Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Відповідно з навчальним планом студенти заочного відділення виконують контрольну роботу з дисципліни «Основи екології та економіка природокористування ».

Мета контрольної роботи - виробити у студентів навички самостійного аналізу основних еколого-економічних проблем. Необхідно засвоїти методику цього аналізу, навички відбору і узагальнення почерпнутого з літератури чи первинних джерел різноманітного матеріалу з обраної теми.

У контрольній роботі і на заліку слід показати знання теоретичних основ формування господарського механізму природокористування в умовах переходу до ринкових відносин. Це насамперед належить до питань економічної оцінки природних ресурсів, системі планування та прогнозування, фінансування і кредитування, економічного стимулювання раціонального природокористування та природоохоронної діяльності.

Виконання контрольної роботи починається з вибору теми із запропонованих кафедрою. Крім того, студент може самостійно сформулювати тему контрольної роботи, якщо вона пов'язана з аналізом регіональних проблем Республіки Білорусь (області, міста, промислового центру, окремих регіонів), а також природоохоронною діяльністю суб'єктів господарювання (промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних та будівельних організацій).

Обрану тему контрольної роботи фіксує викладач, який читає курс «Основи екології та економіка природокористування».

У структурному відношенні контрольна робота містить три-чотири питання. Для розробки плану слід ознайомитися з відповідним розділом програми курсу «Основи екології та економіка природокористування», вивчити тему за підручниками і навчальними посібниками. Необхідно також використовувати додаткову літературу, дані періодичного друку, а в окремих випадках - звітні матеріали підприємств, організацій та установ. Найважливішим 82 джерелом еколого-економічної інформації по Республіці Білорусь є статистичні щорічники, вони містять спеціальний розділ «Навколишнє середовище і природні ресурси». Зібраний матеріал необхідно проаналізувати і викласти відповідно до плану роботи.

Неодмінною умовою виконання контрольної роботи є самостійне висвітлення всіх питань теми. При дослівному списуванні загальновідомих положень з підручників та інших посібників, без необхідної обробки літературних джерел контрольна робота не може бути зарахована і повертається студенту на доопрацювання.

У разі використання цитат, даних, а також готових таблиць та інших матеріалів обов'язково робляться посилання в тексті роботи з точним зазначенням джерела (див.: Стандарт підприємства. Загальні вимоги, порядок виконання та правила оформлення студентських робіт . Мн.: БГЕУ, 2002).

Істотною частиною контрольної роботи є її оформлення. Всі сторінки рукопису потрібно пронумерувати. Робота повинна бути написана чітким, розбірливим почерком. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не допускається. У заключній частині роботи наводиться список використаної літератури, проставляються дата виконання і підпис студента.

Контрольна робота повинна бути здана в деканат у встановлений термін для рецензування. Позитивно оцінену роботу разом з рецензією студент отримує для ознайомлення і підготовки до заліку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ "
 1. Зміст
  рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться
 2. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 3. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів
 4. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 5. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів,
 6. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  рекомендації з використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних
 7. Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006
  методичний посібник покликаний допомогти студентам у підготовці до семінарських занять з давньої історії. Разом з тим, воно спрямоване на розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів, розвиває їх здатність аналізувати документи, логічно мислити, давати письмові та усні відповіді, систематизувати свої знання, використовуючи найважливіші поняття історичної науки. Посібник містить
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  рекомендації з виконання завдання: Користуючись навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу . Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно з ескізом розробіть дидактичний матеріал, застосовуючи
 9. Методична робота на кафедрі, циклі
  методичної роботи. Основними завданнями методичної роботи на кафедрах і циклах є: - пошук шляхів підвищення наукового, теоретичного, професійного та методичного рівня проведення занять; - вибір і використання в педагогічному процесі цільових форм, ефективних методів, раціональних прийомів і засобів навчання; - інтенсифікація освітнього процесу за
 10. Організаційні форми вивчення дисципліни:
  виконання самостійної роботи; підсумковий контроль: тестування і
 11. ВСТУП
  методичний посібник пропонує студентам допомогу з трьох дисциплін: - Педагогіка; - Природокористування; - Концепції сучасного природознавства. Студент, маючи перед собою питання до заліку чи іспиту, підбираючи літературу для виконання контрольної, курсової, дипломної робіт, наукового проекту і т. п. за темами перерахованих дисциплін, може вибрати той підручник, в якому конкретний
 12. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

© 2014-2022  ibib.ltd.ua