслідування», як каже він сам (54, XII, 45-49). Логіка його думки в цьому питанні така. Специфіка мистецтва в тому, що воно «звертається до безпосереднього споглядання і має своїм завданням втілити ідею в чуттєвому образі, а не у формі мислення і взагалі чистої духовності ...» (54, XII, 76). Саме тому для творяться їм споглядань воно «потребує не тільки в даному йому ззовні матеріалі ... але для вираження духовного змісту воно потребує також і в даних природних формах по тому їх значенню, яке мистецтво має передчувати й усвідомлювати »(54, III, 345). Отже, зв'язок мистецтва з зовнішньої дійсністю проявляється настільки глибоко, що вміст в мистецтві, як стверджує Гегель, також запозичується у відомому відношенні з області природи. Цей принцип для філософа настільки беззаперечний і всеобщ, що він вважає за необхідне, продовжуючи свою думку, спеціально підкреслити: «.. . Якщо навіть зміст носить також і духовний характер, його, проте, беруть таким чином, щоб наявний у ньому духовний елемент, наприклад людські відносини, отримав втілення у формі явищ, що володіють зовнішньою реальністю »(54, XII, 45). 353 12-551 Наведені судження Гегеля про зв'язок мистецтва з зовнішньої дійсністю лежать в основі пропонованої ним класифікації мистецтв. Своєрідність видів мистецтва визначається, згідно з Гегелем, що не предметом пізнання, який у всіх них єдиний, а конкретним співвідношенням духовного і чуттєвого, складовим, умовно кажучи, предмет і специфіку окремих видів мистецтва 30. Зовнішня об'єктивність, в яку загальні форми мистецтва «спрямовуються і входять допомогою чуттєвого, і тому особливого, матеріалу, змушує ці форми розпастися на певні самостійні способи їх здійснення, на особливі мистецтва, оскільки кожна форма знаходить свій певний характер також і в певному зовнішньому матеріалі і , значить, знаходить своє адекватне здійснення в тому способі втілення, який диктується цим матеріалом »(54, XII, 86-87). Гегелівські побудови про предмет мистецтва не залишалися (як це нерідко бувало у німецького мислителя в інших випадках) у сфері одних лише абстрактних ідеалістичних спекуляцій про божественне. У своїй «Естетика» він не раз заземляє поняття предмета мистецтва, надаючи йому реальне, життєвий зміст. Вище вже приводилася думка Гегеля про мистецтво як одному зі способів «пізнання і вираження божественного, найглибших людських інтересів, всеосяжних істин духу» (54, XII, 8). Говорячи про найглибші людських інтересах, Гегель на самому початку своїх лекцій як би випереджає вихід за рамки одностороннього містичного тлумачення досліджуваних питань. Надалі, продовжуючи розглядати божественне як предмет мистецтва, він у той же час вважає за потрібне підкреслити, що «божественне як чистий дух всередині себе є предмет лише розумового пізнання. Дух же, тілесно втілений у діяльності, оскільки він завжди співзвучний (anklingt) лише людському серцю, належить мистецтву »(там же, 180). І Гегель робить дуже важливий висновок про людину і людському як безпосередній предмет мистецтва. «..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "XXIV ПРЕДМЕТ МИСТЕЦТВА В ЕСТЕТИКИ ГЕГЕЛЯ "
 1. естетика і медицина
    Вивчення молодими людьми естетики покликане стати профілактикою здорового, а значить красивого способу життя, навчити не тільки милуватися прекрасним, а й творити, і захищати естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до
 2. СТАНОВЛЕННЯ ДУХУ ?
    Початок Георг Вільгельм Фрідріх Гегель народився 27 серпня 1770 в Штуттгарті, що був тоді столицею графства Вюртемберг. Там він отримує класичну освіту, потім в 1788 р. вступає до Тюбінгенський теологічний інститут, де зав'язує дружбу з поетом Гельдерлином, потім з філософом Шеллінгом. Троє друзів пристрасно переживають Велику французьку революцію, в якій вони бачать
 3. Рекомендована література
    1. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д: Фенікс, 1995 (і ін роки). 2. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 3. Асмус В.Ф. Іммануїл Кант. -М., 1973. 4. Гулига А. В. Кант. -М., 1981. 5. Нарский І.С. Кант. -М., 1986. 6. Биховський JI.JI. Фейєрбах. -М., 1967. 7. Гулига А.В. Гегель. -М., 1970. 8. Мотрошілов Н.В. Шлях Гегеля до «Науці логіки». -М., 1984. 9. Овсяников М.Ф. Гегель. -М.,
 4. ВІД РЕДАКЦІЇ
    Пропонований увазі читачів колективна праця створений у зв'язку з 200-річчям з дня народження Г. В. Ф. Гегеля. Мета його - показати сучасне значення філософських ідей великого німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософської спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР по історії суспільної думки. У
 5. Мистецтво
    - Одна з форм суспільної свідомості, що відтворює дійсність художньо-образними способами. До мистецтва відносяться живопис, музика, театр (у широкому сенсі), література і т.п. Мистецтво, будучи частиною культури, так само класово, як і сама культура і обслуговує інтереси панівного класу. Найважливішою особливістю мистецтва є те, що воно виступає одночасно і як
 6. ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕСТЕТИКИ У XX СТОЛІТТІ ?
    Естетика сучасності: Теодор У. Адорно Філософ Франкфуртської школи Т. Адорно багато писав про мистецтво. У своїй Теорії естетики (опублікованій посмертно) він розглядає проект естетики, що враховує зміни, що відбулися в мистецтві XX століття. «Навіть коли мистецтво виступає проти його перетворення у щось споглядальне і наполягає на своїй крайній непослідовності та невідповідності,
 7. Мистецтво сакральне, релігійне і світське.
    Аналізуючи взаємовідносини релігії і мистецтва, мабуть, є необхідність якось розмежувати конфесійне мистецтво, включене в систему релігійного культу, підпорядковане догматики, і мистецтво, що звертається до релігійних тем і проблем, але що розглядає їх у рамках більш широких антропологічних, історичних, соціальних конотацій. Такі, наприклад, фрески та скульптури
 8. Меровінгське мистецтво
    До пам'ятників меровингского мистецтва відносять головним чином мистецтво північних і центральних областей Франції. У пам'ятках меровингского періоду виразно помітні пізньоантичні традиції, гало-римські і варварські стилі. Для архітектури найбільш типові баптистерии, крипти, церкви базилікального типу. Нерідко в спорудах використовувалися античні мармурові колони. Найбільш сильно франкское
 9. Земельні відносини і соціальна борьбав елліністичному світі.
    План: Землеволодіння та землекористування в елліністичних державах. Експлуатація селян. Форми соціального невдоволення селян своїм пригнобленим становищем. Література (основна): Історія стародавнього світу. Т.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекції 16, 17 (автор - І.С. Свєнціцька). Історія Стародавньої Греції. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 2000 (з глав XXIII, XXIV, XXVI). Додаткова
 10. Вчення про державу Гегеля.
    Своєрідну теорію походження держави і права створив найбільший представник німецької класичної філософії Г. В. Гегель. Він стверджував, в основі всіх явищ природи і суспільства, а, отже, держави і права, лежить абсолютне духовне і розумне початок - «абсолютна ідея». У своєму творі «Філософія права» Гегель з позицій об'єктивного ідеалізму критикує теорію договірного
 11. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ГЕГЕЛЯ
    Радянський читач вперше отримує можливість ознайомитися з головними роботами Гегеля з філософії релігії, своєчасність опублікування яких диктується щонайменше трьома обставинами. Насамперед запитами сучасної ідейної боротьби. Релігія, хоча і зазнає серйозну кризу, все ж продовжує відігравати провідну роль у духовному житті буржуазного суспільства. Та й у
 12. Северин Боецій
    (480-524) створив підручники з усіх "вільним мистецтвам". Він об'єднав арифметику, геометрію, астрономію і музику (науки, засновані на математичних закономірностях) у навчальний цикл квадріум (четвертий шлях). Цей цикл разом з тривіуму (третій шляхом) - граматикою, риторикою, діалектикою - склав сім вільних мистецтв, згодом покладених в основу всього середньовічного
 13. Абстрактне і конкретне.
    У класичній логіці під "конкретним" поняттям розуміється поняття, яке вказує на матеріально-речові предмети (наприклад, "яблуко", "дерево"); під "абстрактним" - поняття, яке вказує на нематеріальні, ідеальні предмети (наприклад, "добро", " любов "," наука "). Таким чином, буденна свідомість вважає, що мислити абстрактно - значить мислити витончено, теоретично; мислити про щось
 14. Негативно-розумна форма логічного.
    Тут мислення здійснюється на рівні розуму, але у відриві від розуму. Роль розуму полягає в тому, що він бачить суперечливість реальних предметів, яка на щаблі розуму ігнорується і пригнічується формально-логічним визначенням. Проте розум, що не спирається на розум, виявляється нездібний охопити протиріччя як цілісність особливого роду. Предмет як би "розщеплюється" через
 15. Філософська методологія: діалектична логіка.
    "У формальній логіці суперечність є сигналом лиха, але в розвитку реального знання воно означає перший крок у напрямку до успіху" Алфред Норт Уайтхед У пізньому середньовіччі філософ Н.Кузанскій зауважує, що реальний процес пізнання не може бути теоретично зображений у поняттях класичної (арістотелівської) логіки. Ф. Бекон в XVII в. прямо ставить завдання створення "нового
 16. Література
    1 Барт Р. S / Z. М.: РВК "Культура" Видавництво "Ad Marginem", 1994. С.20. 2 Батай Ж. Внутрішній досвід. СПб.: Аксіома, Міфріл, 1997. С.28 3 Гадамер Г. Г. Людина і мова / / Від Я до Іншого. СБ пер. з проблем інтер-суб'єктивності, комунікації, діалогу. Мн.: Менск, 1997. С.139. 4 Там же. С.137. 5 Левінас Е. Гуманізм іншої людини / / Е. Левінас. Час і Інший. Гуманізм іншого
 17. Культура Стародавнього Єгипту.
    План: Писемність Стародавнього Єгипту. Релігія Давнього Єгипту. Давньоєгипетська література. Образотворче мистецтво та архітектура. Наукові знання древніх єгиптян. Література Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999. Гол. 7. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Гол. 11 (с. 176-191). Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (з гол. 5 і 7). Історія стародавнього світу. Кн.1. Рання
 18. Примітки 1
    Коган В.З. Теорія інформаційної взаємодії. Новосибірськ: Изд-во Новосиб. ун-ту, 1991. С. 22. 2 Корсунцев І.Г. Прикладна філософія: суб'єкт і технології. М.: ІПК держслужби, 2001. С. 73-75. 3 Там же. С. 79. 4 Любутін К.Н., Пивоваров Д.В. Діалектика суб'єкта і об'єкта. Єкатеринбург: Изд-во Урал. ун-ту, 1993. С. 251-252. 5 Носов Н.А. Віртуальна реальність / / Питання
 19. Штучне запліднення
    Жак Тестар? Етика утримання від дослідження Жак Тестар захищає ідею мораторію на дослідження, наполягаючи на необхідності етичних зобов'язань перед особою прогресу, що має місце в цій сфері. «У наукового дослідження своя власна логіка, яку не слід змішувати зі« сліпотою »прогресу. Я виступаю за логіку утримання від відкриття, етику Недослідженість. Треба перестати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua